Regeling vervallen per 01-10-2022

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 04-05-2022 t/m 30-09-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk acht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet. Niet tot het inkomen wordt gerekend de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet;

 • d.

  peildatum: de datum dat de aanvraag gedaan wordt;

 • e.

  referteperiode: periode van een maand voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar, en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

  • e.

   inwonend is bij zijn/haar ouders of bij zijn/haar kinderen.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022 reductieregeling of de individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen, of deelnemen aan de collectieve zorgverzekering; of

  • d.

   tussen 1 maart 2021 en 1 maart 2022 bijzondere bijstand ontvangen waarbij vaststaat dat het inkomen lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier wordt in mei beschikbaar gesteld via de website.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Land van Cuijk. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 1 november 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 november 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 19 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Johan Postma

de wnd. burgemeester,

Wim Hillenaar

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in. We volgen bij de uitvoering van de energietoeslag de landelijke richtlijnen van de VNG en het Ministerie van SZW.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregelingen. De inwoners die in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning staan genoemd in artikel 3.

Hierbij blijft altijd de voorwaarde dat de gemeente moet kunnen vaststellen of de inwoner voldoet aan de voorwaarden, onder andere wat betreft de hoogte van in komen. Of dat mogelijk is, zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5).