Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Legesverordening 2022

De raad van de gemeente Sluis

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 14 december 2021;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

(Legesverordening 2022)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van een verzoek om een financiële bijdrage;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft of een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dient wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2021’ vastgesteld op 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid. genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022’.

Ondertekening

Sluis, 23 december 2021

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

Mr. P.T.G. Claeijs Mr. M.M.D. Vermue

Bijlage

Tarieventabel

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12

Vervallen

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Telecommunicatie

Hoofdstuk 16

Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 17

Leegstandwet

Hoofdstuk 18

Diversen

Hoofdstuk 19

In deze titel niet benoemde beschikkingen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Vervallen

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

Hoofdstuk 4

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

1.1.1.1

in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:

 

 

1.1.1.1.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur

361,90

1.1.1.1.2

op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 t/m 15.00 uur

614,60

1.1.1.1.3

op zondagen alleen mogelijk vanaf 10.00 t/m 15.00 uur

903,10

1.1.1.1.4

op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in het gemeentehuis te Oostburg (spreekkamer KCC). Voltrekking door een ambtenaar burgerlijke stand zonder toga van de afdeling Burgerzaken. Duur van de voltrekking is maximaal 10 minuten.

 

gratis

1.1.1.1.5

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 t/m 16.00 uur in het gemeentehuis te Oostburg (Burgerzaal). Voltrekking door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand per toerbeurt. Duur van de voltrekking is maximaal 20 minuten. Standaardtoespraak, geen voorgesprek. Geen bode aanwezig. Geen muziek. Ringen wisselen mogelijk.

100,00

1.1.1.2

op overige locaties:

 

 

1.1.1.2.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur

454,70

1.1.1.2.2

op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 t/m 15.00 uur

783,95

1.1.1.2.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk op 14.00 en 15.00 uur

1.204,15

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

 

1.1.2.1

in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:

 

 

1.1.2.1.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur

361,90

1.1.2.1.2

op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 t/m 15.00 uur

614,60

1.1.2.1.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk op 14.00 en 15.00 uur

903,10

1.1.2.1.4

op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in het gemeentehuis te Oostburg (spreekkamer KCC). Voltrekking door een ambtenaar burgerlijke stand zonder toga van de afdeling Burgerzaken. Duur van de voltrekking is maximaal 10 minuten.

 

gratis

1.1.2.1.5

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 t/m 16.00 uur in het gemeentehuis te Oostburg (Burgerzaal). Voltrekking door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand per toerbeurt. Duur van de voltrekking is maximaal 20 minuten. Standaardtoespraak, geen voorgesprek. Geen bode aanwezig. Geen muziek. Ringen wisselen mogelijk.

100,00

1.1.2.2

overige locaties:

 

 

1.1.2.2.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur

454,70

1.1.2.2.2

op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 t/m 15.00 uur

783,95

1.1.2.2.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk op 14.00 en 15.00 uur

1.204,15

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

303,55

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

303,55

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

28,60

1.1.7

Indien het huwelijk wordt voltrokken c.q. het partnerschap wordt geregistreerd door een trouwambtenaar, niet in dienst zijnde bij de gemeente Sluis,

1.1.7.1

en niet beëdigd, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad

235,20

1.1.7.2

en wel beëdigd, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad

118,05

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het annuleren van de huwelijksdatum cq. datum registratie partnerschap en/of locatie:

 

 

1.1.9.1

indien het annuleren meer dan 14 dagen voor het geplande huwelijk c.q. de registratie van het partnerschap plaatsvindt

33,50

1.1.9.2

indien het annuleren binnen de periode van 14 dagen voor het geplande huwelijk c.q. de registratie van het partnerschap plaatsvindt

64,25

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 

57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,95

1.2.6

Voor het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn bedraagt het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.6.1

Van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort, dienst- en diplomatiek paspoort;

1.2.6.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

114,30

1.2.6.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

95,80

1.2.7

Van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.7.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

108,70

1.2.7.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

77,60

1.2.8

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

51,60

1.2.9

Voor het laten bezorgen in Vlaanderen van één of meer reisdocumenten zoals genoemd in de onderdelen 1.2.6 en 1.2.7:

1.2.9.1

Voor het eerste reisdocument, per adres

27,10

1.2.9.2

Voor het tweede en volgende reisdocument voor leden van hetzelfde gezin of samenlevingsnorm en bij gelijktijdige bezorging van het eerste reisdocument, per reisdocument

