Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

Geldend van 18-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

Het college van burgemeester en wethouders;

Overwegende dat de gemeente vanuit het Rijk subsidie ontvangen heeft uit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en dat deze subsidie is bedoeld om inwoners te adviseren over verduurzaming van hun woning en om kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen;

Overwegende dat samen met de woningcorporaties is verkend op welke manier deze subsidie het meest laagdrempelig bij inwoners terecht kan komen, bij voorkeur bij inwoners die dit het hardst nodig hebben, en dat daarom is gekozen voor een voucher voor inwoners met een sociale huurwoning of een koop- of particuliere huurwoning met een WOZ-waarde tot 250.000 euro;

B E S L U I T vast te stellen de:

Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1. WOZ-waarde: de waarde van een huis zoals vastgesteld door de gemeente, peiljaar 2020;

2. college: het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Alphen aan den Rijn;

3. woning: een voor bewoning bestemd gebouw, dat ook wordt bewoond;

4. energiebesparende maatregelen: maatregelen die bij bevestiging of gebruik in de woning een verlaging van de energierekening kunnen opleveren;

5. huurder: inwoner die de woning huurt van een woningcorporatie of andere verhuurder;

6. woningeigenaar: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de bestaande woning.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020

De Asv 2020 is van toepassing op deze subsidieregeling, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 – Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 5 en Bijlage 1 bedoelde subsidiabele maatregelen.

Artikel 4 – Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan: huurders van sociale huurwoningen en particuliere woningeigenaren en particuliere huurders van woningen in Alphen aan den Rijn met een WOZ-waarde tot 250.000 euro (peiljaar 2020).

Artikel 5 – Subsidiabele maatregelen

Subsidie wordt verstrekt voor kleine energiebesparende maatregelen zoals genoemd in Bijlage 1: ‘Productenlijst Vouchers Energiebesparing’ behorend bij deze regeling, die in de periode van 17 januari 2022 tot en met 31 juli 2022 worden gekocht of uitgevoerd aan woningen door de in artikel 4 bedoelde aanvrager.

Artikel 6 – Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten beperken zich tot de aanschaf van de energiebesparende maatregelen zoals genoemd in Bijlage 1: ‘Productenlijst Vouchers Energiebesparing’ behorende bij deze regeling.

Artikel 7 – Aanvraag

1. De aanvrager zoals bedoeld in artikel 4 kan een voucher aanvragen om uit te geven aan kleine energiebesparende maatregelen zoals bedoeld in artikel 5 en Bijlage 1;

2. De aanvrager gebruikt voor de aanvraag een digitaal aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is beschikbaar op www.groenebon.nl;

3. In de aanvraag vermeldt de aanvrager:

a. Naam en adres van de aanvrager;

b. Adres van de woning indien deze afwijkt van het woonadres van de aanvrager;

c. Het e-mailadres van de aanvrager;

d. Het telefoonnummer van de aanvrager.

4. Na goedkeuring van de subsidieaanvraag, ontvangt de aanvrager een digitale voucher;

5. Vouchers zijn te besteden bij ondernemers die zich hebben aangesloten bij het Groene Bonsysteem. Een lijst van aangesloten ondernemers verschijnt op www.groenebon.nl. Elke ondernemer kan zich hierbij aansluiten, mits de ondernemer energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 5 en bijlage 1 verkoopt of voornemens is deze te verkopen;

6. De subsidiabele periode loopt tot en met 31 juli 2022, of tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 – Hoogte van de subsidie

De subsidie voor de energiebesparende maatregelen betreft een voucher voor de aanschaf van energiebesparende artikelen of maatregelen zoals bedoeld in Artikel 5 en Bijlage 1 met een maximum van €70,00 (inclusief BTW) per woning. De korting kan eenmalig door (digitale) inlevering van een voucher bij de deelnemende winkels verzilverd worden.

Artikel 9 – Weigerings-, intrekkings-, en terugvorderingsgronden

De subsidie wordt geweigerd, ingetrokken en / of teruggevorderd indien:

1. Voor eenzelfde woning meer dan eenmaal subsidie wordt gevraagd;

2. Niet wordt voldaan aan de subsidievereisten in deze regeling;

3. Het subsidieplafond is bereikt;

4. De voucher binnen 1 maand na verlening niet is besteed aan energiebesparende maatregelen zoals beschreven in artikel 5 en Bijlage 1.

