Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 15-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022

Besluit van de burgemeester van Land van Cuijk

De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk,

gelezen het besluit van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o.;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel artikel 35 van de Drank- en Horecawet van gemeente Boxmeer

 • 2.

  Vast te stellen: Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022

Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022

Beleidsregels indieningsvereisten, eisen en procedure van een aanvraag om een ontheffing ex artikel 35 van de Alcoholwet jo. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is het verboden zonder een daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het horeca- of het slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen, kan de burgemeester op grond van artikel 35, lid 1, van de Alcoholwet een ontheffing verlenen.

De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank buiten een horecabedrijf. Het is niet toegestaan sterke drank, met een alcoholpercentage van 15% of meer, met uitzondering van wijn, aanwezig te hebben.

De burgemeester heeft, als het gaat om het verlenen van een ontheffing een grote beleidsvrijheid en dat is ook noodzakelijk, omdat de Alcoholwet geen definitie geeft van het begrip “bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijk aard”. De Alcoholwet heeft wel bepaald dat “tijdelijk” nooit langer mag duren dan 12 aaneengesloten dagen. In de toelichting op de Alcoholwet is een bijzondere gelegenheid omschreven als: een kermis, braderie, muziek- en/of sportfeest, jaarmarkt en andere manifestaties die eenmalig, dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voorkomt. Het gaat dus om incidentele gevallen. De burgemeester maakt per geval een afweging wat onder “bijzondere gelegenheid” dient te worden verstaan.

Procedure

Voor het verkrijgen van een ontheffing moet een natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag indienen bij de burgemeester. Voor een dergelijke aanvraag bestaat een officieel door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier Model C (aanvraag ontheffing ex artikel 35, lid 1, van de Alcoholwet). Na indiening van de aanvraag om een ontheffing, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

Een ontheffing wordt alleen afgegeven, als het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank onder directe leiding staat van een persoon, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Deze eisen worden namens de burgemeester getoetst.

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de bijzondere gelegenheid worden ingediend. Indien een aanvraag later wordt ingediend, kan dit tot gevolg hebben dat de burgemeester een besluit neemt dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

De wettelijke behandelingstermijn / beslistermijn bedraagt in beginsel, gelet op artikel 4:13, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht, een redelijke termijn van maximaal 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De beslistermijn kan, indien sprake is van gegronde redenen, maximaal worden verlengd met een termijn van 8 weken. Hiervan doet de burgemeester, binnen de oorspronkelijke redelijke termijn van 8 weken, een schriftelijke mededeling. Deze beslistermijn is overigens een termijn van orde. Dit betekent dat, indien de burgemeester niet tijdig een beslissing op een aanvraag neemt, geen sprake kan zijn van een van rechtswege verleende ontheffing. In artikel 35, lid 6, van de Alcoholwet is namelijk bepaald dat de regeling inzake de van rechtswege verleende vergunning (lex silencio positivo), niet van toepassing is op deze ontheffing.

Aanvraag en bewijsstukken

 • 1)

  Een aanvraag om een ontheffing moet worden ingediend door de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de alcoholhoudende drank wordt verstrekt met gebruikmaking van het vastgestelde aanvraagformulier (Model C).

 • 2)

  De aanvraag moet geheel ingevuld en ondertekend worden ingeleverd of toegestuurd aan de gemeente Land van Cuijk.

 • 3)

  De aanvrager dient duidelijk aan te geven om welke doel- en leeftijdsgroep het gaat.

 • 4)

  De aanvraag moet in ieder geval voorzien zijn van de volgende bijlagen:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en de leidinggevenden;

  • b.

   een situatietekening waarop de tap- / uitgiftepunten staan aangegeven.

Beperkingen en / of voorschriften

Artikel 35, lid 2, van de Alcoholwet geeft de burgemeester de mogelijkheid beperkingen en / of voorschriften te verbinden aan de te verlenen ontheffing. Deze hebben betrekking op sociaal hygiënische aspecten, economische aspecten en openbare orde- en veiligheidsaspecten. Standaard beperkingen en voorschriften zijn:

 • 1)

  De verstrekking van alcoholhoudende drank vind plaats onder de onmiddellijke leiding van de volgende leidinggevende(n): Naam (voornamen en achternaam), geboortedatum en plaats.

 • 2)

  De leidinggevende moet gedurende de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken aanwezig zijn.

 • 3)

  Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen ter zake van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken geen dienst doen.

 • 4)

  Nabij de plaats waar de zwak-alcoholhoudende drank zal worden verstrekt, moet op leesbare en zichtbare wijze aan het publiek kennis worden gegeven, dat aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt.

 • 5)

  Gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt, mag geen sterke drank, met een alcoholpercentage van 15% of meer, met uitzondering van wijn, aanwezig zijn, noch worden toegelaten dan wel aan het publiek worden verstrekt.

 • 6)

  Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt moet voor het publiek steeds alcoholvrije drank aanwezig zijn.

 • 7)

  Personen die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven moeten worden geweerd of verwijderd.

 • 8)

  Er mag uitsluitend eenmalig drinkgerei worden gebruikt, tenzij een spoelbak met vaste aan- en afvoer aanwezig is welke is aangesloten op de waterleiding.

 • 9)

  Gebruik geen glaswerk maar bij voorkeur herbruikbare kunststof glazen. Haal uitgeserveerde glazen regelmatig op om vervuiling te voorkomen.

 • 10)

  De ontheffinghouder draagt ervoor zorg dat alcoholhoudende dranken niet van het evenemententerrein c.q. de locatie waar de ontheffing geldt, worden meegenomen naar elders.

 • 11)

  Na afloop van de drankverstrekking wordt de nabije omgeving ontdaan van al het afval.

 • 12)

  Bevelen of aanwijzingen gegeven door de politie, BOA of toezichthouder worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.

 • 13)

  Te allen tijde wordt het recht voorbehouden aan deze ontheffing nadere voorschriften en/of beperkingen te verbinden of deze onder opgave van redenen in te trekken.

 • 14)

  De ontheffing, of een afschrift daarvan, is ter plaatse aanwezig.

Bevoegdheid burgemeester om één ontheffing te verlenen voor jaarlijks terugkerende gelegenheden

De burgemeester kan gelet op artikel 35, lid 6, van de Alcoholwet en naar aanleiding van een aanvraag om ontheffing, voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon. De burgemeester van gemeente Land van Cuijk zal geen gebruik maken van deze mogelijkheid, omdat de bijzondere gelegenheden in gemeente Land van Cuijk allen niet identiek zijn en maatwerk per bijzondere gelegenheid wordt toegepast.

Aanvullende bepaling en hardheidsclausule

 • 1)

  De burgemeester beslist in gevallen, waarin deze beleidsregels niet voorzien, binnen de doelstelling van deze beleidsregels.

 • 2)

  De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van deze beleidsregels bij bijzondere omstandigheden die vasthouden aan het beleid niet rechtvaardigen.

Vervallen verklaren oude beleidsregel en overgangsrecht

 • 1)

  De Beleidsregel artikel 35 van de Drank- en Horecawet van de gemeente Boxmeer wordt vervallen verklaard.

 • 2)

  Aanvragen om ontheffing die voor inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn ingediend, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze beleidsregel, worden afgehandeld overeenkomstig deze beleidsregel.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.

datum: 4 januari 2022

de burgemeester,