Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Altena:

Overwegende:

 • dat de raad in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels (artikel 2:10 lid 5) categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is;

 • dat in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving wenselijk is nadere regels vast te stellen over verkiezingsreclame;

Gelet op het bepaalde in de, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Kieswet en het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Altena;

BESLUIT:

 • I.

  als nadere categorie van voorwerpen als bedoeld in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 aan te wijzen:

  • -

   verkiezingsreclame, mits wordt voldaan aan de nadere regels als bedoeld in punt III;

 • II.

  te bepalen dat het besluit onder punt I in werking treedt na openbare bekendmaking;

 • III.

  vast te stellen de volgende Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022

Nadere regels verkiezingsreclame Altena

Artikel 1 Definities

 • -

  gemeentelijke verkiezingsborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden ten behoeve van verkiezingsreclame;

 • -

  politieke partijen: de partijen die deelnemen aan de verkiezingen die gehouden worden in de gemeente Altena;

 • -

  sandwich- en/of driehoeksborden: tijdelijke reclameborden ten behoeve van verkiezingsreclame die als sandwich of als een driehoek aan elkaar bevestigd worden langs de weg om een (lantaarn)paal.

 • -

  spandoeken: spandoeken en banners ten behoeve van verkiezingsreclame

 • -

  verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad ,en Waterschap;

 • -

  verkiezingsreclame: het maken van reclame voor verkiezingen door politieke partijen

Artikel 2 Grondgebied gemeente

De nadere regels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Altena, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere en/of andere regelgeving.

Artikel 3 Algemene bepalingen verkiezingsreclame

 • 1. De verkiezingsreclame dient te zijn aangebracht door of in opdracht van een politieke partij;

 • 2. De verkiezingsreclame mag aangebracht worden vanaf de dag na de kandidaatstelling van de desbetreffende verkiezingen;

 • 3. De verkiezingsreclame moet uiterlijk 1 week na afloop van de desbetreffende verkiezingen worden verwijderd door of vanwege degene die de verkiezingsreclame heeft aangebracht;

 • 4. Verkiezingsreclame mag niet worden geplaatst c.q. aangebracht:

  • a.

   binnen een afstand van 50 meter van een stemlokaal;

  • b.

   binnen een afstand van 5 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van de wegen;

  • c.

   voor, aan of om verkeerslichten, verkeers- borden en -tekens, (lantaarn) palen met verkeerstekens;

  • d.

   aan of direct rondom een boom;

  • e.

   op bruggen of viaducten.

 • 5. De verkiezingsreclame mag alleen op particuliere grond worden geplaatst of door middel van

  • a.

   sandwich- of driehoeksborden rondom een lantaarnpaal zonder verkeerstekens langs een openbare, gemeentelijke, weg;

  • b.

   spandoeken of banners aan lantaarnpalen zonder verkeerstekens langs de openbare, gemeentelijke weg.

 • 6. Indien gebruik gemaakt wordt van een spandoek of banner mag de maximale afmeting niet meer bedragen dan 0,80 meter x 5 meter. Als een spandoek of banner wordt geplaatst boven een rijbaan, moet de onderzijde daarvan minimaal 4,5 meter boven het wegdek hangen.

 • 7. Bij het plaatsen van sandwich- of driehoekborden moet in het belang van de veiligheid de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Er moet gebruik gemaakt worden van kwalitatief deugdelijke borden. De maximale afmeting per bord is 1,50 meter x 1 meter zijn.

 • 8. De verkiezingsreclame moet zodanig worden aangebracht dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet wordt belemmerd en dat de verkeersveiligheid niet in het geding wordt gebracht

 • 9. Een vrije doorgang van minimaal 1,5 meter voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen etc. op het trottoir moet gewaarborgd blijven.

Artikel 5 Bepalingen gemeentelijke verkiezingsborden

 • 1. Verkiezingsreclame op gemeentelijke verkiezingsborden kan slechts plaatsvinden door middel van verkiezingsaffiches van politieke partijen.

 • 2. De gemeentelijke verkiezingsborden, inclusief de daarop aangebrachte verkiezingsaffiches van politieke partijen, worden door of in opdracht van de gemeente geplaatst op vooraf bepaalde locaties;

 • 3. Politieke partijen die meedoen aan de desbetreffende verkiezingen en gebruik willen maken van de gemeentelijke verkiezingsborden moeten dit kenbaar maken bij de gemeente via verkiezingen@gemeentealtena.nl;

 • 4. De vertegenwoordiger van politieke partij volgt de instructies van de gemeente over het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor vermelding op de gemeentelijke verkiezingsborden;

 • 5. De gemeentelijke verkiezingsborden worden geplaatst uiterlijk in de week van de kandidaatstelling.

 • 6. Per gemeentelijk verkiezingsbord wordt maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij aangebracht.

Artikel 6 Verplaatsen of verwijderen verkiezingsreclame

Indien het in verband met ter plaatse uit te voeren openbare werken, evenementen of om een andere reden naar het oordeel van het college noodzakelijk is de verkiezingsreclame te verwijderen of te verplaatsen, geschiedt deze verwijdering door of vanwege de gemeente.

Artikel 7 Opvolgen aanwijzingen

Aanwijzingen door een toezichthouder van de gemeente Altena, de politie, een medewerker van de hulpdiensten of een andere bevoegde ambtenaar dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen of verwijderen van de aangebrachte verkiezingsreclame zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het opruimen van de verkiezingsreclame, dient al het mogelijke te doen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen dan wel eigendommen van derden. Mocht er toch schade ontstaan dan is en blijft degene die verantwoordelijk is voor het aanbrengen en opruimen van de verkiezingsreclame aansprakelijk voor de toegebrachte en/of ontstane schade.

Artikel 9 Handhavend optreden

 • 1. Indien deze nadere regels niet worden nagekomen kan de gemeente handhavend opstreden.

 • 2. Voordat handhavend wordt opgetreden tegen verkiezingsreclame, wordt een politieke partij de gelegenheid geboden de reclame die in strijd met deze regels is nog diezelfde dag te verwijderen.

 • 3. Bij direct gevaar van openbare orde en veiligheid wordt de verkiezingsreclame zonder in kennisstelling direct verwijderd door de gemeente.

Artikel 10 Afwijking van de nadere regels

Het college kan besluiten om onder zeer bijzondere omstandigheden van deze nadere regels af te wijken.

Artikel 11 Titel en inwerking nadere regels

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als “ Nadere regels verkiezingsreclame Altena 2022”

 • 2. Deze regeling treedt in werking na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 11 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

de secretaris,

R. van Wuijtswinkel

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg