Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester voorbereidt

Geldend van 10-06-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester voorbereidt

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingangsdatum 1 oktober 2017;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester voorbereidt.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 61 en 61a Gemeentewet;

 • b.

  de commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

 • c.

  de secretaris: de secretaris van de commissie of diens plaatsvervanger.

Artikel 2 Taak

 • 1. De commissie heeft tot taak het beoordelen van kandidaten voor het ambt van burgemeester en de aanbeveling van de raad tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2. De commissie heeft tot taak de beoordeling voor en de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit één lid per fractie te benoemen door en uit de gemeenteraad. De raad kan een commissielid ontslaan en het aantal commissieleden wijzigen.

 • 2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4. De gemeenteraad kan een wethouder aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 2 genoemde taken. Hij wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

 • 5. De gemeenteraad kan de gemeentesecretaris aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 2 genoemde taken. Hij wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2. De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3. De waarnemend raadsgriffier wordt eveneens voor ambtelijke ondersteuning aan de commissie toegevoegd, hij is tevens plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 4. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5. Geheimhouding

 • 1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich ook uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikel 9 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet verplicht, niet opheffen.

 • 5. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur als bedoeld in artikel 3 lid 4 en 5.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en indien die aan de commissie is toegevoegd aan de adviseur als bedoeld in artikel 3, lid 4 en 5.

 • 3. De commissie vergadert alleen als meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 5. De commissie besluit over de concept aanbeveling en haar bevindingen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen aanbeveling en bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen aanbeveling en bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 7 Ontvangst en verzenden stukken

 • 1. Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 2. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 8A Informatie en gesprekken bij benoeming

 • 1. De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten (artikel 61, lid 4 Gemeentewet). Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2. De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, onder andere door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Artikel 8B Informatie over en gesprek met de burgemeester bij herbenoeming

 • 1. De commissie maakt aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen hij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

 • 2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

Artikel 9 Verslag van bevindingen

 • 1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot (her)benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en geheime verslag bevat tenminste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht,

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie en uitgezonderd herbenoemingen, de motivering van de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling,

  • d.

   de concept aanbeveling van twee personen bij benoeming, dan wel de concept aanbeveling inzake herbenoeming.

  • e.

   Indien ingeval van een herbenoeming ter zake van het functioneren van de burgemeester afspraken zijn gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze expliciet in het verslag van bevindingen vermeld.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de in de aanhef van dit besluit genoemde circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11. Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien c.q. bekend is gemaakt dat de burgemeester is herbenoemd. Na elke ontbinding kan de raad door het opnieuw benoemen van de leden, de commissie weer instellen.

Artikel 12. Archivering

 • 1. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming, de herbenoeming en klankbordgesprekken alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als “geheim”, en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2. De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking na vaststelling door de gemeenteraad en kan worden aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie Gooise Meren 2022.

 • 2. De Verordening vertrouwenscommissie Gooise Meren vastgesteld op 25 mei 2016 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente

Gooise Meren, gehouden op 25 mei 2022

de griffier,

drs. M.G. Knibbe.

de voorzitter,

drs. H.M.W. ter Heegde.