Beleidsregel Tegenprestatie

Geldend van 02-07-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Tegenprestatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

gelet op het bepaalde in de Verordening Tegenprestatie Participatiewet Gemeente Beesel 2015;

b e s l u i t

vast te stellen de Beleidsregel Tegenprestatie.

Doel van deze maatregel

De inzet van de tegenprestatie heeft als doel dat iedereen iets doet. Een tegenprestatie heeft een positief effect voor zowel de klant die het uitvoert (zelfrespect, ontwikkeling, ervaring, ritme opbouwen) als voor de samenleving (ten bate van bijvoorbeeld een persoon, wijk, vereniging, instelling, bedrijf).

Dit moet

 • 1.

  Als iemand niet werkt of niet deelneemt aan re-integratie, wordt van hem een tegenprestatie gevraagd.

 • 2.

  Mantelzorg en vrijwilligerswerk gelden ook als tegenprestatie.

Dit is wenselijk

 • 3.

  Het is van belang dat betrokkenen overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de concreet besproken tegenprestatie (medewerker, klant en externe partij). Het is immers geen strafwerk.

 • 4.

  Wederkerigheid wordt ook gevraagd van de externe partij (vereniging, bedrijf etc.). Er wordt dus iets terug verwacht van de externe partij waar de tegenprestatie wordt uitgevoerd

Dit is situationeel

 • 5.

  Het persoonlijke gesprek over wederkerigheid staat centraal. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • a.

   kracht en bekwaamheid van de betreffende persoon

  • b.

   wensen en ambities

  • c.

   de persoon in kwestie mag zelf een tegenprestatie voorstellen, mits het maatschappelijk nuttig is

  • d.

   toepassen tegenprestatie bij voorkeur in eigen sociale omgeving omdat het bijdraagt aan eventueel vervolg ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. De tegenprestatie kan een opmaat zijn voor re-integratie.

 • 6.

  Afspraken over de duur van de tegenprestatie en de verwachting over het vervolg (na verstrijking van de periode van tegenprestatie) worden met de klant gemaakt.

 • 7.

  Hier zijn geen objectieve maatstaven te ontwikkelen t.a.v. verdringing of concurrentievervalsing. Het dient per situatie beoordeeld te worden. Bij twijfel moet afstemming of intervisie plaatsvinden.

Afwegingen

Netwerk: Activiteiten voor tegenprestatie mogen bij een commercieel bedrijf uitgevoerd worden. Maatschappelijke instellingen hebben de voorkeur.

Gedwongen kader: Een goed ontworpen tegenprestatie is in het belang van de klant en zal door deze geaccepteerd worden. Voor klanten die geen medewerking verlenen is het niet mogelijk om goed maatwerk te leveren en dus een tegenprestatie te ontwerpen.

Omdat de tegenprestatie verplicht is kan dan een maatregel tweede categorie worden toegepast. Het is aan de medewerker om dit te beoordelen en te onderbouwen.

Verordening: Loop pas nadat de tegenprestatie is ontworpen de verordening tegenprestatie na. Voorop moet staan dat je met de klant een passende oplossing vindt.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 15 juni 2015.

Toelichting

Een tegenprestatie is het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden als wederdienst voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. De tegenprestatie helpt bijstandsgerechtigden ook om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden, daarmee worden tevens de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Het gaat bij de tegenprestatie altijd om werk dat wordt verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid. Het mag de re-integratie of het aanvaarden van regulier werk niet in de weg staan. In de regel gaat het om activiteiten van beperkte duur en omvang.