15,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

4,20

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

4,20

1.4.5

In afwijking van de voorgaande leden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,60

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,60

1.4.7

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de Basisregistratie Personen

7,35

1.4.8

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de Basisregistratie Personen met vermelding van de burgerlijke staat, de namen van eventuele vorige echtgenoten en de nationaliteit t.b.v. huwelijksaangifte

7,35

1.4.9

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

7,35

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

63,35

1.7.1.2

een afschrift van de taakveldenraming

63,35

1.7.1.3

een afschrift van het jaarverslag

63,35

1.7.1.4

een afschrift van de jaarrekening

63,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,35

1.7.2.1.2

een afschrift van de agenda van een raadsvergadering, met bijbehorende raadsvoorstellen, per pagina

0,35

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een jaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

57,95

1.7.2.2.2

op de agenda's van de raadsvergaderingen, exclusief bijbehorende raadsvoorstellen en verslagen

20,85

1.7.2.2.3

op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, exclusief verslagen

115,55

1.7.2.2.4

op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, inclusief verslagen

189,10

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

0,35

1.7.3.2

voor het tarief genoemd in onderdeel 1.7.3.1 geldt een maximum per verordening van

36,10

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster en/of het gemeentelijke beperkingenregister voor ieder daaraan besteed kwartier

21,70

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de kadastrale massale output en/of kadastrale kaart

7,30

1.8.2.2

het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

13,30

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel voor zover niet afzonderlijk in dit hoofdstuk opgenomen

13,30

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

vervallen

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,35

1.9.1.4

vervallen

1.9.1.5

vervallen

1.9.1.6

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

7,35

1.9.1.7

Vervallen

1.9.3

Vervallen

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering

43,30

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Bomenverordening (bestrijding besmettelijke ziekten)

€ 

86,60

1.9.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.9.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:1 van de APV (samenscholing en ongeregeldheden)

86,60

1.9.9.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:6 van de APV (beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen)

43,30

1.9.9.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:22 van de APV (objecten onder hoogspanningsleidingen)

43,30

1.9.9.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:41 van de APV (betreden gesloten woning of lokaal)

86,60

1.9.9.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 2:45 van de APV (betreden van plantsoenen)

43,30

1.9.9.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:64 van de APV (het houden van bijen)

43,30

1.9.9.9

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de APV (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk)

86,60

1.9.9.10

Vervallen

1.9.9.12

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5.c van de APV ((geluid)hinder door knalapparaten)

43,30

1.9.9.13

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV t.b.v. overige geluidhinder

43,30

1.9.9.14

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:14 van de APV ((tijdelijke) opslag van vaste mest en overige organische mest)

43,30

1.9.9.15

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van reclame als bedoeld in artikel 4:15a van de APV

86,60

1.9.9.16

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:15c van de APV voor het werken met een metaaldetector.

43,30

1.9.9.17

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de APV (Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

43,30

1.9.9.18

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de APV (parkeren voertuigen van autobedrijf)

43,30

1.9.9.19

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3 van de APV (verkoop voertuigen)

43,30

1.9.9.20

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 van de APV (parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens e.a.)

43,30

1.9.9.21

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de APV (reclamevoertuigen)

43,30

1.9.9.22

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8 van de APV (parkeren grote voertuigen)

43,30

1.9.9.23

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:11 van de APV (aantasting groenvoorziening door voertuigen)

43,30

1.9.9.24

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV (inzameling van geld of goederen)

43,30

1.9.9.25

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:16 van de APV (vrijheid van meningsuiting)

43,30

1.9.9.26

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:31 a van de APV (verhuur en gebruik vaartuigen)

43,30

1.9.9.27

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:33 van de APV (verkeer in natuurgebieden)

43,30

1.9.9.28

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de APV (stookverbod)

43,30

1.9.9.29

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:36 van de APV (verstrooien as)

43,30

1.9.9.30

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:38 van de APV (activiteiten en voorwerpen op het strand)

43,30

1.9.9.31

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:39 van de APV (zwemverbod)

43,30

1.9.9.32

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:40 van de APV (vliegeren, kitesurfen, vliegers, hanggliders e.d.)

43,30

1.9.9.33

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:41 van de APV (verlichten van het strand en de zee)

€ 

43,30

1.9.9.34

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:45 van de APV (fuiken, ander vistuig en werphengels)

43,30

1.9.9.35

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:50 van de APV (gebruik gemeentelogo)

43,30

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,35

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift, fotokopie of digitale scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,35

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

2,10

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verstrekken van een gemeentegarantie

62,35

1.11.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde (hypothecaire) geldlening

62,35

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.13.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.13.2

De subonderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

12,75

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatie-vergunning als bedoeld in de verordening inzake speelautomatenhallen

177,55

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatiewet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

385

1.15.1.1

Het in hiervoor in 1.15.1 genoemde tarief wordt per strekkende meter bodemsleuf verhoogd met

€ 

1,25

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

43,30

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 61 b, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

43,30

1.16.1.3

tot het verkrijgen van een toestemming op grond van artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) (tijdelijke wegafsluiting)

43,30

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

43,30

1.16.3

Onverminderd het bepaalde onder 16.1 en 16.2 worden de daarin genoemde bedragen, indien middels advertentie publicatie heeft plaatsgevonden, verhoogd met

66,60

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

43,30

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een enkelvoudige aanvraag om ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

75,00

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzamelontheffing vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

225,00

Hoofdstuk 17 Leegstandwet

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.17.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

152,30

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.18.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,05

1.18.1.2

fotokopieën of digitale scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,35

1.18.1.3

inlichtingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per inlichting

€ 

2,10

1.18.1.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 18.1.1 en 18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening als lichtdruk of digitale scan:

 

 

 

A4 formaat

3,60

 

A3 formaat

5,25

 

A2 formaat

9,40

 

A1 formaat

18,25

 

voor elke kaart, tekening of lichtdruk groter dan A1 formaat

18,25

 

vermeerderd met € 0,27 voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk het A1 formaat te boven gaat.

 

 

1.18.1.5

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of per tekening als kleuren-plot:

 

 

 

A4 formaat

13,10

 

A3 formaat

21,70

 

A2 formaat

34,70

 

A1 formaat

39,10

 

A0 formaat

43,35

1.18.1.6

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of per tekening als polyester-plot:

 

 

 

A4 formaat

17,40

 

A3 formaat

25,90

 

A2 formaat

39,10

 

A1 formaat

56,45

 

A0 formaat

86,60

1.18.1.7

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

43,30

1.18.1.8

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,35

1.18.1.9

gegevens op een door de gemeente aan te leveren digitale drager

43,30

Hoofdstuk 19 In deze titel niet benoemde beschikkingen

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 

43,30

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 

2.1.1.1

aanlegkosten:  

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

bouwkosten: 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. De bouwkosten worden altijd getoetst aan de richtbedragen die door het college zijn vastgelegd in het overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, zoals dit laatstelijk is vastgesteld of gewijzigd. Bij een afwijking zijn de richtbedragen, vastgesteld door het college, leidend.

2.1.1.3

vervallen

2.1.1.4

Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

(nb. zie 2.4.1 voor verrekening bij het indienen van een definitieve aanvraag)

118,75

2.2.2

tot het verkrijgen van een uitspraak van het college van burgemeester en wethouders over het verlenen van medewerking tot het verkrijgen van een herziening, wijziging en/of afwijking van een geldend bestemmingsplan (een principeverzoek)

(nb. geen verrekening bij het indienen van een formele aanvraag om te komen tot een procedure)

€ 

517,15

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 

205,90

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

1.205,40

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

2.351,90

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

881,90

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

2.939,80

 

vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

4.410,30

 

vermeerderd met 1,375% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

5.879,75

 

vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

112,55

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

 

 

2.3.1.3.1.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft:

66,10

2.3.1.3.1.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek naar de bodemgesteldheid betreft:

€ 

132,15

2.3.1.3.1.3

indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft:

€ 

198,10

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van archeologie:

251,85

2.3.1.3.2.1

voor het (doen) beoordelen van programma's van eisen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek, zoals een bureauonderzoek, een proefsleuvenonderzoek, een archeologische begeleiding en een vlakdekkend onderzoek: de werkelijke kosten met een maximum van:

200,65

2.3.1.3.2.2

voor het (doen) beoordelen van archeologische rapporten, zoals rapporten van bureauonderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en vlakdekkend onderzoeken: de werkelijke kosten met een maximum van:

250,80

2.3.1.3.2.3

voor het inwinnen van advies bij een archeologische deskundige, als bedoeld in een vigerend bestemmingsplan: de werkelijke kosten met een maximum van:

401,40

2.3.1.4

Extern advies

 

 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

838,20

2.3.1.5

Geluidhinder

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt, het tarief bij hogere waarden Wet geluidhinder (artikel 66, 82a, 83 van de Wet Geluidhinder):

568,35

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

192,25

2.3.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op één aanlegvergunning waarvoor het advies van landschaps- en natuurbeschermingsdeskundigen wordt ingewonnen, wordt het in 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met

529,20

2.3.2.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan één aanlegvergunning waarvoor het advies van landschaps- en natuurbeschermingsdeskundigen wordt ingewonnen, wordt het in 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met de van toepassing zijnde kosten van deze externe advieskosten. Deze kosten worden voorafgaand aan het inwinnen van dit externe advies door de gemeente schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de kosten van externe advisering moet hij dit binnen 5 werkdagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling van de gemeente dit schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken. Het externe advies wordt dan niet door de gemeente ingewonnen. Het ontbreken van een extern advies heeft tot gevolg dat verdere beoordeling van de aanvraag niet plaatsvindt.

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.2.3

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

4.004,75

2.3.3.2

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

260,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

260,25

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

260,25

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

2.626,40

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

260,25

De leges zoals vermeld in onderdeel 2.3.3 worden niet in rekening gebracht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. In die gevallen worden de kosten verhaald via een anterieure overeenkomst op basis van de Regeling plankosten exploitatieplan (plankostenscan).

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

2.3.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

132,15

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

132,15

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

4.004, 75

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

260,25

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

260,25

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de acticiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

256,95

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de We ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

260,25

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

260,25

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte van 0 tot 500 m²

281,90

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte van 500 tot 5.000 m²

1.199,60

2.3.5.2

bij een gebruiksoppervlakte van 5.000 m²en meer

€ 

2.399,15

2.3.6

Activiteiten m.b.t. monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening Sluis 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

132,15

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

132,15

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening Sluis 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

132,15

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1. van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

132,15

2.3.8

Aanleggen of veranderenweg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.4.2 van de APV, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

43,30

2.3.9

vervallen

 

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 2 van de Verordening Boombescherming gemeente Sluis, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

132,15

2.3.11

Opslag van roerendezaken

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie , bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,30

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken

43,30

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen

43,30

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,30

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

43,30

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.15

Advies

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

206,85

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.16. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten

 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen één maand na het in behandeling nemen ervan

 

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.1.2

indien de aan vraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan doch voor het verlenen van de vergunning

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedragvoorteruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 109,25 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

43,30

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

43,30

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

21,95

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.768,10

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

2.768,10

De leges zoals vermeld in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2 worden niet in rekening gebracht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. In die gevallen worden de kosten verhaald via een anterieure overeenkomst op basis van de Regeling plankosten exploitatieplan (plankostenscan).

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 

43,30

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

3.1.1.1

verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

130,05

3.1.1.2

het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

64,95

3.1.1.3

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf)

86,60

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet

21,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

64,95

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.2.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor overige evenementen inclusief circussen, stuntshows, toeristenmarkten, rommelmarkten ed.)

86,60

3.2.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor de navolgende evenementen: - Visserijfeesten Breskens - Jaarmarkt Groede - Folkloristische dag IJzendijke - Avondmarkten Sluis

194,85

3.2.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23 van de APV (snuffelmarkt)

86,60

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de APV (seksinrichting)

173,50

Hoofdstuk 4 Marktstandplaatsen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Marktverordening gemeente Sluis 2020:

 

 

3.4.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning (artikel 7, eerste lid)

43,30

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

64,95

Hoofdstuk 6 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 van de APV (vergunning voor voorwerpen, uitstallingenvergunning op wegen enz.)

€ 

43,30

3.6.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.15 en 5.18 van de APV (incidentele ventvergunning en incidentele standplaatsvergunning)

43,30

3.6.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.15 en 5.18 van de APV (anders dan incidentele standplaats- c.q. ventvergunning)

€ 

86,60

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

43,30

Behorende bij raadsbesluit van 23 december 2021

De griffier van de gemeente Sluis,

Mr. P.T.G. Claeijs