Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 28-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Heeze-Leende;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2021 nr. 2021-162935;

gelet op:

artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet

artikel 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van leges 2022".

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  afgifte van een collectevergunning;

 • c.

  afgifte van een vergunning voor kledinginzamelingen;

 • d.

  afgifte van een vergunning ten behoeve van activiteiten georganiseerd in het kader van ontwikkelingshulp;

 • e.

  afgifte van een evenementenvergunning ten behoeve van culturele activiteiten die door instellingen worden georganiseerd die reeds door de gemeente Heeze-Leende worden gesubsidieerd;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Met betrekking tot de in deze verordening opgenomen leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.5.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 9 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De "Legesverordening 2021" vastgesteld op 2 november 2020 en de “1e gewijzigde legesverordening 2021” vastgesteld op 15 december 2020 door het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van in gang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad voornoemd, d.d. 8 november 2021

, de voorzitter

, de griffier

Bijlage 1: Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Kansspelen

Hoofdstuk 10 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 -vervallen-

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 -vervallen-

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 11 Archeologie

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de raadszaal van het gemeentehuis van Heeze-Leende op:

 
 

1.1.1.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en vrijdag tot 13.00 uur

367,00

1.1.1.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 13.00 uur

491,00

1.1.1.3

zaterdag tot 17.00 uur

591,00

1.1.1.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

761,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door burgemeester en wethouders aangewezen locatie op:

 
 

1.1.2.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en vrijdag tot 13.00 uur

420,00

1.1.2.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 13.00 uur

544,00

1.1.2.3

zaterdag tot 17.00 uur

642,00

1.1.2.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

814,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door burgemeester en wethouders voor één dag aangewezen locatie op:

 
 

1.1.3.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en vrijdag tot 13.00 uur

629,00

1.1.3.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 13.00 uur

753,00

1.1.3.3

zaterdag tot 17.00 uur

852,00

1.1.3.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

1.023,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de eenvoudige voltrekking van een huwelijk of eenvoudige registratie van een partnerschap in de raadszaal van het gemeentehuis van Heeze-Leende, conform het Reglement Burgerlijke Stand

156,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien géén sprake is van een ceremonie (balie gemeentehuis)

61,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip van: de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

26,10

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een reeds bevestigde datum van: een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bij:

 
 

1.1.7.1

annulering op 6 weken of minder voor de bevestigde datum

104,00

1.1.7.2

annulering meer dan 6 weken voor de bevestigde datum

54,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

28,10

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

106,00

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige, voor elk daaraan besteed kwartier

21,40

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

33,35

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

51,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1, wordt bij spoedlevering vermeerderd met

34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

12,00

1.4.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

198,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

883,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.211,00

1.4.3

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016,L200)

12,00

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.5.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.5.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,30

1.5.3

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

8,30

1.5.4

voor een verzoek tot optie en/of naturalisatie zoals bedoelt in artikel 6 en/of artikel 7 en 8 van de Rijkswet op het Nederlanderschap, is gelijk aan het tarief dat is bepaald in het Besluit optie en naturalisatiegelden 2002 (Besluit 17 juni 2002, Stb. 2000,618)

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.6.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

54,00

1.6.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

54,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 
 
 

op de raads- en commissiestukken

86,00

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de gemeentelijke informatiebladen

41,80

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van een afdruk van gegevens uit kadastrale stukken, middels kadaster-on-line, bij contante betaling, indien het betreft:

 
 

1.7.1.1

een hypothecair bericht object, per object:

11,40

1.7.1.2

een kadastraal bericht object, per object:

11,40

1.7.1.3

een kadastraal bericht persoon, per object:

11,40

1.7.1.4

een uittreksel kadastrale kaart:

11,40

1.7.1.5

een objectlijst, per object (eerste 20 gratis):

1,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.7.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

11,40

1.7.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

11,40

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8 1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,40

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen,

 
 

1.9.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.9.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.9.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.9.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

en voor ieder volgende kansspelautomaat

136,00

1.9.2

De subonderdelen 1.9.1.1 en 1.9.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 
 

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

50,00

Hoofdstuk 10 Kabels en leidingen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.1 van de “Verordening Ondergrondse Infrastructuur Heeze-Leende 2015 lgew 2018”, waarbij de graaflengte minder dan 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van meer dan 2m²

200,92

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de “Verordening Ondergrondse Infrastructuur Heeze-Leende 2015 lgew 2018”, waarbij de graaflengte groter of gelijk is aan 100m¹

401,85

1.10.3

Het tarief genoemd onder 1.10.1 en 1.10.2 wordt verhoogd per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, met een bedrag van

1,93

1.10.4

Het tarief genoemd onder 1.10.1 en 1.10.2 wordt verhoogd per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen, met een bedrag:

 
 
 
 • 1.

  over de eerste 2.000 m¹

1,37

 
 • 2.

  vanaf 2001 m¹, wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure (zijnde vergunningverlening, voorbereiding en toezicht). Deze kosten worden incl. onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.11.1.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

73,00

1.11.2.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1. van de Regeling voertuigen

73,00

1.11.3.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

46,40

1.11.4.

tot het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten ten behoeve van activitei-ten/evenementen op grond van artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeers-wet 1994

verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege de heffingsambtenaar is opgesteld.

41,60

1.11.5.

tot het aanwijzen van verkeersregelaars ten behoeve van activiteiten-/evenementen op grond van de Regeling Verkeersregelaars

54,50

1.11.6.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994

31,50

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

246,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

123,00

Hoofdstuk 13 Diversen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.13.1.1

gewaarmerkte stukken:

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina in zwart/wit:

1,50

per pagina in kleur:

2,05

1.13.1.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.13.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,50

1.13.1.2.2

in formaat A3, per bladzijde

1,00

1.13.1.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

2,10

1.13.1.2.4

in digitale vorm

10,00

1.13.1.3

een beschikking of verklaring op aanvraag:

een beschikking of verklaring op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

10,90

1.13.1.4

stukken of uittreksels gemaakt op verzoek van aanvrager:

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,00

1.13.1.5

een digitale gegevensdrager, per stuk

10,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een papieren exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

21,50

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning :

 
 

1.13.3.1

voor het in gebruik nemen van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan of het innemen van een standplaats of het doen van uitstallingen op de weg, als bedoeld in artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening

96,50

1.13.3.2

voor het innemen van een standplaats of het doen van uitstallingen op de weg, als bedoeld in artikel 5:17 Algemene plaatselijke verordening geldig voor:

 
 
 

a. maximaal een jaar voor 1 dag per week: tarief per week

27,90

b. maximaal een jaar voor 2 dagen per week: tarief per week

49,00

c. maximaal een jaar voor 3 of meer dagen per week: tarief per week

72,50

d. maximaal 6 maanden voor een onbeperkt aantal dagen per week, voor seizoensgebonden standplaatsen

(geldt alleen voor producten die gebonden zijn aan een bepaalde periode, zoals oliebollen, ijs, asperges, kerstbomen etc.) tarief per week

54,00

e. overige situaties per dag: tarief per dag

33,50

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.13.4.1

tot het afgeven van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen geldig voor één etmaal

33,90

1.13.4.2

tot het afgeven van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen geldig voor 1 nacht per week voor een periode van 12 maanden

134,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 
 

onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, op basis van de basislijst bouwkosten 2022 welke is opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) (zie bijlage 1 bij deze tabel).

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo, om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

310,00

2.2.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag in verband met het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging van het feit of een voorgenomen project in het kader van de Wabo al dan niet vergunnings-plichtig is, bedragen de kosten

195,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

 
 
 
 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

 
 
 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteitenindien de bouwkosten:

 
 
 
 • -

  minder bedragen dan € 10.000,00:

392,00

 • -

  € 10.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00:

392,00

 • vermeerderd met 3,58% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 10.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,00:

1.824,00

 • vermeerderd met 3,13% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 100.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00:

3.389,00

 • vermeerderd met 2,70% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 100.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 250.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00:

7.439,00

 • vermeerderd met 2,23% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,00:

13.014,00

 • vermeerderd met 1,99% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 1.000.000,00 bedragen of meer:

22.964,00

 • vermeerderd met 1,79% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 1.000.000,00 te boven gaan.

 
 
 
 
 
 

2.3.1.1.2

In afwijking van het bepaalde in 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis en dergelijke, indien de bouwkosten:

 
 
 
 • -

  minder bedragen dan € 20.000,00:

392,00

 
 • -

  € 20.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00:

392,00

 
 • vermeerderd met 1,87% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 20.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,00:

953,00

 
 • -

  vermeerderd met 1,58% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 100.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00:

1.743,00

 
 • vermeerderd met 1,35% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 100.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 250.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00:

3.768,00

 
 • vermeerderd met 1,21% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,00:

6.793,00

 
 • vermeerderd met 1,03% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan;

 
 
 
 • -

  € 1.000.000,00 bedragen of meer:

11.943,00

 
 • vermeerderd met 0,81% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 1.000.000,00 te boven gaan.

