Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen

Geldend van 25-04-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 10 mei 2022, nr. A.18, team BELCULT, dossiernummer K26808 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  de Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen één van de instrumenten is in het Uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024, vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit van 6 oktober 2020;

 • -

  we deze ambities willen bereiken via vier strategieën: Een sterke basis en vernieuwing, Samenleven met cultuur, Overal cultuur en Thuis in Groningen;

 • -

  we met de inzet van deze Subsidieregeling en het bijbehorende budget initiatieven willen ondersteunen die op originele wijze bijdragen aan één of meerdere van de strategieën en zich richten op het stimuleren van vernieuwing in de klassieke muzieksector;

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Uitvoeringsplan cultuur 2021-2024 en het Uitvoeringsprogramma cultuur 2021-2024.

Besluiten:

I. Vast te stellen de:

Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Artistiek-inhoudelijke kwaliteit: voldoende vakmanschap, originaliteit en zeggingskracht;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Crossovers: overschrijden van grenzen tussen klassieke muziek en verschillende andere culturen.

 • d.

  Culturele klassieke muziekinstelling: culturele stichting of vereniging die klassieke muziek speelt en/of maakt zonder winstoogmerk;

 • e.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • f.

  Maatschappelijke organisaties: een organisatie zonder winstoogmerk gericht op het verbeteren van de leefomgeving van de samenleving

 • g.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • h.

  provincie: provincie Groningen;

 • i.

  Vernieuwende klassieke muziekactiviteiten: ruimte voor experiment, als het gaat om inhoudelijke vernieuwing van repertoire, enscenering en verbreding van het publieksbereik;

 • j.

  Zelfstandige: een culturele maker zonder rechtspersoon die geen personeel in dienst heeft.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is het stimuleren van vernieuwende activiteiten in de klassieke muzieksector in de provincie Groningen. De regeling is gericht op het breder toegankelijk maken van klassieke muziek in combinatie met aandacht voor bijzonder en/of nieuw repertoire. De regeling moet ruimte bieden te experimenteren en leiden tot andersoortige toegankelijke kunstontmoetingen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan aangevraagd worden door :

 • a.

  Groningse culturele klassieke muziekinstellingen;

 • b.

  Zelfstandige makers werkzaam in de Groningse klassieke muzieksector.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt aan activiteiten die bijdragen aan een of meerdere van de onderstaande doelen:

 • a.

  programmering van muziek waarin vernieuwing in de klassieke muzieksector centraal staat, waar het gaat om het maken van vernieuwende repertoire gericht op verbreding van publiek en/of een creatieve enscenering (vernieuwende klassieke muziek activiteiten);

 • b.

  klassieke muziekprojecten die actief verbindingen leggen met relevante actuele maatschappelijke thema’s als participatie en inclusie (maatschappelijke verbinding);

 • c.

  vernieuwende projecten of activiteiten gericht op het combineren van verschillende kunstdisciplines met klassieke muziek met als doel verschillende publieksgroepen bij elkaar te brengen (crossovers).

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   voor hetzelfde project eerder een subsidie op grond van deze regeling is verstrekt;

  • b.

   voor hetzelfde project een subsidie is verstrekt vanuit het Incidentenbudget Kunstraad;

  • c.

   de aanvrager meerjarig wordt gesubsidieerd door de gemeente Groningen en/of provincie Groningen;

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  er moet sprake zijn van voldoende artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Uit het projectplan blijkt dat het project origineel is, voldoende zeggingskracht voorspelt en dat de aanvrager of de uitvoerenden over voldoende vakmanschap (kwaliteit) beschikken;

 • b.

  er moet sprake zijn van vernieuwing in het project in programmering, enscenering en/of verbinding met actuele maatschappelijke thema's om zo een nieuw publiek aan te spreken of klassieke muziek in een nieuw daglicht te zetten;

 • c.

  er is sprake van een live uitvoering van klassieke muziek door professionals of een combinatie van professionals en semiprofessionals voor publiek;

 • d.

  een plan waaruit blijkt dat de activiteit financieel en organisatorisch haalbaar is en waaruit tevens blijkt dat er sprake is van cofinanciering van derden;

 • e.

  het project vindt plaats in de provincie Groningen en is toegankelijk voor live publiek.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten die worden gemaakt voor activiteiten zoals genoemd in artikel 5 voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de reguliere activiteiten en exploitatie(s) van een instelling of zelfstandige;

 • b.

  activiteiten die al op een andere wijze worden gefinancierd;

 • c.

  kosten voor activiteiten op het terrein van cultuuronderwijs;

 • d.

  kosten voor activiteiten op het terrein van amateurkunst;

 • e.

  kosten voor investeringen in goederen of huisvesting;

 • f.

  kosten voor publicaties, cd's, dvd's en equivalenten.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

  • a.

   inzicht in wat het onderscheidende, interessante en vernieuwende is in de repertoirekeuze en wat hierbij de verbinding is met de samenleving van nu;

  • b.

   welke wijze de aanvrager het publiek wil bereiken en welke ambities er zijn in het bereiken van een breder publiek c.q. nieuwe, andere doelgroepen.

