Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 ISD Kompas

Geldend van 07-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 ISD Kompas

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van ISD Kompas

 • c.

  peildatum: datum aanvraag;

 • d.

  referteperiode: de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum;

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt geen vermogenstoets toegepast.

 • 3a. Een huishouden heeft een laag inkomen als op de peildatum het inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3b. Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening worden eveneens geacht geen draagkracht te hebben.

 • 4. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   Jongeren van 18 t/m 20 jaar komen niet in aanmerking, tenzij zij een bijstandsuitkering ontvangen aangevuld met bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 12 Participatiewet.

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met alleen een briefadres (dak- en thuislozen).

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Als vast staat dat op de peildatum recht bestaat, wordt de energietoeslag aan de volgende groepen ambtshalve toegekend:

 • 1.

  Huishoudens met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ;

 • 2.

  Huishoudens die gebruik maken van bijzondere bijstand of minimaregelingen ;

 • 3.

  Ondernemers met een Bbz-uitkering voor levensonderhoud;

 • 4.

  AIO-gerechtigden.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 november 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het DB, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 ISD Kompas.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het DB van Kompas op 24 maart 2022.

De voorzitter,

De secretaris,

Toelichting bij de beleidsregels eenmalige energietoeslag ISD Kompas

Artikel 1

Deze beleidsregel is gebaseerd op

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de handreiking eenmalige energietoeslag 2022 d.d. 15 maart 2022 van SZW, VNG, Divosa en Stimulansz.

Artikel 2

In dit artikel wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid ingevuld.

 • hoogte van de toeslag en differentiatie naar leefsituatie: Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het bereiken van maximaal 800.000 huishoudens met een eenmalige energietoeslag van € 800 als richtbedrag. Wij volgen deze aanbeveling. Van differentiatie naar leefsituatie zien wij af omwille van de beoogde eenvoud van de regeling.

 • toepassing vermogenstoets: In het belang van een snelle uitvoerbaarheid van de regeling en vanwege het feit dat het merendeel van de huishoudens met een laag inkomen geen of nauwelijks vermogen heeft, wordt het vermogen van de aanvrager en eventuele partner buiten beschouwing gelaten. Het recht op de energietoeslag wordt dus alleen op basis van het inkomen bepaald.

 • laag inkomen: We kiezen voor een inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstands-norm omdat dit aansluit bij het lokale minimabeleid. In artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet worden een aantal inkomensbestanddelen opgesomd die niet tot de middelen worden gerekend. Deze middelen worden ook voor het recht op eenmalige energietoeslag buiten beschouwing gelaten. Toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag worden dus niet als inkomen aangemerkt. Dit geldt ook voor speciale regelingen op basis van de corona-(steun)maatregelen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers en de zorgbonus voor zorgpersoneel. Ook bijzondere bijstand telt niet mee als inkomen. Wij kiezen er voor om huishoudens die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening ongeacht de hoogte van het inkomen in aanmerking te laten komen, omdat zij slechts het ‘vrij te laten bedrag’ te besteden hebben (95% van de bijstandsnorm).

 • Uitsluitingen: De energietoeslag is een vorm van bijstand en dus gelden ook de uitsluitingsgronden van de bijstand. Het recht op de energietoeslag is op grond van artikel 11 Pw (Rechthebben-den) beperkt tot Nederlanders en daarmee gelijkgestelden, die woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden van artikel 12 (Onderhoudsplicht ouders 18 t/m 20-jarigen) en 13 (Uitsluiting van bijstand) van de Pw van toepassing. Personen met een uitkering volgens de inrichtingsnorm worden uitgesloten, omdat de instelling voorziet in de energiekosten. Personen met alleen een briefadres (dak- en thuislozen) worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag omdat zij geen energiekosten hebben.

Artikel 3

Met de invoering van het vijfde lid onder artikel 35 van de Participatiewet wordt geregeld dat de gemeente de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve kan vaststellen en verstrekken. Een schriftelijke aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken wordt de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toegekend.

Artikel 4

Aan een deel van de doelgroep kan de energietoeslag niet ambtshalve worden toegekend. Dit is aan de huishoudens met lage inkomens die (op dit moment) geen gebruikmaken van een uitkering of minimaregelingen van de gemeente. Denk hierbij aan werkende armen, inwoners met een uitkering van UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Deze inwoners kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

Artikel 5

Het hanteren van een inkomensgrens voor het recht op de energietoeslag betekent dat huishoudens met een inkomen net boven die inkomensgrens niet in aanmerking zullen komen voor de energietoeslag. De verhoging van het richtbedrag van de energietoeslag van oorspronkelijk € 200 naar € 800, maakt het verschil in tegemoetkoming tussen rechthebbenden en net-niet-rechthebbenden groot. Deze net-niet-rechthebbenden kunnen echter in vergelijkbare mate te maken hebben met energiearmoede. Voor deze groep kan op individuele basis maatwerk geleverd worden met individuele bijzondere bijstand.

Artikel 6

De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. Daarom is 31 november 2022 als uiterste aanvraagdatum bepaald.