 
 
 
 
 
 
 

Extra welstandstoets

 
 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor voor de tweede of meerdere keer een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

176,00

 
 
 
 

2.3.1.3

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

284,00

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk:

462,00

 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteitenindien de bouwkosten:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

409,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

875,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

3.357,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

351,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

469,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

469,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

469,00

2.3.3.8

Indien voor de in 2.3.3 en 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 genoemde procedures een verzoek om vaststelling van een hoger geluidgrenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde moet worden aangevraagd, worden de onder 2.3.3 en 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 vermelde bedragen verhoogd met:

544,00

2.3.3.9

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

853,00

 
 
 
 

2.3.4.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

218,00

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven:

 
 
 

indien de gebruiksoppervlakte van een bouwwerk:

 
 
 
 • -

  minder is dan 100 m²:

152,00

 
 • -

  100 m² is of meer; doch minder dan 500 m²:

152,00

 
 • vermeerderd met 1,52 per m², waarmee die oppervlakte de 100 m² te boven gaat;

 
 
 
 • -

  500 m² is of meer; doch minder dan 2.000 m²:

760,00

 
 • vermeerderd met 0,60 per m² waarmee die oppervlakte de 500 m² te boven gaat;

 
 
 
 • -

  2.000 m² is of meer; doch minder dan 5.000 m²:

1.660,00

 
 • vermeerderd met 0,20 per m² waarmee die oppervlakte de 2.000 m²  te boven gaat;

 
 
 
 • -

  5.000 m² is of meer; doch minder dan 45.000 m²:

2.260,00

 
 • vermeerderd met 0,039 per m² waarmee die oppervlakte de 5.000 m² te boven gaat;

 
 
 
 • -

  45.000 m² is of meer:

3.820,00

2.3.4.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk voor een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken):

 

10% van tarief 2.3.4.1

2.3.4.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel tot uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 
 

2.3.4.3.1

uitbreiding van een inrichting:

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 
 

2.3.4.3.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1

 
 

2.3.4.3.3

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van het legestarief vermeld onder 2.3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 
 

2.3.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5. tweede lid van de brandbe-veiligingsverordening:

49,10

2.3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een toestemming als bedoeld in artikel 3 aanhef en onderdeel c van het Besluit gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein:

49,10

2.3.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een toestemming als bedoeld in artikel 4 aanhef en onderdeel b van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het opstijgen van een luchtballon op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein:

49,10

2.3.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit brandrapporten van plaatsgehad hebbende branden, alsmede inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer:

13,00

 

Het tarief, zoals vermeld onder 2.3.4.1, wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, met betrekking tot brandpreventieadviezen, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 
 
 
 
 
 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.5.1.1

indien het betreft een rijksmonument:

 
 

2.3.5.1.1.1

categorie kastelen/kerken/molens

 • -

  restauraties boven € 1.000.000,00

 • -

  restauraties tot en met € 1.000.000,00

1.235,00

621,00

2.3.5.1.1.2

categorie boerderijen en woonhuizen

 • -

  totale restauratie

 • -

  (bestemmings-)wijzigingen

989,00

244,00

2.3.5.1.2

indien het betreft een gemeentelijk monument

360,00

 
 
 
 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk:

 
 
 
 • -

  in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of

 
 
 
 • -

  met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of

 
 
 
 • -

  als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, of

 
 
 
 • -

  in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of

 
 
 
 • -

  als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo,

 
 
 

bedraagt het tarief:

 
 
 
 • -

  tot en met 50 m3

163,00

 
 • -

  van 51 m3 tot en met 100 m3

327,00

 
 • -

  van 101 m3 tot en met 500 m3

491,00

 
 • -

  boven 500 m3

652,00

 
 
 
 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

110,00

 
 
 
 

2.3.8

Vervallen

 
 
 
 
 
 

2.3.9

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

91,50

 
 
 
 

2.3.10

Natura 2000-activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

330,00

 
 
 
 

 

2.3.11

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora-en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

330,00

 
 
 
 

2.3.12

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

98,50

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

98,50

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

98,50

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.14

Beoordeling rapporten

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

217,00

2.3.14.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

559,00

2.3.14.3

voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

559,00

2.3.14.4

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

559,00

 
 
