Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieverordening groene daken Wijdemeren 2022-2023

Geldend van 08-06-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieverordening groene daken Wijdemeren 2022-2023

De raad der gemeente Wijdemeren,

Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 1 maart 2022;

Overwegende dat het gewenst is groene daken te stimuleren om schoon hemelwater lokaal te bergen.

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

‘Subsidieverordening groene daken Wijdemeren 2022-2023

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren;

 • b.

  Aanvraag: een verzoek om een besluit te nemen tot toekenning van een subsidie;

 • c.

  Aanvrager: een eigenaar of huurder van een op het grondgebied van Wijdemeren gesitueerd gebouw die een verzoek indient tot toekenning van een subsidie;

 • d.

  Beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, aangaande een aanvraag tot beschikbaar stellen van een gemeentelijke subsidie, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;

 • e.

  Subsidieplafond: het bedrag dat voor een in deze verordening nader gespecificeerde periode ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze verordening;

 • f.

  Subsidieverlening: de beschikking die een aanspraak op subsidie verschaft;

 • g.

  Subsidievaststelling: de beschikking waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld en de gemeente verplicht tot betaling aan de subsidieontvanger;

 • h.

  Gereedmelding: een verzoek van aanvrager tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een gereedmeldingsformulier;

 • i.

  Groen dak: dak zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud), met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • j.

  Gebouw: elk bouwwerk als bedoeld in de Woningwet dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • k.

  Eigenaar: eigenaar, opstaller, erfpachter, vereniging van eigenaren, woningcorporatie, gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in bloot eigendom toebehorende woning;

 • l.

  Huurder: degene die een gebouw in gebruik heeft krachtens een huurovereenkomst.

Artikel 2. Doel

Met deze subsidievoorwaarden wil de gemeenteraad de aanleg van groene daken stimuleren met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van wateroverlast.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. De gemeenteraad stelt gedurende de looptijd van deze verordening (2022-2023) een jaarlijks subsidieplafond van € 50.000,- vast.

 • 2. Het college rangschikt aanvragen tot subsidieverlening die in een kalenderjaar zijn ingediend in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3. Volgens de rangschikking, bedoeld in het tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4. Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Wijdemeren.

Artikel 5. Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

 • 1. 1.Het college kan op basis van deze voorwaarden aan de eigenaar van een gebouw, of aan de huurder van een gebouw met schriftelijk akkoord van de verhuurder, ter tegemoetkoming in de kosten van de voorzieningen subsidie verlenen, onder meer met de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   de minimaal aan te leggen groene oppervlakte is 6 m2;

  • b.

   het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

  • c.

   ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak dienen deugdelijk, in overeenstemming met de bouwregelgeving en zorgvuldig te worden uitgevoerd;

  • d.

   aanvrager is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunning(en); subsidieverlening biedt geen garantie dat de vereiste vergunningen worden verleend;

  • e.

   binnen zes maanden na datum van subsidieverlening is het groene dak aangelegd.

 • 2. De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren en huurders voor het realiseren van een groen dak op een nieuw, bestaand of te vernieuwen dak op een bestaand gebouw.

 • 3. Groene daken op een gemeentelijk of rijksmonument zijn altijd vergunningplichtig. De constructie moet toereikend zijn en er mogen geen (storende) veranderingen aan het monument zelf plaatsvinden. Wanneer een (bouw)vergunning noodzakelijk is, moet deze op de reguliere manier worden aangevraagd. Het is derhalve zinvol al vóór het indienen van een subsidieaanvraag vooroverleg te hebben met een vergunning-medewerker om te bepalen wat de kansen zijn dat een bouwvergunning kan worden verleend, respectievelijk deze vergunning al in bezit te hebben.

Artikel 6. Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 25,- per m2 te realiseren groen dak.

 • 2. Het totale subsidiebedrag per adres is niet hoger dan € 1.000,-.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

 • 1. De aanvrager vraagt subsidie aan door indiening van een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier, deze is reeds beschikbaar via www.wijdemeren.nl/groendak.

 • 2. Een subsidieaanvraag voor een gebouw in bezit van meerdere eigenaren kan alleen namens de gezamenlijke eigenaren worden ingediend.

 • 3. Indien sprake is van een collectieve aanvraag voor meerdere adressen hoeven zij niet allen zelf een aanvraag in te dienen. Eén aanvraag ten behoeve van meerdere begunstigden is dan voldoende. Wanneer een gebouw meerdere eigenaren heeft, dan moeten de mede-eigenaren de aanvraag medeondertekenen.

Artikel 8. Behandeling aanvraag

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van een aanvraag voor een subsidie binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). De datum van indiening van een volledige aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt deze door middel van een beschikking mee aan de aanvrager.

 • 6. Onder schriftelijke vermelding aan de aanvrager van de reden van verlenging, kan de termijn, genoemd in het vijfde lid, eenmalig worden verlengd met vier weken.

 • 7. Uit overschrijding van de in het vijfde en het zesde lid bedoelde termijnen kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9. Afwijzen subsidie aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren doordat het in artikel 3 van deze verordening opgenomen subsidieplafond van € 50.000 is bereikt;

 • 2.

  Naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  De aanvraag is ingediend ná het treffen van maatregelen;

 • 4.

  In het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben geleid;

 • 5.

  Aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6.

  De aanvrager die huurder is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd geen schriftelijke verklaring van de verhuurder kan overleggen, bijvoorbeeld via medeondertekening van de aanvraag, dat die met de aanvraag akkoord is;

 • 7.

  Niet aan alle voorwaarden en vereisten voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 10. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking vermeldt in ieder geval de hoogte van de te verlenen subsidie.

 • 2. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

 • 3. Indien voor de aanleg van het groene dak nog vergunning moet worden verleend, geldt de beschikking onder het voorbehoud van vergunningverlening.

Artikel 11. Verzoek om vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1. De aanvrager meldt aan het college dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn voltooid via een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2. Deze melding is ook een aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 3. De aanvrager kan de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doen, maar moet dit uiterlijk doen binnen zes maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening. Het college bevestigt binnen twee weken de ontvangst van de gereedmelding.

 • 4. Het college kan afwijken van de in het vorige lid genoemde termijn van zes maanden als de aanvrager hiervoor een gemotiveerde aanvraag indient.

 • 5. Bij de melding moeten de volgende documenten worden aangeleverd voordat het college tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan:

  • a.

   een factuur met specificatie;

  • b.

   een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;

  • c.

   een foto van het gerealiseerde groene dak.

 • 6. Uit de stukken moet blijken hoeveel m2 groen dak is aangelegd.

Artikel 12. Vaststelling van de subsidie

 • 1. De vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen acht weken na de gereedmelding van de aanleg.

 • 2. Het college kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen.

 • 3. Als de gereedmelding niet wordt gedaan kan het college ingevolge artikel 4:47 Awb de subsidie ambtshalve vaststellen.

 • 4. Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

 • 5. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 13. Weigering, intrekking of lager vaststellen van subsidie

 • 1. Het college kan een subsidiebeschikking intrekken als:

  • a.

   aanvrager zonder voorafgaande schriftelijke toestemming afwijkt van de aan de subsidiebeschikking ten grondslag liggende aanvraag en de daarbij behorende stukken;

  • b.

   de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd;

  • c.

   niet wordt voldaan aan enige voorwaarde of vereiste opgenomen in de subsidiebeschikking dan wel in deze subsidieverordening.

 • 2. In het geval dat de activiteit waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel heeft plaatsgevonden, wordt de subsidie lager vastgesteld naar rato van het gerealiseerde aantal m2, maar met een ondergrens van tenminste 6 m2. Als er sprake is van minder dan 6 m2 wordt de subsidie op nihil gesteld.

Artikel 14. Hardheidsclausule

In de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet-gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze voorwaarden.

Artikel 16. Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

 • 2. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2023.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Wijdemeren

in zijn openbare vergadering van 21 april 2022.

de griffier,

mevrouw E.B. Hörchner

de voorzitter,

mevrouw C. Larson