Nadere regels terrassen

Geldend van 20-04-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels terrassen

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

overwegende, dat artikel 8.13 van de Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad (hierna Vfl) bepaalt dat burgemeester en wethouders in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving nadere regels kunnen stellen voor terrassen;

dat het gezien de overwegingen in de Horecavisie en -beleid gemeente Meierijstad wenselijk is gebruik te maken van die mogelijkheid;

gelet op artikel 8.13 van de Vfl en artikel 156 van de Gemeentewet;

Besluit :

vast te stellen de volgende

Nadere regels terrassen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • b.

  Gevelterras: een direct aan de voorgevel van de bijbehorende inrichting op of (grenzend) aan de weg gelegen terras. Een gevelterras mag niet breder zijn dan het bedrijf waartoe het behoort.

 • c.

  Tuinterras: een achter de inrichting op eigen terrein gelegen terras

 • d.

  Eilandterras: een los van de gevel gelegen terras op de openbare weg, voor of in de directe nabijheid van het betreffende pand.

  Hierop zijn waar mogelijk dezelfde bepalingen van toepassing als op een gevelterras.

 • e.

  Concentratiegebieden: gebieden waarbinnen een concentratie van horeca met terrassen wordt nagestreefd. Door concentratie van horeca wordt de verblijfskwaliteit gestimuleerd. Tevens wordt de potentiële overlast meer geconcentreerd, waardoor controle, handhaving en openbare veiligheid beter te bewerkstelligen is.

 • f.

  Verbodsgebieden: gebieden waarbinnen de aanwezigheid van terrassen op of aan de openbare weg ontoelaatbaar wordt geacht in verband met de veiligheid (toegankelijkheid hulpvoertuigen), de doorstroming van het (voetgangers)verkeer en de dichte bebouwing met bewoning, waardoor overlast te duchten is;

 • g.

  Overige gebieden: niet onder e of f begrepen gebieden waarbinnen in beginsel bij elke openbare inrichting een gevelterras is toegestaan. Het is niet toegestaan dat deze gebieden het karakter van aaneengesloten terrassen krijgt.

 • h.

  Openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden;

Hoofdstuk 2 Algemene regels voor terrassen

Artikel 2 Algemene regels voor gevel- en eilandterrassen

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan besluiten om verbodsgebieden aan te wijzen waar gevel- en eilandterrassen niet zijn toegestaan.

 • 2.

  Daarnaast kan het college concentratiegebieden aanwijzen waar eilandterrassen worden toegestaan en voorts uitsluitend voor zover deze voldoen aan de in het vierde lid gestelde algemene regels.

 • 3.

  In beginsel is bij elke openbare inrichting gelegen buiten een verbodsgebied een gevelterras toegestaan, mits voldaan wordt aan de in het vierde lid van deze nadere regel opgenomen algemene regels. Als voor een inrichting een exploitatievergunning is vereist dan worden in deze vergunning in ieder geval de in het vierde lid van dit artikel op het bij de inrichting behorende gevel of eilandterras van toepassing verklaard.

 • 4.

  Voor gevel- en eilandterrassen gelden de volgende algemene regels:

 • a.

  Een terras mag nimmer op de rijbaan worden geplaatst.

 • b.

  Ten behoeve van de doorstroming en veiligheid van het voetgangersverkeer dient ten minste een strook van 1,50 meter vrij te blijven.

 • c.

  Ten behoeve van de hulpverlenende diensten dient te allen tijde een obstakelvrije strook van ten minste 3,50 meter breed met een minimale doorrijhoogte van 4,50 meter vrij te blijven.

 • d.

  De begrenzing van terrassen wordt door het college op een duidelijke wijze aangeduid.

 • e.

  Tafels en stoelen mogen zich nimmer buiten de begrenzing van het terras bevinden;

 • f.

  Het terras dient steeds in ordelijke staat te verkeren en de exploitant dient er voor zorg te dragen dat ook de onmiddellijke omgeving van het terras in ordelijke staat blijft verkeren.

 • g.

  Verontreiniging van de straat ten gevolge van het exploiteren van het terras dient te worden tegengegaan; indien desondanks als gevolg van de bedoelde exploitatie vervuiling optreedt, dient het afval of vuilnis onmiddellijk te worden opgeruimd door de exploitant;

 • h.

  Op eerste aanzegging door of namens het college van burgemeester en wethouders dient de exploitant onmiddellijk aanwezig afval of vuilnis te verwijderen;

 • i.

  In het belang van openbare orde, veiligheid of leefbaarheid moet op eerste aanzegging van een toezichthouder van de gemeente, ambtenaar van de politie of van een functionaris van de brandweer het terras geheel of gedeeltelijk worden verwijderd;

 • j.

  Op het terras mogen alleen alcoholhoudende dranken worden verstrekt indien deze bestemd zijn voor gebruik ter plaatse;

 • k.

  De exploitant van het terras verplicht zichzelf alle risico’s te zullen dragen van schade veroorzaakt aan het op het terras aanwezige meubilair en andere objecten door politie, brandweer of ambulancedienst bij uitoefening van hun taak;

 • l.

  De exploitant van het terras vrijwaart de gemeente van iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met aan hen toegebracht letsel of schade aan persoon of goed, welke wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van het terras;

 • m.

  De exploitant van een terras dient het terras te verwijderen voor de weekmarkt, door het college van burgemeester en wethouders te bepalen evenementen, werkzaamheden in het openbaar gebied of andere activiteiten waarvoor de in gebruik gegeven grond van het terras dient te worden gebruikt. De exploitant ontvangt daarvan uiterlijk één week vooraf een schriftelijke mededeling. De terrassen moeten de avond voorafgaand aan de markt, het evenement of de werkzaamheden volledig verwijderd worden, tenzij verwijdering eerder noodzakelijk is (bijv. t.b.v. de opbouw van de kermis)

 • n.

  Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan. De verantwoordelijkheid ligt bij de exploitant om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Wanneer blijkt dat de openbare orde en veiligheid niet kan worden gewaarborgd, kan de burgemeester opleggen dat de terrassen moeten worden vastgeketend. Daarnaast behoudt de gemeente het recht om alsnog het laten staan van de terrassen te verbieden. Bij de weekmarkt en evenementen en werkzaamheden in de openbare ruimte is deze voorwaarde al van kracht.

 • o.

  Voor alle in de gemeente aanwezige terrassen geldt dat er uit het oogpunt van openbare orde hoofdzakelijk zitplaatsen mogen zijn op de terrassen. Incidenteel zijn staanplaatsen aan statafels mogelijk. Een bar waaraan de gasten kunnen staan, is uitgesloten. De enige uitzondering hierop is wanneer hiervoor expliciet toestemming is verleend conform de regelgeving omtrent evenementen.

 • p.

  Voor alle in de gemeente aanwezige terrassen geldt dat hier geen geluidsapparatuur of separate geluidsboxen mogen staan of levende muziek ten gehore mag worden gebracht zonder ontheffing of evenementenvergunning op grond van artikel 8.8 van de VFL.

 • q.

  Op het terras mogen zonder een daartoe noodzakelijke omgevingsvergunning of melding geen afscheidingen of andere bouwwerken worden geplaatst.

 • r.

  Het is de exploitant van het terras niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van of vanwege het college van burgemeester en wethouders:

 • 1.

  veranderingen in de in gebruik gegeven grond aan te brengen, waaronder in ieder geval begrepen het slaan van palen of pennen;

 • 2.

  de in gebruik gegeven grond onder te verhuren of op enige ander wijze geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven;

 • 3.

  op het terras goederen te koop aan te bieden, te verkopen, te laten verkopen of te verstrekken aan publiek in afwijking van het bepaalde in de exploitatie-, of Drank en Horecavergunning.

Artikel 3 Maatwerk voor tuinterrassen

Voor tuinterrassen gelden geen algemene regels en wordt aan de hand van de bepalingen van het bestemmingsplan c.q. omgevingsplan , de Alcoholwet en het Activiteitenbesluit, zoals dat besluit luidt direct voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bezien welke voorschriften eventueel noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 3 Specifieke regels voor eilandterrassen

Artikel 4 Algemene regels voor eilandterrassen

Eilandterrassen zijn uitsluitend toegestaan in de gebieden zoals aangeduid volgens artikel 5 van deze regels en voor zover ze in onmiddellijke nabijheid van een horecalokaliteit gelegen zijn en voldoen aan de regels zoals genoemd in artikel 2, vierde lid van bijlage 2 van Horeca- en terrassenbeleid.

Artikel 5 Aanwijzing eilandterrassen

 • 1.

  In “Horecavisie en -beleid Gemeente Meierijstad” zijn locaties aangewezen waar horeca in de gemeente Meierijstad versterkt kan worden. Dit betreft de centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Voor deze centra worden middels een generieke afweging eilandterrassen mogelijk gemaakt.

 • 2.

  In de bij deze regels behorende tabellen 1, 2A, 2B en 3 is beschreven, en op de kaarten 1B, 2B, 2C en 3B is weergegeven waar eilandterrassen zijn toegestaan.

Artikel 6 Gebruik eilandterrassen

 • 1.

  Het college kan voor de in artikel 5, tweede lid aangewezen locaties nader aangeven welke gronden door welke onderneming in gebruik genomen mogen worden.

 • 2.

  Indien het college geen gebruik maakt van het bepaalde in het eerste lid, dan maken ondernemers gezamenlijk afspraken over het gebruik van aangewezen locaties waar eilandterrassen zijn toegestaan.

 • 3.

  Onverminderd het vorige lid hebben ondernemers in beginsel het eerste recht op het gebruik van dat deel van de in artikel 5, tweede lid benoemde locaties dat recht voor hun inrichting is gelegen.

 • 4.

  Ondernemers mogen de zone voor een andere inrichting (al dan niet tijdelijk) gebruiken voor een eilandterras, indien daar met de ondernemer die daar conform het vorige lid eerste gebruikrechten aan ontleend overeenstemming over wordt bereikt.

 • 5.

  Voor overeenkomsten zoals bedoeld in het tweede en vierde lid en daaruit voortvloeiend gebruik van in artikel 5, tweede lid aangewezen locaties voor eilandterrassen mogen geen kosten worden gerekend tussen ondernemingen.

Artikel 7 Exploitatievergunning eilandterrassen

 • 1.

  Een eilandterras is alleen toegestaan indien een dergelijke ontheffing is opgenomen in de exploitatie-/alcoholvergunning van de horecalokaliteit.

 • 2.

  Indien in de exploitatie-/alcoholvergunning van een horecalokaliteit nog geen eilandterras is opgenomen, dan kan de initiatiefnemer bij het college een ontheffing vragen voor een eilandterras. Indien toestemming wordt gegeven voor de ontheffing, dan wordt dit geregeld middels een aanpassing van de exploitatie-/ alcoholvergunning.

Artikel 8 Maatwerklocaties eilandterrassen

Voor het grondgebied van de gemeente Meierijstad waar op grond van artikel 5, tweede lid geen eilandterrassen zijn toegestaan, kan het college op aanvraag een ontheffing verlenen voor een eilandterras (maatwerkafweging met afwegingskader als opgenomen in bijlage 1 bij deze nadere regels)

Artikel 9 Overige regels eilandterrassen

 • 1.

  Bij herinrichting van (een deel van) het gebied waar middels artikel 5, tweede lid eilandterrassen zijn toegestaan, kan door het college opnieuw afgewogen worden of en waar eilandterrassen zijn toegestaan in het deel dat wordt heringericht.

 • 2.

