Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Putten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2021, nr. 1344642;

gelet op het bepaalde in artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • dag:

  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden, voor zover daarvan niet reeds krachtens wettelijke bepalingen vrijstelling bestaat, niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  raads-, commissie- en begrotingsstukken aan redacties van nieuwsbladen, radio en televisie, mits deze stukken voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan voor de berichtgeving in de door hen uitgegeven en gebruikte media; aan de kandidaat raadsleden van de in de raad vertegenwoordigde politieke partijen met een minimum van 1 exemplaar en een maximum van 4 exemplaren per fractie, afhankelijk van het aantal leden van elke fractie, alsmede aan de leden van de commissie voor de Bezwaarschriften;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • d.

  het verstrekken van informatie uit de gemeentelijke basisadministratie aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling;

 • e.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van de plaatselijke belastingen;

 • f.

  het afgeven van vergunningen voor het houden van collecten;

 • g.

  het afgeven van een (aanleg)vergunning voor de aanleg van paddenpoelen;

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Leges bij abonnementen over gedeelten van een kalenderjaar

Indien voor een dienst een abonnement wordt afgesloten in de loop van het kalenderjaar, wordt het tarief, behoudens dat van de abonnementen als bedoeld in de tarieventabel onder 1.4.2.2. en 1.4.2.3., voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar, vastgesteld op zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er na de datum van de aanvraag van de dienstverlening nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Restitutie bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

 • 1.

  Indien de heffing van leges geschiedt ter zake van het verstrekken van gegevens of het verlenen van diensten bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement - op schriftelijk verzoek van de houder - gedeeltelijk restitutie van leges verleend.

 • 2.

  Deze restitutie wordt verleend over zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van tariefswijzigingen van andere instanties of nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Titel 1, hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   Titel 1, hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Titel 1, hoofdstuk 8 (vastgoedinformatie);

  • 4.

   Titel 1, onderdeel 1.9.1. (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Titel 1, hoofdstuk 17 (kansspelen);

  • 6.

   Titel 2, onderdeel 2.3.1.2 (welstandstoezicht).

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening van 3 december 2020, laatstelijk gewijzigd op 15 december 2020 en 13 juli 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Legesverordening 2022.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Huisnummering (vervallen)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (vervallen)

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (vervallen)

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

Hoofdstuk 13

Woonruimteverdeling (vervallen)

Hoofdstuk 14

Geluidhinder

Hoofdstuk 15

Standplaatsen (vervallen)

Hoofdstuk 16

Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 17

Kansspelen

Hoofdstuk 18

Ondergrondse infrastructuren

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Bijzondere begraafplaats

Hoofdstuk 21

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.2

Welstandstoezicht

2.3.1.3

Kennisgevingskaartjes omgevingsvergunning bouwen

2.3.1.4

Verplicht landbouwkundig advies

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.6

Leges niet-ontvankelijke aanvraag

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5

Uitweg/inrit

2.3.6

Kappen

2.3.7

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.8

Beoordeling bodemrapport

2.3.9

Geluidsonderzoek

2.3.10

Advies

2.3.11

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.12

Monumenten

2.3.13

Registratie sloop en staat van bebouwing

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijf

Hoofdstuk 4

Ventvergunning

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

Standplaatsen

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Euro

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag van 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

339,50

1.1.1.2

andere tijdstippen, met uitzondering van maandag 9.00 tot 10.00 uur (waarin het huwelijk of de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting daarvan kosteloos kan worden voltrokken), almede op met algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen

678,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

102,00

1.1.3

Indien voor de huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie een toetsing moet plaatsvonden voor een nieuwe locatie bedraagt de toeslag

319,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente leveren van één of meer getuigen bij een huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie, per getuige

24,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

15,45

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

31,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,10

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50

1.2.5.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

33,35

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

51,60

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier aan de aanvrager van een rijbewijs ter verklaring van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, geldt het tarief zoals dat is vastgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de Wet basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

9,90

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

429,50

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.090,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

3.910,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het periodiek verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente, vestigingen in de gemeente, geboorten, huwelijken of overlijden

241,00

1.4.2.4

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200).

9,90

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,10

Hoofdstuk 5

Huisnummering (vervallen)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (vervallen)

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

digitale kaart met een straal van maximaal 100 meter rondom het gewenste kadastrale perceel

29,50

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag.

Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht aan de aanvrager voor vrijwilligerswerk met kwetsbare groepen, waarbij de rijksregeling niet van toepassing is

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

9,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,75

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

9,90

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,10

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift, fotokopie of scan van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op:

A4-formaat (zwart-wit)

0,30

A4-formaat (kleur)

1,50

A3-formaat (zwart-wit)

0,40

A3-formaat (kleur)

2,50

Groter dan A3-formaat (zwart-wit)

18,00

Groter dan A3-formaat (kleur)

21,00

Bij dubbelzijdige bedrukking worden de tarieven verdubbeld.

Voor een scan worden de tarieven van de verschillende formaten in zwart-wit gehanteerd.

1.10.2.2

een scan van een foto of ander document

5,00

per scan verhoogd met

1,00

afdruk digitale foto

5,00

per foto verhoogd met

1,00

Exclusief kosten fotograaf

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (vervallen)

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

59,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte, zoals bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandswet

29,65

Hoofdstuk 13

Woonruimteverdeling (vervallen)

Hoofdstuk 14

Geluidhinder

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing geluidhinder)

38,50

Hoofdstuk 15

Standplaatsen (vervallen)

Hoofdstuk 16

Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 17

Kansspelen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.17.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,00

1.17.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,00

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

57,00

Hoofdstuk 18

Ondergrondse Infrastructuren

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.18.1.1

een aanvraag voor een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Putten

408,00

1.18.1.2

indien met betrekking tot een aanvraag overleg benodigd is met netbeheerder en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap e.d. verhoogd met

333,50

1.18.1.3

een melding voor een instemmingsbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Putten

103,50

1.18.1.4

indien met betrekking tot een aanvraag van een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college is opgesteld.

1.18.1.5

indien een begroting als bedoeld in het vorige lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag is ingetrokken.

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

38,50

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een verkeersontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

25,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, wijzigen of verlengen van een:

1.19.2.1

gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer met medisch advies

145,00

1.19.2.2

tot het verkrijgen, wijzigen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer zonder medisch advies

72,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.3.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

63,00

1.19.3.2

Voor het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

280,00

1.19.3.3

tot het wijzigen van een onderbord (kenteken) bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

42,00

Hoofdstuk 20

Bijzondere begraafplaats

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inrichten van een bijzondere begraafplaats

2.450,00

Hoofdstuk 21

Diversen

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.21.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,10

1.21.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.21.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat (zwart-wit)

0,10

1.21.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat (zwart-wit)

0,20

1.21.1.2.3

per pagina op papier van A3-formaat (kleur)

2,00

Bij dubbelzijdige bedrukking worden de tarieven verdubbeld.

1.21.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt register als bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening (helingsregister)

57,00

1.21.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van een aansluiting op de openbare riolering, als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Putten

57,00

1.21.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening (straatmuzikanten, -artiesten, -fotografen en dergelijke):

voor elke maand of gedeelte daarvan

19,80

1.21.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening (verkoop daklozenkrant en dergelijke):

per dag of gedeelte daarvan

4,05

voor elke maand of gedeelte daarvan

19,80

1.21.1.7

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

57,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom excl. omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onderbouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om overleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

63,00

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 50.000,00 bedragen

met een minimum van € 100,00

2,77%

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 50.000,00 tot € 250.000,00

2,57%

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 250.000,00 tot € 1.000.000,00

2,37%

plus over het gedeelte van de bouwsom

van € 1.000.000,00 of meer

2,06%

2.3.1.1.2

Voor de op grond van dit artikel in rekening gebrachte leges, geldt een maximum van € 100.000,00 per object, voor zover de aanvraag geen betrekking heeft op bouwwerken voor woondoeleinden.

2.3.1.2

Welstandstoezicht

Van de aanvrager worden de kosten van adviezen, uitgebracht in verband met de toepassing van voorschriften omtrent de welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet, geheven tot het bedrag dat de Gelderse Welstandscommissie, uitgaande van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land, aan de gemeente conform haar tariefregeling in rekening brengt. Deze kosten worden als volgt berekend:

2.3.1.2.1

In geval van geraamde bouwkosten van € 1,00 tot en met € 500.000,00

1,9‰

met een minimum van € 50,00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,00 tot en met € 1.000.000,00

1,2‰

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001,00 tot en met € 2.500.000,00

0,8‰

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,00 tot en met € 5.000.000,00

0,5‰

plus over het gedeelte van de bouwsom van €5.000.001,00 en meer

0,25‰

2.3.1.2.2

voor woningbouw van één en hetzelfde type, welke in één complex worden uitgevoerd

Complexen van 1 t/m 5 gelijke woningen

tarief volgens 2.3.1.2.1

Complexen van 6 t/m 10 gelijke woningen

tarief over bouwsom 5 woningen

Complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen

tarief over bouwsom 6 woningen

Complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen

tarief over bouwsom 8 woningen

Complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen

tarief over bouwsom 10 woningen

Complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen

tarief over bouwsom 12 woningen

Complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen

tarief over bouwsom 14 woningen en zo vervolgens

etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd.

