Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022

Het college van de gemeente Heemstede;

Gelet op:

 • artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2020;

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen en algemene voorwaarden

De begripsbepalingen en algemene voorwaarden uit de geldende Beleidsregels minimabeleid Heemstede zijn van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Artikel 2 Doelgroep

Voor een financiële tegemoetkoming komt uitsluitend in aanmerking de aanvrager die als gevolg van een chronische ziekte of handicap meerkosten heeft en die voldoet aan de voorwaarden van deze regeling.

Artikel 3 Specifieke voorwaarden

Voor een financiële tegemoetkoming op grond van deze regeling komt in aanmerking de aanvrager die:

 • a.

  zelfstandig wonend is in de gemeente Heemstede, en

 • b.

  een inkomen heeft tot 130% van het sociaal minimum, en

 • c.

  een vermogen heeft lager dan de vermogensgrens als bedoeld in de Participatiewet, en

 • d.

  in het kalenderjaar aantoonbaar langdurig (6 maanden of langer) hoge meerkosten heeft moeten maken als gevolg van ziekte of handicap, en

 • e.

  langdurige thuiszorg (persoonlijke verzorging en/of verpleging) ontvangt; of

 • f.

  gebruikmaakt van een toegekende maatwerkvoorziening op grond van de Wmo; of

 • g.

  een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz); of

 • h.

  minimaal 35% arbeidsongeschikt is, blijkend uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ontheffing van de arbeidsverplichting ingevolge de Participatiewet; of

 • i.

  op een andere wijze aantoonbaar kan maken meerkosten te hebben als gevolg van een chronische ziekte of handicap.

Artikel 4 Peildatum

Voor de bepaling van het inkomen en vermogen als bedoeld in artikel 3, onder b en c, wordt uitgegaan van het inkomen over de maand oktober en het vermogen op 1 oktober van het jaar waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Artikel 5 Meerkosten

 • 1.

  Onder meerkosten wordt begrepen die kosten die niet op een andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen en die in totaliteit minimaal gelijk zijn aan het eigen risico van de aanvrager ingevolge de Zorgverzekeringswet.

 • 2.

  Tot de meerkosten wordt in ieder geval gerekend het eigen risico en de eigen bijdrage die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de overige kosten geldt dat deze (medisch) noodzakelijk moeten zijn.

Artikel 6 Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan het wettelijk eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet in het betreffende kalenderjaar.

 • 2.

  Indien de aanvrager van het UWV een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering kan krijgen, wordt de tegemoetkoming van het UWV aangevuld tot maximaal het wettelijk eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet in het betreffende kalenderjaar.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heemstede en Bloemendaal.

 • 2.

  De uiterlijke datum van indienen van de aanvraag voor een tegemoetkoming is 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De tegemoetkoming wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in deze regeling.

Artikel 9 Onvoorziene situatie en hardheidsclausule

Voor situaties waarin deze regeling niet voorziet en/of wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden die voor aanvrager onevenredig benadelend zouden zijn kan het college, na advies te hebben gevraagd aan het Loket Heemstede, bij wijze van uitzondering afwijken van het gestelde in deze regeling.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

 • 1.

  De Beleidsregel Tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap, vastgesteld bij besluit van het college van 22 november 2016, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Aanvragen met betrekking tot kalenderjaar 2021 worden beoordeeld op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming meerkosten bij chronische ziekte of handicap Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van het college van 21 december 2021.