Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid

Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland van 25 april 2022, kenmerk 145500, houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid.

Commissaris van de Koning in Zeeland,

 • Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid

 • Gelet op het Algemeen mandaatbesluit cvdK Zeeland 2021, het mandaat voor het aanwijzen van één of meerdere contactpersonen

Besluit:

De Informatiebeheerders A en de Informatiebeheerders B aan te wijzen als contactpersonen Wet open overheid, als bedoeld in artikel 4.7 van de Woo, voor de commissaris van de Koning in Zeeland, conform de hierna genoemde instructies:

1: Definitie

Onder ‘contactpersoon Wet open overheid’ wordt in dit besluit verstaan: de medewerker die binnen dit bestuursorgaan vragen beantwoordt over de beschikbaarheid van publieke informatie.

2: Taken

De contactpersonen Wet open overheid

 • 1.

  Beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie op laagdrempelige en klantvriendelijke wijze

 • 2.

  Helpt bij het omschrijven van een verzoek om informatie.

 • 3.

  Faciliteert de burger vanuit de positie van ondersteuner van de verzoeker.

3: Bevoegdheden

De contactpersoon heeft de bevoegdheid om in gevallen die zich daartoe lenen, documenten te verstrekken. Dit is enkel in het geval er maar een paar documenten zijn en er geen uitzonderingsgronden aan de orde zijn of derdenbelangen spelen.

4: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.

Ondertekening

Commissaris van de Koning in Zeeland,

namens deze,

W.C.A.A. Nevels-Gouverneur,

Kabinetschef commissaris van de Koning provincie Zeeland