Regeling vervallen per 27-04-2023

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis

Geldend van 07-04-2022 t/m 26-04-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis;

overwegende dat:

 • 1.

  het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden;

 • 2.

  in het kader van en doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst aan te wijzen;

 • 3.

  definities en bepalingen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan van toepassing zijn;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis;

B E S L U I T E N:

 • 1.

  in te trekken het besluit van 10 november 2020 tot vaststelling van het `Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis`;

 • 2.

  het `Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis` gewijzigd vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer of een PMD-zak ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of wijkcontainer, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  milieustraat: Transportweg 7 te Oostburg, inzamelplaats ingericht voor het afzonderlijk achter laten van huishoudelijk afvalstoffen.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. gevestigd te Terneuzen.

 • 2.

  Voor het inzamelen van oud papier en karton, bieden op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening de verenigingen, scholen, etc., waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten betreffende de inzameling van oud papier en karton, ondersteuning aan de inzameldienst.

Artikel 3. Aanwijzing inzamelplaats

Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald dat:

 • a.

  de regionale milieustraat aan de Transportweg 17 te Oostburg wordt aangewezen als inzamelplaats, alsook de overige milieustraten in beheer bij de inzameldienst;

 • b.

  de wijze van het afzonderlijk achter laten van huishoudelijke afvalstoffen op de inzamelplaats, plaatsvindt overeenkomstig de huisregels en `Aanlevervoorwaarden en gedragsregels regionale milieustraten Zeeland`, zoals aangegeven op de website van inzameldienst;

 • c.

  het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de inzamelplaats enkel is toegestaan voor een gebruiker van een perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffenheffing kunnen ontstaan en ten aanzien van dat perceel afvalstoffenheffing wordt geheven, en de gebruiker het daartoe ontvangen aanslagbiljet op verzoek van een medewerker van de inzamelplaats kan tonen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van de afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, elfde lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  b. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties; met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • c.

  PMD: huishoudelijke plastic verpakkingen, huishoudelijke metalen verpakkingen en huishoudelijke drankenkartons;

 • d.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • e.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente-, fruit- en tuinafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • f.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen; met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels;

 • g.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • h.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere bestanddelen;

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen ten behoeve van de afzonderlijke inzameling aangewezen:

 • a.

  huishoudelijk restafval: een grijze met een tag voorziene minicontainer met grijs deksel per perceel, met uitzondering van de percelen zoals vermeld in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit en de gebieden vermeld in artikel 7, derde lid van de verordening;

 • b.

  huishoudelijk restafval: een grijze minicontainer met grijs deksel per perceel in de gebieden vermeld in artikel 7, derde lid van de verordening;

 • c.

  huishoudelijk restafval: bovengrondse- of ondergrondse verzamelcontainers, ten behoeve van de in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit vermelde percelen;

 • d.

  groente-, fruit- en tuinafval: een groene minicontainer met groen deksel met een inhoud van 240, 140 of 60 liter of een grijze minicontainer met grijs deksel met groene clip met een inhoud van 240 liter per perceel, met uitzondering van de percelen in de gebieden vermeld in artikel 7, derde lid van de verordening en de percelen bedoeld in sub e;

 • e.

  groente-, fruit- en tuinafval: indien aanwezig, een grijze minicontainer met grijs deksel met groene clip met een inhoud van 240 liter als bovengrondse verzamelcontainer ten behoeve van de percelen die aangewezen zijn op een verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval, zoals opgenomen in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit;

 • f.

  oud papier en karton: een grijze met een tag voorziene minicontainer met grijs deksel met blauwe clip met een inhoud van 240 liter per perceel, met uitzondering van de percelen in de gebieden vermeld in artikel 7, zesde lid van de verordening en de percelen bedoeld in sub g;

 • g.

  oud papier en karton: een grijze met een tag voorziene minicontainer met grijs deksel met blauwe clip met een inhoud van 240 liter als bovengrondse verzamelcontainer, een bovengrondse verzamelcontainer met een inhoud van 660 liter of een ondergrondse verzamelcontainer, ten behoeve van de percelen die aangewezen zijn op een verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval, zoals opgenomen in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit;

 • h.

  glas: inzamelvoorzieningen op wijkniveau, op de locaties zoals opgenomen in bijlage 2 van dit uitvoeringsbesluit;

 • i.