Het tarief wordt dan berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

2.3.1.2.3

Integrale advisering

2.3.1.2.3.1

welstand + 1 extra discipline: 1,8 x regulier tarief

2.3.1.2.3.2

welstand + meerdere extra disciplines: 2,2 x regulier tarief

2.3.1.2.4

Reclameobjecten per adviesaanvraag

50,00

2.3.1.2.5

Illegale bouwwerken: 1,5 x regulier tarief

2.3.1.2.6

Formele behandeling en verslaglegging adviezen (vooroverleg)

100,00

2.3.1.2.7

Overige adviezen: Uurtarief: afhankelijk van het soort advisering

2.3.1.3

Kennisgevingskaartjes omgevingsvergunning bouwen

2.3.1.3.1

Indien bij de verleende vergunning het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd wordt het op grond van onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

100,00

2.3.1.3.2

Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" tenminste vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.

2.3.1.3.3

Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.

2.3.1.3.4

Indien de verleende vergunning wordt ingetrokken, wordt het geheven legesbedrag voor de kennisgevingskaartjes ad € 100,00 teruggegeven.

2.3.1.4

Vervallen

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

125%

2.3.1.6

Leges niet-ontvankelijke aanvraag

Het tarief voor een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1, waarvan op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten om deze niet in behandeling te nemen, bedraagt

57,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

550,50

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

185,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

185,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), waarvoor de gemeente alle voor de aanvraag noodzakelijke stukken (verbeelding, regels en toelichting) opstelt:

2.3.3.3.1

voor een aanvraag die betrekking heeft op de (planologische) bebouwde kom en waarbij sprake is van de bouw van 1 woning en/of de uitbreiding van overige gebouwen tot 100 m2 oppervlakte of zonder bouwactiviteiten

6.713,00

2.3.3.3.2

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij sprake is van de bouw van 1 woning en/of de uitbreiding van overige gebouwen van 100 m2 oppervlakte of zonder bouwactiviteiten

6.713,00

2.3.3.3.3

voor een aanvraag die betrekking heeft op de (planologische) bebouwde kom en waarbij sprake is van de bouw van 2 t/m 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met een oppervlakte van 100 m2 tot 800 m2

8.633,00

2.3.3.3.4

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij sprake is van de bouw van 2 t/m 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met een oppervlakte tot 100 m2 tot 800 m2

8.633,00

2.3.3.3.5

voor een aanvraag die betrekking heeft op de (planologische) bebouwde kom en waarbij sprake is van de bouw van meer dan 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met meer dan 800 m2 oppervlakte

10.807,00

2.3.3.3.6

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij sprake is van de bouw van meer dan 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met meer dan 800 m2 oppervlakte

10.807,00

2.3.3.3.7

voor een aanvraag waarbij de aanvrager alle voor de aanvraag noodzakelijke stukken (ruimtelijke onderbouwing en eventuele verbeelding) aanlevert:

indien sprake is van de bouw van 1 woning en/of de uitbreiding van overige gebouwen tot 100 m2 oppervlakte of zonder bouwactiviteiten

2.884,00

indien sprake is van de bouw van 2 t/m 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met een oppervlakte van 100 m2 tot 800 m2 oppervlakte

4.293,00

indien sprake is van de bouw van meer dan 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met meer dan 800 m2 oppervlakte

5.702,00

2.3.3.3.8

de hiervoor in artikel 2.3.3.3 vermelde tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel benodigde onderzoeken voor de buitenplanse afwijking, bijvoorbeeld een archeologisch, landbouwkundig of ecologisch onderzoek. De kosten komen voor rekening van de aanvrager.

2.3.3.3.9

bij het niet verkrijgen van de vergunning, behoudens intrekking van het verzoek door of namens de aanvrager, wordt 75% van de voor dit onderdeel betaalde leges teruggegeven:

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

185,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

185,00

2.3.3.6

indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

185,00

2.3.3.7

indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast

185,00

2.3.3.8

Kennisgevingskaartjes planologisch strijdig gebruik

2.3.3.8.1

Indien bij de verleende vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan het kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" en het kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" is gevoegd, wordt het overeenkomstig 2.3.3 berekende bedrag verhoogd met

100,00

2.3.3.8.2

Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving aanvang werkzaamheden" tenminste vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.

2.3.3.8.3

Indien het bij de verleende vergunning gevoegde kaartje "kennisgeving voltooiing werkzaamheden" uiterlijk vijf werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden ingevuld is ontvangen door het bevoegd gezag, wordt het geheven legesbedrag van € 50,00 teruggegeven.

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

394,00

2.3.4.2

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4 wordt ingetrokken vóór de datum waarop op de aanvraag wordt beslist, wordt op verzoek 50% van de geheven leges teruggegeven.

2.3.4.3

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4 wordt geweigerd, wordt op verzoek 25% van de geheven leges teruggegeven.

