Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022

Geldend van 03-02-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

Overwegende dat:

 • het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;

 • het gewenst is vrijwilligersorganisaties die met hun activiteiten aansluiten op de doelstellingen van de gemeente Harderwijk te stimuleren;

 • het college met deze regeling haar waardering uitspreekt voor de vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de gemeente Harderwijk.

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2020;

BESLUITEN:

vast te stellen de

Subsidieregeling Waarderingssubsidies 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: Een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Asv: Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk.

Artikel 1.2 Asv

 • 1.

  Op deze regeling is de Asv van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling wordt afgeweken. Indien in deze regeling regels zijn gegeven die afwijken van de Asv, gaan de regels uit deze regeling voor op die uit de Asv.

 • 2.

  De subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt zijn aan te merken als eenmalige subsidies.

Artikel 1.3 Doel subsidie

Deze regeling heeft als doel vrijwilligersorganisaties te ondersteunen die met hun activiteiten aansluiten op de doelstellingen van de gemeente. Met deze regeling spreekt het college zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente Harderwijk. De regeling geldt alleen voor de hieronder genoemde doelgroepen onder de gestelde voorwaarden. De subsidie wordt verstrekt als waarderingssubsidie.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die voldoen aan het hiervoor genoemde doel en activiteiten organiseren die vallen onder de specifieke voorwaarden die hieronder per doelgroep staan benoemd. Een vrijwilligersorganisatie kan slechts voor één van de hieronder opgesomde doelgroepen in aanmerking komen voor een subsidie.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar voor de hierna genoemde doelgroepen afzonderlijk een subsidieplafond vast, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 2.

  Aanvragen dienen uiterlijk voor 1 maart van het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, bij de gemeente te zijn ingediend via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  Elke aanvrager die voldoet aan de voorwaarden in deze subsidieregeling komt in aanmerking voor subsidie. Voor de hieronder opgesomde doelgroepen geldt per (sub) doelgroep een aparte verdeelsleutel.

 • 4.

  Het subsidieplafond kan niet worden overschreden. Indien de som van de te verlenen subsidies het subsidieplafond overschrijdt, wordt de subsidie naar rato toegekend zoals het hieronder per doelgroep staat beschreven.

Artikel 1.6 Vereisten aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voldoet aan de eisen in de Asv en deze subsidieregeling.

 • 2.

  De aanvrager legt bij de indiening van de aanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier met de daarin genoemde documenten en gegevens;

  • b.

   de gegevens die hieronder per doelgroep worden verlangd.

 • 3.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het eerste en tweede lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk respectievelijk voldoende zijn.

 • 4.

  Indien de aanvrager voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij het college, overlegt de aanvrager tevens:

  • a.

   een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met de volledige bedrijfsinformatie (Bedrijfsprofiel), die niet ouder is dan twee weken op de datum van het indienen van de aanvraag;

  • b.

   de oprichtingsakte en de geldende statuten van de instelling of organisatie.

Artikel 1.7 Beslissing op aanvraag

 • 1.

  Het college neemt voor 1 mei van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft een beslissing op de aanvraag.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend en gelijktijdig vastgesteld.

 • 3.

  Het college kan, nadat de subsidie is verleend, een controle/ steekproef uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan de criteria van de Asv en deze regeling. De aanvrager is verplicht hieraan medewerking te verlenen en verschaft hiertoe alle gevraagde informatie aan het college.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie van rechtswege) is niet van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bewonersorganisaties

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling, gelden voor organisaties van bewoners (huurders en/of eigenaren) de volgende specifieke voorwaarden:

 • 1.

  Actieve organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in de gemeente Harderwijk zijn gevestigd;

 • 2.

  Blijkens de statuten en eventueel op te vragen vergaderverslagen gericht zijn op belangenbehartiging en vertegenwoordiging van hun leden ter verbetering van de directe eigen leefomgeving, en;

 • 3.

  Onder hun leden tenminste 15 huishoudens in de gemeente Harderwijk hebben die allen woonachtig zijn in dezelfde straat of appartementencomplex en die contributie betalen.

Artikel 2.2 Hoogte van de subsidie

Elke aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden krijgt een basisbedrag van € 250,- en een

bedrag naar rato van het aantal contributie betalende huishoudens op basis van het vastgestelde

subsidieplafond.

Artikel 2.3 Gegevens

In aanvulling op artikel 1.6 dienen bij de aanvraag de volgende gegevens te worden ingediend:

 • 1.

  Een omschrijving van de activiteiten in het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend;

 • 2.

  Een opgave van het aantal contributie betalende huishoudens in de gemeente Harderwijk. Hierbij telt het aantal huishoudens dat op 1 januari van het jaar van de aanvraag lid is van de bewonersorganisatie.

Hoofdstuk 3 Jeugdsport

Artikel 3.1 Subsidievoorwaarden en uitsluiting subsidie

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling, gelden voor jeugdsport de volgende specifieke voorwaarden:

 • 1.

  Sportverenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in de gemeente Harderwijk zijn gevestigd;

 • 2.

  Activiteiten organiseren voor de in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van de sportvereniging in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar;

 • 3.

  In aanvulling op artikel 1.4 is uitgesloten van subsidie sportbeoefening bij wijze van beroep of tegen betaling en sportbeoefening in het kader van jeugdorganisaties of schoolverenigingen.

Artikel 3.2 Hoogte van de subsidie

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats naar rato van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar.

Artikel 3.3. Gegevens

In aanvulling op artikel 1.6 dienen bij de aanvraag de volgende gegevens te worden ingediend:

 • 1.

  Een omschrijving van de activiteiten voor de jeugdleden in het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend;

 • 2.

  Een opgave van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar die lid zijn van de sportvereniging. Hierbij telt het aantal jeugdleden dat op 1 januari van het jaar van de aanvraag lid is van de sportvereniging.

Hoofdstuk 4 jeugd- en jongerenwerk

Artikel 4.1 Subsidievoorwaarden en uitsluiting subsidie

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling, gelden voor

vrijwilligersorganisaties voor het jeugd- en jongerenwerk de volgende specifieke voorwaarden:

 • 1.

  Actieve vrijwilligersorganisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in de gemeente Harderwijk zijn gevestigd;

 • 2.

  Activiteiten organiseren voor de in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van de vrijwilligersorganisatie in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar.

 • 3.

  Minimaal 15 in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar hebben;

 • 4.

  In aanvulling op artikel 1.4 zijn uitgesloten van subsidie sportorganisaties, schoolverenigingen en religieuze activiteiten, zoals catechisatielessen, clubs en zondagsscholen. Bij activiteiten van religieuze organisaties beoordelen wij de doelstelling en vorm van die activiteiten. Deze mogen niet religieus van aard zijn.

Artikel 4.2 Hoogte van de subsidie

Elke aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden krijgt een basisbedrag van € 250,- en een bedrag naar rato van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar met toepassing van de onderstaande wegingsfactoren, op basis van het vastgestelde subsidieplafond.

Aantal leden

Wegingsfactor

Toelichting

0 - 100

30

Voor de eerste 100 leden wordt factor 30 toegepast, voor het aantal leden vanaf 101 tot en met 500 geldt factor 5, voor het aantal leden vanaf 501 tot en met 1000 factor 3,5 en daarboven factor 1,5.

101 - 500

5

501 - 1000

3,5

1001 en meer

1,5

Artikel 4.3 Gegevens

In aanvulling op artikel 1.6 dienen bij de aanvraag de volgende gegevens te worden ingediend:

 • 1.

  Een omschrijving van de activiteiten voor de jeugdleden in het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend;

 • 2.

  Een opgave van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende jeugdleden van 4 t/m 23 jaar die lid zijn van de vrijwilligersorganisatie. Hierbij telt het aantal jeugdleden dat op 1 januari van het jaar van de aanvraag lid is van de vrijwilligersorganisatie.

Hoofdstuk 5 Wijkorganisaties

Artikel 5.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling, gelden voor wijkorganisaties de volgende specifieke voorwaarden:

 • 1.

  Actieve organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in de gemeente Harderwijk zijn gevestigd;

 • 2.

  Activiteiten organiseren voor de bewoners van een buurt of wijk of een aantal wijken. De omvang van het werkgebied behoeft instemming van het college.

Artikel 5.2 Hoogte van de subsidie

Elke aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden krijgt een basisbedrag van € 250,- en een bedrag naar rato van het aantal inwoners van het gebied op basis van het vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 5.3 Gegevens

In aanvulling op artikel 1.6 is vereist dat bij de aanvraag de volgende gegevens worden ingediend:

Een omschrijving van de activiteiten voor de bewoners van een buurt of wijk of een aantal wijken in het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend.