  PMD: een door de inzameldienst verstrekte transparante kunststofzak voor kunststof verpakkingsafval voor alle percelen, met uitzondering van de percelen in de gebieden als vermeld in artikel 7, achtste lid van de verordening en inzamelvoorzieningen op wijkniveau ten behoeve van de percelen in de gebieden vermeld in artikel 7, achtste lid van de verordening, op de locaties zoals opgenomen in bijlage 3 van dit uitvoeringsbesluit;

 • j.

  textiel: inzamelvoorzieningen op wijkniveau, op de locaties zoals opgenomen in bijlage 4 van dit uitvoeringsbesluit.

 • 2.

  Ten behoeve van een perceel of groep van percelen kan worden besloten een van het bepaalde in het eerste lid afwijkende regeling toe te passen.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid van de verordening worden van het afzonderlijk ter inzameling aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval vrijgesteld, de percelen in de gebieden als vermeld in artikel 7, derde lid van de verordening.

Artikel 6. Gebruik inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, eerste lid sub a, van de verordening worden de volgende regels gesteld voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen bij een perceel:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

 • b.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel ten behoeve waarvan de inzamelmiddelen zijn verstrekt en dienen leeg en schoon te worden achtergelaten op het perceel bij het beëindigen van het gebruik van het perceel door de gebruiker;

 • c.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden voor een nieuw inzamelmiddel, indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel;

 • d.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • e.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • f.

  eventuele schade aan een inzamelmiddel, niet voortvloeiend uit normaal gebruik, die door toedoen van de gebruiker van een perceel aan het inzamelmiddel wordt toegebracht en waardoor deze niet meer voor haar doel gebruikt kan worden, komt voor rekening van de gebruiker van het perceel ten behoeve waarvan het inzamelmiddel is verstrekt;

 • g.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat dit gebruik geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • h.

  de inzamelmiddelen dienen op het perceel van de gebruiker te worden geplaatst, met uitzondering van dagen dat de inzamelmiddelen ter lediging aangeboden worden aan de inzameldienst;

 • i.

  de inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid sub b, van de verordening worden de volgende regels gesteld voor het gebruik van inzamelvoorzieningen nabij een perceel:

 • a.

  het beheer van de op grond van artikel 4, eerste lid aangewezen inzamelvoorzieningen berust bij de gemeente;

 • b.

  enkel de gebruiker van een perceel heeft toegang tot de ten behoeve dat perceel aangewezen inzamelvoorzieningen;

 • c.

  indien de inzamelvoorziening is voorzien van een toegangsbeperking dan heeft de gebruiker uitsluitend toegang tot de inzamelvoorziening middels een door of namens de gemeente in bruikleen verstrekte containerpas;

 • d.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen containerpas welke behoort bij het perceel waarvoor deze is verstrekt en welke bij het beëindigen van het gebruik van het perceel in de originele staat op het perceel dient te worden achtergelaten;

 • e.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden voor een nieuwe containerpas, indien de containerpas kapot is of vermist;

 • f.

  het vervangen van een kapotte containerpas, niet voortvloeiend uit normaal gebruik, en het vervangen van een vermiste containerpas komt voor rekening van de gebruiker van het perceel ten behoeve waarvan de containerpas is verstrekt.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, eerste lid sub a, van de verordening worden de volgende regels gesteld omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen met inzamelmiddelen ter inzameling bij of nabij een perceel moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de gemeente en/of inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  de ter lediging aangeboden minicontainers moeten met de dekselopening naar de rijweg gericht worden geplaatst;

 • c.

  de ter lediging aangeboden minicontainers en ter inzameling aangeboden zakken voor PMD dienen goed gesloten te zijn, er mogen geen huishoudelijke afvalstoffen uitsteken;

 • d.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de gebruiker uit de container te worden verwijderd;

 • e.

  naast de ter lediging aangeboden minicontainers en de ter inzameling aangeboden zakken voor PMD mogen geen afvalstoffen worden geplaatst;

 • f.

  het gewicht van de hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid sub b, van de verordening worden de volgende regels gesteld omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen met inzamelvoorzieningen ter inzameling nabij een perceel moeten worden aangeboden:

 • a.

  in een inzamelvoorziening mogen uitsluitend die bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is;

 • b.

  huishoudelijk restafval dient in een goed gesloten huisvuilzak te worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde inzamelvoorziening;

 • c.

  na het in de inzamelvoorziening deponeren van de huishoudelijke afvalstoffen moet de inwerpopening van de inzamelvoorziening gesloten worden;

 • d.

  het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

 • 3.

