Regeling vervallen per 03-05-2023

Ondermandaatbesluit gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 06-05-2022 t/m 02-05-2023

Intitulé

Ondermandaatbesluit gemeente Land van Cuijk 2022

De gemeentesecretaris;

Gelet op het Mandaatbesluit college Land van Cuijk 2022, eerste wijziging en het mandaatbesluit burgemeester Land van Cuijk 2022, eerste wijziging d.d. 19 april 2022;

Overwegende dat het doelmatig en wenselijk is dat ondermandaat wordt verleend;

Gezien de adviezen van de betreffende teammanagers om ondermandaat te verstrekken;

B E S L U I T :

 • 1.

  De aan de teammanagers verleende bevoegdheden, overeenkomstig het bijgevoegde ondermandaatregister te verlenen aan de daarin vermelde medewerkers.

 • 2.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Land van Cuijk,

28 april 2022

gemeentesecretaris

Johan Postma

Bijlage 1: Ondermandaatregister gemeente Land van Cuijk

Ondermandaat algemeen:

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

Uitoefenen doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in art. 2:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

medewerker

Mandaat m.b.t. uitvoering eigen werkzaamheden

2

Verlengen beslistermijn als bedoeld in art. 3:18 Awb

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

medewerker

Mandaat m.b.t. uitvoering eigen werkzaamheden

3

Het stellen van een termijn als bedoeld in art. 4:5 Awb

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

medewerker

Mandaat m.b.t. uitvoering eigen werkzaamheden

4

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen art. 4:7 en 4:8 Awb

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

medewerker

Mandaat m.b.t. uitvoering eigen werkzaamheden

Ondermandaat team Buitendienst

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 25.000

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker toezicht III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

2

Het stilleggen van werken aan de openbare weg indien de CROW richtlijnen niet worden nageleefd

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker toezicht III

 

Ondermandaat team Burgerzaken

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

Uitvoering van taken ingevolge de Paspoortwet, Besluit Paspoortgelden en uitvoeringsregelingen

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker burgerzaken; Senior medewerker burgerzaken; Specialist burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/Burgerzaken

 

2

Uitvoering taken ingevolge de Rijbewijzenwet, Wegenverkeersreglement m.b.t. afgifte van rijbewijzen

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker burgerzaken; Senior medewerker burgerzaken; Specialist burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/Burgerzaken

Geen ondermandaat aan medewerker v.w.b. weigering

Dit wel aan de kwaliteitsmedewerker KCC/burgerzaken

3

Uitvoering Kieswet en Kiesbesluit

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Art. J8 en K3: Seniormedewerker; Specialist burgerzaken en Kwaliteitsmedewerker KCC/burgerzaken

Overige (m.u.v. de bijzonderheden zoals hiernaast vermeld):

Kwaliteitsmedewerker KCC/burgerzaken

Veel taken zijn in de Kieswetgeving neergelegd bij centraal stembureau of hoofdstembureau en deze worden niet gemandateerd.

4

Behandeling verzoeken tot optie en naturalisatie en de advisering hierover (Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap)

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Specialist Burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/burgerzaken

 

5

Uitvoering Wet op de lijkbezorging

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker begraafplaatsadministratie;

Seniormedewerker; Specialist burgerzaken;

Kwaliteitsmedewerker KCC/burgerzaken

ondermandaat v.w.b. opdracht geven/weigeren tot zorg dragen lijkschouwing en –bezorging op grond van art. 21 lid 1 Wet op de lijkbezorging:

alleen aan Kwaliteitsmedewerker KCC/burgerzaken

6

Uitvoering Wet basisregistratie personen (Wet brp) alsmede de uitvoering van de daarbij behorende nadere regelgeving zoals verordeningen en beleidsregels tenzij in de nadere regelgeving bepalingen over mandaat zijn opgenomen

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker burgerzaken; Senior medewerker burgerzaken; Specialist burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/Burgerzaken

 

7

Toekennen burgerservicenummer (art. 8 en 9 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) en het verschaffen van inlichtingen (art. 5 voornoemde wet)

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker burgerzaken; Senior medewerker burgerzaken; Specialist burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/Burgerzaken

 

8

Waarmerken kopieën/documenten

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker burgerzaken; Senior medewerker burgerzaken; Specialist burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/Burgerzaken

 

9

Aannemen poststukken met rijbewijzen en paspoorten

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker KCC; Medewerker burgerzaken; Senior medewerker burgerzaken; Specialist burgerzaken; Kwaliteitsmedewerker KCC/Burgerzaken

 

Ondermandaat team Civiel en Verkeer

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

Optreden als ambtelijk opdrachtgever voor projecten in de openbare ruimte. Vaststellen inrichtingsplannen na doorlopen van inspraakprocedure.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding I

 

2

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 100.000

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding I

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding II

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding III

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

-Conform inkoopbeleid

-budget is beschikbaar

3

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 25.000

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker toezicht IV

-Conform inkoopbeleid

-budget is beschikbaar

4

Het nemen beslissingen op meldingen t.a.v. werkzaamheden i.v.m. de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 

5

Uitoefenen van toezicht als bedoeld in op basis van de Telecommunicatieverordening en Leidingverordening en het daarop gebaseerde Handboek ondergrondse infrastructuur.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker toezicht IV

 

6

Het stilleggen van werken aan de openbare weg indien de CROW richtlijnen niet worden nageleefd

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 • -

  Medewerker toezicht IV

 

Ondermandaat team Groen, natuur & Afval

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 100.000

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding II

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding III

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 • -

  Medewerker ontwikkeling II

 • -

  Adviseur IV

-Conform inkoopbeleid

-budget is beschikbaar

2

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 25.000

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker toezicht IV

-Conform inkoopbeleid

-budget is beschikbaar

3

Uitoefenen van toezicht als bedoeld in op basis van de Telecommunicatieverordening en Leidingverordening en het daarop gebaseerde Handboek ondergrondse infrastructuur.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker toezicht IV

 

4

Het stilleggen van werken aan de openbare weg indien de CROW richtlijnen niet worden nageleefd

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

 • -

  Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 • -

  Medewerker toezicht IV

 

Ondermandaat team Juridische zaken en belastingen

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

Ontvangstbevestiging klacht

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Klachtencoördinator

Juridisch medewerker

 

2

Bevestiging afdoening informele klacht

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Klachtencoördinator

 

3

Uitoefening doorzendplicht Wet openbaarheid van bestuur Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet open overheid (vanaf 1 mei 2022)

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Strategisch adviseur Bestuurlijk-Juridische zaken

Senior adviseur juridische zaken

Juridisch medewerker

 

Ondermandaat team Projectenbureau

 

Omschrijving:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

Uitvoering BGE projecten (bouw- en woonrijpmaken)

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

< € 100.000

Projectleider

> € 100.000 Teammanager

Conform inkoopbeleid LvC uitvoeren

Vindt plaats in nauwe samenwerking met de teams civiel en verkeer - Groen natuur en afval

2

Uitvoering projecten mbt kredieten PJB

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van producten en werken, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

< € 100.000

Projectleider

> € 100.000 Teammanager

Conform inkoopbeleid LvC uitvoeren

Vindt plaats in nauwe samenwerking met de teams civiel en verkeer - Groen natuur en afval

3

Uitvoering BGE – Kredieten PJB (adviesdiensten – plankosten - inhuur)

het aangaan van overeenkomsten tot de levering van diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

< € 25.000 Projectleider

> € 25.000 Teammanager

Conform inkoopbeleid LvC uitvoeren

4

Facturen accorderen

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Projectleider

 

5

Budgetten – anterieure overeenkomsten (plankosten)

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Planeconoom

Budgethouderschap bij PJB.

Planeconoom houdt regie over budgetten ism financiën

obv plankostenscan en overige vastgestelde regelingen

Ondermandaat team Vastgoed, grondzaken en civiele projecten

 

Omschrijving:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

 

Projecten:

 
 
 

1

Het aangaan van overeenkomsten/verlenen van opdrachten tot de levering van producten/werken, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 100.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Projectleider III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

2

Het aangaan van overeenkomsten tot de levering van diensten, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 25.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Projectleider III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

3

Opdrachtverlening tot meerwerk in projecten tot € 25.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Projectleider III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

4

het aangaan van overeenkomsten/verlenen van opdrachten tot de levering van producten/werken, welke nodig zijn voor de uitvoering van projecten tot € 5.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

- akkoord van projectleider

5

Het stilleggen van werken aan de openbare weg indien de CROW richtlijnen niet worden nageleefd

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker ontwerp & voorbereiding IV

 
 

Vastgoed:

 
 
 

7

Opdrachtverlening beheer en onderhoud tot € 25.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker toezicht II Medewerker ontwerp & voorbereiding II Medewerker ontwerp & voorbereiding III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

8

Opdrachtverlening beheer en onderhoud tot € 10.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker toezicht III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

9

Opdrachtverlening beheer en onderhoud tot € 5.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker bedrijfsvoering III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

10

De gemeente vertegenwoordigen in VVE’s

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker ontwerp & voorbereiding II Medewerker ontwerp & voorbereiding III

 
 

Grondzaken:

 
 
 

11

Opdrachtverlening tot € 10.000,--

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Adviseur III Adviseur IV Medewerker ontwikkeling III Medewerker beleidsuitvoering III

- Conform inkoopbeleid

- budget is beschikbaar

Ondermandaat team Vergunningverlening

 

Omschrijving bevoegdheid:

Gemandateerd aan:

Ondermandaat

machtiging

volmacht

verleend aan:

Bijzonderheden:

1

afhandeling concept aanvragen WABO

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Regisseur omgevingstafel, Senior vergunningverlener WABO, Vergunningverlener WABO

Bij iedere aanvraag is 4 ogen principe mbv intercollegiale toetsing geborgd.

2

afhandeling vergunningaanvragen WABO

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Regisseur omgevingstafel en Senior vergunningverlener WABO

Bij iedere aanvraag is 4 ogen principe mbv intercollegiale toetsing geborgd.

3

afhandeling principeverzoeken WABO

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Regisseur omgevingstafel

Bij ieder principeverzoek is 4 ogen principe mbv intercollegiale toetsing geborgd.

4

Uitvoering van afhandeling vergunning-/ontheffingsaanvragen APV

Alcolholwet

Wet op de Kansspelen

Zondagswet

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Regisseur omgevingstafel

Bij iedere aanvraag is 4 ogen principe mbv intercollegiale toetsing geborgd.

ondermandaat afdeling WMO

ondermandaat team WMO

 

Omschrijving bevoegdheid

Gemandateerd aan:

Ondermandaat,

Machtiging, volmacht

verleend aan:

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Alle uitvoeringshandelingen rond de melding, toekenning, verstrekking en beëindigen van Wmo voorzieningen (waaronder informatieverstrekking, een verkennend onderzoek naar de behoefte tot een voorziening, opvragen van gegevens, het versturen van brieven, formulieren en opdrachten en de afhandeling van beëindigingen).

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Frontoffice medewerker

Senior FO medewerker

Consulent Wmo Zorgregisseur sociaal domein

 
 • 2.

Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015 c.a.

Alle (rechts- en uitvoerings) handelingen op grond van de Wmo 2015 en daarop gebaseerde wet- en regelgeving (incl. de verordening Wmo en de daarop gebaseerde regels).

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Consulent Wmo Zorgregisseur Kwaliteitsadviseur

Voor WMO tot € 15.000,-- voor incidentele verstrekkingen en tot

€ 1.500,-- per maand voor periodieke verstrekkingen

 • 3.

Algemene wet bestuursrecht en

Regeling gehandicaptenparkeerkaart c.a.

