Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming

Geldend van 06-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming

1 Inleiding

Sinds voorjaar 2020 wordt de horecasector getroffen door de coronacrisis. Om die reden konden horecaondernemers in 2020 en 2021 een vergunning aanvragen voor een tijdelijk groter terras. In oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders te kennen gegeven de horecaondernemers meerjarig perspectief te willen bieden. Direct daarna is de marktsituatie voor de horeca verder verslechterd. Er volgden nieuwe landelijke maatregelen die de pandemie moesten indammen.

Opgelegde landelijke beperkingen, omzetverlies, opgebouwde en uitgestelde schulden en de onzekerheden de komende jaren zijn voor het college aanleiding de tijdelijke verruiming van terrassen te verlengen. Uitgangspunt is dat de nieuwe beleidsregels voor de komende drie jaar gelden. Er wordt voor het jaar 2022 verruiming van terrassen gefaciliteerd. Dit wordt 1 januari 2023 en 2024 automatisch verlengd. In de voorbereidingen voor een nieuw gemeentelijk horecabeleid kan - indien gewenst - een aangepast en geharmoniseerd terrassenbeleid worden vastgesteld. De beleidsregels ‘Tijdelijke terrasverruiming 2022-2024’ worden dan geëvalueerd.

Onderzoek Moventem

In het najaar van 2021 heeft Moventem een onderzoek uitgevoerd onder horecaondernemers, direct omwonenden en overige inwoners en ondernemers over de verruiming van de terrassen. Zo is een indicatie verkregen van de meningen en praktijkervaringen rondom de verruiming van de terrassen. Er blijkt in meerderheid draagvlak voor een verruiming van de terrassen. Inwoners en andere ondernemers praten (zeer) enthousiast over een betere sfeer en beleving, een langer verblijf, sociale cohesie en laagdrempelige ontmoeting, met buiten een gevoel van veiligheid met minder kans op besmetting. De sfeer en beleving is goed voor de winkels.

Er komen ook negatieve ervaringen voor bij een deel van de direct omwonenden en bezoekers. Dat wordt wat meer ervaren in Muiden en Muiderberg, zo blijkt uit het onderzoek. In alle kernen kan extra hinder worden ervaren op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid, geluid en afval, (verkeers)veiligheid, de verkeersaantrekkende werking en parkeren van auto’s en tweewielers.

Over de gehele linie biedt het onderzoek voldoende aanleiding om de tijdelijke terrasverruimingen voort te zetten. Daarbij wordt goed rekening gehouden met de algemene voorschriften die van toepassing waren op de tijdelijke terrasverruimingen in 2020 en 2021 en de uitslag van het onderzoek van Moventem. Het onderzoek van Moventem is op verzoek opvraagbaar.

2 Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming 2022-2024

Geldend van 01-01-2022 tot en met 31-12-2024

Intitulé

De burgemeester van Gooise Meren en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren

Gelet op artikel 2: 28 van de Algemene plaatselijke verordening Gooise Meren en de bepalingen uit de Alcoholwet.

Overwegende:

Dat zij bevoegd is te beslissen op aanvragen voor een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

Brengt ter algemene kennis dat zij hebben besloten:

 • I.

  Dat bij het gebruikmaken van de hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt van de Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming 2022-2023-2024.

 • II.

  Dat voor zover in deze beleidsregels geen afwijkende regels of voorschriften zijn opgenomen de terrasvoorschriften in het Horecabeleid Gooise Meren 2019-2023 gelden. Bij verruimde terrassen worden ook de reguliere terrasvoorschriften in de tijdelijke annex opgenomen.

 • III.

  Te bepalen, dat dit besluit is vastgesteld in de Collegevergadering van 15 maart 2022 .

 • IV.

  Dat deze Beleidsregels gelden tot en met 31 december 2024.

 • V.

  Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke terrasverruiming 2022-2023-2024.

1. Definities

Tijdelijk (verruimd) terras: tijdelijk (verruimd) terras in verband met de coronamaatregelen.

APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020.

Horecaondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit van een horeca-exploitatievergunning en voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgebaat.

2. Landelijke maatregelen

De landelijke coronamaatregelen zijn in alle gevallen leidend en staan daarmee boven dit tijdelijke beleid. Gooise Meren conformeert zich aan deze maatregelen via de richtlijnen van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Dat geldt ook voor het vereiste om de maatregelen bij de horecagelegenheid kenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een bord bij de entree of middels informatiekaarten op tafel.

3. De terrasverruiming is tijdelijk

De verruiming van de terrassen is van tijdelijke aard en is toegestaan tot en met 31 december 2024.

4. Precario

Over de tijdelijke terrasverruiming wordt geen precariobelasting geheven.

5. Omvang tijdelijk terras

De omvang van de verruiming is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De verruiming moet passen in de omgeving. Verruiming van het terras mag niet tot een onevenredige druk op het woon- en leefklimaat of op de openbare ruimte leiden. Net als in het huidige terrassenbeleid moet de omvang van het tijdelijk vergunde terras direct waarneembaar zijn. De manier waarop het uitgebreide terras is gemarkeerd behoeft instemming van de gemeente.

6. Situering tijdelijk terras

Het tijdelijke terras dient zoveel mogelijk aan te sluiten op het reguliere terras. Indien dit niet kan is het mogelijk om bijvoorbeeld een tweede terras te plaatsen binnen het gezichtsveld van de horecaonderneming, mits hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is.

Gezamenlijke verruiming van in de nabijheid van elkaar gelegen terrassen is mogelijk, waarbij steeds duidelijk moet zijn welke vergunninghouder voor welk deel van het terras verantwoordelijk is. Ondernemers maken gezamenlijk een plan waaruit de instemming van alle omliggende terrasuitbaters (of horecaexploitanten) blijkt: er kunnen namelijk meerdere gegadigden zijn voor dezelfde locatie op een plein. Onderlinge afspraken van de horecaondernemers kunnen bij het vergunningsverzoek worden toegevoegd, maar alle deelnemende horecaexploitanten krijgen bij inwilliging van een verzoek een eigen annex op hun vergunning.

Een verplichting voor een gezamenlijke verruiming van terrassen is dat er wordt beschreven hoe er overleg is gevoerd met omwonenden en ondernemers in de buurt, wat daarvan het resultaat is en hoe er wordt voldaan aan de vereisten. Voor gezamenlijke terrassen geldt dat er altijd één persoon is die moet kunnen worden aangesproken op het reguleren van gezamenlijke aandachtspunten, zoals het voldoende gescheiden houden van het separaat vergunde delen van het ‘gezamenlijke’ terrassen. Tevens dient er een telefoonnummer bekend gemaakt en beschikbaar te zijn waar omwonenden terecht kunnen met vragen en klachten.

Verruiming kan worden toegestaan op de volgende locaties (opsomming is niet limitatief):

 • Eilandterras op een plein; indien de verkeerssituatie op en rond het plein dat toelaat en deze niet hindert in het overige gebruik van het plein (zitjes, markt, e.d.).

 • Eilandterras langs kades en/of aan de overzijde van de weg: (gesplitste) terrassen en eventueel pontons/dekschuiten; indien de verkeerssituatie een veilige oversteek van- en naar de horecagelegenheid toelaat.

 • Parkeervakken: terras op parkeervak; wanneer de parkeerdruk dit toe laat. Is de parkeerdruk hoog dan kan de burgemeester besluiten toch een verruiming toe te staan vanwege bijzonderheden in de situatie. Zo’n bijzonderheid kan zijn dat een (verruiming van een) terras verder nergens mogelijk is.

 • In straten: als er voldoende ruimte resteert voor voetgangers en om overige verkeersstromen veilig af te wikkelen.

 • Voor of tegen de gevel van naastgelegen panden van bedrijven is toegestaan, op voorwaarde dat daarvoor schriftelijk toestemming van de zakelijk gerechtigde van dit pand is verkregen. Bij verkoop van het eigendom houdt de zakelijk gerechtigde rekening met de toestemming tot en met 2024.

 • Voor of tegen de gevel van een naastgelegen woning is niet toegestaan, behalve als daarvoor schriftelijke toestemming van de bewoner van dit pand is verkregen. Bij verkoop van het eigendom houdt de bewoner rekening met de toestemming tot en met 2024.

Horecaconcentratiegebied Stationsweg/Gen. de la Reijlaan e.o., Bussum

Om verruimde terrassen aan de Stationsweg, Bussum te realiseren is aanvullend onderzoek nodig.

Het trottoir van de Stationsweg is niet altijd breed genoeg voor de realisatie van verruimde terrassen. In 2020 en 2021 is de opstelstrook om linksaf te slaan afgesloten om toch verruimde terrassen te realiseren. Om deze situatie en de verruimde terrassen aan de Stationsweg voor meer jaren voort te zetten, zal moeten worden gezorgd dat de situatie veiliger is voor de terrasbezoeker. Tevens zijn veiligheidsmaatregelen nodig voor een goede doorstroming van het verkeer. Dit onderzoek is op 2 februari 2022 gestart en de resultaten bepalen de mogelijkheden voor een terrasverruiming.

7. Ruimtelijk Ordening

Terrassen voor horecabedrijven moeten worden beoordeeld op een goede ruimtelijke ordening. Sommige bestemmingsplannen laten de huidige bestemmingen van gronden waar een verruimd terras beoogd is, het gebruik als terras niet toe. Gedurende de periode dat de Beleidsregel ‘Tijdelijke Terrassen 2022-2024 ’ van toepassing is, is dan sprake van tijdelijke strijdigheid met het bestemmingsplan. In die gevallen kan een tijdelijke WABO-vergunning voor strijdig gebruik worden aangevraagd. De tijdelijk vergunde vierkante meters terras in 2020 en 2021 zijn richtinggevend voor de beoordeling van het toestaan van deze strijdigheid. Of de vergunning voor strijdig gebruik verleend kan worden, hangt af van de beoordeling of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 1

8. Voorwaarden voor de inrichting van het terras

Inrichting terras

 • Houd door of naast het terras een doorgang vrij: er moet sprake zijn van een voldoende veilige verkeerssituatie bij de terrasverruiming primair voor voetgangers en fietsers, met extra aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen, zodat ook mensen met een beperking zich veilig kunnen verplaatsen (zie 4.4. Toegankelijkheid in het Horecabeleid Gooise Meren 2019-2023).

 • Het terras mag de hulpdiensten niet belemmeren.

 • Brandkranen of andere objecten waarvan derden gebruik kunnen maken dienen vrij te blijven.

 • Nooduitgangen en toegangen tot woningen, bedrijven en openbare gebouwen dienen vrij te blijven.

 • Extra veiligheidsvoorzieningen zijn vereist voor terrasverruimingen grenzend aan een weg zonder stoepranden waar gemotoriseerd verkeer is toegestaan.

 • Parasols zijn toegestaan op de tijdelijke terrasverruimingen. Voor andere overkappingen, (party)tenten, tentdoeken en/of luifels worden de landelijke en regionale voorschriften gevolgd.

Vervolg Inrichting terras (p.7)

 • Terrasverwarming is toegestaan, bij voorkeur duurzaam en met in acht neming van brandveiligheidsvoorschriften zoals onder andere brandvertragend materiaal.

 • Voor terrasschermen/zijwanden en hekken/plantenbakken kan een omgevingsvergunning ‘Bouwen’ vereist zijn.

 • Uitgiftekasten en uitgiftebalie: Terrassen op pleinen mogen een uitgiftebalie voor het terras. Deze balie is enerzijds om de gasten op het terras direct te kunnen helpen en anderzijds om afhaal- en bezorgproducten te kunnen uitgeven, zodat werknemers niet de horecagelegenheid moeten betreden om te bestellen of af te halen. Het is alleen toegestaan om alcoholische dranken vanuit de horecagelegenheid te verstrekken voor gebruik op het terras of in de horecagelegenheid.

9. Terrasseizoenen en tijdelijke omstandigheden

Het terrassenseizoen in de gemeente Gooise Meren verschilt per kern en blijft ongewijzigd. Dat geldt ook voor de openingstijden van de terrassen.

10. Terrassen tijdens marktdagen/evenementen

Indien tijdelijke terrassen op het marktterrein van de ambulante handel staan dienen deze terrassen verwijderd te worden tijdens de marktdagen: van de weekmarkt of van een standplaats. Dit geldt tevens voor locaties waar jaarlijks evenementen worden gehouden (bijvoorbeeld Grote Kerk Naarden).

11. Weigeringsgronden

Verruimde terrassen zullen wellicht op de ene locatie wel en op de andere locatie niet mogelijk zijn, rekening houdend met de algemene belangen in het kader van woon- en leefsituatie. In sommige gevallen kan een Wabo-vergunning ‘strijdig gebruik met bestemmingsplan’ vereist zijn. De belangen van de horecaondernemers en het algemeen belang worden tegen elkaar afgewogen, mede op basis van eerdere ervaringen in de woon- en leefsituatie ter plaatse. Als blijkt dat door het treffen van nadere voorschriften in de vergunning niet voldoende aan het algemene belang tegemoet kan worden gekomen zal de burgemeester als bevoegd gezag moeten afzien van de verruiming.

