Nadere regels Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul circussen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul circussen 2019

Op grond van artikel 2.15.3 (Nadere regels) van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019, kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen met betrekking tot het toelaten van circussen.

Omdat vanwege de openbare orde en praktische redenen jaarlijks slechts een beperkt aantal verzoeken voor het geven van een circusvoorstelling kan worden gehonoreerd, moet de toelating plaatsvinden aan de hand van objectieve transparante criteria. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders het volgende:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  een middelgroot tot groot circus: circus met meer dan 399 zitplaatsen;

 • b.

  een klein circus: circus met minder dan 400 zitplaatsen.

Artikel 2 Aantal circussen per jaar

Per kalenderjaar worden maximaal vier evenementenvergunningen voor circussen verleend.

Artikel 3 Locatiekeuze

 • 1.

  De locatie voor een klein circus moet in de dorpskernen worden gezocht.

 • 2.

  Voor een middelgroot tot groot circus komt het verharde grasterrein nabij Holland Casino in aanmerking

Artikel 4 Periode waarin circussen mogen plaatsvinden

Een circus mag alleen plaatsvinden in de maanden: maart, april, mei, juni, september en oktober alsmede gedurende de kerstperiode in december.

Artikel 5 Procedure evenementenvergunningaanvraag

 • 1.

  De uiterlijke indieningsdatum voor het aanvragen van een evenementenvergunning voor een circus is 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het circus plaatsvindt.

 • 2.

  De beslissing van de burgemeester op de aanvraag wordt uiterlijk 1 december aan de aanvrager medegedeeld.

Artikel 6 Vereisten aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag moet zijn voorzien van:

 • het aanvraagformulier evenementen;

 • vermelding van de periode waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

 • indien van toepassing, een lijst van dieren die worden meegebracht;

 • en circus c.q. bouwboek waarin alle technische gegevens van de tent, installaties, stoelenplan etc. staan vermeld;

 • een verklaring waarin wordt ingegaan op het houden en behandelen van de dieren die bij het circus betrokken zijn. Dit op basis van de richtlijnen zoals vastgesteld door de Vereniging Nederlandse Circus ondernemingen;

 • een overzicht van plaatsen waar het afgelopen seizoen is gespeeld.

 • 2.

  Als de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager de mogelijkheid deze binnen veertien dagen na het schriftelijke verzoek daartoe, alsnog aan te vullen. Wordt binnen deze termijn geen volledige aanvraag ingediend, dan wordt de eerste aanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 7 Selectiecriteria

Bij de keuze uit de aanvragen worden de volgende selectiecriteria gehanteerd:

 • a.

  circussen die in de voorafgaande twee jaar een evenementenvergunning hebben gekregen, dingen voor het jaar daarop niet mee en worden terzijde gelegd, tenzij onvoldoende aanvragen zijn ingediend;

 • b.

  de volgorde van binnenkomst van de aanvraag;

 • c.

  beoordeling van het circus c.q. bouwboek en dierenverblijven;

 • d.

  ervaringen van voorgaande jaren;

 • e.

  ervaringen van andere gemeenten met de aanvrager;

 • f.

  het circus moet lid zijn van en voldoen aan de gedragscode van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) en/of de European Circus Association;

 • g.

  de aanvrager moet verklaren dat hij instemt met toezicht door de gemeente en/of door de gemeente aangewezen derden op de bouw van tenten en andere opstallen op het terrein, de dierenverblijven en de behandeling van de dieren.

Artikel 9 Dierenwelzijn

De gemeente kan aan de vergunning voorschriften verbinden in het kader van het dierenwelzijn en de omgang met dieren.

Artikel 10 Niet naleving vergunningvoorschriften

Bij niet naleving van de voorschriften of de namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen, dan wel bij geconstateerd wangedrag wordt een circus voor maximaal twee jaar uitgesloten van inschrijving.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul circussen 2019’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018 door het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts

Algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen

burgemeester