Hoofdstuk 6 Amateurkunst

Artikel 6.1 Subsidievoorwaarden en uitsluiting

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling, gelden voor amateurkunst organisaties in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

 • 1.

  Actieve amateurkunst organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in de gemeente Harderwijk zijn gevestigd;

 • 2.

  Groepsgewijze activiteiten organiseren voor mensen die actief maar niet beroepsmatig kunst beoefenen;

 • 3.

  Jaarlijks tenminste één openbare voor iedereen toegankelijke presentatie in de gemeente Harderwijk organiseren waarin de artistieke producten van de leden worden getoond;

 • 4.

  Minimaal 15 in de gemeente Harderwijk wonende contributie betalende leden hebben, die regelmatig werken aan artistieke producties en de presentatie daarvan.

 • 5.

  In aanvulling op artikel 1.4 zijn uitgesloten van subsidie personeelsverenigingen, schoolverenigingen en groepen die verbonden zijn aan organisaties voor kunstzinnige vorming.

Artikel 6.2 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Er geldt een apart subsidieplafond voor elk van de volgende categorieën:

  • a.

   zang;

  • b.

   muziek;

  • c.

   theater;

  • d.

   dans/audiovisueel/beeldend/literair.

 • 2.

  De verdeling van het subsidieplafond per categorie vindt plaats naar rato van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende leden van de organisatie;

Artikel 6.3 Gegevens

In aanvulling op artikel 1.6 is vereist dat bij de aanvraag de volgende gegevens worden ingediend:

 • 1.

  Een omschrijving van de activiteiten voor de leden in het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend, waaronder zowel de (voorbereiding van) groepsgewijze activiteiten als de activiteiten gericht op presentatie;

 • 2.

  Een opgave van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende leden die lid zijn van de organisatie. Hierbij telt het aantal leden dat op 1 januari van het jaar van de aanvraag lid is van de organisatie.

Hoofdstuk 7 Ouderenorganisaties

Artikel 7.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling, gelden voor ouderenorganisaties in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

 • a.

  Ouderenorganisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, minimaal 1 jaar bestaan en in de gemeente Harderwijk zijn gevestigd;

 • b.

  Activiteiten voor de in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende ouderen van 55+ organiseren, gericht op ontmoeting, educatie, voorlichting en belangenbehartiging.

Artikel 7.2 Subsidieverdeling

Elke aanvrager die voldoet aan de subsidievoorwaarden krijgt een basisbedrag van € 500,- en daarnaast een bedrag naar rato van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende leden op basis van het vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 7.3 Gegevens

In aanvulling op artikel 1.6 dienen bij de aanvraag de volgende gegevens te worden ingediend:

 • 1.

  Een omschrijving van de activiteiten in het lopende jaar;

 • 2.

  Een opgave van het aantal in de gemeente Harderwijk wonende en contributie betalende leden, geteld op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

Hoofdstuk 8 Weigerings- intrekkings- en terugvorderingsgronden algemeen

Artikel 8.1 Subsidie weigeren, intrekken en/of terugvorderen

 • 1.

  De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:35 of 4:49 van de Awb of in artikel 9 van de Asv, met uitzondering van artikel 9, derde lid, sub g, van de Asv;

  • b.

   De aanvraag niet voldoet aan het doel van de regeling, zoals genoemd in artikel 1.3;

  • c.

   De aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 1.4;

  • d.

   Er niet wordt voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de artikelen 1.6 en de specifieke voorwaarden per doelgroep;

  • e.

   Er voor de subsidiabele activiteiten vanuit een andere regeling of voorziening (ook van andere overheids(instellingen) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor de subsidiabele activiteiten geen dubbele subsidie worden aangevraagd, ook niet binnen deze regeling zelf.

 • 2.

  De subsidie wordt in ieder geval ingetrokken, indien achteraf komt vast te staan dat zich een weigeringsgrond als omschreven in het eerste lid heeft voorgedaan dan wel dat uit de controle/ steekproef, zoals genoemd in artikel 1.7, derde lid, blijkt dat de aanvrager niet voldoet aan de vereisten in de Asv danwel aan deze regeling.

 • 3.

  De subsidie wordt teruggevorderd indien de subsidie is ingetrokken.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze regeling indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Deelverordening waarderingssubsidies maatschappelijke inzet’.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling waarderingssubsidies 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk d.d. 25 januari 2022.

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer H.J. van Schaik

burgemeester