Artikel 10 – Subsidieplafond en verdeelsleutel

1. Voor de subsidiabele maatregelen als bedoeld in artikel 5 en Bijlage 1 geldt een subsidieplafond van 665.000 euro. Van dit bedrag is minimaal 420.000 euro bestemd voor huurders.

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

3. Aanvragers zoals bedoeld in artikel 4 worden trapsgewijs uitgenodigd om een voucher aan te vragen volgens de volgende verdeelsleutel:

a) Trap 1 – Uitnodigingen voor vouchers worden verspreid via sociale partners en verstuurd aan sociale huurders in een woning met een bouwjaar t/m 1985 + kopers & particuliere huurders in een woning met een WOZ-waarde t/m 220.000 euro en een bouwjaar t/m 1985;

b) Trap 2 – Sociale huurders in een woning met een bouwjaar na 1985 + Kopers & huurders in een huis met een WOZ-waarde van 220.000 t/m 240.000 euro en een bouwjaar t/m 1985;

c) Trap 3 – Kopers & huurders in een huis met een WOZ-waarde van 240.000 tot 250.000 euro en een bouwjaar t/m 1985;

d) Trap 4 – Kopers & huurders in een huis met een WOZ-waarde tot 250.000 euro en een bouwjaar na 1985.

4. Volledige aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot, indien toekenning tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden.

5. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

Artikel 11 – Beslistermijn

Conform artikel 9, vijfde lid, van de Asv 2020, beslist het college binnen 10 weken op een ingediende subsidieaanvraag.

Artikel 12 – Hardheidsclausule

Het College kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze subsidieregeling afwijken of bepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 – Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en vervalt op 31 juli 2022 of als het subsidieplafond wordt bereikt.

Artikel 14 – Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

Toelichting op de Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

De noodzaak om energie te besparen is onverminderd groot. Het besparen van energie draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het betaalbaar houden van de energielasten. Dit is extra urgent gezien de huidige energieprijzen.

De gemeente stelt daarom €665.000 beschikbaar voor een subsidieregeling die woningeigenaren en particuliere huurders (met een WOZ-waarde tot € 250.000) en sociale huurders stimuleert om energiebesparende maatregelen aan te schaffen en te installeren.

De gemeente wil haar inwoners op deze manier op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met energiebesparing. Het doel is ook om deze vouchers terecht te laten komen bij inwoners uit de gemeente die deze subsidie het hardst nodig hebben. Trapsgewijs worden inwoners binnen de doelgroep daarom benaderd om deze subsidie in de vorm van voucher van 70 euro aan te vragen. Zo kunnen inwoners kleine energiebesparende maatregelen aanschaffen die energiebesparing en extra comfort in de woning kunnen opleveren.

Artikelsgewijze toelichting op de Subsidieregeling Vouchers Kleine Energiebesparende Maatregelen Alphen aan den Rijn (VKEM-AR)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de begrippen uitgelegd die van belang zijn om de inhoud en voorwaarden van deze subsidieregeling te begrijpen.

De contouren van het bestaand stads- en dorpsgebied zijn op 20 februari 2019 vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Die contouren zijn hier te vinden:

https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/bestaand-stads-en-dorpsgebied/

Artikel 3 – Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling geldt alleen voor de in artikel 5 opgenoemde kleine energiebesparende maatregelen.

Artikel 4 – Aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door particuliere woningeigenaren en particuliere huurders die in woningen wonen met een WOZ-waarde tot 250.000 euro. Subsidie kan ook worden aangevraagd door huurders van sociale huurwoningen. Voor deze sociale huurders gelden geen eisen voor de WOZ-waarde.

Artikel 5 – Subsidiabele maatregelen

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de woning gelegen zijn binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de gemeente. De lijst maatregelen als genoemd in bijlage 1 is uitputtend en er is geen restcategorie.