  Krachtens artikel 10, vierde lid van de verordening worden de volgende regels gesteld omtrent de wijze waarop grof huishoudelijk afval en grof tuinafval ter inzameling moeten worden aangeboden:

 • a.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval vindt eenmaal per vier weken op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep zich minimaal een dag voor de inzameldag te melden bij de klantenservice van de inzameldienst;

 • b.

  de inzameling van grof tuinafval vindt viermaal per jaar op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep zich minimaal een dag voor de inzameldag te melden bij de klantenservice van de inzameldienst;

 • c.

  het grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dient op de inzameldag op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • d.

  grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m³;

 • e.

  stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9 van de verordening worden de volgende regels gesteld:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de inzameldagen zoals aangegeven op de jaarlijkse afvalkalender die door de gemeente per huisadres wordt toegezonden, die geraadpleegd kan worden op de website van de gemeente, die geraadpleegd kan worden op de website van de inzameldienst en geraadpleegd kan worden op de afval app van de inzameldienst;

 • b.

  inzamelmiddelen mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op 24.00 uur van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld, deze mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 11 van de verordening, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad en/of via een brief door of namens de gemeente.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van 13 van de verordening worden de volgende regels gesteld:

 • a.

  a. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

 • b.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • c.

  uit de ter lediging aangeboden inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mogen geen bedrijfsafvalstoffen steken;

 • d.

  naast de ter lediging aangeboden inzamelmiddelen mogen geen bedrijfsafvalstoffen worden geplaatst;

 • e.

  inzamelmiddelen mogen de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • f.

  de inzamelmiddelen dienen zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk op 24.00 uur van de inzameldag, te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag nadat het is gepubliceerd.

Artikel 12. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: `Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Sluis`.

Ondertekening

Oostburg, 1 februari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. M.M.D. Vermue

Bijlage 1

Overzicht van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, als bedoeld in artikel 4, sub a.

Kern

Naam

Straat

Nr(s)

Container

Aardenburg

Coensdike

Gaaiperswei

16 t/m 62 even : 3 t/m 41, 103 t/m 141, 203 t/m 241 oneven

Ondergronds

Aardenburg

Residentie Gwyde van Dampiere

Weststraat

18 001 t/m 301

Bovengronds

Aardenburg

De Rederijker

Weststraat

8 001 t/m 022

Bovengronds

Breskens

Het Wapen van Breskens

Grote Kade

33

Ondergronds

Breskens

Grote Kade 27

Grote Kade

27

Ondergrondse

Breskens

Remise

Scheldekade

30, 31, 32, 33 etc.

Ondergronds

Breskens

Fort Imperial

1e Zandstraat/Spuiplein

20 etc./40 etc.

Ondergronds

Breskens

Goedertijt

Burg. van Zuijenstraat

78 etc..

Ondergronds

Breskens

Hoge Platen

Langeweg Westlandstraat

17 etc 2 t/m 20 even etc.

Ondergronds

Breskens

De Bolder

Nieuwstraat

14 t/m 48 even

Bovengronds

Breskens

De Lente

Golepoldersedijk

10 t/m 42 even

Ondergronds

Breskens

t Spuy

Spuiplein

17 etc.

Bovengronds

Breskens

Wulpen

Promenade

1 en 3 etc.

Bovengronds

Breskens

Pharos

Westhavendam

3, 5, 11, 13, 15 en 17 etc.

Ondergronds

Cadzand-Bad

Badhuis

Boulevard de Wielingen

2 e, f, g

Ondergronds

Cadzand-Bad

Residence

Boulevard de Wielingen

70, 76, 82, 88, 94 etc.

Bovengronds

Cadzand-Bad

Deurloo

Boulevard de Wielingen

53 en 55 etc.

Ondergronds

Cadzand-Bad

Villa Duindoorn

Boulevard de Wielingen

52

Ondergronds

Cadzand-Bad

Duinhof West

Boulevard de Wielingen

Stijn Albregtsstraat

7 en 9 etc.

1, 2 , 4 en 6 etc.

Ondergronds

Cadzand-Bad

Duinhof Oost

Vlamingpolderweg

4 etc.