 
 

2.3.15

Advies

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

93,50

 
 
 
 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

182,00

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.16.1.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 
 
 
 
 
 

2.3.17

Toetsing zorgvuldige veehouderij (Verordening ruimte 2014), Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV):

1.508,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, echter voordat op de aanvraag is besloten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag schriftelijk is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag om teruggaaf binnen 6 maanden na het weigerings-besluit schriftelijk is ingediend. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 
 

2.5.4

Minimaal geheven bedrag ná teruggaaf

 
 
 

Ná teruggaaf is het resterende geheven bedrag minimaal:

533,00

 
 
 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 vervallen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning die nog niet onherroepelijk is, als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

274,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

3.156,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening

2.335,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarvan de aanvraag meeloopt met een gemeentelijk bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.755,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het opstellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening

1.817,00

2.8.5

Indien voor een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan een rapport wordt beoordeeld:

 
 

2.8.5.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

217,00

2.8.5.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

559,00

2.8.5.3

voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

559,00

2.8.5.4

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

559,00

2.8.5.5

voor de beoordeling van een advies van de agrarische commissie

853,00

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek tot medewerking van een procedure als bedoeld in artikel 2.8.1 t/m 2.8.3

818,00

2.8.7

Indien de aanvraag tot medewerking van een procedure als bedoeld in artikel 2.8.1 t/m 2.8.3, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in 2.8.6, worden de ter zake van het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.8.1 t/m 2.8.3.

 
 

Hoofdstuk 9 vervallen

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.10.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

 
 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet

 

37,5 %

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet

 

75%

 

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1

 
 

2.10.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.2 en 2.10.3 zijn de subonderdelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 
 

2.10.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wetruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

 
 

2.10.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur)

 
 

2.10.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring beheersverordening);

 
 

2.10.4.4

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan)

 
 

2.10.4.5

subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 
 

Hoofdstuk 11 Archeologie

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

120,00

2.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.1

870,00

2.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

238,00

2.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

238,00

2.11.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

2.11.5.1

de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, indien het betreft:

 
 

2.11.5.1.1

archeologisch bureau- en/of booronderzoek

730,00

2.11.5.1.2

proefsleuvenonderzoek en opgravingen

968,00

2.11.5.2

een tweede beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek

349,00

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

161,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, van de Alcoholwet

409,00

3.1.2

een aanvraag voor het wijzigen van een reeds verstrekte vergunning

82,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet voor:

 
 

3.1.3.1

aanvragen door lokale verenigingen die zwakalcoholhoudende dranken willen schenken tijdens hun eigen evenement zonder daarbij een commercieel belang te hebben, bijvoorbeeld buurtfeesten

27,80

3.1.3.2

overige aanvragen

82,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening

244,00

3.1.5

een aanvraag als bedoeld onder 3.1.1. en het gelijktijdig in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 3.1.4.

600,00

3.1.6

Indien de, op grond van dit hoofdstuk, gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend

 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een evenement :

 
 

3.2.1.1

tot en met 1.000 bezoekers

45,00

3.2.1.2

meer dan 1.000, doch 5.000 bezoekers of minder

105,00

3.2.1.3

meer dan 5.000 bezoekers

307,00

3.2.1.4

tot het opnieuw inregelen en verzegelen van een muziekbegrenzer ten einde deze weer te laten voldoen aan de in de muziekvergunning gestelde voorwaarden

66,00

3.2.2

In het geval de aanvraag als bedoeld in 3.2.1 niet tijdig (zoals aangegeven in Evenementenbeleid 2012) is ingediend en derhalve met spoed / voorrang moet worden afgehandeld, zal het in 3.2.1 genoemde tarief worden verhoogd met, ingeval sprake is van een evenement

 
 

3.2.2.1

tot en met 1.000 bezoekers

53,00

3.2.2.2

meer dan 1.000, doch 5.000 bezoekers of minder

106,00

3.2.2.3

meer dan 5.000 bezoekers

262,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of het wijzigen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene plaatselijke verordening

1.050,00

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

883,00

4.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

555,00

4.1.3

een verkort inspectiebezoek in geval van wijzigingen in de bestaande gastouderopvang

454,00

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

5.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

90,00

5.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 5.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

34,90

5.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 5.1.1 bedoelde ontheffing

34,90

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

161,00

Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2021

De griffier van gemeente Heeze-Leende,

Bijlage

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling