Beleidsregel Maatregelenlijst Stimuleringsregeling Gemeente Moerdijk

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Maatregelenlijst Stimuleringsregeling Gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 14 december 2021;

overwegende dat,

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent:

de maatregelen die in het kader van de Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande woningen en accommodaties gemeente Moerdijk getroffen kunnen worden;

gelet op artikelen 4:81, 4:83 en 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5 lid 2, 6 lid 2 en 7 lid 2 van de Verordening stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande woningen en accommodaties gemeente Moerdijk;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Maatregelenlijst Stimuleringsregeling gemeente Moerdijk.

Hoofdstuk 1. Maatregelen stimuleringsregeling

Artikel 1. Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Voor het verbeteren van de duurzaamheid en klimaatbestendigheid van een woning of accommodatie komen de volgende maatregelen in aanmerking voor een stimuleringslening:

 • a.

  Maatregelen zoals opgenomen in een energie-rapport door een gecertificeerde EPA-adviseur. De kosten voor het energie-rapport mogen alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal één maatregel zoals opgenomen in een energie-rapport om het energieverbruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen;

 • b.

  Zonnepanelen, in-dak-zonnepaneelsystemen of zonneceldakpannen inclusief bijbehorende elektrische installatie, gemonteerd op of aan de bestaande woning, accommodatie of bijbehorende gebouwen Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals blijkt uit het zonne-keurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;

 • c.

  Vloerisolatie/bodemisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

 • d.

  Dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 6,3 m2K/W;

 • e.

  Spouwmuur- en na-isolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste:

  • i.

   1,3 m2K/W voor woningen danwel accommodaties van vóór 1973;

  • ii.

   1,6 m2K/W voor woningen danwel accommodaties van na 1973.

 • f.

  Gevelisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 4,7 m2K/W;

 • g.

  Hoogrendementsglas met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2 K. De kosten voor het vervangen van kozijnen is tevens financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of triple-glas;

 • h.

  Isolerende deuren met een warmtegeleiding van minder dan U= 2,1 W/m² K en gevelpanelen met een warmtegeleiding van minder dan 0,7 W/m²K;

 • i.

  Micro-wkk of een HRe-ketel met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;

 • j.

  Lagetemperatuurverwarmingssysteem, zoals convectorradiatoren, vloer- of wandverwarming, inclusief bijbehorend (kamergestuurd) thermostaatsysteem;

 • k.

  Warmtepomp-boiler;

 • l.

  (Hybride) Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water) ten behoeve van de warmwatervoorziening en/of verwarming van de woning danwel accommodatie die voldoen aan het geldende Bouwbesluit;

 • m.

  Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem;

 • n.

  Accusysteem voor energieopslag;

 • o.

  Infrarood panelen voor verwarming, inclusief bijbehorende thermostaat met tijdschakeling en/of bewegingssensor;

 • p.

  Warmteterugwin-ventilatiesysteem (WTW-ventilatie) met een minimaal rendement van 90%;

 • q.

  Vraaggestuurde ventilatie, zowel mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer als gebalanceerde ventilatie kunnen vraaggestuurd uitgevoerd worden;

 • r.

  Aansluiting op een warmtenet of een collectief WKO-systeem;

 • s.

  Groendak; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2;

 • t.

  Grijswatercircuit

 • u.

  Afkoppeling, infiltreren en/of opvangen van hemelwater

 • Specifiek voor verenigingen / stichtingen:

 • v.

  LED-installatie voor veldlichtmasten;

 • w.

  Verlichting panden op LED basis

 • x.

  Koel- of vriesinstallaties voor consumptiegoederen met een energieklasse A of beter

Artikel 2. Levensloopbestendigheid

Voor het verbeteren van de levensloopbestendigheid van een woning of accommodatie komen de volgende maatregelen in aanmerking voor een stimuleringslening:

 • a.

  Het realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond;

 • b.

  Het aanbrengen van een verstelbaar keukenblok;

 • c.

  Inductie koken;

 • d.

  Verbreden van deuren;

 • e.

  Aanbrengen van een traplift danwel rolstoellift;

 • f.

  Weghalen of verlagen van drempels;

 • g.

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal;

 • h.

  Oplossen niveauverschillen ten behoeve van de bereikbaarheid van de woning danwel accommodatie;

 • i.

  Aangepast toilet danwel tweede toilet realiseren (op verdieping).

 • j.

  Aangepaste douchegelegenheid

 • k.

  Domotica toepassingen

Artikel 3. Veiligheid

Voor de verbetering van de veiligheid van een woning of accommodatie komen de volgende maatregelen in aanmerking voor een stimuleringslening:

 • a.

  Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen;

 • b.

  Verlichting bij de buitendeuren volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen;

 • c.

  Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen;

 • d.

  Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501 en hangen op iedere etage op de juiste plek.

 • e.

  CO melders die het certificaat EN 50291:2001 hebben en in ieder geval geplaatst zijn in de buurt van elke CV ketel, geiser, HR-combi ketel en of kachel;

 • f.

  Brandwerende deuren die zijn voorzien van de CE Markering;

 • g.

  Bewakings- en/of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid, zorg en brandwerendheid;

 • h.

  Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water- en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

 • i.

  Rolluiken.

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Maatregelenlijst stimuleringsregeling gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 14 december 2021.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J. Moerkerke