Ondergronds

Cadzand-Bad

Le Normandy

Boulevard de Wielingen

54

Bovengronds

Cadzand

Koolse Hoeve

Badhuisweg

1a t/m 1j

Bovengronds

Nieuwvliet

Schorrebloem

Schorrebloem

1 t/ 53

Bovengronds

Nieuwvliet

De Mettenije

Mettenijedijk

35 t/m 73 oneven

Bovengronds

Oostburg

De Burght

Ledelplein

18 etc.

Ondergronds

Oostburg

De Vijzel

Markt

7 etc.

Bovengronds

Oostburg

Hogendamme

Dierkensteenweg

3 etc.

Ondergronds

Oostburg

Het Lam

Schouwburgstraat

2 t/m 54

Ondergronds

Oostburg

KWL-residentie

Slickenburgschans

1 en 2 etc.

Bovengronds

Oostburg

Mariahoeve

Grote Beer

8 etc.

Bovengronds

Oostburg

De Veerhoek

Past. Van Genklaan

2 etc.

Bovengronds

Oostburg

Osborch

Destombestraat Gobiusstraat Ledelplein

5 etc.

2 8

Bovengronds

Schoondijke

Russchehof

Jan Tooropstraat

2 t/m 26 even

Bovengronds

 

 

Pr. Bernhardstr.

4 t/ 26 even

 

Sluis

De Smeedtoren

De Smeedtoren

2 t/m 36 even

Bovengronds

Sluis

Torens v. Bourgondië

Hoogstraat

58 f t/m n en p t/m z

Ondergronds

Sluis

De Kogge

Lange Wolstraat

105 e.v.

Bovengronds

Sluis

Het Rondeel

Het Rondeel

1 t/m 30

Bovengronds

Sluis

Woolridge

Lange Wolstraat

8

Bovengronds

IJzendijke

Residentie

J.J. Benteijnstraat

25 t/m 47 oneven

Bovengronds

IJzendijke

Aanleunwoningen

J.J. Benteijnstraat Handboogstraat

1 etc.

8 t/m 50 even

Bovengronds

Bijlage 2

Overzicht van inzamelvoorzieningen voor glas als bedoeld in artikel 4, sub h.

Glascontainers

Kern

Straatnaam

Aardenburg

Gaaiperswei (parking bij Coensdike)

Bootstraat

Peurssenstraat (bij Jumbo)

Oude Kerkstraat

Breskens

Spuiplein (parking Plus)

Van Zuijenstraat (parking Jumbo)

Schoneveld

Cadzand

Erasmusweg

Cadzand-Bad

Leeuwerikenlaan

Egelantierlaan

Draaibrug

Draaibrug

Eede

Schoolstraat

Groede

Monnikenstraat

Heille

Noorderbruggeweg

Hoofdplaat

Oostlangeweg

Nieuwvliet

Mettenijedijk

Nieuwvliet-Bad

Zouterik

Oostburg

Veerhoeklaan (parking Aldi)

Torenweidelaan (parking AH)

Langestraat (thv Lidl)

Langestraat (bij Jumbo)

Melkweg

Retranchement

Dorpsstraat

Sint Kruis

Roeselaerestraat

Schoondijke

Tragel

Sluis

Garenmarkt (parking)

Handboogstraat

Sint Annastraat (nabij parking)

Waterlandkerkje

Redouteplein (bij bushalte)

IJzendijke

Oranjestraat (bij molen)

17 Oktoberplein

Zuidzande

Kamerikstraat

Bijlage 3

Overzicht van inzamelvoorzieningen voor PMD als bedoeld in artikel 4, sub i.

Containers kunststof verpakkingsafval

Kern

Straatnaam

Breskens

Schoneveld

Cadzand-Bad

Egelantierlaan

Leeuwerikenlaan

Nieuwvliet-Bad

Zouterik

Bijlage 4

Overzicht van inzamelvoorzieningen voor textiel als bedoeld in artikel 4, sub j.

Textielcontainers

Kern

Straatnaam

Aardenburg

Westmolenstraat

Breskens

Van Zuijenstraat (parking Jumbo)

Groede

Monnikenstraat

Oostburg

Veerhoeklaan (parking Aldi)

Schoondijke

Tragel

Sluis

Sint Annastraat (nabij parking)

IJzendijke

Oranjestraat (bij molen)

17 Oktoberplein