Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zandvoort

Geldend van 10-05-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zandvoort

De raad van de gemeente Zandvoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening vast te stellen :

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zandvoort

Artikel 1. Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • g)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Duurzaamheidslening bij SVn; en

 • h)

  Verhuurdersverklaring: een door de verhuurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de verhuurder instemt met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aan de woning.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor bestaande woonruimte in de gemeente Zandvoort, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2. De aanvrager is een particuliere eigenaar of een huurder met een verhuurdersverklaring. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden de gezamenlijke eigenaren/huurders als ‘aanvrager’.

Artikel 3. Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a)

   Dakisolatie

  • b)

   Vloerisolatie

  • c)

   Gevelisolatie

  • d)

   Spouwmuurisolatie

  • e)

   Isolerende beglazing

  • f)

   Energiezuinige verlichting

  • g)

   Vegetatiedak

  • h)

   Natuurinclusief renoveren*

  • i)

   Kleinschalige windturbine

  • j)

   Lage temperatuur verwarmingsinstallatie

  • k)

   Maatwerkadvies voor verduurzamen woning*

  • l)

   Regenwaterberging

  • m)

   (hybride) Warmtepomp

  • n)

   Warmte-koude opslag installatie

  • o)

   Warmte-terug-win installatie

  • p)

   Zonnepanelen

  • q)

   Zonneboiler

  *Uitsluitend in combinatie met minimaal één andere duurzaamheidsmaatregel

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3. Maatregelen moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf of erkende installateur.

Artikel 4. Kenmerken lening

 • 1. De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximaal € 25.000,- inclusief BTW.

 • 2. De actuele rentetarieven van de Duurzaamheidslening zijn te vinden op www.svn.nl/rentetarieven .

Artikel 5. Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college in dat geval besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening:

 • a.

  Energietransitie: "minder energiegebruik en meer duurzame energie"

 • b.

  Klimaatadaptatie en biodiversiteit: "droge voeten in een groene omgeving"

Artikel 6. Budget

 • 1. De raad van de gemeente Zandvoort stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4, 5 en 6 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

Artikel 8. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal bij het college ingediend via een beschikbaar gesteld formulier op de website www.zandvoort.nl en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • d.

   Een verhuurdersverklaring (alleen in het geval van een particuliere huurwoning)

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen vier weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een besluit en deelt die middels een toewijzing of afwijzing mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in het zesde lid bedoelde besluit is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9. Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een Duurzaamheidslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of

  • d.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing Duurzaamheidslening in, indien:

  • a.

   de Duurzaamheidslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Duurzaamheidslening niet tot stand komt; of

  • c.

   de huurder geen verhuurdersverklaring kan overleggen.

Artikel 10. Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 4. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en SVn.

Artikel 11. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zandvoort”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Zandvoort op 25 januari 2022

de griffier,

de voorzitter,