Regeling vervallen per 31-12-2023

1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen gemeente Oldambt 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

1ste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen gemeente Oldambt 2022

De raad van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2021;

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de

1ste wijziging VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2022,

luidende als volgt:

I Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,4473%;

 • b.

  de eigenarenbelasting

 • 1.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1940 %.;

 • 2.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,5694 %.

II Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

III

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘1ste wijziging Verordening Onroerende-zaakbelastingen Oldambt 2022’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt,

d.d. 31 januari 2022.

De griffier, De voorzitter,

Jelte van der Meer Cora-Yfke Sikkema

Ondertekening