Algemene voorwaarden gebruik Openbare Parkeergarages

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Intitulé

Algemene voorwaarden gebruik Openbare Parkeergarages

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnementhouder: de houder van een abonnement dat recht geeft op het gebruik van een Parkeergarage.

Beheerder: Iedere persoon die in opdracht van de Gemeente het beheer van de Parkeergarage op zich neemt. Hieronder vallen ook medewerkers van een derde partij, indien deze partij in opdracht van de Gemeente het beheer op zich nemen.

De Gemeente: de gemeente Haarlem.

Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990; met inbegrip van een brommobiel zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990. Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Parkeerbewijs: parkeerkaart, abonnementskaart, kentekenregistratie of elk ander middel dat door de Gemeente is aangewezen om toegang te krijgen tot de Parkeergarage.

De Parkeerder: de eigenaar, houder of gebruiker, als mede de passagier(s) van een Motorvoertuig, die dat Motorvoertuig in of op de Parkeergarage heeft gebracht.

De Parkeergarage: de door de Gemeente geëxploiteerde openbare Parkeergarages met bijbehorende terreinen, en ruimten waaronder begrepen liften en traphuizen.

Parkeergeld: de door de Parkeerder verschuldigde financiële tegenprestatie voor het gebruik van de Parkeergarage.

De Parkeerovereenkomst: elke tussen Parkeerder en Gemeente gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van welke aard of welke duur van de Parkeergarage(s).

Artikel 2: Totstandkoming van de Parkeerovereenkomst

 • 1. De Parkeerovereenkomst komt tot stand door het enkele feit van het gebruik van de Parkeergarage met een Motorvoertuig c.q. door het enkele feit dat gebruik wordt gemaakt van de Parkeergarage. De Parkeerovereenkomst komt ook tot stand door de afgifte van een Parkeerbewijs.

 • 2. Een persoon of een Motorvoertuig wordt uitsluitend tot de Parkeergarage toegelaten op basis van een geldig Parkeerbewijs.

Artikel 3: Gebruik van de Parkeergarage

 • 1. Het gebruik van de Parkeergarage door Parkeerder is geheel voor eigen risico van de Parkeerder. De Parkeerder dient daarbij altijd de nodige voorzichtigheid te betrachten.

 • 2. De Parkeerder dient het voertuig te parkeren op de daartoe aangegeven parkeerplaatsen en volgens de door de Gemeente/Beheerder gegeven aanwijzingen. De in- en uitritten en de rijstroken dienen te allen tijde open en berijdbaar te worden gehouden. (Verkeers-) borden in de garage gelden als door de Gemeente/Beheerder gegeven aanwijzingen. Een Motorvoertuig dat in strijd met genoemde voorschriften is geparkeerd kan door de Gemeente/Beheerder voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeergarage worden gebracht. Alle daarmee verband houdende kosten komen voor rekening van Parkeerder.

 • 3. Tot de Parkeergarage worden uitsluitend voertuigen toegelaten met een maximale lengte van 5,00 meter, een maximale breedte van 1,75 meter en een gewicht van maximaal 2.500 kg. De maximale hoogte is per garage verschillend en wordt bij de inrit van elke Parkeergarage aangegeven.

 • 4. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn in de Parkeergarages van toepassing. De maximumsnelheid in de Parkeergarage is 5 km per uur. Voetgangers hebben daarbij voorrang op Motorvoertuigen.

 • 5. Het is verboden om met aanhangwagens, hieronder mede begrepen caravans, de Parkeergarage binnen te rijden.

 • 6. De Gemeente/Beheerder is gerechtigd een Motorvoertuig de toegang tot de Parkeergarage te weigeren, dan wel een reeds geparkeerd voertuig uit de Parkeergarage te verwijderen, indien de Gemeente/Beheerder dit met inachtneming van redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich met name voordoen indien de Gemeente/Beheerder weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig, alsmede in geval de Gemeente/Beheerder van oordeel is dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.

 • 7. In de gevallen dat de Parkeerder handelt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst en dit naar het oordeel van de Gemeente/Beheerder noodzakelijk is, is de Gemeente/Beheerder gerechtigd het voertuig uit de Parkeergarage te verwijderen. De kosten die samenhangen met de verwijdering van het voertuig uit de Parkeergarage komen voor rekening van de Parkeerder.

 • 8. Ook in andere gevallen waarin dit naar het oordeel van GemeenteBeheerder wenselijk of noodzakelijk wordt geacht uit een oogpunt van veiligheid en zonder dat de Parkeerder enig verwijt kan worden gemaakt is Gemeente/Beheerder gerechtigd het voertuig voor risico van de Parkeerder uit de Parkeergarage te verwijderen en elders te plaatsen.

 • 9. Het is verboden in de Parkeergarage voertuigen alsook zich daarin of daarop bevindende voorwerpen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden en daaraan reparatie- of andere werkzaamheden te verrichten.

 • 10. Het is niet toegestaan in de Parkeergarage te roken of open vuur te maken.

 • 11. Het is niet toegestaan om in de Parkeergarage reclame te maken, te flyeren of bebording te plaatsen, tenzij door de Gemeente toestemming is verleend.

 • 12. Met uitzondering van het klein-afval, dat in de daarvoor bestemde bakken dient te worden gedeponeerd, is het verboden afval in de Parkeergarages achter te laten. Bij overtreding zullen alle daaruit voortvloeiende kosten op de vervuiler worden verhaald.

 • 13. Het is voor een Parkeerder en Abonnementhouder niet toegestaan om een parkeerplaats in een Parkeergarage te reserveren middels (eigen) bebording, tenzij door de Gemeente/Beheerder toestemming is verleend.

 • 14. Het gebruik van skateboards, skeelers, inlineskates en vergelijkbare recreatieve apparatuur in de Parkeergarage is verboden.

 • 15. De Gemeente/Beheerder is gerechtigd personen zonder geldig Parkeerbewijs de toegang tot de Parkeergarage te ontzeggen.

 • 16. Een oplaadpunt voor elektrische vervoersmiddelen wordt aangeduid met verkeersbord E04 of E08 uit het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels. Het oplaadpunt mag alleen gebruikt worden door een elektrische vervoersmiddel indien het voertuig middels een laadkabel met de laadvoorziening is verbonden.

Artikel 4: Openingstijden

 • 1. De Parkeergarage is 24 uur per dag geopend.

 • 2. De Gemeente stelt de openingstijden vast. De Gemeente kan gedurende de looptijd van de Parkeerovereenkomst veranderingen in de openingstijden aanbrengen. De Parkeerder zal deze veranderingen moeten gedogen. Aan deze verandering kan de Parkeerder geen rechten ontlenen, ook niet ter vermindering van de verschuldigde Parkeergelden.

 • 3. Indien de Parkeergarage gedurende een korte tijd (gedeeltelijk) gesloten zal zijn en de Parkeerder daardoor voor korte tijd geen gebruik kan maken van zijn Parkeerovereenkomst, dan zal dit de Parkeerder geen recht geven tot vermindering van het door hem verschuldigde Parkeergeld. Ook zal dit aan Parkeerder anderszins geen rechten, bij voorbeeld tot schadevergoeding, geven.

Artikel 5: Parkeergeld

 • 1. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door de Gemeente vastgestelde tarieven.

 • 2. De Gemeente is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen.

 • 3. Het verschuldigde Parkeergeld voor kortparkeerders wordt berekend aan de hand van het Parkeerbewijs op basis van de door de Gemeente vastgestelde tarieven en op basis van het tijdsbestek dat het voertuig van de Parkeerder in de Parkeergarage is geweest.

 • 4. Indien de Parkeerder geen Parkeerbewijs kan tonen, is de informatie uit het parkeersysteem bepalend voor de berekening van het Parkeergeld. Is het tijdstip van inrijden niet te achterhalen, dan wordt Parkeerder geacht met het parkeren een aanvang te hebben gemaakt om 07.00 uur op de dag dat de Parkeerder het voertuig de Parkeergarage is binnengereden. In dat geval is ook vanaf dat tijdstip gerekend Parkeergeld verschuldigd. Dit Parkeergeld moet terstond worden voldaan. Indien Parkeerder bewijst dat hij op een later tijdstip het voertuig in de Parkeergarage heeft geplaatst, zal de Gemeente het eventueel te veel betaalde Parkeergeld aan Parkeerder restitueren.

 • 5. Het verschuldigde Parkeergeld dient te zijn voldaan voordat de Parkeerder met zijn voertuig de Parkeergarage verlaat. Na betaling bij een betaalautomaat geeft het Parkeerbewijs de Parkeerder gedurende een periode van 15 minuten, te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het Motorvoertuig buiten de Parkeergarage te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Parkeerder het Motorvoertuig buiten de Parkeergarage heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling van de nieuwe termijn, wordt de periode als hiervoor omschreven herhaald.

