Regeling vervalt per 01-01-2025

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels mbt subsidiering van de verwijdering van asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed geïsoleerde daken (subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’)

Geldend van 10-03-2022 t/m 31-12-2024

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels mbt subsidiering van de verwijdering van asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed geïsoleerde daken (subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’)

Nummer: 34991

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Lelystad;

Gelet op:

Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 • b.

  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6).

 • c.

  asbestdak: dak dat asbest bevat inclusief dakgoten en de gevel(panelen) die onderdeel zijn van het saneren dak.

 • d.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad.

 • e.

  dakconstructie: een samenstel van balken van hout, staal, gewapend beton of voorgespannen beton, platen van gewapend beton of andere materialen, zonder de dakbedekking, die samen sterk genoeg zijn om alle belastingen te kunnen dragen, zonder dat de constructie bezwijkt.

 • f.

  (dak-)isolatie: het aanbrengen van een isolerend materiaal (bestemd voor daken) dat voorkomt dat energie weglekt via het dak met een isolatiewaarde van minimaal 3.5 m² K/W (Rd-waarde).

 • g.

  gecertificeerd asbestbedrijf: bedrijf dat beschikt over accreditaties van de Raad van accreditatie rond de certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest. Daarbij gaat het om de volgende certificering: 1. SC 530: Asbestverwijdering; 2. SC 540: Asbestinventarisatie.

 • h.

  laag inkomen: inkomen van de woningeigenaar of woningeigenaren van maximaal 120% van de bijstandsnorm in de afgelopen drie maanden.

 • i.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de looptijd van de regeling ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

 • j.

  VvE: Vereniging van Eigenaars: een VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 6 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Doel

De subsidie heeft tot doel om door de verwijdering van asbestdaken en deze te vervangen door nieuwe goed geïsoleerde daken, energiearmoede te voorkomen of verminderen door verlaging van de energierekening.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd:

  • a.

   door of namens de particuliere eigenaar en tevens bewoner van de woning met een te verwijderen asbestdak gelegen binnen de gemeente Lelystad;

  • b.

   door of namens een Vereniging van Eigenaars (VvE) van het woongebouw met een te verwijderen asbestdak gelegen binnen de gemeente Lelystad.

Artikel 5. Aanvraag voor subsidie

 • 1. De subsidieaanvrager dient de subsidieaanvraag per e-mail te versturen naar subsidiebureau@lelystad.nl.

 • 2. De subsidieaanvrager maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

 • 3. De verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8, lid 3, 4 en 5 van de ASVL zijn niet van toepassing.

Artikel 6. Activiteiten

 • 1. Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor de volgende activiteiten:

  • a.

   het verwijderen van een asbestdak en daarbij het aanbrengen van een (gedeeltelijk) vervangend dak.

 • 2. In combinatie met uitvoering van artikel 6 lid 1 kan een bijdrage worden verstrekt voor:

  • a.

   het aanbrengen van dakisolatie met een Rd-waarde van minimaal 3.5 m² K/W;

  • b.

   het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de draagconstructie van het (nieuwe) dak door een bedrijf in verband met de plaatsing van (toekomstige) zonnepanelen.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

 • 1. De volgende voorbereidingskosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor inventarisatie van een asbestdak door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf;

  • b.

   kosten van een bouwkundig advies met betrekking tot het nieuw te plaatsen dak, de constructie daarvan, en/of de benodigde isolatie;

  • c.

   onderzoeks- en/of legeskosten voor de subsidiabele activiteiten en/of de hiervoor noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen;

  • d.

   kosten voor onderzoek door een geaccrediteerd bedrijf van de bodem op de aanwezigheid van asbest als gevolg van erosie van het te saneren asbestdak binnen 2 meter van het gebouw.

 • 2. De volgende subsidiabele kosten komen ook voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor materialen, werkzaamheden en verplichtingen voor, of behorende bij het saneren van het asbestdak;

  • b.

   kosten voor materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van een (gedeeltelijk) vervangend dak;

  • c.

   kosten voor materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van isolatiemateriaal ten behoeve van het vervangende dak;

  • d.

   kosten voor het verbeteren, verstevigen of vernieuwen van de dakconstructie ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen;

  • e.

   kosten voor de voorbereiding en het saneren van de bodem vanwege een verontreiniging met asbest als gevolg van erosie van het te saneren asbestdak.

 • 3. De gemaakte en te maken kosten dienen aantoonbaar te zijn middels een aantal bewijsstukken zoals genoemd in artikel 12 van deze subsidieregeling.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 10% van de subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 7.

 • 2. De hoogte van de subsidie voor een VvE wordt bepaald aan de hand van het aantal particuliere eigenaren die tevens de woning bewonen. Dit wordt berekend door het aantal particuliere eigenaren te delen door het aantal wooneenheden en dit te vermenigvuldigen met 10%.

 • 3. De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager bedraagt maximaal € 10.000.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie voor lage inkomens

 • 1. Woningeigenaren met een laag inkomen conform artikel 1 lid h, kunnen aanspraak maken op een verhoogde subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten die zijn gemaakt, zoals opgenomen in artikel 7.

 • 2. De totale versterkte subsidie aan een subsidieaanvrager, conform artikel 9 lid 1, bedraagt maximaal € 20.000.

 • 3. Een subsidieaanvrager dient een laag inkomen aan te tonen door de inkomensgegevens van de woningeigenaar of woningeigenaren van de afgelopen drie maanden, beschikbaar vanaf de aanvraagdatum, te overleggen.

Artikel 10. Aanvraagtermijnen

 • 1. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend vóórdat de subsidiabele kosten, met uitzondering van de voorbereidingskosten bedoeld in artikel 7 lid 1, zijn gemaakt.

 • 2. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 december 2024 door het college zijn ontvangen.

Artikel 11. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • a. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling is er een subsidieplafond vastgesteld van € 275.000,00.

 • b. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van de datum van ontvangst bij het college totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • c. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet Bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • d. Indien de subsidieaanvrager, met toepassing van het vorige lid, de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen dan is de datum van ontvangst van de (aanvullende) gegevens het moment waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 12. Gegevens indienen bij de aanvraag voor subsidie

 • 1. Bij de aanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens worden overlegd:

  • a.

   een offerte/factuur voor de inventarisatie van het asbestdak;

  • b.

   een offerte voor het verwijderen en afvoeren van het asbestdak;

  • c.

   een offerte voor de materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van een (gedeeltelijk) vervangend dak;

  • d.

   Indien van toepassing een overzicht van de gemaakte of de te maken advies-, onderzoeks- en/of legeskosten voor de subsidiabele activiteiten en/of de hiervoor noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen;

  • e.

   Indien er sprake is van een VvE, bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel particuliere woningeigenaren (die tevens woonachtig zijn in de woning) en wooneenheden onderdeel zijn van de VvE;

  • f.

   voor zover er door of namens een VvE een aanvraag wordt gedaan, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, zal de subsidieaanvrager eveneens bewijsstukken overleggen dat hij bevoegd is de aanvraag te doen, zoals een actuele uitdraai van het handelsregister of het overleggen van een getekende volmacht;

  • g.

   een recent bewijsstuk van maximaal 1 maand oud waaruit blijkt wat het bankrekeningnummer is van de subsidieaanvrager.

 • 2. Voor zover de activiteiten, bedoeld in artikel 6 lid 2, worden opgevoerd voor een bijdrage in de kosten, moeten indien van toepassing de navolgende gegevens worden ingediend:

  • a.

   een offerte voor het leveren en aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 3.5 m² K/W. Of een specificatie waaruit blijkt wat de kosten zijn en waarop de Rd-waarde van minimaal 3.5 m² K/W te vinden is van het aan te brengen isolatiemateriaal;

  • b.

   een offerte voor het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de dakconstructie;

  • c.

   een offerte of factuur van het onderzoek van de bodem in het kader van bodemverontreiniging bij een asbestdak;

  • d.

   een offerte voor de voorbereiding en het verwijderen van bodemverontreiniging bij een asbestdak.

Artikel 13. Voorwaarden en verplichtingen

 • 1. Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moeten de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoen aan de volgende subsidiecriteria:

  • a.

   de subsidieaanvrager moet voldoen aan alle wettelijke regels en verplichtingen die gelden bij de asbestverwijdering en het isoleren van de woning, waaronder het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012;

  • b.

   de gesubsidieerde activiteiten dienen binnen twee jaar na uitbetaling van de subsidie te zijn afgerond en volledig te zijn betaald;

  • c.

   er moet een volledige asbestsanering van het asbestdak plaatsvinden;

  • d.

   de subsidieaanvrager moet de gemaakte subsidiabele kosten middels opdrachtbevestigingen, facturen en betaalbewijzen kunnen aantonen;

  • e.

   als na toekenning van de subsidie blijkt dat de uitvoering, de bijbehorende werkzaamheden of de gemaakte kosten afwijken van de aanvraag dan moet de subsidieaanvrager dit direct melden bij het college.

Artikel 14. Betaling subsidie

 • 1. De betaling van het subsidiebedrag vindt in één keer plaats na goedkeuring van de aanvraag.

 • 2. Het college van de gemeente Lelystad verstrekt op basis van het verleningsbesluit een voorschot van 100% op het toegekende subsidiebedrag.

 • 3. Bij vaststelling van de subsidie wordt het (eventuele) resterende subsidiebedrag betaald.

Artikel 15. Eindverantwoording en vaststelling subsidie

 • 1. Binnen 4 weken na afronding en betaling van de gesubsidieerde activiteiten moet het verzoek tot vaststelling met eindverantwoording worden ingediend door de subsidieaanvrager.

 • 2. Bij de eindverantwoording dient de subsidieaanvrager in ieder geval te overleggen:

  • a.

   De opdrachtbevestigingen, facturen en bankafschriften van alle voor subsidie opgevoerde werkzaamheden en activiteiten, bedoeld in artikel 6 en 7;

  • b.

   De definitieve hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten.

Artikel 16. Aanvullende weigerings-, intrekking en terugvorderingsgronden

 • 1. Per subsidieaanvrager wordt slechts eenmaal op grond van deze subsidieregeling een subsidie verstrekt.

 • 2. In aanvulling op de ASVL, wordt een subsidieaanvraag in ieder geval afgewezen wanneer:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet passen binnen de reikwijdte van de subsidieregeling, dat wil zeggen als het project niet voldoet aan de subsidiecriteria zoals benoemd in deze regeling.

  • b.

   voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op basis van deze subsidieregeling.

  • c.

   het subsidieplafond is bereikt.

  • d.

   sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

  • e.

   de voor subsidie opgevoerde activiteiten zijn uitgevoerd en de kosten hiervoor, met uitzondering van de voorbereidingskosten bedoeld in artikel 7 lid 1, zijn gemaakt voor de datum dat de aanvraag is ingediend.

Artikel 17. Hardheidsclausule

 • 1. Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze regeling naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling ‘Lelystad warm en asbestvrij’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

 • 3. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2024. De subsidieregeling vervalt nadien van rechtswege.

 • 4. Indien een aanvraag wordt ingediend vóór 31 december 2024, maar de uitvoering vindt plaats in 2025, wordt deze aanvraag beoordeeld en verantwoord op grond van deze regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij vergadering van d.d. 15 februari 2022

Namens het college van burgemeesters en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,