Een terrasvergunning kan worden geweigerd conform artikel 1.8 lid 2 van de APV als de aanvraag daarvoor binnen 8 weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

12. Hardheidsclausule

Indien een concreet geval dat verlangt, kan de burgemeester besluiten af te wijken van de bepalingen als opgenomen in dit tijdelijke terrassenbeleid. Ook kunnen aangepaste of aanvullende regels worden gesteld. Hogere wetgeving, zoals bijvoorbeeld Alcoholwet, biedt de burgemeester deze afwijkmogelijkheid niet.

13. Handhaving en intrekking

Handhaving

Er zijn bestaande mogelijkheden om meldingen van hinder in te dienen. Er worden controles uitgevoerd tijdens surveillance of naar aanleiding van klachten. Er kan bezwaar worden aangetekend tegen besluiten om tijdelijke verruiming te verlenen op basis van deze tijdelijke beleidsregels.

Intrekking

Als het gebruik van een of meerdere terrassen leidt een onevenredige druk op het woon- en leefsituatie of de openbare ruimte dan kan dit leiden tot intrekking van de op grond van deze beleidsregels verleende vergunning voor tijdelijke terrasverruiming. Een tijdelijke verruiming kan dan – per individueel besluit – ingetrokken worden.

Besluiten over de tijdelijke verruiming kunnen op grond van de APV artikel 1:6 lid 1 worden gewijzigd of ingetrokken.

14. Communicatie/ publicatie

Publicatie van de tijdelijk vergunde terrassen.

Vul het aanvraagformulier ‘Tijdelijk groter terras 2022-2024’ in.

Stuur formulier en bijlagen naar vergunningen@gooisemeren.nl:

 • -

  Het ingevulde aanvraagformulier;

 • -

  De terrastekening (afmetingen terras, aantal m2);

 • -

  De foto van de plek waar het terras moet komen;

 • -

  Als u uw terras voor het pand van naastgelegen panden van bedrijven of bewoners wilt plaatsen: de schriftelijke toestemming van de zakelijk gerechtigde of bewoner. De schriftelijke toestemming is voorzien van naam, adres en handtekening van de desbetreffende zakelijk gerechtigde of bewoner. De schriftelijke toestemming(en) moeten gelijktijdig met het aanvraagformulier, terrastekening en de foto wordt ingediend.

 • -

  Het kan helpen om een verslag van overleg met naastgelegen bedrijven of bewoners toe te voegen. Dit is een verplichting bij een gezamenlijke verruiming van terrassen. De vergunningaanvrager laat in het verslag zien wat het resultaat is van het overleg en hoe er wordt voldaan aan de vereisten. Van belang is dat er gezamenlijk is gezocht naar draagvlak.

Ondertekening


Noot
1

Beoordeling

Bij de beoordeling zijn diverse ruimtelijke ordeningsaspecten van belang. Hierbij gaat het onder andere om bedrijven en milieuzonering, verkeer en parkeren, (externe) veiligheid en bereikbaarheid. Gezien het tijdelijk voortzetten van de huidige tijdelijke situatie, wordt vooralsnog minder rekening gehouden met de stedenbouwkundige inpassing van terrassen. Bij de beoordeling van een definitieve invulling van terrassen in de openbare ruimte, zal stedenbouw ook een rol spelen bij de te maken afweging.

Bedrijven- en milieuzonering

Geluid is een belangrijk onderwerp als het gaat om een zorgvuldige bedrijven- en milieuzonering. De geluidsbelasting van het horecabedrijf op een geluidsgevoelige functies in de omgeving moet aanvaardbaar zijn. Geluidsgevoelige functies zijn bijvoorbeeld woningen, maatschappelijke functies of een stiltegebied. In een ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat de realisatie of uitbreiding van de horeca inpasbaar is. Stem- of muziekgeluid op het terras zijn hierbij een aandachtspunt.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wro) heeft de omgeving een zekere mate van bescherming tegen geluid. Ook het aspect geur kan een rol spelen. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-brochure 'bedrijven en milieuzonering' kan hierbij worden gebruikt. Soms zijn er maatregelen nodig. Denk daarbij aan beperking geluidniveau muziek, beperking openingstijden, gedragsregels en/ of isolatie. Dit kan ook worden vastgelegd als voorwaarde bij de WABO-vergunning.