Verordening winkeltijden Noordwijk 2022

Geldend van 23-04-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Noordwijk 2022

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022,

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet,

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

Verordening winkeltijden Noordwijk 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

  • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

  • 1. Er geldt een algemene vrijstelling voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben van 12 uur tot 19 uur, met uitzondering van De Zilk (postcodegebied 2191), waarvoor een algemene vrijstelling van 11 uur tot 18 uur geldt.

  • 2. Met uitzondering van eerste Kerstdag geldt er in afwijking van het eerste lid een algemene vrijstelling van 10 uur tot 19 uur voor feestdagen die niet op een zondag vallen.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

[gereserveerd]

Artikel 4. Beslistermijn

[gereserveerd]

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

[gereserveerd]

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

De Verordening winkeltijden Noordwijk 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking op 16 april 2022.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Noordwijk 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 april 2022

J.A. Jaspers

griffier

Mw. W.J.A. Verkleij

voorzitter raad