Alle (rechts- en uitvoerings) handelingen op grond van de regeling GPK en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Frontoffice medewerker

Senior FO medewerker

Consulent Wmo

 

Ondermandaat team Jeugd

 

Omschrijving bevoegdheid

Gemandateerd aan:

Ondermandaat,

Machtiging, volmacht

verleend aan:

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Jeugdwet c.a.

Alle (rechts- en uitvoerings) handelingen op grond van de Jeugdwet en daarop gebaseerde wet- en regelgeving (incl. de verordening jeugdhulp en de daarop gebaseerde regels).

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Procesregisseur Consulent Jeugd

 
 • 2.

Alle (rechts- en uitvoerings)handelingen op grond van de verordening leerlingenvervoer.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Medewerker leerlingenvervoer

 

Ondermandaat aan kwaliteitsadviseurs

 

Omschrijving bevoegdheid

Gemandateerd aan:

Ondermandaat,

Machtiging, volmacht

verleend aan:

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Algemene wet bestuursrecht

Wmo 2015, Participatiewet, Ioaw en Ioaz, Jeugdwet c.a.

Het in behandeling nemen van bezwaarschriften, verzoeken om voorlopige voorzieningen (VoVo) en beroepschriften binnen het sociaal Domein

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Kwaliteitsadviseur

 
 • 2.

Algemene wet bestuursrecht

Wmo 2015, Participatiewet,

Ioaw en Ioaz, Jeugdwet c.a.

Het vertegenwoordigen van het college in bezwaarzaken, VoVo en beroepszaken binnen het Sociaal domein

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Kwaliteitsadviseur

 
 • 3.

Algemene wet bestuursrecht

Wmo 2015, Participatiewet,

Ioaw en Ioaz, Jeugdwet c.a.

Het herzien van besluiten in bezwaar en beroepsprocedures

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Kwaliteitsadviseur

 
 • 4.

Algemene wet bestuursrecht

Wmo 2015, Participatiewet,

Ioaw en Ioaz, Jeugdwet c.a.

In bezwaar, VoVo en beroep ter plekke tot schikking komen of een beroep doen op alternatieve oplossingen om het geschil te beëindigen.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Kwaliteitsadviseur

 

5.

Algemene wet bestuursrecht

Wmo 2015, Participatiewet,

Ioaw en Ioaz, Jeugdwet c.a.

Het verstrekken van proceskostenvergoedingen

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Kwaliteitsadviseur

 

6.

Algemene wet bestuursrecht

Wmo 2015, Participatiewet,

Ioaw en Ioaz, Jeugdwet c.a.

Het beoordelen en afhandelen van ingebrekestellingen en dwangsommen

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Kwaliteitsadviseur

 

Ondermandaat teamleider Participatiewet

 

Omschrijving bevoegdheid

Gemandateerd aan:

Ondermandaat,

Machtiging, volmacht

verleend aan:

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Alle uitvoeringshandelingen rond de melding voor een uitkering zoals informatieverstrekking, een verkennend onderzoek naar het recht op een uitkering, het opvragen van gegevens, het versturen van brieven en formulieren en het registreren van meldingen.

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Frontoffice medewerker

Senior FO medewerker

 

2.

Algemene wet bestuursrecht

Participatiewet, Ioaw en Ioaz c.a.

Alle (rechts- en uitvoerings) handelingen op grond van de PW, Ioaw en Ioaz en de daarmee samenhangende wet en regelgeving (incl. de diverse verordeningen, de daarop gebaseerde regels en beleidsregels).

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Consulent SZ Kwaliteitsadviseur

 

3.

Algemene wet bestuursrecht

Participatiewet, Ioaz, Bbz c.a.

Alle (rechts- en uitvoerings) handelingen op grond van de PW, Ioaz en Bbz en de daarmee samenhangende wet en regelgeving (incl. de diverse verordeningen, de daarop gebaseerde regels en beleidsregels).

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Consulent Bbz Kwaliteitsadviseur

 

4.

Algemene wet bestuursrecht

Participatiewet

Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Gemeentesecretaris/

Algemeen directeur

Concerndirecteur

Teammanager

Frontoffice medewerker

Senior FO medewerker

Consulent PW Kwaliteitsadviseur