 • 6. Het zogenaamde "treintje rijden" d.w.z. direct achter een voorgaand voertuig onder de slagboom door de Parkeergarage verlaten zonder het verschuldigde Parkeergeld te betalen, is niet toegestaan. De Parkeerder is alsdan een direct opeisbare boete verschuldigd van € 60, -. Deze boete wordt samen met het verschuldigde Parkeergeld middels een factuur achteraf gevorderd bij de kentekenhouder van het betreffende voertuig.

 • 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente mag een Motorvoertuig niet langer dan 28 dagen ononderbroken in de Parkeergarage geparkeerd zijn, tenzij de Parkeerder beschikt over een abonnement dat dit recht wel geeft. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld van 28 dagen parkeren tevens de maximale vergoeding per dag verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van Parkeerder in de Parkeergarage aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van de Gemeente om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen. Ingeval het adres van de kentekenhouder van het Motorvoertuig ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen, kan worden volstaan met het duidelijk zichtbaar aanbrengen van het schrijven onder de ruitenwisser van het Motorvoertuig.

Artikel 6: Bepalingen voor Abonnementhouders

 • 1. Voor zover in dit artikel niet wordt afgeweken zijn alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op het parkeren in de Parkeergarages op grond van een abonnement.

 • 2. Een abonnement wordt afgesloten voor de duur van tenminste 3 maanden. Deze periode wordt steeds stilzwijgend met 1 maand verlengd.

 • 3. Beide partijen zijn gerechtigd het abonnement schriftelijk op te zeggen, waaronder begrepen bij e-mail of een door de Gemeente beschikbaar gesteld webformulier. Opzegging geschiedt minimaal één kalendermaand voor het einde van de overeengekomen periode.

 • 4. Bij het aangaan van een abonnement wordt aan de Abonnementhouder eenmalig een parkeerpasje als Parkeerbewijs verstrekt. Het parkeerpasje is eigendom van de Abonnementhouder, tenzij anders is overeengekomen, en is niet overdraagbaar.

 • 5. Na melding door de Abonnementhouder van verlies of diefstal van het parkeerpasje wordt dit parkeerpasje door de Gemeente/Beheerder tegen verder gebruik geblokkeerd. De Gemeente/Beheerder verstrekt vervolgens aan de Abonnementhouder tegen vergoeding een vervangend pasje.

 • 6. De vergoeding als in het voorgaande lid bedoeld wordt niet gerestitueerd wanneer het verloren pasje weer wordt teruggevonden.

 • 7. Na afloop van het abonnement wordt het parkeerpasje niet aan de Gemeente/Beheerder geretourneerd; de Gemeente/Beheerder zal het parkeerpasje tegen verder gebruik blokkeren.

 • 8. Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling uiterlijk voor of op de eerste dag van de abonnementsperiode te zijn voldaan. Indien van de Parkeergarage gebruik wordt gemaakt zonder dat het abonnementsgeld tijdig is voldaan, zal de abonnementskaart geblokkeerd worden en Parkeergeld volgens het dagtarief in rekening worden gebracht. Als na betaling de blokkering ongedaan gemaakt moet worden, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

 • 9. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Indien het tarief wordt verhoogd is Parkeerder gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te beëindigen met ingang van de maand waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.

 • 10. Indien de verschuldigde vergoeding voor het abonnement niet tijdig is voldaan, is Abonnementhouder automatisch in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Over de onbetaald gebleven bedragen is Abonnementhouder, onverminderd zijn overige verplichtingen en onverminderd de overige rechten aan de Gemeente, een rente verschuldigd van 1,0% per maand; een gedeelte van een maand wordt als een volle maand aangemerkt.

Artikel 7: recht van retentie

 • 1. De Gemeente is te allen tijde gerechtigd op het in de Parkeergarage geparkeerde Motorvoertuig het retentierecht uit te oefenen zolang niet al hetgeen de Parkeerder aan de Gemeente krachtens of in verband met deze overeenkomst verschuldigd is heeft voldaan. Indien Parkeerder, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, langer dan tien dagen in gebreke blijft het aan de Gemeente verschuldigde te voldoen is de Gemeente gerechtigd het voertuig overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verkopen. Op de opbrengst kan de Gemeente verhalen al hetgeen de Parkeerder aan de Gemeente verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten tot en met de dag van verhaal, waaronder ook begrepen de kosten ter zake de verkoop. Tijdens de periode van retentie kan de Gemeente het voertuig bewaren in de Parkeergarage; alsdan is Parkeerder over die periode Parkeergeld verschuldigd. De Gemeente kan, naar keuze, gedurende deze periode het voertuig ook voor rekening en risico van Parkeerder buiten de Parkeergarage brengen.

 • 2. Een ingebrekestelling als in het vorige lid bedoeld alsmede ook elke andere kennisgeving op grond van de Parkeerovereenkomst kan geschieden en hoeft ook slecht te geschieden aan het adres van degene die bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer staat ingeschreven als houder van het kenteken van het geparkeerde voertuig.

 • 3. Wanneer de kentekenhouder binnen 14 dagen na aanschrijving het Motorvoertuig niet heeft opgehaald en indien de kosten van bewaring de te vorderen kosten overstijgen, is de Gemeente gerechtigd het Motorvoertuig te verkopen of te vernietigen. De waarde van het Motorvoertuig zal door een beëdigd taxateur worden vastgesteld en in mindering worden gebracht op de vordering.

Artikel 8: uitsluiting aansprakelijkheid

 • 1. De tussen partijen tot stand gekomen Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking of voortdurend toezicht. De Gemeente/Beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, teniet gaan, verloren gaan of beschadiging, van welke aard en door welke oorzaak ook, aan een voertuig en/of voorwerpen daaruit en voor schade ten gevolgen van enig ongeval, lichamelijk letsel of anderszins van de Parkeerder en diens mede-inzittenden, in of buiten het voertuig.

 • 2. De Gemeente/Beheerder is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang ook, die, op welke wijze ook, mocht voortvloeien uit het niet gebruik kunnen maken door Parkeerder van de Parkeergarage en/of het niet of niet tijdig kunnen verlaten van de Parkeergarage. De aansprakelijkheid van Gemeente is ook uitgesloten voor schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van haar ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Gemeente tewerk zijn gesteld.

 • 3. De Gemeente/Beheerder is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval gerekend een van de wil van de Gemeente onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen van de Parkeerovereenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van de Gemeente kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfs- storingen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

 • 4. Parkeerder is gehouden Gemeente schadeloos te stellen voor alle schade die Gemeente lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Parkeerder en hij zal Gemeente vrijwaren voor schadevorderingen van derden die door handelen of nalaten van Parkeerder zijn ontstaan.

Artikel 9: Privacy

 • 1. In de Parkeergarage, bij onder andere de in- en uitrit, bij de betaalautomaten en parkeer-apparatuur, is sprake van camera-registratie. De beelden hiervan zijn eigendom van de Gemeente en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij in rechte anders wordt beslist. Deze beelden worden na 1 maand gewist, tenzij er gegronde redenen zijn om de beelden te bewaren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing

 • 2. Bij het in- en uitrijden van de Parkeergarage wordt gebruik gemaakt van kentekenherkenning. Het kenteken wordt bij het inrijden geregistreerd in het parkeersysteem en wordt op het Parkeerbewijs afgedrukt. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het Parkeerbewijs ter bestrijding van fraude en om het uitrijden te versnellen. De slagboom wordt bij de uitrit automatisch geopend wanneer het verschuldigde Parkeergeld is voldaan. De geregistreerde kentekens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaard en verwijderd. De instellingen betreffende de bewaartermijnen van kentekens zijn afgestemd op de wet- en regelgeving, specifiek zoals vermeld in het document ‘Beleidskader flitspalen, Snelheid, rood licht en handhaven gesloten verklaring’ van het Openbaar Ministerie, Parket CVOM van 4 juni 2015. De gehanteerde bewaartermijnen van overtredingsfoto’s zijn 5 jaar voor overtreders en maximaal 72 uur voor de zogenaamde ‘no hits’, de niet-overtreders.

 • Het privacyreglement van de Gemeente Haarlem is van toepassing.

Artikel10: Algemene Voorwaarden

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Gemeente gesloten Parkeerovereenkomsten en maken van die Parkeerovereenkomsten een integraal deel uit. De Gemeente is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht worden op de dag volgende op die, waarop deze ter plaatse kenbaar zijn gemaakt. Ten aanzien van houders van abonnementen zullen de wijzigingen geen gelding hebben zolang de duur van het abonnement nog niet is verstreken. Indien de Parkeerovereenkomst met toepassing van artikel 6 zal worden verlengd zullen, te rekenen vanaf de aanvang van de nieuwe duur, op de Parkeer-overeenkomst de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 11: toepasselijk recht

Op de Parkeerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze Parkeerovereenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend zullen worden berecht door de voor Haarlem bevoegde rechter.

Artikel 12: Citeertitel

Deze Algemene voorwaarden worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Parkeergarages Haarlem”.

Artikel 13: Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze voorwaarden gaan in met ingang van de dag nadat deze worden gepubliceerd op overheid.nl

Ondertekening