Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen o.g.v. 2:71, lid 3 APVG 2021

Geldend van 31-12-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen o.g.v. 2:71, lid 3 APVG 2021

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN,

Gelet op artikel 2:71 van de APVG 2021

Besluit:

Artikel 1 Verbod Carbidschieten

Voor het carbidschieten van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur van het daaropvolgende jaar stelt het college de volgende nadere regels:

 • 1.

  Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn.

 • 2.

  Personen van 16 of 17 jaar mogen schieten, indien dat plaatsvindt onder direct toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of ouder en er minimaal 2 meerderjarige personen aanwezig zijn op de locatie vanwaar geschoten wordt die ervoor zorgen dat de gestelde voorwaarden worden nageleefd.

 • 3.

  Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

 • 4.

  De inhoud van de bussen, containers, opslagvaten en/of dergelijke voorwerpen waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn. Het is niet toegestaan om meerdere bussen, containers, opslagvaten en/of dergelijke voorwerpen aan elkaar te koppelen of bij elkaar te brengen voor gelijktijdig schieten.

 • 5.

  De bussen, containers, opslagvaten en/of dergelijke voorwerpen moeten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal.

 • 6.

  Het carbidschieten is niet toegestaan op de openbare weg.

 • 7.

  Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan twee bussen gebruikt worden voor het carbidschieten dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbid schieten.

 • 8.

  Het vrije schootsveld moet ten minste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen openbare paden of wegen zijn gelegen.

 • 9.

  Carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen woonbebouwing.

 • 10.

  De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op ten minste:

  • a.

   75 meter van de woonbebouwing;

  • b.

   300 meter van medische instellingen en zorginstellingen;

  • c.

   300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; en

  • d.

   500 meter van een (beschermd) natuurgebied.

 • 11.

  De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen.

 • 12.

  De toeschouwers dienen op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden.

 • 13.

  Er is sprake van een voldoende mate van verlichting op het schootsveld.

 • 14.

  Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor mens en milieu.

 • 15.

  Alle aanwijzingen die de gemeente, brandweer en politie geven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten onmiddellijk opgevolgd worden.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: ‘Nadere regels carbidschieten gemeente Groningen o.g.v. 2:71 Algemene plaatselijke verordening Groningen 2021’.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Groningen, 14 december 2021

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,

Koen Schuiling

secretaris,

Christien Bronda