Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022

Geldend van 05-03-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022

Burgemeester en wethouders van Westland,

Gelet op

 • artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (hierna: APV);

Overwegende dat:

 • het ingevolge artikel 5:8, eerste lid, van de APV verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • het ingevolge artikel 5:8, tweede lid, van de APV verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

 • het ingevolge artikel 5:8, derde lid, van de APV het eerste en tweede lid niet van toepassing is op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden;

 • het ingevolgde artikel 5:8, vierde lid, van de APV het tweede lid voorts niet van toepassing is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur;

 • dat in de bebouwde kommen van de gemeente Westland het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

 • het aanwijzen van plaatsen waar grote voertuigen geparkeerd mogen worden zal bijdragen aan de handhaving van de openbare orde, de beperking van overlast en het vergroten van het uiterlijk aanzien binnen de gemeente.

Besluiten:

Artikel 1

 • 1. alle wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Westland aan te wijzen als plaats, als bedoeld in artikel 5.8 eerste lid en tweede lid, van de APV.

 • 2. de verboden onder 1 gelden niet voor de volgende wegen en plaatsen binnen de bebouwde kommen, zoals ook aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening:

  • a.

   De Lier:

   Parkeerterrein Veilingweg

   De Hondert Margen

  • b.

   Honselersdijk:

   Stationsweg

  • c.

   Maasdijk:

   Tuindersweg, gelegen tussen Maasambacht en Prins Florisstraat

   De vierde Hoeve

   Maasambacht

  • d.

   Monster:

   Vlotlaan 100-400

   Vlotlaan 600-900

   Nijverheidsweg

  • e.

   Poeldijk:

   Uranus (op de daarvoor aangewezen locatie(s))

   Saturnus (op de daarvoor aangewezen locatie(s))

  • f.

   Wateringen:

   Gagelland (op de daarvoor aangewezen locatie(s))

   Veenland (op de daarvoor aangewezen locatie(s))

   Stoelmatter (op de daarvoor aangewezen locatie(s))

   Linnewever

   Monsterseweg

   Maaslandseweg

Artikel 2

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2022.

 • 2. Het besluit ‘Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2014’ wordt ingetrokken.

 • 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Westland , 22 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends

Rechtsbescherming

- Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener;

 • f.

  indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen

- Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon 088-36 120 26. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

- Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

- Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.

Bijlage 1: situatietekeningen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling