Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Geldend van 03-05-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen:

Het Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college besluiten te nemen;

 • b.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college feitelijke handelingen te verrichten;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Algemeen mandaat

 • 1. Het college verleent voor zijn bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging aan de Gemeentesecretaris/algemeen directeur, Concerndirecteuren en de Teammanagers.

 • 2. Bij afwezigheid van een Teammanager of Concerndirecteur vindt horizontale vervanging plaats.

 • 3. Het verlenen van ondermandaat is toegestaan.

 • 4. De bevoegdheid om krachtens mandaat, volmacht en machtiging, besluiten te nemen omvat tevens:

  • a.

   de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen;

  • b.

   het verrichten van voorbereidingshandelingen;

  • c.

   het verrichten van uitvoeringshandelingen.

Artikel 3. Uitzondering

Het in artikel 2 bepaalde geldt niet voor:

 • a.

  het vaststellen van raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven;

 • b.

  het nemen van besluiten van algemene strekking;

 • c.

  het nemen van aanwijzingsbesluiten;

 • d.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • e.

  het benoemen van leden in adviesorganen;

 • f.

  het aanwijzen van vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden;

 • g.

  het nemen van beslissingen op bezwaar als het advies van de Commissie bezwaarschriften Land van Cuijk niet wordt overgenomen;

 • h.

  het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan derden;

 • i.

  Het aangaan van arbeidsovereenkomsten op grond van het Burgerlijk Wetboek waarvoor geen formatieruimte en budget beschikbaar is;

 • j.

  Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten op grond van het Burgerlijk Wetboek voor zover het betreft de functie van Concerncontroller;

 • k.

  Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, inclusief de ondertekening daarvan, op grond van het Burgerlijk Wetboek voor zover het betreft de functies van Teammanager, Concerndirecteur en Opgavemanager, met dien verstande dat de uitoefening van deze bevoegdheid uitsluitend is voorbehouden aan de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur;

 • l.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Cao Gemeenten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen zoals neergelegd in het personeelshandboek, met dien verstande dat de uitoefening van deze bevoegdheden uitsluitend is voorbehouden aan de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en het de volgende bevoegdheden betreft:

  • -

   Het indienen van een verzoek tot opzegging van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 7:669 BW:

   • i.v.m. reorganisatie;

   • i.v.m. arbeidsongeschiktheid.

  • -

   Het indienen van een ontbindingsverzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 7:669 BW:

   • i.v.m. onbekwaamheid of ongeschiktheid;

   • i.v.m. overige ontslaggronden.

  • -

   Het schorsen van een werknemer;

  • -

   Het beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van wachtgeld;

  • -

   Het beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van de uitkering;

  • -

   Het beslissen in het kader van VWNW trajecten;

  • -

   Het toepassen van rechtspositionele regelingen alsmede het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen op rechtspositioneel gebied;

  • -

   Het nemen van besluiten met betrekking tot de reorganisatie van de ambtelijke dienst;

  • -

   De volledige uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en het vervullen van taken van de werkgever;

 • m.

  Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Wet op de Ondernemingsraden, met dien verstande dat de uitoefening van deze bevoegdheden uitsluitend is voorbehouden aan de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur;

 • n.

  Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die een financiële verplichting voor de gemeente inhouden voor diensten/leveringen en werken en het ondertekenen van deze overeenkomsten, indien:

  • -

   het aangaan van de overeenkomst niet past binnen het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid en/of

  • -

   voor de uitoefening van de bevoegdheid geen budget beschikbaar is gesteld dan wel het budget als gevolg van het besluit zal worden overschreden;

 • o.

  Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • 1.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • 2.

   op grond van de Gemeentewet de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van deze overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze overeenkomst ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

 • p.

  Het beslissen op aansprakelijkstellingen, het toekennen van schadevergoedingen dan wel verzoeken om nadeelcompensatie (niet zijnde planschadevergoedingen):

  • -

   vanaf € 25.000,-- bij dekking door de aansprakelijkheidsverzekering;

  • -

   vanaf € 5.000,-- in alle overige gevallen;

 • q.

  Het nemen van besluiten tot het vaststellen van (ontwerp)bestemmingsplannen;

 • r.

  Het toekennen van namen aan de openbare ruimte als bedoeld in de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022;

 • s.

  Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten als bedoeld in de Erfgoedverordening gemeente Land van Cuijk;

 • t.

  Het besluiten tot het aangaan van anterieure overeenkomsten op grond van artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening;

 • u.

  Het besluiten tot de aankoop van gronden en andere onroerende zaken vanaf €50.000,--;

 • v.

  Het besluiten tot de verkoop van gemeentelijke onroerende zaken vanaf € 50.000,-- , voor zover het geen bouwkavels betreft.

Artikel 4. Wijze van ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging worden stukken als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk,

namens dezen,

<functieaanduiding gemandateerde>

<handtekening gemandateerde>

<naam gemandateerde>

Artikel 5 Intrekking mandaatbesluit

Het mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk van 4 januari 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Datum: 19 april 2022

de secretaris,

Johan Postma

de wnd. burgemeester,

Wim Hillenaar