Mandaatbesluit teamleider Openbare Ruimte

Geldend van 21-05-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit teamleider Openbare Ruimte

Het college van gemeente Moerdijk en de Burgemeester van Moerdijk, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, in hun vergadering van 10 mei 2022;

Gelet op:

  • Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat:

  • Voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt voor de opvang van Oekraïners zijn met de eigenaren van de gemeentelijke opvanglocaties afspraken gemaakt over onder andere de financiële vergoeding, veiligheid, looptijd, enz.;

  • het college conform artikel 160 Gemeentewet bevoegd is om deze overeenkomsten aan te gaan;

  • het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan inwoners wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de het aangaan van deze overeenkomsten te mandateren aan de teamleider Openbare Ruimte.

B E S L U I T

Het volgende mandaten te verlenen:

  • 1.

    Mandaat te verlenen aan de teamleider Openbare Ruimte tot het sluiten van deze overeenkomsten te mandateren aan de teamleider Openbare Ruimte

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 10 mei 2022,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,