  Indien het college gebruik maakt van het vorige lid, dan vervalt de kaart en het deel van de tabel die betrekking hebben op de betreffende locatie, wordt er een nieuwe afweging gemaakt en wordt daar verslag van gedaan. Een bestaande ontheffing kan daarmee worden ingetrokken. Indien het college bij deze afweging besluit eilandterrassen toe te staan, dan wordt een nieuwe kaart en tabel vastgesteld.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Op die dag worden de nadere regels *** ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA,

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij

Bijlage 1

Bij de beoordeling of een eilandterras op een specifieke locatie mogelijk is (zowel generiek als bij een maatwerkafweging), wordt de locatie beoordeeld op:

 • Ruimtelijk-economisch functioneren: draagt de locatie bij aan vastgestelde gemeentelijke ambities en doelstellingen voor die locatie?

 • Wens/behoefte van de ondernemer(s): is er bij ondernemers behoefte aan een eilandterras?

 • Pleininrichting en beeldkwaliteit: past een eilandterras bij een pleininrichting, het overige gebruik van het plein en de beeldkwaliteit?

 • Verkeersveiligheid: ontstaat er geen verkeersonveilige situatie door de aanwezigheid van een eilandterras en blijft de toegankelijkheid van hulpdiensten gewaarborgd?

 • Overlast omgeving: levert het eilandterras geen onevenredige extra overlast op voor de omgeving en/of de omwonenden?

Tabel 1 Afweging mogelijkheden voor eilandterrassen in het centrum van Schijndel

Markt te Schijndel

Hoek Kloosterstraat-Hoofdstraat te Schijndel

Ruimtelijk-economisch functioneren

Aangeduid met “Verblijven” in de centrumvisie (zie kaart 1A).

Aangeduid met “Horeca” in de centrumvisie (zie kaart 1A).

Wens/behoefte ondernemers (zover bekend bij de gemeente)

Ondernemer met een tijdelijk vergund eilandterras op de Markt heeft de wens dit terras te behouden. Overige ondernemers die aanwezig waren bij de omgevingsdialoog gunnen deze ondernemer het eilandterras.

Er zijn geen wensen bij de gemeente bekend.

Pleininrichting en beeldkwaliteit

Een eilandterras op de rijloper rondom het plein is ongewenst voor de verkeersdoorstroming en niet-passend bij het ontwerp van het plein.Het plein kent enkele fysieke barrières: er staan enkele bomen, een lichtmast, een fontein en een kapelletje. Op het plein staat de warenmarkt en vinden evenementen plaats. Een solitair eilandterras midden op het plein is stedenbouwkundig ongewenst.

Locatie is te klein voor een eilandterras.

Verkeersveiligheid

Geen probleem, mits eilandterras niet op de rijloper rondom het plein staat.

Uitbreiding van het gevelterras leidt er toe dat het terras op de stoep komt te staan en de doorloop ter plaatse verhinderd wordt.

Overlast omgeving

Er zijn bij de gemeente geen meldingen bekend van overlast van het tijdelijk vergunde eilandterras. Er zijn bij de omgevingsdialoog enkele zorgen geuit over overlast in de omgeving als gevolg van eilandterrassen, met name in relatie tot geluid en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de kerk.

(Er zijn bij de omgevingsdialoog zorgen geuit over terrasmeubilair op de stoep. Daar levert het meubilair gevaarlijke situaties op voor voetgangers, die moeten uitwijken naar de rijloper. Dit valt echter buiten het bereik van dit stuk.)

Conclusie

Eilandterrassen op de Markt zijn mogelijk. Gekozen is voor een zone van 8 meter diep het plein op, beginnend bij de afkadering van het plein (zie kaart 1B). Eilandterrassen dienen zich aan de algemene regels voor terrassen te houden (waaronder geluid en verwijdering ten tijde van de warenmarkt en evenementen).

Eilandterras niet mogelijk en niet gewenst.

Tabel 2A Afweging mogelijkheden voor eilandterrassen in het centrum van Sint-Oedenrode

Markt te Sint-Oedenrode

Ruimtelijk-economisch functioneren

Aangeduid met “Verblijven” in de centrumvisie (zie kaart 2A).

Wens/behoefte ondernemers (zover bekend bij de gemeente)

Ondernemer aan de westzijde van de Markt heeft de wens het bestaande verruimde terras zo te houden. Ondernemers aan de oostzijde van de Markt hebben in de huidige situatie geen behoefte aan een eilandterras (i.v.m. oversteekbaarheid van de straat). Door enkele aanwezigen zijn ideeën geopperd om een lus in de weg aan te brengen, zodat wel een eilandterras mogelijk is. (Noot: dit zou dus in feite een vergroting van het gevelterras betreffen en geen eilandterras).

Pleininrichting en beeldkwaliteit

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de inrichting van het plein. In de basis zal het noordoostelijk deel van het plein (vanaf Markt 8) in gebruik worden genomen als parkeerlocatie en het zuidwestelijk deel van het plein (vanaf Markt 10) als verblijfsgebied. In het nieuwe pleinontwerp is ook meer ruimte geboden voor de oversteekbaarheid van de Heuvel in de zuidelijke punt van de Markt. Deze nieuwe oversteek dient vrij te blijven van terrassen. Eilandterrassen zijn mogelijk in het verblijfsgebied, uitgezonderd de rijloper richting de Neulstraat en de oversteek van de Heuvel Het plein kent enkele fysieke barrières: er staan bomen en er is een muziekkiosk. Op het plein staat de warenmarkt en vinden evenementen plaats. Een solitair eilandterras midden op het plein is stedenbouwkundig ongewenst.

Verkeersveiligheid

Gelet op het gemotoriseerde verkeer aan de oostzijde van het plein zouden eilandterrassen daar verkeersonveilige situaties op kunnen leveren. Hier is meer verkeer dan op de Heuvel.

Overlast omgeving

Er zijn bij de gemeente geen meldingen bekend van overlast van het tijdelijk vergunde eilandterras. Er zijn bij de omgevingsdialoog geen zorgen geuit over overlast in de omgeving als gevolg van eilandterrassen.

Conclusie

Eilandterrassen op de Markt zijn mogelijk. Gekozen is voor een zone van 8 meter diep het plein op, beginnend bij de huidige afkadering van het plein (zie kaart 2B). Bij het plaatsen van eilandterrassen dient rekening te worden gehouden met het nieuwe pleinontwerp. Dit kan betekenen dat de zone iets verschuift en/of delen van de zone niet in gebruik genomen kunnen worden voor eilandterrassen. Eilandterrassen dienen zich aan de algemene regels voor terrassen te houden (waaronder geluid en verwijdering ten tijde van de warenmarkt en evenementen).

Tabel 2B Afweging mogelijkheden voor eilandterrassen in het centrum van Sint-Oedenrode

Hoek Kofferen-Heuvel te Sint-Oedenrode

Kerkplein te Sint-Oedenrode

Ruimtelijk-economisch functioneren

Aangeduid met “Horeca” in de centrumvisie (zie kaart 2A).

Onderdeel van het centrumgebied, grenzend aan het “Verblijven”-gebied, maar niet specifiek benoemd voor een functie (zie kaart 2A).

Wens/behoefte ondernemers (zover bekend bij de gemeente)

Er zijn geen wensen bij de gemeente bekend.

Er zijn drie horecazaken met eilandterrassen op het Kerkplein. Eén daarvan was tijdens de omgevingsdialoog aanwezig en wil het eilandterras behouden. Een andere ondernemer heeft na afloop van de omgevingsdialoog een reactieformulier toegestuurd en aangegeven ook het eilandterras te willen behouden.

Pleininrichting en beeldkwaliteit

De locatie is te klein voor een eilandterras.

De locatie is geschikt voor eilandterrassen, mits rekening wordt gehouden met activiteiten die in de Sint-Martinuskerk plaatsvinden (waaronder rouw- en trouwdiensten). Het plein kent enkele fysieke barrières: er staan bomen, beelden en lichtmasten, en er staan aan de westzijde twee grote betonnen afschermingen met aan weerszijde publieke bankjes. Deze bankjes moeten vrij beschikbaar blijven.

Verkeersveiligheid

Uitbreiding van het gevelterras leidt er toe dat het terras op de rijloper komt te staan.

Eilandterrassen op het plein leveren geen verkeersonveilige situatie op. Wel is de oversteekbaarheid van de Heuvel een aandachtspunt.

Overlast omgeving

N.v.t. (er zijn geen eilandterrassen)

Er zijn bij de gemeente geen meldingen bekend van overlast van het tijdelijk vergunde eilandterras. Er zijn bij de omgevingsdialoog geen zorgen geuit over overlast in de omgeving als gevolg van eilandterrassen. Wel is aandacht gevraagd voor de activiteiten die in de Sint-Martinuskerk plaatsvinden.

Conclusie

Geen eilandterras mogelijk en gewenst.

Eilandterrassen op het Kerkplein zijn met beperkingen mogelijk. Gekozen is voor een zone van 8 meter diep het plein op. Deze zone is beperkt tot de west- en zuidzijde van het plein, waarbij grofweg de bomenlijn en lijnen van de betonnen afschermingen worden gevolgd (zie kaart 2C). Zo wordt de bereikbaarheid van de kerk gewaarborgd. Eilandterrassen dienen zich binnen deze zone verder te voegen naar de inrichting van het plein ter plaatse. Dit houdt onder andere in dat de aanwezige publieke bankjes bruikbaar blijven voor eenieder. Verder dienen de eilandterrassen zich aan de algemene regels voor terrassen te houden (waaronder geluid en verwijdering ten tijde van de warenmarkt en evenementen).

Tabel 3 Afweging mogelijkheden voor eilandterrassen in het centrum van Veghel

Markt te Veghel

Molenstraat te Veghel

Ruimtelijk-economisch functioneren

Aangeduid met “Verblijven” in de centrumvisie (zie kaart 3A).

Aangeduid met “Horeca” in de centrumvisie (zie kaart 3A).

Wens/behoefte ondernemers (zover bekend bij de gemeente)

Ondernemers aan de Markt hebben aangegeven de reeds jarenlange bestaande situatie te willen handhaven.

Er zijn geen wensen bij de gemeente bekend.

Pleininrichting en beeldkwaliteit

Bij het ontwerp van het huidige plein is reeds rekening gehouden met de bestaande eilandterrassen. Het is niet de bedoeling dat eilandterrassen in de zone van de waterspuwers staan (in bestrating duidelijk herkenbaar).

Locatie is te klein voor eilandterrassen.

Verkeersveiligheid

Geen probleem, mits eilandterras niet op de rijloper rondom het plein staat en er voldoende ruimte blijft voor nooddiensten om de Kalverstraat te bereiken vanaf de Markt.

Uitbreiding van het gevelterras leidt er toe dat het terras op de rijloper komt te staan.

Overlast omgeving

Er zijn bij de gemeente geen meldingen bekend van overlast van het tijdelijk vergunde eilandterras. Er zijn bij de omgevingsdialoog enkele zorgen geuit over overlast in de omgeving als gevolg van eilandterrassen, met name in relatie tot geluid en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Kalverstraat voor nooddiensten (min. 4 meter).

(Er zijn bij de omgevingsdialoog zorgen geuit over terrasmeubilair op de stoep. Daar levert het meubilair gevaarlijke situaties op voor voetgangers, die moeten uitwijken naar de rijloper.)

Conclusie

Eilandterrassen op de Markt zijn mogelijk. De reeds jarenlang bestaan¬de situatie wordt gehandhaafd (zie kaart 3B, p.14), waarbij de toe¬gang tot de Kalverstraat gewaarborgd moet blijven voor nood¬diensten. Eiland¬terrassen dienen zich aan de algemene regels voor terrassen te houden (waaronder geluid en verwijdering ten tijde van evenementen). (De kiosk op het plein heeft aan de noord- en zuidkant ook een terras. Dit is echter een gevelterras en geen eilandterras.)

Geen eilandterras mogelijk en gewenst.

Kaart 1b Marktplein te Schijndel

afbeelding binnen de regeling

Kaart 2b Markt te Sint-Oedenrode

afbeelding binnen de regeling

Kaart 2c Kerkplein te Sint-Oedenrode

afbeelding binnen de regeling

Kaart 3b Markt te Veghel

afbeelding binnen de regeling