De subsidie is in te zetten voor het kopen van maatregelen van 17 januari 2022 tot en met 31 juli 2022.

Artikel 6 – Subsidiabele kosten

Enkel de aanschaf van de in bijlage 1 genoemd producten zijn subsidiabel. Verzendkosten en eventuele overige kosten voor het aanschaffen van de maatregelen zijn niet subsidiabel.

Artikel 10 – Subsidieplafond en verdeelsleutel

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien het college nadere stukken vereist omdat het dossier incompleet is, wordt het aantal dagen dat verstrijkt tussen het verzoek om de nadere stukken en de aanlevering daarvan door de aanvrager bij de datum van binnenkomst opgeteld. Dit is van belang op het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Voorbeeld: Aanvrager A en aanvrager B dienen op 10 mei een subsidieaanvraag in. Beide dossiers zijn incompleet. Het college verzoekt aanvrager A op 11 mei het dossier aan te vullen en aanvrager B op 12 mei. Beiden dienen het volledige dossier in op 13 mei. Aanvrager A heeft er twee dagen over gedaan om het dossier aan te vullen en aanvrager B heeft er 1 dag over gedaan om het dossier aan te vullen. Bij aanvrager A wordt de datum van indiening 12 mei en bij aanvrager B wordt de datum van indiening 11 mei.

In totaal is er €665.000 beschikbaar voor deze subsidieregeling. Hiervan dient minimaal €420.000 direct bij de huurder terecht te komen in de vorm van een voucher.

Artikel 11 – Beslistermijn

De beslistermijn is 10 weken. Indien het college nadere stukken vereist, wordt de beslistermijn opgeschort met het aantal dagen dat het college in afwachting is van de nadere stukken.

Voorbeeld: indien een aanvraag op 1 mei door de gemeente wordt ontvangen begint de beslistermijn van 10 weken te lopen. Indien blijkt dat stukken ontbreken dan wordt de termijn opschort vanaf het moment dat het college de aanvrager heeft verzocht de nadere stukken te overleggen. Als het college dit op 4 mei verzoekt en op 11 mei de stukken van de aanvrager ontvangt, dan wordt de beslistermijn met een week opgeschort.

Bijlage 1 subsidabele maatregelen

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Elektrische apparaten

 

Ledlampen (maximaal 6 per waardebon) De waardebon is niet geldigvoor:

  • 1.

    armaturen inclusief ledlamp

  • 2.

    kerstverlichting

  • 3.

    feestverlichting

Uw gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl dienog niet kapotis, lijkt misschien zonde. Maar, datis het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervangt u al uw onzuinige lampen in één keer? Dan bent u maar één keer bezig en maakt u een mooie klapper voor het klimaat. Als u het kleiner wilt houden: begin dan met de lampendie het meesteaan staan.

Let op: Per 1 september 2021 is er een nieuw energielabel voor lampen. Er geldt een overgangstermijn. Verpakkingen met het oude label mogen nog tot 1 maart 2023 in de handelblijven. Een tijdlang komen dus producten met oude en nieuwe label naast elkaar in de schappen voor. Om verwarring te voorkomen stellenwe nu geeneis aan het

energielabel van LED lampen.

Inductiekookplaat

Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nogweinig verschil in CO2-uitstoot. Naarmate het percentage duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal inductie kokenbeter scoren dan koken op gas.

Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een

erkend installateur.

Energieverbruiksmanager

Leest via een kabeltje of op afstand de energiemeter uit en

geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gasen 4% op stroomverbruik.

Verwarming

 

Pompschakelaar vloerverwarming

Heeft u vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan  of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de alleen als het nodigis en dat bespaart energie.

Nog energiezuiniger is het om een oudeonzuinige pomp te

vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minderwarmte via de buitenmuur naar buiten.

Nog beteris het om de buitenmuur beter te (laten)isoleren.

Leidingisolatie voorcv-leidingen

In verwarmde ruimtes hoeft u de CV-buizen niet te isoleren, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risicoop legionella te voorkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is uw huis sneller warm met minder energie. Het is eenklein apparaat met ventilatoren dat u met magneten aan de onderkant van de radiator clickt.

Thermostaatknop voorradiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit.

