Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Bronckhorst 2021

Geldend van 06-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Bronckhorst 2021

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 2 november 2021;

gelet op de bespreking van de raadscommissie van 9 december 2021;

gelet op art. 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de “Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Bronckhorst 2021”.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen in Vorden, Wichmond, Steenderen, Hengelo en Zelhem;

 • b.

  particulier graf: een zandgraf of keldergraf (= een graf met betonnen zijwanden, bodem en afdekzerk) waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  keuze grafruimte: een graf gelegen op een uitgekozen plek op de begraafplaats.

 • h.

  urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, urnengraf/-nis;

 • m.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • n.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een graf, een urnengraf/-nis;

 • o.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend.

Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier graf en algemeen graf

 • 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier urnengraf en particulier urnennis.

 • 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'algemeen graf' mede verstaan: algemeen urnengraf.

Hoofdstuk 2. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 3. Openstelling begraafplaatsen

 • 1. De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door burgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Burgemeester en wethouders maken deze tijden openbaar bekend.

 • 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 4. Ordemaatregelen

 • 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2. De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaatsen verwijderen of laten verwijderen.

 • 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden:

  • a.

   elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

  • b.

   sneller dan 10 km per uur.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid.

Artikel 5. Plechtigheden

 • 1. Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaatsen kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

 • 2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 6. Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk 3. Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1. Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaatsen op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 8. Over te leggen stukken

 • 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3. Begraving of bijzetting in een graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

 • 5. De beheerder laat tot verstrooiing van as, die nog geen maand in de asbus is geborgen, niet overgaan, alvorens hem de in het vierde lid van artikel 59 van de Wet op de lijkbezorging bedoelde ontheffing van de officier van justitie is getoond.

 • 6. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 9. Tijden van begraven en asbezorging

 • 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: alle dagen van de week, inbegrepen de zaterdag en zondag, van 10.00 tot 16.00 uur. Voor begraven voor 10.00 uur en na 16.00 uur en op zaterdag en zondag wordt, overeenkomstig de voor dat jaar geldende tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst voor de algemene begraafplaatsen Vorden, Wichmond, Steenderen, Hengelo en Zelhem, toeslagen geheven.

 • 2. De beheerder kan namens burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Hoofdstuk 4. Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 10. Indeling graven en asbezorging

 • 1. Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:

  • a.

   Particuliere graven en particuliere urnengraven;

  • b.

   Particuliere urnennissen.

 • 2. Algemene graven en algemene urnengraven worden alleen op de begraafplaats Hengelo uitgegeven.

 • 3. Burgemeester en wethouders bepalen bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Burgemeester en wethouders bepalen tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 11. Aantal overledenen in algemene graven

 • 1. In de algemene graven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal lijken worden begraven.

 • 2. In de algemene urnengraven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 12. Volgorde van uitgifte

 • 1. De particuliere graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven. Het college kan toestaan dat de volgorde van uitgifte van particuliere graven plaatsvindt met inachtneming van de voorkeur van de rechthebbende.

 • 2. Keuze grafruimte: Burgemeester en wethouders kunnen een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is en tegen het daarvoor in de Verordening Lijkbezorgingsrechten Bronckhorst bepaalde recht, met inachtneming van de voorkeur van de (toekomstig) rechthebbende voor de plaats van ligging

Artikel 13. Termijnen van de particuliere graven

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particulier graf is uitgegeven.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien, vijftien of twintig jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

Artikel 14. Keldergraf

Burgemeester en wethouders kunnen aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een keldergraf overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden.

Artikel 15. Overschrijving van verleende rechten

 • 1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 • 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particulier graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het particuliere graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het particuliere graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

 • 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan burgemeester en wethouders niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het graf te doen vervallen.

Artikel 16. Afstand doen van particuliere graven en het vervallen van grafrechten

 • 1. Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Na de ontvangst van de afstandsverklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

 • 2. De grafrechten vervallen indien aan het, op grond van de Verordening Lijkbezorgingsrechten Bronckhorst voor de algemene begraafplaatsen Vorden, Wichmond, Steenderen, Hengelo en Zelhem en de daarbij behorende tarieventabel, verschuldigde grafrecht en/of onderhoudsrecht niet meer wordt voldaan.

Hoofdstuk 5. Onderhoud begraafplaatsen en grafbedekkingen

Artikel 17. Onderhoud begraafplaatsen

Burgemeester en wethouder voorzien in het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen.

Artikel 18. Grafbedekking

 • 1. Over de wijze van de aard en afmeting van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen stellen burgemeester en wethouders nadere regels vast.

 • 2. Het is verboden in afwijking van de in lid 1 genoemde regels een grafbedekking aan te brengen.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde nadere regels.

Artikel 19. Onderhoud door de gemeente

Burgemeester en wethouders behandelen indien nodig de gedenktekens tegen algenaanslag.

Artikel 20. Onderhoud door rechthebbende

 • 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende.

 • 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kunnen burgemeester en wethouders de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat burgemeester en wethouders de rechthebbende door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Bij het graf wordt mededeling gedaan van verwijdering van de grafbedekking.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door burgemeester en wethouders gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van burgemeester en wethouders het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsen schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar oplevert voor derden.

Artikel 21. Niet-blijvende grafbeplanting

Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende.

Artikel 22. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

 • 1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door burgemeester en wethouders worden verwijderd.

 • 2. Een maand voor afloop van het grafrecht krijgt rechthebbende de gelegenheid de grafbedekking af te nemen.

Hoofdstuk 6. Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaatsen niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 2. De nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kan een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd gaat worden bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders. De nabestaanden van een overledene waarvan de asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders.

 • 3. De rechthebbende op een graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een urnengraf of urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

Hoofdstuk 7. Inrichting register

Artikel 24. Voorschriften

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast voor het register van de begraven lijken, bijgezette asbussen en plaatsgevonden verstrooiingen.

 • 2. Het register wordt bijgehouden door of namens burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 25. Intrekken oude verordening

De “Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Bronckhorst 2016” zoals vastgesteld op 16 december 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 26. Overgangsbepaling

Besluiten van burgemeester en wethouders die genomen zijn krachtens de “Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Bronckhorst 2016” gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Bronckhorst 2021”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2021,

de griffier,

mevrouw H. Smits

de voorzitter,

mevrouw M. Besselink