Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving

Geldend van 22-09-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel

overwegende dat het uit oogpunt van verantwoordelijk bestuur aanbeveling verdient om eigenaar-bewoners in de gemeente Krimpen aan den IJssel subsidie te verlenen voor één of meerdere van onderstaande regelingen,

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling: Beleidsregel Verduurzaming gebouwde omgeving

Doel

Doel van deze beleidsregel is om eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in gemeente Krimpen aan den IJssel te stimuleren om hun woningen te verduurzamen.

Doelgroep

Eigenaar-bewoners en VvE’s in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieaanvrager

Eigenaar-bewoners

VvE’s

Subsidiesoort

Projectsubsidie

Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2022-2024

Inhoud

Deze beleidsregel bestaat uit de volgende regelingen:

 • A.

  Regeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren

 • B.

  Regeling Elektrisch Koken

 • C.

  Regeling Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen

Deze regelingen zijn allen individueel uitgewerkt.

A. Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren

Regeling

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van woningen die onder een VvE vallen. Het gaat om:

 • -

  het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur;

 • -

  de ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen die uit dit advies komen.

Eén aanvraag per VvE, ook wanneer voor beide onderdelen subsidie aangevraagd wordt.

Doel

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van VvE’s om hun woningen te verduurzamen. Het gaat om:

 • -

  energiebesparing, zoals isoleren en woningen aardgasvrij maken;

 • -

  opwekken van duurzame warmte of duurzame energie;

 • -

  het op andere wijze terugdringen van CO2-uitstoot.

Doelgroep

Alle VvE’s in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieaanvrager

VvE’s in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidiesoort

Projectsubsidie

Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2022-2024.

Basisvoorwaarden

 • 1.

  Toepassingsbereik

  Het college kan op basis van deze regeling aan VvE’s in Krimpen aan den IJssel een financiële bijdrage verlenen in de adviserings- en/of begeleidingskosten die nodig zijn in het traject om een VvE te verduurzamen, indien de VvE een aanvraag tot het verlenen van financiële bijdrage heeft ingediend die voldoet aan de gestelde eisen in ‘Voorwaarden stimuleringsregeling Verduurzaming VvE’s Krimpen aan den IJssel’. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 2.

  Voorwaarden Stimuleringsregeling Begeleidingstraject verduurzaming VvE’s Krimpen aan den IJssel

  Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in

  • 1.

   genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

   • a.

    voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier;

   • b.

    de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan VvE’s in Krimpen aan den IJssel;

   • c.

    alle adviserings- en/of begeleidingswerkzaamheden dienen door een gecertificeerd maatwerkadviesbureau te worden uitgevoerd. De subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden geweigerd indien dit niet gebeurt;

   • d.

    er wordt alleen subsidie verleend als een bewijs overlegd wordt waaruit blijkt dat één of meerdere maatregelen uit het advies uitgevoerd is of uitgevoerd gaat worden;

   • e.

    er wordt alleen subsidie verleend wanneer de adviserings- en/of begeleidingskosten niet eerder gestart zijn dan een jaar voor de datum van de aanvraag. Deze aanvraagtermijn is bepaald in afwijking van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018 waarin is vastgelegd dat een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt gedaan tenminste tien weken voordat de activiteit wordt verricht;

   • f.

    de kosten van de uit te voeren maatregel(en) zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie;

   • g.

    de financiële bijdrage beslaat maximaal 50% van de adviserings- en/of begeleidingskosten tot een maximum van € 17.500,- (inclusief BTW).

 • 3.

  Vaststelling subsidieplafond

  • a.

   de verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen;

  • b.

   de verstrekking van de subsidie geschiedt zolang het subsidiebedrag voorradig is;

  • c.

   aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond van het beschikbare budget 2022-2024 niet kunnen worden gehonoreerd worden geweigerd;

  • d.

   in de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 4.

  Aanvraag subsidieverlening

  Voor het aanvragen van de subsidie dient van het door het college vastgestelde aanvraagformulier gebruik te worden gemaakt.

  De aanvraag voor de subsidie Begeleidingstraject verduurzaming VvE’s Krimpen aan den IJssel bevat in ieder geval:

  • a.

   een kopie van bewijs van inschrijving van de VvE in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een gespecificeerde begroting van de kosten voor de verduurzamings-maatregelen. In deze begroting wordt specifiek een overzicht gegeven van de adviserings- en/of begeleidingskosten van het ingehuurde adviesbureau;

  • c.

   een overzicht van de werkzaamheden die verricht worden door het adviesbureau;

  • d.

   indien een andere (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

 • 5.

  Behandeling aanvraag subsidieverlening

  • a.

   de aanvrager ontvangt onverwijld een bericht van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening, waarin de datum van ontvangst van de aanvraag wordt vermeld;

  • b.

   aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst;

  • c.

   aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond van het desbetreffende jaar niet kunnen worden gehonoreerd worden aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld;

  • d.

   na de realisatie van het project is het noodzakelijk om een gespecificeerde kostenoverzicht met de daarbij behorende nota’s te overhandigen voordat het subsidiebedrag kan worden uitgekeerd;

  • e.

   er wordt binnen 8 weken na afronding van het advies en/of begeleidingstraject tot betaling over gegaan, mits de bijbehorende werkzaamheden, zoals vermeld in de subsidieaanvraag, allen uitgevoerd zijn.

 • 6.

  Slotbepaling

  • a.

   deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking;

  • b.

   deze regeling vervalt op 31 december 2024.

  • c.

   deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren

 • 7.

  Weigeringsgronden

  • a.

   Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:

  • b.

   het totaal beschikbare bedrag voor subsidie al is uitgekeerd;

  • c.

   niet aan de voorwaarden is voldaan, zoals gesteld in deze subsidieregeling;

  • d.

   de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid.

Begripsbepalingen

 • -

  VvE:

  een bij het handelsregister ingeschreven Vereniging van Eigenaren met woningen in Krimpen aan den IJssel;

 • -

  woning:

  een koopwoning in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

 • -

  gecertificeerd maatwerkadviesbureau:

  een maatwerk adviesbureau met SKW-(Samen Kwaliteit Waarborgen)nummer.

  Zie https://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/

 • -

  verduurzamingswerkzaamheden en verduurzamingsmaatregelen:

  werkzaamheden die als doel hebben:

  • energiebesparing, zoals isoleren en woningen aardgasvrij maken;

  • opwekken van duurzame warmte of duurzame energie;

  • het op andere wijze terugdringen van CO2-uitstoot.

 • -

  subsidieplafond:

  het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogte van subsidiebedrag en verantwoording

Hoogte van het subsidiebedrag

 • a.

  de subsidie compenseert maximaal 50% van de adviserings- en/of begeleidingskosten voor verduurzamingswerkzaamheden;

 • b.

  het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 17.500,- inclusief BTW.

Verantwoording

De verantwoording vindt plaats door het opsturen van:

 • a.

  facturen met betrekking tot de advies- en/of begeleidingswerkzaamheden;

 • b.

  een bewijs dat er minimaal één van de maatregelen uit het advies is uitgevoerd of uitgevoerd gaat worden. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs.

Toelichting

Niet alle woningen die onder VvE’s vallen zijn hetzelfde. Het bouwjaar, het ontwerp, de staat van onderhoud verschillen, maar bijvoorbeeld ook de eigenaren en hetgeen zij van belang vinden. Dit heeft ook gevolgen als je een complex wilt verduurzamen. Zo hebben zonnepanelen op een oud, slecht geïsoleerd pand weinig zin. Bij een pand met jongere bewoners zullen de wensen anders zijn dan bij een pand met oudere eigenaren. De ene groep vindt het milieu en de kosten belangrijk, voor de andere weegt het wooncomfort zwaarder.