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma

Alleen als de slimme thermostaat over de volgende functionaliteiten beschikt:

Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om uw woning zo efficiënt mogelijk op te warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Uw cv-ketel verwarmt dan efficiënter.

Klokprogramma dat u zelf kunt programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits u het ook zelf kunt instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleverenomdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geeneenvoudige klus.

Deurdranger en deurveren

Dichte deurenin huis voorkomen warmteverlies van

verwarmde ruimtes naar onverwarmde ruimtes.

Energiezuinig laten inregelen van verwarmingssystemen

Wordt het in sommige kamers in huis maar niet comfortabel warm, zelfs niet als de radiatoren open staan en het elders wel warm is? Dat kan ‘waterzijdig inregelen’ door de installateur een oplossing zijn. Het warme water raakt dan beter verdeeld over het gehele verwarmingssysteem. Een voorwaarde om te kunnen inregelen is dat elke radiator een inregelventiel heeft. Dit kan in ieder geval leiden tot meer comfort. Of de maatregel ook energie bespaart, hangt af van de situatie. Milieu Centraal adviseert deze maatregel alleen te nemen in

woningen waarcomfortproblemen met de verwarming zijn.

Energiezuinig laten inregelen van ventilatiesystemen

Het goed laten inregelen van ventilatiesystemen kan meer comfort, gezondere binnenlucht en energiebesparing opleveren.

Warm water

 

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

Bespaart warmwater, dus energie.

Waterbesparende douchekop. Voorwaarde is 7,2 literwater per minuutof minder.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levertmaximaal 7,2 liter waterper minuut

(volgens KIWA methodiek).

Thermostaatmengkraan

Bespaart warmwater, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verliest u minder warm water tijdens het instellen van de juistetemperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geeneenvoudige klus.

Douchetimer/douchecoach

Helpt om korter te douchen.

Isolatie

 

Tochtstrips (alu/ pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet u goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heeft u meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtband (foam/ rubber)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet u goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heeft u meer controle over frisse luchtin huis, en dus minder lastvan tocht dan met

kierende ramen.

Tochtborstel onderde buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet u goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heeft u meer controle over

frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Brievenbusborstel

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet u goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heeft u meer controle over frisse luchtin huis, en dus minder lastvan tocht dan met

kierende ramen.

Kozijnfolie (nietverwarren met raamfolie)

Folie dat u over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld TesaMoll.

Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral

voor monumenten bedoeld, en kan alleen door eenprofessional worden aangebracht.

Glaswol isolatie (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden

aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Steenwol isolatie (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

PIR- en Resol-platen isolatie

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen

bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

EPS-platen isolatie

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

XPS-platen isolatie

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Vlaswol isolatie (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen

bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Houtvezel isolatie (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Hennep isolatie (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Metisse isolatie (gerecycled katoen) (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Cellulose wol isolatie

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plusextra isolatie moetensamen

bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Meerlaagse warmte-reflecterende isolatiefolie met luchtkamers (merknamen bijvoorbeeld Isobooster, PIF, TONZON)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Dakisolatie pakket(bijvoorbeeld Kingspan)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte tenminste Rd 3,5. Voorzetwand tenminste Rd 2,5.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Dampremmende folievoor

isolatiewerkzaamheden

Kan nodigzijn bij isolatiewerkzaamheden

Bodemfolie

Vermindert vochtin kruipruimte, wordtvaak aangebracht incombinatie met vloerisolatie.

Thermo tape/Alu tape voor

isolatiewerkzaamheden

Kan nodigzijn bij isolatiewerkzaamheden

Luchtdichte buismanchet

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Compri-band

Speciaal PU-schuimband dat sterk uitzet en naden tot 22 mm kan vullen. Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Luchtdichte meterkastvloerplaat

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden

Isolerende buitendeuren

Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC ofPEFC keurmerk.

Let op: Het vervangen van een buitendeur is geeneenvoudige klus.

Woningkoel houden

 

Zonwering voorbuitenzijde ramen

Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral bij HR++ en triple glas ramen.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn in de vergadering van 11 januari 2022,

De secretaris, de burgemeester.