Delegatiebesluit werkgeverschap gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 19-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap gemeente Land van Cuijk 2022

De raad van de gemeente Land van Cuijk;

gelezen het voorstel van het presidium Land van Cuijk i.o. d.d. 15 december 2021;

gelet op de Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022;

gelet op de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren;

besluit:

 • 1.

  aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie te delegeren de bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e, tweede lid, van de Gemeentewet;

 • 2.

  dat voor de griffier en het griffiepersoneel geldt dat de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden, die niet geregeld zijn in de landelijk geldende CAO, gelijk zijn aan die van gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken;

 • 3.

  dat de werkgeverscommissie de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel kan laten uitvoeren door de griffier;

 • 4.

  dit besluit terug te laten werken tot en met 1 januari 2022;

 • 5.

  dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap griffie gemeente Land van Cuijk 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Land van Cuijk

in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

De griffier,

Richard van der Weegen

De voorzitter,

Wim Hillenaar