Algemene regels meldingsplichtige evenementen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Algemene regels meldingsplichtige evenementen 2019

Op grond van artikel 2.15.2 vierde lid (Evenement) van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019, kan het college van burgemeester en wethouders voor bepaalde categorieën evenementen, algemene regels stellen in plaats van of naast de vergunningsplicht als bedoeld in het eerste lid.

Vanwege het beperkte effect van kleinschalige evenementen op de openbare orde, veiligheid en het milieu alsmede om de regeldruk te verminderen, maakt het college van burgemeester en wethouders gebruik van deze bevoegdheid door een categorie evenementen aan te wijzen waarvoor geen evenementenvergunningsplicht geldt maar een meldingsplicht. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de ‘Algemene Regels meldingsplichtige evenementen’:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit vaststellingsbesluit wordt verstaan onder kleinschalig evenement: een evenement dat voldoet aan alle algemene regels als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 Algemene regels

 • 1.

  Het evenement vindt plaats in de open lucht of in een tent waar niet meer dan 149 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn.

 • 2.

  Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is bedraagt niet meer dan 150.

 • 3.

  Het evenement valt niet onder een braderie, snuffelmarkt of optocht.

 • 4.

  Het evenement duurt niet langer dan één dag, en:

  • a.

   Het evenement vindt plaats op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09:00 uur en 22.00 uur;

  • b.

   Het evenement vindt plaats op een vrijdag of zaterdag, tussen 09.00 en 24.00 uur;

  • c.

   Het evenement vindt plaats op een zon- en/of feestdag, tussen 09.00 en 23.00 uur.

 • 5.

  Er wordt geen podium geplaatst dat is voorzien van een overkapping en/of achterwand en/of hoger is dan 1 meter.

 • 6.

  Er wordt geen vuurwerk afgestoken.

 • 7.

  Tijdens het evenement wordt geen open vuur of gas gebruikt (met uitzondering van barbecues).

 • 8.

  De brandveiligheid wordt in acht genomen.

 • 9.

  De bereikbaarheid van hulpdiensten wordt niet belemmerd. Doorgaande wegen blijven geopend zodat hulpdiensten binnen één minuut doorgang kunnen krijgen. De doorgaande route is altijd minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog.

 • 10.

  Omliggende panden, percelen en brandkranten zijn bereikbaar.

 • 11.

  Na afloop van het evenement wordt de locatie vrij van afval en in oorspronkelijke staat opgeleverd.

Artikel 3 Meldingsplicht

 • 1.

  Voldoet het evenement aan de algemene regels als bedoeld in artikel 2, dan geldt voor dit evenement een meldingsplicht.

 • 2.

  De organisator van een evenement als bedoeld in het eerste lid meldt dit bij de burgemeester tenminste vier weken voorafgaand aan het evenement, door middel van een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier.

 • 3.

  De burgemeester kan binnen twee weken na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van het evenement als bedoeld in het eerste lid te verbieden vanuit een oogpunt van openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, verkeersveiligheid, veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid, gezondheid of ongewenste cumulatie van evenementen.

Artikel 4 Vergunningsplicht

Voldoet het evenement niet aan de algemene regels in artikel 2, dan geldt voor het evenement de vergunningsplicht als bedoeld in artikel 2.15.2 van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2019.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Algemene regels meldingsplichtige evenementen 2019’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018 door het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M Bongarts

algemeen directeur/gemeentesecretaris

Dr. J.J Schrijen

burgemeester