Een erkend adviseur kan het energiegebruik of de bouwkundige staat van een pand of appartementencomplex doorlichten. Naar aanleiding van dit advies kunnen er verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd worden. Het is belangrijk daarin de wensen van de bewoners mee te nemen. Wat is voor hen belangrijk bij de verduurzaming?

Na het advies en de keuze van de maatregelen worden de verduurzamingswerkzaamheden gestart. Dit kan een complex traject zijn. Denk aan passende partijen zoeken en benaderen, offertes opvragen en het proces begeleiden. Meestal kunnen de adviesbureaus hier ook een rol in spelen.

De verduurzamingswerkzaamheden kosten een VvE veel geld. Daar komt het adviserings- en/of begeleidingswerk nog bij. Gemeente Krimpen aan den IJssel wil VvE’s daarom tegemoet komen met de subsidieregeling ‘Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren’. Door een deel van de kosten te dekken via een subsidie zullen er meer VvE’s overgaan tot verduurzaming.

B. Regeling Elektrisch koken Krimpen aan den IJssel

Doel

Stimuleren van eigenaar-bewoners om in het kader van de energietransitie hun gaskookplaat of gasfornuis te vervangen door een volledig elektrische kookplaat of fornuis.

Doelgroep

Alle eigenaar-bewoners in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieaanvrager

Eigenaar-bewoners in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidiesoort

Projectsubsidie

Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2022-2024

Basisvoorwaarden

 • 1.

  Toepassingsbereik

  • a.

   Het college kan op basis van deze regeling aan de eigenaar-bewoners van een pand in Krimpen aan den IJssel een financiële bijdrage verlenen in de tegemoetkoming van kosten om hun gaskookplaat of gasfornuis te vervangen door een volledig elektrische kookplaat of fornuis, indien de eigenaar-bewoner een aanvraag tot het verlenen van financiële bijdrage heeft ingediend die voldoet aan de gestelde eisen in ‘Voorwaarden stimuleringsregeling Elektrisch koken’. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 2.

  Voorwaarden Stimuleringsregeling elektrisch koken

  Na toetsing van de aanvraag op basis van deze regeling verleent het college de in

  • 1.

   genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

   • a.

    voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier;

   • b.

    Het maximaal aan te vragen bedrag is € 500,- inclusief BTW;

   • c.

    de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar-bewoner van een woning;

   • d.

    het betreft de aanschaf van een volledig elektrische kookplaat of volledig elektrisch fornuis;

   • e.

    het betreft de technische installatie van de volledig elektrische kookplaat of het volledig elektrische fornuis op het woonadres van de aanvrager;

   • f.

    het betreft de aanpassing van de meterkast, zodat de elektrische kookplaat of het elektrische fornuis goed en veilig werkt, door een installateur (vereist);

   • g.

    het betreft het afsluiten van de gasleiding in de keuken door een installateur (vereist);

   • h.

    uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door het college, gebeurt op eigen risico van de aanvrager;

   • i.

    binnen 13 weken na de datum van verlening wordt met de werkzaamheden gestart, tenzij het naar het oordeel van het college, deze termijn niet haalbaar is geweest.

 • 3.

  Vaststelling subsidieplafond

  • a.

   de verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen;

  • b.

   de verstrekking van de subsidie geschiedt zolang het aangevraagde subsidiebedrag beschikbaar is;

  • c.

   aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond van het beschikbare budget 2022-2024 niet kunnen worden gehonoreerd worden geweigerd;

  • d.

   in de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 4.

  Aanvraag subsidieverlening

  Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van het door het college vastgestelde aanvraagformulier;

  De aanvraag voor elektrisch koken bevat in ieder geval:

  • a.

   beschikbare offertes en een begroting van de kosten

 • 5

  Behandeling aanvraag subsidieverlening

  • a.

   de aanvrager ontvangt onverwijld een bericht van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening, waarin de datum van ontvangst van de aanvraag wordt vermeld;

  • b.

   aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst;

  • c.

   aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond voor het desbetreffende jaar niet kunnen worden gehonoreerd worden aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld;

  • d.

   na honorering van de subsidieaanvraag wordt 80% van het subsidiebedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager;

  • e.

   na de realisatie van het project is het noodzakelijk om een gespecificeerd kostenoverzicht met de daarbij behorende nota’s te overhandigen voordat de resterende 20% van het subsidiebedrag kan worden uitgekeerd;

  • f.

   Na het indienen van alle facturen en betaalbewijzen wordt binnen 6 weken de overige 20% van het subsidiebedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager.

 • 6.

  Slotbepaling

  • a.

   deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking;

  • b.

   deze regeling vervalt op 31 december 2024;

  • c.

   deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Elektrisch koken.

 • 7

  Weigeringsgronden

  Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:

  • a.

   het totaal beschikbare bedrag voor subsidie al is uitgekeerd;

  • b.

   niet aan de voorwaarden is voldaan, zoals gesteld in deze subsidieregeling;

  • c.

   de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

Begripsbepalingen

Eigenaar/bewoner:

degene die volgens het Kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont.

Woning:

een koopwoning in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Elektrisch kookplaat of fornuis:

 • Een keramische kookplaat;

 • Een inductiekookplaat.

Subsidieplafond:

het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogte van het subsidiebedrag en verantwoording

De hoogte van het subsidiebedrag

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 500,- inclusief BTW.

Verantwoording

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 • a.

  Een verklaring waaruit blijkt dat de gasleiding in de keuken door een installateur is afgesloten en de aanpassing van de meterkast door een installateur is uitgevoerd. Gebruik hiervoor het formulier:

  Toelichting Subsidie Elektrisch Koken (pdf).

 • b

  Facturen en betalingsbewijzen:

  • als u een elektrische kookplaat heeft aangeschaft en/of heeft laten installeren, stuurt u een factuur van een installateur en/of de aanschafbon van de kookplaat;

  • als u een kookplaat of een gehele keuken met elektrisch fornuis heeft laten plaatsen, stuurt u een factuur van de keukeninstallateur, met een specificatie van de aanschaf en installatiekosten;

  • als u alleen subsidie heeft aangevraagd voor de aanpassing van de meterkast, stuurt u een factuur van de installateur;

  • stuur altijd een betaalbewijs mee waaruit blijkt dat u heeft betaald voor de producten en diensten op de factuur.

Toelichting

Stap voor stap zal de Nederlandse woningvoorraad minder aardgas gaan verbruiken. Op de route om van het aardgas af te stappen is koken op elektriciteit vaak de eerste stap. Voor de mensen thuis zal dit een logische keuze zijn als er bij een verhuizing of renovatie een nieuwe keuken moet komen. Het is echter ook goed om eerder een keuze te maken voor elektrisch koken.

Aardgasgebruik

Gemiddeld 80 procent van het aardgasgebruik in woningen gaat naar het verwarmen ervan. De overige 20 procent verbruiken we tijdens het koken en douchen. Om aardgasverbruik te verminderen of te voorkomen, isoleren we onze huizen en maken we gebruik van andere apparaten.

Het nieuwe koken

Voor het koken op aardgas zijn er goede, betaalbare en comfortabele alternatieven. Denk aan een keramische kookplaat of een inductiekookplaat. Steeds meer mensen stappen hierop over. Van de manieren om elektrisch te koken is inductie de meest zuinige.

Welke kookplaat is het zuinigst? Zijn er aanpassingen nodig aan mijn meterkast?

Voor deze en ander vragen over de aanschaf en technische aspecten van elektrisch koken is meer informatie te vinden op de volgende websites:

https://woonwijzerwinkel.nl

https://regionaalenergieloket.nl

https://www.natuurenmilieu.nl

Daarnaast kan een installateur en leverancier u van informatie voorzien.

Subsidie bij overstap naar elektrisch koken

Gemeente Krimpen aan den IJssel stimuleert bewoners om over te stappen op elektrisch koken door middel van deze subsidieregeling. Bij aanschaf en installatie van een elektrische kookplaat of elektrisch fornuis kan een eigenaar-bewoner een subsidiebedrag van maximaal € 500,- inclusief BTW aanvragen.

C. Regeling Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen

Doel

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van eigenaar-bewoners om gezamenlijk met hun buren zonnepanelen aan te schaffen.

Doelgroep

Alle eigenaar-bewoners in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieaanvrager

Eigenaar-bewoners in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidiesoort

Projectsubsidie

Inwerkingtreding en looptijd

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2022-2024

Basisvoorwaarden

 • 1.

  Toepassingsbereik

  Het college kan op basis van deze regeling aan de eigenaar-bewoners van woningen in Krimpen aan den IJssel een financiële bijdrage verlenen in de tegemoetkoming van kosten om collectief zonnepanelen aan te schaffen en te laten plaatsen, indien de eigenaar-bewoners een aanvraag tot het verlenen van financiële bijdrage hebben ingediend die voldoet aan de gestelde eisen in ‘Voorwaarden stimuleringsregeling Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen’. Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de wettelijke eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 2.

  Voorwaarden Stimuleringsregeling Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen

  Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in

  • 1.

   genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

   • a.

    voor het aanvragen van de financiële bijdrage wordt gebruikgemaakt van het daarvoor door het college vastgestelde aanvraagformulier;

   • b.

    het maximaal aan te vragen bedrag is € 500,- inclusief BTW per woning;

   • c.

    de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar-bewoner van een woning;

   • d.

    het betreft de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen;

   • e.

    de subsidie is alleen bedoeld voor het plaatsen van zonnepanelen op meer dan één woning. De woningen vallen allen binnen een straal van 300 meter. Vaak zal dit dus gaan om uw woning en die van uw (naaste) buren;

   • f.

    de zonnepanelen zijn geplaatst door hetzelfde bedrijf;

   • g.

    ontwerp, plaatsing en onderhoud van de zonnepanelen dienen deugdelijk en zorgvuldig door een ervaren bedrijf te worden uitgevoerd;

   • h.

    voor herstel of reparatie wordt geen financiële bijdrage verstrekt;

   • i.

    uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door het college, gebeurt op eigen risico van de aanvrager;

   • j.

    binnen 13 weken na de datum van verlening wordt met de werkzaamheden gestart, tenzij naar het oordeel van het college, deze termijn niet haalbaar is geweest.

 • 3.

  Vaststelling subsidieplafond

  de verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen;

  • a.

   de verstrekking van de subsidie geschiedt zolang het aangevraagde subsidiebedrag beschikbaar is;

  • b.

   aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond van het beschikbare budget 2022-2024 niet kunnen worden gehonoreerd worden geweigerd;

  • c.

   in de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 4.

  Aanvraag subsidieverlening

  Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van het door het college vastgestelde aanvraagformulier;

  De aanvraag voor de subsidie ‘Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen’

  bevat:

  • a.

   een voorstel voor het dak waarop zonnepanelen geplaatst gaan worden, de oppervlakte dan wel omvang ervan en hoe het er op tekening uit ziet; Bij geschakelde woningen is 1 voorstel voldoende.

  • b.

   een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten opgesteld door een zonnepaneelplaatsingsbedrijf. In de begroting wordt in ieder geval een overzicht van gegeven van:

   • -

    loonkosten zonnepaneelplaatsingsbedrijf;

   • -

    kosten van de zonnepanelen;

   • -

    overige relevante kosten.

  • c.

   een foto van het bestaande dak;

  • d.

   als voor de plaatsing van de zonnepanelen een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning) vereist is, dan wordt ook een kopie van de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of monumentenvergunning) meegezonden;

  • e.

   indien de aanvrager niet de eigenaar is van het betreffende gebouw, dient een verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het plaatsen van de zonnepanelen;

  • f.

   indien een (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

 • 5.

  Behandeling aanvraag subsidieverlening

  • a.

   de aanvrager ontvangt onverwijld een bericht van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening, waarin de datum van ontvangst van de aanvraag wordt vermeld;

  • b.

   aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst;

  • c.

   aanvragen worden pas behandeld wanneer van het gehele collectief de aanvragen binnen zijn;

  • d.

   aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond voor het desbetreffende jaar niet kunnen worden gehonoreerd worden aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld;

  • e.

   na honorering van de subsidieaanvraag wordt 80% van het subsidiebedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager;

  • f.

   na de realisatie van het project is het noodzakelijk om een gespecificeerde kostenoverzicht met de daarbij behorende nota’s te overhandigen voordat de resterende 20% van het subsidiebedrag kan worden uitgekeerd;

  • g.

   na het indienen van alle facturen en betaalbewijzen wordt binnen 6 weken de overige 20% van het subsidiebedrag overgemaakt op de rekening van de aanvrager.

 • 6.

  Slotbepaling

  • a.

   deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking;

  • b.

   deze regeling vervalt op 31 december 2024;

  • c.

   deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen.

 • 7.

  Weigeringsgronden

  Het college wijst de aanvraag om subsidie af indien:

  • a.

   het totaal beschikbare bedrag voor subsidie al is uitgekeerd;

  • b.

   niet aan de voorwaarden is voldaan, zoals gesteld in deze subsidieregeling;

  • c.

   de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

Begripsbepalingen

Eigenaar-bewoner:

degene die volgens het Kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont.

Woning:

een koopwoning in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieplafond:

het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogte van het subsidiebedrag en verantwoording

De hoogte van het subsidiebedrag

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 350,- inclusief BTW.

Verantwoording

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 • a.

  Facturen en betalingsbewijzen:

  • loonkosten zonnepaneelplaatsingsbedrijf;

  • kosten van de zonnepanelen;

  • overige relevante kosten.

 • b.

  stuur altijd een betaalbewijs mee waaruit blijkt dat u heeft betaald voor de producten en diensten op de factuur.

Toelichting

Waarom zonnepanelen?

Zon en wind zijn eeuwige energiebronnen die altijd voorradig zijn. De zon geeft energie in de vorm van warmte en licht; zonnepanelen zetten dit licht om naar elektriciteit. Het is dus slim om zonnepanelen te laten plaatsen op je dak. Je produceert je eigen duurzame energie en dit is goed voor je portemonnee en het milieu.

Is mijn dak geschikt? Wat leveren zonnepanelen mij op? Wat is de terugverdientijd?

Dit hangt onder andere af van de ligging van je huis, de kwaliteit van de zonnepanelen en het aantal zonuren. Wil je hier meer informatie over, kijk dan op één van de volgende sites. Daarnaast kan een zonnepaneelplaatsingsbedrijf je van uitgebreide informatie voorzien.

https://woonwijzerwinkel.nl

https://regionaalenergieloket.nl

https://www.natuurenmilieu.nl

Collectieve aanschaf zonnepanelen

Als gemeente stimuleren wij eigenaar-bewoners om zonnepanelen aan te schaffen. In de duurzaamheidsagenda 2021-2024 staat dat we streven naar 32.000 zonnepanelen in Krimpen aan den IJssel in 2024. Als meerdere mensen in 1 buurt tegelijk zonnepanelen aanschaffen levert dat een bijdrage aan dit streven. Aanschaf van zonnepanelen bij hetzelfde bedrijf zorgt daarnaast ook voor eenheid in de straat. De gemeente ondersteunt de aanschaf met de regeling ‘Collectieve aanschaf en plaatsing zonnepanelen’. Eigenaar-bewoners kunnen tot maximaal € 350,- inclusief BTW per woning aanvragen voor de aanschaf of plaatsing van zonnepanelen, indien zij dit tegelijk doen met bewoners van minimaal 1 nabij gelegen woning.

Ondertekening