Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022

Geldend van 21-10-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 1 februari 2022 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Externe adviesdienst: organisatie die beschikt over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel, alsmede over ervaring op het gebied van adviesverstrekking, en die betrouwbaar is gebleken op de gebieden waarover zij advies verstrekt;

 • b.

  Kennisaanbieder: degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert;

 • c.

  Landbouwer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon dan wel een groep natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groep en haar leden volgens het nationale recht, van wie het bedrijf zich bevindt binnen het territoriale toepassingsgebied van de verdragen als omschreven in artikel 52 VEU in samenhang met de artikelen 349 en 355 VWEU, en die een landbouwactiviteit uitoefent;

 • d.

  Landbouwactiviteit: primaire productie van landbouwproducten alsmede handel in landbouwproducten, als bedoeld in bijlage 1 VWEU;

 • e.

  Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 193/1 van 1 juli 2014;

 • f.

  Ondersteuning: hulp/assistentie van (een) externe adviesdienst op het gebied van subsidies en/of het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma bij het opstellen/formuleren en schrijven van een aanvraag in het kader van de vigerende Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) en de hieronder vallende openstellingsbesluiten in 2022;

 • g.

  POP3: het vigerende Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (2014-2022), zoals in de Provincie Limburg is opgenomen in paragraaf 1 (kennisoverdracht), paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) en paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie) van de vigerende Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3) en de hieronder vallende openstellingsbesluiten;

 • h.

  POP3-aanvragen 2022: betreffen de volgende beoogde openstellingen in 2022:

  • -

   Paragraaf 1: Kennisoverdracht (trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties);

  • -

   Paragraaf 2a: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;

  • -

   Paragraaf 7: Samenwerken voor innovatie.

 • i.

  Samenwerkingsverband paragraaf 1 POP3: een samenwerkingsverband of een samenwerkingsverband in wording bestaat uit tenminste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling(en) van het project waarvoor de POP3-subsidie wordt aangevraagd en bevat tenminste één deelnemer die gespecialiseerd is in het aanbieden van kennis of het organiseren van projectgestuurde kennisoverdracht- en voorlichtingsactiviteiten;

 • j.

  Samenwerkingsverband paragraaf 7 POP3: een samenwerkingsverband of een samenwerkingsverband in wording bestaat tenminste uit twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling(en) van het project waarvoor de. POP3-subsidie wordt aangevraagd en bevat tenminste één landbouwer óf een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Artikel 2 Doelstelling

Het stimuleren en kwalitatief verbeteren van nog in te dienen subsidieaanvragen in het kader van paragraaf 1 (kennisoverdracht), paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) en paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie) binnen POP3 en de daaraan gekoppelde openstellingsbesluiten die door de Provincie Limburg in 2022 zullen worden vastgesteld en gepubliceerd. Hier wordt invulling aan gegeven door het financieel ondersteunen van subsidieaanvragers die in het kader van POP3 een aanvraag gaan indienen en bij het opstellen/formuleren en schrijven van deze aanvraag gebruik maken van (een) professionele en deskundige externe adviesdienst.

Projecten die onder POP3 uitgevoerd worden dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van het provinciaal beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023 “Koers naar de Toekomst“, met als ambitie: “Het verder versterken van de positie als toonaangevende agrarische regio die duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven biedt”. De Provincie Limburg ondersteunt dit middels vier investeringslijnen:

 • 1.

  missie gedreven innoveren (o.a. inzetten kennis en kunde voor duurzame ontwikkeling);

 • 2.

  circulair produceren (o.a. aandacht voor kringloop-, natuurinclusieve en biologische landbouw alsook een vitale veehouderij);

 • 3.

  sterker in de marktketen (o.a. ketensamenwerking);

 • 4.

  grensoverschrijdend verbinden ((EU)-regionaal).

Artikel 3 Doelgroep en begunstigde

Uitsluitend landbouwers, kennisaanbieders en/of samenwerkingsverbanden die voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 1 (kennisoverdracht), paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) en/of paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie) in de POP3 en het van toepassing zijnde openstellingsbesluit, komen in het kader van deze nadere subsidieregels voor subsidie in aanmerking.

De uitbetaling van de subsidie zal rechtstreeks plaatsvinden aan de externe adviesdienst. Dit in overeenstemming met het gestelde in artikel 22 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie op grond van deze nadere subsidieregels in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Er wordt een subsidieaanvraag ingediend binnen de in 2022 (nog) open te stellen paragraaf 1 (kennisoverdracht), paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) en/of paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie) in het kader van de POP3.

 • 2.

  In het kader van de ondersteuning bij de POP3-aanvraag wordt gebruik gemaakt van (een) externe adviesdienst en worden hiervoor kosten gemaakt.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieaanvragen binnen de in 2022 (nog) open te stellen paragraaf 1 (kennisoverdracht), paragraaf 2a (fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) en/of paragraaf 7 (samenwerken voor innovatie) in het kader van de POP3 dienen uiterlijk binnen de in de betreffende POP3-openstelling vermelde indieningstermijn te zijn ontvangen.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het beoogde project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het beoogde project niet gericht is op de doelgroep zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  het te verstrekken subsidiebedrag minder dan €300,00 bedraagt;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12;

 • g.

  de aanvrager een ondernemer is tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, onderdeel a, van de Landbouwvrijstellingsverordening;

 • h.

  er sprake is van een onderneming in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 1, zesde lid, van de Landbouwvrijstellingsverordening;

 • i.

  er sprake is van strijdigheid met artikel 22 van de Landbouwvrijstellingsverordening.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal €1.500 per ingediende aanvraag in het kader van POP3;

 • 2. Subsidies kleiner dan €300 worden niet verstrekt;

 • 3. Er kunnen per aanvrager maximaal drie subsidieaanvragen voor ondersteuning worden ingediend. De betreffende POP3-aanvragen dienen dan inhoudelijk uniek/complementair te zijn en mogen elkaar niet overlappen;

 • 4. Het subsidiebedrag zal rechtstreeks worden uitbetaald aan de externe adviesdienst.

Artikel 9 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

 • 1. Uitsluitend de kosten van de externe adviesdienst die direct samenhangen met de uitvoering van de ondersteuning in het kader van een POP3-aanvraag 2022 zijn subsidiabel;

 • 2. Kosten voor aanschaf van materiaal, consumptieve kosten alsmede eigen uren van de aanvrager zijn niet subsidiabel.

 • 3. Kosten die samenhangen met financiële en/of contractuele verplichtingen aangegaan voordat de subsidie binnen deze nadere subsidieregels is aangevraagd, zijn niet subsidiabel.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1. Op grond van artikel 31, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., worden subsidies tot € 25.000,00 normaliter direct vastgesteld en wordt er geen bijkomende financiële verantwoording gevraagd. Om echter te kunnen voldoen aan de voorwaarden in artikel 22 van de Landbouwvrijstellingsverordening, waarin maximale steunpercentages staan opgenomen, moet er zowel inhoudelijk als financieel worden vastgesteld. Op grond hiervan wordt de subsidie verleend onder toepassing van artikel 2, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. De verstrekte subsidie zal dan definitief worden vastgesteld ingevolge artikel 33 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., met uitzondering van het gestelde in het eerste lid, onder c, van dat artikel.

 • 2. Er worden géén voorschotten verstrekt. Het subsidiebedrag zal pas bij de vaststelling worden uitbetaald.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier. Het dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient uiterlijk 15 december 2022 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 22 februari 2022.

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels ondersteuning subsidieaanvragen Plattelandsontwikkelingsprogramma Limburg (POP3) 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 1 februari 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA