Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Nijverdal, 21 december 2021 Nr. 2021-030364

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende dat

 • gebleken is dat een groot aantal inwoners door de hardheid van het stelsel van de kinderopvangtoeslag onevenredig is benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht en waarin velen nog verkeren;

 • het college zich inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid;

 • deze gedupeerde ouders een zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst verdienen;

 • het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden een essentieel onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan;

 • de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de grondslag zal bieden om gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders en diens toeslagpartner kwijt te schelden;

 • de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • het college het wenselijk acht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

B e s l u i t e n:

vast te stellen het

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 • 2.

  De kwijtschelding als bedoeld in het eerste lid betreft de kwijtschelding van openstaande gemeentelijke vorderingen die vallen binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Deze kwijtschelding zal ambtshalve worden verleend.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders keurt goed dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen deze kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.

 • 4.

  De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen verleent kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’.

Ondertekening

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,