Beleidsnotitie huisvesting buitenlandse werknemers

Geldend van 06-10-2005 t/m heden

Intitulé

Beleidsnotitie huisvesting buitenlandse werknemers

Inleiding:

Sedert enkele jaren zijn er bij de gemeente aanvragen ingediend voor de huisvesting van buitenlandse seizoensarbeiders bij agrarische bedrijven. Concreet zijn er twee verzoeken bij de gemeente hiervoor ingediend te weten van maatschap Janssen, Keulseweg 194 in Reuver en V.O.F. Achten Keulseweg 177 in Reuver.

In afwachting van de totstandkoming van een provinciaal kader is tot nu toe geen concreet beleid terzake geformuleerd. In februari 2005 heeft de provincie hiervoor een beleidskader aan de gemeente toegezonden. Dit beleidskader is bij de stukken gevoegd. De gemeente is niet verplicht dit beleidskader over te nemen. Het is mogelijk om het beleidskader te beperken, niet om dit te verruimen.

Beleidskader provincie korte samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in hun vergadering van 25 januari 2005 een beleidskader vastgesteld voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Het kader heeft alleen betrekking op buitenlandse werknemers die legaal verblijven of via een tewerkstellingsvergunning legaal werkzaam zijn. Deze zijn globaal in twee groepen te verdelen. Enerzijds buitenlandse werknemers die het gehele jaar door aanwezig zijn, anderzijds de seizoensarbeiders, die hier in de periode 15 maart tot 31 oktober legaal werken. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat alleen werknemers worden gehuisvest die in de gemeente werkzaam zijn, dan wel in een gemeente in de regio. Voorkeur heeft huisvesting binnen de reguliere woningmarkt.

Uitgangspunt voor het kader is daarnaast, dat een evenwicht moet worden gevonden tussen de aantallen te huisvesten personen en het maatschappelijk draagvlak voor de locatie. Omdat dit per locatie nogal kan verschillen worden hiervoor geen concrete begrenzingen aangegeven. Nadere invulling dient door de gemeente te geschieden. De provincie geeft alleen een kader en stelt maximum normen. De gemeente mag hiervan afwijken.

SAMENVATTING PROVINCIALE KADER:

MOGELIJKE VOORZIENINGEN:

A. Structurele huisvesting van buitenlandse werknemers (permanent niet seizoensgebonden).

 • Huisvesting in nieuwbouw binnen bestaande kernen.

  Randvoorwaarden:

  In principe geen beperkingen. Hiervoor zal dan (extra) contingent beschikbaar gesteld moeten worden binnen het regionale huisvestingsplan.

 • Logiesgebouwen in bestaande complexen:

  Randvoorwaarden:

  Kloosters, asielzoekerscentra e.d. randvoorwaarden:

  • 1.

   capaciteit waarvoor het gebouw van origine is ontworpen:

  • 2.

   Vooraf duidelijke afspraken maken met verhuurder;

  • 3.

   geen uitbreiding bebouwing:

  • 4.

   geen belemmering voor omliggende functies;

  • 5.

   wijziging tot specifieke bestemming logiesgebouw buitenlandse werknemers.

 • vrijkomende agrarische bebouwing.

  Randvoorwaarden:

  • 1.

   ligging bij voorkeur nabij bestaande kernen;

  • 2.

   kleinschalig ( max. 10 personen);

  • 3.

   alleen hoofdgebouw, tenzij stallen en bedrijfswoning onder 1 dak zijn gebouwd;

  • 4.

   verbetering bestaande ruimtelijke kwaliteit (bijv. sloop stallen, afname bouwvolume enz.);

  • 5.

   wijziging tot specifieke bestemming logiesgebouw buitenlandse werknemers

  • 6.

   Garantie van een goed woonmilieu.

  • 7.

   Bij ligging verder van kernen af of meer personen is een extra onderbouwing noodzakelijk.

 • Nieuwbouw van logiesgebouwen (agromotels)

  Hiermee is nog geen ervaring opgedaan. Provincie zal meewerken aan 5 pilotprojecten in de vorm van nieuwbouw of verbouw van bestaande gebouwen.

Tijdelijke huisvesting agrarische medewerkers (seizoensgebonden).

 • Woonunits op agrarisch bedrijf

  Randvoorwaarden:

  • 1.

   plaatsing in de periode 15 maart tot 31 oktober

  • 2.

   landschappelijke inpassing

  • 3.

   geen permanente bewoning

  • 4.

   maximaal 20 werknemers per bedrijf (vijf woonunits)

  • 5.

   bebouwd extra oppervlakte 120 m2 (incl. sanitaire voorzieningen)

  • 6.

   voldoen aan woningwet, bouwbesluit , bouwverordening

 • Woonruimte binnen het agrarisch bedrijf

  Randvoorwaarden:

  • 1.

   binnen bestaande gebouwen

  • 2.

   maximaal 20 werknemers per bedrijf

  • 3.

   bij aangetoonde noodzakelijkheid in piekperiode maximaal 3 maanden maximaal 3 units bijplaatsen

  • 4.

   units telkens na afloop 3- maandentermijn verwijderen.

  • 5.

   landschappelijke inpassing van de units

  • 6.

   wanneer de noodzaak voor huisvesting van buitenlandse werknemers niet meer aanwezig is, bebouwing terugbrengen in oorspronkelijke staat.

 • Huisvesting op campings

  Randvoorwaarden

  • 1.

   kleine campings maximaal 15 wooneenheden oftewel 60 personen

  • 2.

   grote campings maximaal 30 eenheden oftewel 120 personen

Afschaffing tijdelijke regeling-

In 2008 wordt bekeken of de regels overbodig zijn of niet . Als het provinciale kader dan niet meer noodzakelijk is, wordt dit mogelijk afgeschaft om te voorkomen dat verspreiding van werknemers over het gehele buitengebied niet meer te beheersen is.

Te volgen procedures:

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Voortaan is er een omgevingsvergunning nodig voor buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3e Wabo, of een bestemmingsplanherziening

Overige van toepassing zijnde regels:

* Brandveilig gebruik: Zodra er bij een bedrijf meer dan 10 werknemers worden gehuisvest, is naast omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor bouwen, omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik.

* Bouwbesluit: In het kader van het bouwbesluit zijn er twee mogelijke toepassingen: toetsing aan de (technische) eisen van woongebouwen of toetsing aan de (technische) eisen van logiesgebouwen. Aangezien de huisvesting bedoeld is voor huisvesting van seizoensarbeiders en niet voor permanente huisvesting dienen de technische eisen van logiesgebouwen te worden toegepast.

* Bodemonderzoek: Omdat het oprichten van woonruimte betreft is het noodzakelijk dat vooraf een bodemonderzoek wordt uitgevoerd als bedoeld in de NEN 5740 en hieruit moet blijken, dat de bodem geschikt is voor woningbouw.

Situatie in onze gemeente:

In onze gemeente zijn tot nu toe twee verzoeken ingediend om medewerking aan huisvesting van buitenlandse werknemers. Beide verzoeken hebben betrekking op huisvesting van seizoensarbeiders. Een geval betreft huisvesting in tijdelijke units bij het agrarisch bedrijf, het andere geval op huisvesting in gebouwen van het agrarische bedrijf.

Besluit van Burgmeester en Wethouders

Het provinciale beleidskader geeft de gemeente de mogelijkheid zelf beleid te formuleren en mogelijk in te perken. Gelet op de bij de gemeente ingediende verzoeken wordt alleen het deel van het provinciale kader overgenomen als beleid dat betrekking de tijdelijke huisvesting van agrarische werknemers betreft (seizoensgebonden).

Voor structurele de huisvesting van buitenlandse werknemers (niet seizoensgebonden) wordt het beleidskader van de provincie vooralsnog niet overgenomen. Hiervoor is er momenteel geen vraag. Daarnaast vraagt dit gelet op de invloed om de (leef)omgeving om een aparte belangenafweging en inpassing in het totale (regionale) volkshuisvestingsbeleid. Dit zou leiden tot onnodige vertraging van besluitvorming.

Ondertekening

Reuver, 29 augustus 2005

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. R.R.M. Halffman,

secretaris

drs. L.M. Oord,

burgemeester