Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022

Geldend van 01-03-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de vitalisering van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Maashorst;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Maashorst 2022

 • c.

  Lokaal sportakkoord: een set afspraken tussen diverse partijen uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld in zowel de gemeente Uden als de gemeente Landerd over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken;’

 • d.

  Commissie, voormalig gemeente Uden: een als zodanig aangewezen collectief van vijf personen uit het Udense sport- en beweeglandschap.

 • e.

  Adviesgroep Landerd SpoRtZO: adviesorgaan van het project Landerd SpoRtZO, bestaande uit verschillende disciplines uit het sport- en beweeglandschap in Landerd.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de vitalisering van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Maashorst.

 • 2. De activiteit dient:

  • a.

   een nieuw dan wel vernieuwend initiatief te zijn;

  • b.

   gericht te zijn op een thema zoals benoemd in het lokaal sportakkoord van respectievelijk de voormalige gemeente Uden en de voormalige gemeente Landerd. De vestigingsplaats van de aanvrager bepaald op welk lokaal sportakkoord er een beroep moet worden gedaan.

  • c.

   een of meerdere samenwerkingspartners (organisaties) te hebben: vereniging en/of maatschappelijke instelling, burgergroepering en/of bedrijfsleven).

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als voor dezelfde activiteit ook een subsidie is aangevraagd op grond van een andere gemeentelijke regeling en/of bij het Udenfonds, wordt eerst beoordeeld of de activiteit op basis van deze regeling in aanmerking komt voor een subsidie.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  met de activiteit beoogd wordt om winst/financieel voordeel te behalen;

 • c.

  als de activiteit kan rekenen op ondersteuning vanuit de sportlijn van NOC*NSF;

 • d.

  voor dezelfde activiteit al subsidie is verstrekt op basis van een andere gemeentelijke regeling of uit het Udenfonds.

Artikel 5. Procedurebepalingen

 • 1. Een aanvraag om subsidie dient door het College van de gemeente Maashorst te zijn ontvangen tussen 1 februari en 28 februari 2022 bij ronde 1 en tussen 1 juli en 31 juli 2022 bij ronde 2.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier en bevat:

  • a.

   een activiteitenplan met daarin tenminste: een beschrijving van de activiteit en hoe deze aansluit op de ambities uit het lokaal sportakkoord van de gemeente Landerd dan wel de gemeente Uden (afhankelijk van vestigingsplaats aanvrager), het aantal (beoogde) deelnemers, de samenwerkingspartners, hoe de opgedane kennis en ervaringen gedeeld worden met andere partijen in het sport- en beweeglandschap van de gemeente Maashorst en een beschrijving van hoe vervolg wordt gegeven aan de activiteit in de jaren nadat de subsidie is verstrekt;

  • b.

   een begroting.

 • 3. De verantwoording van de subsidie wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld format.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (sponsoring, fondsen, subsidies en bijdragen van derden) en die naar oordeel van het College noodzakelijk zijn voor realisatie van de activiteit.

 • 2. De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komend zijn de kosten voor ureninzet van leden of vrijwilligers van de aanvragende partij als zij dit vanuit reguliere activiteiten al oppakken (bijvoorbeeld een vader die training geeft aan een groepje kinderen). Wel in aanmerking komen kosten voor nieuwe interventies die worden aangeboden (bijvoorbeeld train-de-trainer) die erop gericht zijn om als kickstart te dienen voor een structurele aanpak.

 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

Artikel 7. Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per initiatief.

 • 2. De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze regeling.

Artikel 8. Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1. Het College stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze regeling.

 • 2. De commissie voormalig gemeente Uden en de adviesgroep Landerd SpoRtZO beoordelen de aanvragen. De commissie doet dit voor de aanvragen die zijn ingediend door partijen die gevestigd zijn in de voormalige gemeente Uden. De adviesgroep Landerd SpoRtZO beoordeelt de aanvragen die zijn ingediend door partijen die gevestigd zijn in de voormalige gemeente Landerd. Zij worden daarbij ondersteund door een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Maashorst.

 • 3. Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022 of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt de commissie en de adviesgroep Landerd SpoRtZO samen de aanvragen op een prioriteitenlijst.

 • 4. De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende criteria:

  • a.

   de ambities en doelen uit de lokale sportakkoorden;

  • b.

   een (nog) niet vervulde lokale behoefte;

  • c.

   samenwerking tussen diverse partijen uit zowel de wereld van sport als het sociaal domein;

  • d.

   continuering van de beoogde positieve effecten in de toekomst.

 • 5. De leden van de commissie en de adviesgroep Landerd SpoRtZO beoordelen de subsidieaanvragen, onafhankelijk van elkaar, en kennen per criterium een score toe van 2, 4, 6, 8 of 10.

 • 6. Indien het een aanvraag betreft van een sportvereniging, beweegaanbieder of andere partij waarbij één of meerdere leden van de commissie dan wel adviesgroep een actieve rol vervullen, zullen deze personen de specifieke aanvraag niet beoordelen.

 • 7. Het College honoreert de aanvragen naar de volgorde op de prioriteitenlijst, die tot stand komt op basis van de eindscores.

 • 8. Het aantal te honoreren aanvragen wordt gemaximeerd tot de aanvraag waarmee de subsidieplafond wordt overschreden.

 • 9. Als meerdere aanvragers op een gelijke eindscore eindigen, zal de rangorde worden bepaald door loting.

Artikel 9. Verplichtingen

Aan de subsidieverlening is de volgende verplichting verbonden voor de initiatiefnemer:

het stimuleren van een spin-off bij andere partijen in het sport- en beweeglandschap door het beschikbaar stellen van de opgedane kennis aan de hand van bijvoorbeeld hand-outs, werkplannen en/of presentaties.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van het bepaalde in deze verordening (of: van specifiek genoemde artikelen), voor zover de toepassing daarvan, gelet op het belang dat deze deelverordening beoogt te dienen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling lokaal sportakkoord gemeente Maashorst 2022

Ondertekening

Uden, 1 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

Drs. D. van Deurzen

de burgemeester,

Drs. P.L.A. Rüpp