Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021

besluit:

 • 1.

  De lijst van 'Categorieën van gevallen adviesrecht en participatie' (zoals opgenomen in bijlage 1) vast te stellen;

 • 2.

  De lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen benodigd is in te trekken (nota Ruimtelijke Beoordeling 2010).

 • 3.

  Dit besluit inwerking te laten treden op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt;

De raad voornoemd, d.d. 10 maart 2022,

WD, GroenLinks, CDA, PvdA en HvB dienen een amendement in (kenmerk B, corsanummer 2022000850) met als dictum:

Besluit:

 • De lijst van 'Categorieën van gevallen adviesrecht en participatie' (zoals opgenomen in bijlage 1) gewijzigd vast te stellen; waardoor

   • a.

    bij het onderdeel 1 Woningen het adviesrecht van toepassing ís voor het toevoegen van meer dan één woning en de verplichte participatie van toepassing is voor het toevoegen van één of meer woningen;

   • b.

    Bij het onderdeel 2 Functiewijziging het adviesrecht en de verplichte participatie van toepassing zijn voor het wijzigen van een functie met een oppervlakte van 500 m2 of meer, alsmede het adviesrecht voor het veranderen van de ruimtelijke opzet van een landgoed

 • Amendeert het voorgelegde raadsbesluit punt 2 als volgt: Vervangt 2010 door 2017;

 • En voegt toe als besluitpunt 4: Na een jaar ervaring met het werken met de geamendeerde lijst van "categorieën van gevallen adviesrecht en participatie" evalueert het college de werkwijze en legt haar bevindingen ter besluitvorming voor aan de raad.

Amendement B wordt unaniem aangenomen.

Onder de Omgevingswet kunnen vergunningen verleend worden door middel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Daarmee kan – ondanks strijdigheid met het Omgevingsplan – toch een vergunning worden verleend door het college. De gemeenteraad kan gevallen van categorieën aanwijzen, waarin het college niet zomaar van het omgevingsplan kan afwijken en een vergunning kan verlenen. In die gevallen wordt de raad om bindend advies gevraagd. Ook kan de gemeenteraad het besluit nemen om participatie verplicht te stellen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

Categorieën van gevallen adviesrecht en participatie

De gemeenteraad wil in de volgende gevallen gebruik maken van zijn adviesbevoegdheid en/of participatie verplicht stellen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

 
 

Adviesrecht (15.15 a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

1. Woningen

1.1

Het toevoegen van meer dan 1 woning.

Het toevoegen van één of meer woningen.

 

Toelichting:

Dit is gelijk aan de regeling zoals deze is opgenomen met betrekking tot de VVGB in de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017.

 
 

Adviesrecht (15.15 a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

2. Functiewijziging

2.1

Het wijzigen van een functie met een oppervlakte van 500m² of groter.

Het wijzigen van een functie met een oppervlakte van 500m² of groter.

 

2.2

Het veranderen van de ruimtelijke opzet van een landgoed.

 
 
 

 

Toelichting

In de huidige wetgeving is het college bevoegd besluiten te nemen over het wijzigen van functies. In het buitengebied is het college bevoegd functies te wijzigen met een oppervlakte tot 1.500m². Om onduidelijkheid te voorkomen wordt dit gelijk getrokken.

 
 

Adviesrecht (15.15 a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

3. Antenne-installaties

3.1

Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter.

Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 5 meter.

 
 

 

Toelichting

Antenne-installaties zijn tot een hoogte van 5 meter vergunningsvrij. Vanwege de impact wordt voorgesteld om verplichte participatie toe te passen vanaf antenne-installaties hoger dan 5 meter en het adviesrecht toe te passen voor antenne-installaties hoger dan 40 meter.

 
 

Adviesrecht (15.15 a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

4. Intensieve recreatie

4.1

Projecten buiten de bebouwde kom ten behoeve van intensieve recreatie met een bvo groter dan 1.000m2

Projecten ten behoeve van intensieve recreatie met een bvo groter dan 1.000m2

 

4.2

Projecten in Bloemendaal aan Zee

 
 
 

 

Toelichting

Projecten in Bloemendaal aan Zee hebben de bijzondere aandacht van de gemeenteraad. Ook projecten met een bruto vloeroppervlakte groter dan 1.000m2 in het buitengebied kunnen een grote impact hebben.

 
 

Adviesrecht (15.15 a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

5. Overig

5.1

Erfuitbreidingen van agrarische percelen groter dan 300m2.

 
 

5.2

Het bouwen van gebouwen en bouwwerken voor openbare

nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het

wegverkeer groter dan 150 m².

Het bouwen van gebouwen en bouwwerken voor openbare

nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het

wegverkeer groter dan 150 m².

 
 

 

Toelichting

Voortkomend uit lijst VVGB in Nota Ruimtelijke beoordeling 2017.

Hardheidsclausule

In uitzonderlijke gevallen wordt het college toegestaan het adviesrecht van de gemeenteraad toe te passen op zaken waarbij daar politieke, maatschappelijke dan wel andere redenen voor zijn.

Ondertekening

Met inachtneming van het aangenomen amendement B wordt het raadsvoorstel unaniem aangenomen.

de voorzitter,

de griffier,