Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022

Geldend van 04-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel,

overwegende dat het wenselijk is uitvoering te geven aan artikel 6.30 van de rijksregeling “Tijdelijke regeling maatregelen covid-19”;

besluit de navolgende uitvoeringsregeling vast te stellen:

Uitvoeringsregeling Besteding van de Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeente Eersel 2022

Inleiding

Het kabinet heeft besloten de specifieke uitkeringsregeling Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen in 2022 voor de periode januari 2022 tot en met 26 maart 2022 te continueren. Daarbij is de onderstaande beleidsdoelstelling opgegeven:

De specifieke uitkering heeft tot doel het ondersteunen van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de bijdrage kan worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.

Tijdens de persconferentie op 15 februari 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat vanaf 25 februari 2022 de verplichting van de coronacheck vervalt.

Wie komen in aanmerking voor de incidentele Rijksbijdrage?

Een bijdrage op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door exploitanten van in Eersel gevestigde publieke plaatsen als horeca en sportverenigingen en waarvoor het beschikken over een geldig CTB en identiteitsdocument wettelijk is voorgeschreven.

Welke kosten komen voor een bijdrage in aanmerking?

Voor een bijdrage komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance).

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 26 januari 2022 tot 25 februari 2022 komen voor een bijdrage in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door derden gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

 • 1.

  Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • 2.

  Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;

 • 3.

  In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • 4.

  Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

 • 5.

  Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Welke kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage?

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 • 1.

  Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;

 • 2.

  Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

Bijdrage in de kosten

De bijdrage is eenmalig, in die zin dat een exploitant per publieke plaats slechts éénmaal een vergoeding kan aanvragen.

De bijdrage bestaat uit 2 delen:

 • a.

  Vast bedrag van € 200,-- per goedgekeurde aanvraag als bijdrage in de facilitaire kosten voor het uitvoeren van de coronacheck. Dit geldt alleen voor instanties die in 2021 geen aanvraag voor een vergoeding hebben ingediend.

 • b.

  Een bijdrage voor de ingezette uren voor de effectieve tijd die aan de toegangscontrole is gewerkt. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat dit maximaal 25% van de openingstijd mag zijn. De aanvrager dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen, waarop de ingezette uren per dag worden vermeld.

De maximale vergoeding wordt alleen uitgekeerd als de totaal beschikbare bijdrage van € 74.619,-- voldoende is. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal opgegeven uren.

De totaal uit te keren vergoeding bedraagt maximaal de door de gemeente vastgestelde bijdrage van € 74.619,--. De gemeente doet dit door het uurtarief voor de bijdrage als bedoeld onder b hierboven achteraf vast te stellen, met een maximum van € 18,30 per uur. Dit uurtarief is gelijk aan het uurtarief van de regeling 2021.

Wijze van aanvragen

De exploitant kan in aanmerking komen voor deze bijdrage door het daartoe bestemde aanvraagformulier in te vullen dat van de gemeentelijke website kan worden gedownload. Gekozen kan worden voor een schriftelijke indiening of digitaal via het daarvoor bestemde aanvraagformulier op de website.

Het compleet ingevulde aanvraagformulier met urenstaat dient uiterlijk 1 april 2022 door de gemeente ontvangen te zijn. Het formulier dient door de aanvrager te worden ondertekend waarbij hij/zij verklaart het formulier naar waarheid en conform de toelichting/voorwaarden te hebben ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Uitbetaling van de bijdrage

De bijdrage zal, zodra de gemeente zekerheid heeft over de naleving van de subsidievoorwaarden van het rijk, worden uitbetaald. Dit zal naar verwachting in de 2e helft van 2022 zijn.

Verantwoording en controle

Met het indienen van deze aanvraag conformeert de aanvrager zich aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van het Corona Toegangsbewijs (de QR-code).

De gemeente behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs te controleren op een rechtmatige besteding van de door de aanvrager verkregen bijdrage. Het aanvraagformulier met daarop de tot dan ingevulde uren wordt dagelijks bijgehouden in is beschikbaar tijdens controle.

De aanvrager verleent medewerking hieraan.

Werkingsduur van de regeling

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2022. De regeling vervalt van rechtswege op het moment dat de voornoemde rijksregeling vervalt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van Eersel op 1 maart 2022

burgemeester en wethouders van Eersel,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters