Regeling vervallen per 31-12-2022

Gemeente Heerlen - Subsidieregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende regels met betrekking tot de subsidiëring ten behoeve van de aanwas en het behoud van leden van amateursportverenigingen (Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen)

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Gemeente Heerlen - Subsidieregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende regels met betrekking tot de subsidiëring ten behoeve van de aanwas en het behoud van leden van amateursportverenigingen (Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen)

Artikel 1 Wat is het doel van de subsidie?

Het doel van deze subsidie is activiteiten te stimuleren voor het behoud en/of de aanwas c.q. toename van het aantal leden van amateursportverengingen. Het gaat om een tijdelijke subsidieregel voor het jaar 2022.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • a.

  Een amateursportvereniging kan deze subsidie aanvragen.

 • b.

  Deze vereniging:

 • 1.

  Is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie;

 • 2.

  Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • 3.

  Bestaat ten minste 1 jaar;

 • 4.

  Heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen;

 • 5.

  De activiteiten vinden grotendeels in Heerlen plaats;

 • 6.

  In de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden.

Artikel 3 Woordenlijst subsidieregeling

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit:

 • a.

  Amateursportvereniging: dit is een Heerlense sportvereniging, die zich op amateurbasis vooral bezighoudt met sportbeoefening of sportief bewegen.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen.;

 • c.

  Leden: natuurlijke personen c.q. mensen die door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten, die actief sporten bij de vereniging en ook contributie betalen;

 • d.

  Sportvereniging; hiermee wordt in deze subsidieregel de amateursportvereniging bedoeld.

 • e.

  Subsidie: een tegemoetkoming in de kosten, verstrekt door een overheidsorgaan met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager.

 • f.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

 • a.

  U kunt een subsidie aanvragen als uw vereniging sportieve activiteiten organiseert vooral bedoeld om leden bij de club betrokken te houden of mensen te prikkelen om lid te worden van uw vereniging.

 • b.

  De subsidie is een bijdrage in de kosten van deze activiteiten.

Artikel 5 Tot wanneer kunt u deze subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag moet uiterlijk 1 december 2022 zijn ontvangen door het college.

Artikel 6 Hoe kunt u deze subsidie aanvragen

 • a.

  De subsidie moet worden aangevraagd met het daarvoor bestemde formulier.

 • b.

  Bij de aanvraag hoort een:

 • 1.

  Activiteitenplan;

 • 2.

  Een kostenopgave waarbij de kosten herleidbaar zijn naar de activiteiten;

 • 3.

  Een eenvoudig publiciteitsplan met persbericht.

Artikel 7 Waar moeten de activiteiten aan voldoen?

 • a.

  De activiteit moet voor een groot deel gericht zijn op sporten of bewegen.

 • b.

  De organisatie is in handen van vrijwilligers.

 • c.

  De activiteit vindt plaats in Parkstad.

 • d.

  De activiteit wordt uitgevoerd in 2022.

 • e.

  Een activiteit alleen maar bestaand uit feest, barbecue, reizen en soortgelijke festiviteiten komt niet voor deze subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

 • a.

  Voor een activiteit die de vereniging organiseert kan een subsidie worden toegekend van max. €500,-.

 • b.

  Voor een activiteit die de vereniging samen met andere sportverenigingen en/of buurtverenigingen en/of Heel Heerlen Beweegt en/of zorgaanbieders organiseert kan een subsidie worden toegekend van max. €1.000,- per sportvereniging.

 • c.

  Een vereniging kan deze subsidie voor maximaal 2 activiteiten aanvragen.

Artikel 9 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • a.

  Uw aanvraag voor subsidie moet voor 1 december 2022 bij de gemeente binnen zijn.

 • b.

  Binnen 12 weken krijgt u een besluit op uw aanvraag.

 • c.

  Aanvragen worden in behandeling genomen op de volgorde van binnenkomt.

 • d.

  Is het subsidieplafond bereikt dan worden de aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Artikel 10 Wat doet u met het aanvraagformulier?

 • a.

  U vindt het aanvraagformulier voor deze subsidie op www.heerlen.nl

 • b.

  Na het invullen van de aanvraag kunt u dit naar het college mailen via gemeente@heerlen.nl of per post opsturen naar postbus 1, 6400 AA Heerlen.

 • c.

  Bij inhoudelijke vragen kunt u contact zoeken met de verenigingsondersteuner van Alcander te bereiken via tvanveen@alcander.nl of tel. 06-43141282 en/ of met de gemeente via sport-heerlen@heerlen.nl of tel 045 5605040.

Artikel 11 Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregel:

 • a.

  Deze subsidieregel wordt van kracht daags na publicatie, maar gaat in op 1 januari 2022.

 • b.

  Deze subsidieregel eindigt op 31 december 2022

 • c.

  Deze subsidieregel kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen’.

 • d.

  Het subsidieplafond bedraagt €75.000,-

 • e.

  Op deze subsidieregel is de Algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente Heerlen van kracht.

 • f.

  Het gaat om een overige subsidie volgens artikel 4 lid 1 III van de ASV.

 • g.

  Het gaat om een incidenteel subsidie volgens artikel 4 lid 2 I van de ASV.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 12 april 2022.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de secretaris a.i.,

L. Schouterden

Ondertekening

Bijlage: Toelichting bij de subsidieregel

AMATEURSPORTVERENIGINGEN – AANWAS EN BEHOUD LEDEN

Aanleiding

De negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn ook nu (voorjaar 2022) voor de meeste Heerlense amateursportorganisaties nog nadrukkelijk merkbaar. Verengingsbestuurders maken zich zorgen over ledendaling en verlies van vrijwilligers maar ook de financiële impact wordt genoemd.

Het college besloot daarom op 29 maart ’22 (BWB 2200141433) om een tijdelijke stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen te initiëren om sport en of beweeginitiatieven te organiseren gericht op het behoud en/of de aanwas van nieuwe leden. Hiervoor werd een bedrag van €75.000.- ter beschikking gesteld. Het voorstel is verder uitgewerkt in deze subsidieregel.

Subsidieregel

Deze subsidieregel is een richtlijn en geeft meer duidelijkheid over wie, waarvoor binnen welke voorwaarden subsidie kan aanvragen.

Doel van de subsidie

Het doel van deze tijdelijke regeling is om sportverenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren gericht op:

Het behoud c.q. binden van leden;

De aanwas c.q. toename van het aantal leden;

Hieronder een aantal voorbeelden maar ook andere activiteiten zijn mogelijk:

Instuiven voor jeugd waarbij ze vriendjes en vriendinnen kunnen uitnodigen.

Nodig leden en oud-leden uit voor een intern toernooi. Wellicht zijn deze oud-leden op zoek om weer te beginnen met sporten.

Organiseer een zeskamp voor leden en ieder lid kan een niet-lid meenemen. Op deze manier maken meer mensen kennis met de vereniging.

Voor technischere sporten (denk aan tennis of volleybal): organiseer introductietrainingen, waardoor deelnemers een bepaald basisniveau behalen en zij aan kunnen sluiten bij een groep.

Feesten, barbecues, reizen en soortgelijke festiviteiten komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

Aanvraagformulier

De subsidie moet worden aangevraagd via een daarvoor bestemd formulier.

Dit aanvraagformulier is teug te vinden op de website van de gemeente Heerlen (www.heerlen.nl). Het kan ook aangevraagd worden via

sport-heerlen@heerlen.nl .

Via het aanvraagformulier vragen we gegevens over de aanvrager, het gewenste subsidiebedrag en gegevens/informatie om te kunnen beoordelen of de activiteit voldoet aan de voorwaarden. We verlenen alleen subsidie als de activiteit een bijdrage verleent aan het doel van de subsidieregel.

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de activiteit vragen we om een drietal zaken aan het aanvraagformulier toe te voegen.

Een activiteitenplan

Beschrijf hierin wie, wat, wanneer voor wie gaat doen. Is het bedoeld om de mensen die al lid zijn verder aan de club te binden? Of wilt u net nieuwe mensen bij de vereniging betrekken. En wat gaat u dan precies doen? Waarom denkt u dat dit het gewenste resultaat zal hebben? Wanneer is de startdatum /einddatum.

Een activiteit alleen maar bestaand uit feest, barbecue en soortgelijke festiviteiten komt niet voor deze subsidie in aanmerking.

Een kostenopgave

Maak een overzicht van de kosten die u denkt te gaan maken. De kosten moeten terug te leiden zijn naar de activiteiten. Vermeldt ook het totaal aan kosten.

Een eenvoudig publiciteitsplan met persbericht

Op welke wijze gaat u de activiteit onder de aandacht brengen? Hoe gaat u deelnemers werven? Voeg een tekst toe die u in het buurtblad, op de website, op facebook of ander sociale media gaat plaatsen. En geef ook aan in of op welk media u dit gaat plaatsen.

Procedure

Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Is het formulier niet volledig ingevuld of bent u de gevraagde plannen of kostenopgave vergeten? Dan zoeken wij contact met u en kunt u de aanvraag nog aanvullen.

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een beleidsmedewerker van de gemeente. Besluitvorming vindt plaats door de teamleider van het team Beleid Economie die hiertoe door het college gemandateerd is.

Binnen 12 weken ontvangt u een beschikking (brief) met een besluit. In de brief staat ook hoe de betaling geregeld wordt.

Bereiken subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt €75.000,-. De aanvragen worden in behandeling genomen op de volgorde van binnenkomst. Is het subsidieplafond op een bepaald moment bereikt dan worden de vragen die dan nog binnenkomen geweigerd. Dit betekent dat er geen subsidie meer verleend kan worden op grond van deze subsidieregel. Zodra het plafond bereikt is zullen we dit met de amateursport communiceren.