  • c.

   beoogde locatie en waarom deze locatie gekozen is met betrekking tot het aanspreken van een breder of nieuw publiek;

Artikel 11 beoordeling subsidieaanvraag

De adviescommissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de aanvragen binnen deze regeling.

 • a.

  Aanvragen worden individueel getoetst en beoordeeld aan de hand van de formele vereisten en de vereisten zoals genoemd in artikel 7 van deze regeling. De vereisten wegen allen even zwaar. Voor een verlening moet aan alle vereisten worden voldaan.

 • b.

  Gedeputeerde Staten nemen een besluit op basis van het advies van de adviescommissie.

Artikel 12 Behandeling subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid worden aanvragen per ronde in behandeling genomen en beoordeeld.

 • 3. Er zijn per kalenderjaar 4 ronden waarvan de sluitingsdata zijn: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 november.

 • 4. Het aantal ronden kan minder dan 2 zijn in geval het subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar is bereikt.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2024 bedraagt € 108.450,-

Artikel 14 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Artikel 15 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die voldoen aan de voorwaarden en subsidievereisten.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 16 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de verplichtingen die volgen uit artikel 2.10 van de Procedureregeling worden de volgende verplichtingen aan de subsidieontvanger opgelegd:

 • 1.

  Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening en de ingediende aanvraag.

 • 2.

  De activiteiten of de producten die voortkomen uit deze regeling zijn live toegankelijk.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en eindigt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen.

Ondertekening

Groningen, 10 mei 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas,

voorzitter.

J. Schrikkema,

secretaris.

Toelichting subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek

Aanleiding

In het Uitvoeringsprogramma Cultuur 'Wij zijn cultuur!' 2021-2024 werd door Gedeputeerde Staten vastgesteld dat er een subsidieregeling ingericht zal worden om een impuls te geven aan vernieuwing in de klassieke muzieksector. Gebaseerd op het advies van de Kunstraad1 , stimuleert deze subsidieregeling muziekgezelschappen en -organisaties vernieuwende klassieke muziekactiviteiten te ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe publieksgroepen. De regeling is gericht op zowel bestaande als nieuwe spelers in het Groningse klassieke muziekveld om experiment te stimuleren. De regeling loopt voor de periode 2022 tot en met 2024 en wordt tussentijds geëvalueerd op de aanvragen en uitgevoerde projecten.

Vernieuwende Klassieke Muziekactiviteiten

Het vernieuwen van klassieke muziekactiviteiten kan op verschillende fronten. Zo is er een inhoudelijke vernieuwing mogelijk waar het gaat om het repertoire. Nieuwe muziek en ruimte voor experimenteren in de klassieke muziek. Tevens kan er gedacht worden aan vernieuwing in het presenteren van een klassieke muziek activiteiten. Als het gaat om creatieve en vernieuwende speellocaties in de provincie Groningen, gericht op het verbreden van het publieksbereik en/of het aan sluiten bij bijzondere maatschappelijke thema's.

Maatschappelijke verbinding

In de samenleving spelen veel maatschappelijke kwesties en discussies. Deze maatschappelijke thema's leven niet langs de klassieke muzieksector. De covid-19 pandemie heeft de samenleving breed hard getroffen waaronder het muzikale veld. Via klassieke muziekprojecten kunnen maatschappelijke thema's in het daglicht gesteld worden en zo nieuwe ontmoetingen laten plaatsvinden. Zowel een persoonlijke als maatschappelijke motivatie van het belang van de maatschappelijke verbinding speelt daarin een rol.

Crossovers

Crossovers in de cultuur is een bekend begrip. Combinaties van verschillende kunstdisciplines brengen beleefwerelden bij elkaar. Dat kan een inhoudelijke crossover zijn, zoals het combineren van beeldende kunst en muziek in een live installatie. Maar ook het doorbreken van culturele grenzen door het optreden van een klassiek orkest op een popfestival. Zo worden toevallige ontmoetingen in het publiek gestimuleerd en draagt het bij aan de toegankelijkheid van de klassieke muziek.


Noot
1

Kunstraad Groningen Op Steviger Grond (2020)