2.3.5

Uitweg/inrit

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van gebruik van een uitweg, waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

108,50

2.3.6

Kappen

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:10a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

36,00

2.3.7

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.7.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.7.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor ene beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.8

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

2.3.8.1

voor een ontheffing van de wettelijke verplichting om een bodemonderzoeksrapport te overleggen

275,50

2.3.8.2

voor beoordeling van een bodemonderzoeksrapport, inclusief vooronderzoek

86,50

2.3.8.3

voor beoordeling van een rapport betreffende een nader bodemonderzoek, een bodemsaneringsonderzoek of een bodemsaneringsevaluatie

124,00

2.3.8.4

voor levering van gegevens uit het digitale bodeminformatiesysteem en/of het bodemarchief, per kwartier of gedeelte daarvan

17,50

2.3.9

Geluidsonderzoek

2.3.9.1

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport op grond van de Wet op de geluidhinder

174,00

2.3.9.2

Het in het vorige lid genoemde tarief wordt verhoogd met € 300,-- indien het een verzoek betreft ter verkrijging van een hogere grenswaarde op grond van de Wet op de geluidhinder

2.3.10

Advies

2.3.10.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.10.2

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.11

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.11.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.11.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.11.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag vóór deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.12

Monumenten

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een gemeentelijk of rijksmonument als bedoeld in artikel 2.1.1 onder f. en in 2.2.1 onder b. van de Wabo, bedraagt het tarief

226,00

2.3.13

Registratie sloop en staat van bebouwing

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie van te slopen bouwwerken of registratie van de staat van bebouwing, bedraagt het tarief

365,00

Hoofdstuk 4

Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11. De vermindering bedraagt:

2.4.1.1

bij 6 tot 10 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

10%

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

15%

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

20%

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, een percentage van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip, doch vóór het verlenen van de vergunning een percentage van de op grond van dat onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.2.1

indien de aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na de datum van vergunningverlening en van de vergunning geen gebruik is gemaakt een percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.2.2

indien de aanvraag is ingediend na 24 maanden na de datum van vergunningverlening en van de vergunning geen gebruik is gemaakt een percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt een percentage van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Een bedrag minder dan € 51,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.10 en 2.3.11 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Onverminderd de eventuele kosten voor welstandstoezicht (artikel 2.3.1.2) bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

61,50

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een herziening of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening:

2.7.1.1

voor een aanvraag die betrekking heeft op (planologische) bebouwde kom en waarbij sprake is van de bouw van 1 woning en/of de uitbreiding van overige gebouwen tot 100 m2 oppervlakte of zonder bouwactiviteiten

6.713,00

2.7.1.2

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij sprake is van de bouw van 1 woning en/of de uitbreiding van overige gebouwen tot 100 m2 oppervlakte of zonder bouwactiviteiten

6.713,00

2.7.1.3

voor een aanvraag die betrekking heeft op de (planologische) bebouwde kom en waarbij sprake is van de bouw van 2 t/m 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met een oppervlakte van 100 m2 tot 800 m2

8.633,00

2.7.1.4

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij sprake is van de bouw van 2 t/m 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met een oppervlakte van 100 m2 tot 800 m2

8.633,00

2.7.1.5

voor een aanvraag die betrekking heeft op de (planologische) bebouwde kom en waarbij sprake is van de bouw van meer dan 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met meer dan 800 m2 oppervlakte

10.807,00

2.7.1.6

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij sprake is van de bouw van meer dan 10 woningen en/of de uitbreiding van overige gebouwen met meer dan 800 m2 oppervlakte

10.807,00

2.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een herziening of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a. en b. van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans):

2.7.2.1

voor een aanvraag die betrekking heeft op de (planologische) bebouwde kom en waarbij de gemeente het maken van het plan uitbesteed aan een adviesbureau

5.008,00

2.7.2.2

voor een aanvraag die betrekking heeft op het (planologische) buitengebied en waarbij de gemeente het maken van het plan uitbesteed aan een adviesbureau

5.008,00

2.7.2.3

De hiervoor in de artikelen 2.7.1 en 2.7.2 vermelde tarieven zijn exclusief de kosten voor eventueel benodigde onderzoeken voor het plan, bijvoorbeeld een archeologisch, landbouwkundig of ecologisch onderzoek. Deze kosten komen voor rekening van de aanvrager.

2.7.3

Bij het niet verkrijgen, behoudens intrekking van het verzoek door of namens de aanvrager, van een herziening of een uitwerking als hiervoor bedoeld, wordt 75% van de betaalde leges teruggegeven.

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

57,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.1.1

het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterbedrijf, als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet (commercieel horecabedrijf)

138,00

3.1.2

het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet (para commercieel horecabedrijf)

275,50

3.1.3

wijziging van de leidinggevende in het horecabedrijf, als bedoeld in artikel 8 van de Alcoholwet.

75,00

3.1.4

Het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening van het verbod op het exploiteren van een openbare inrichting, zijnde een horecabedrijf

75,00

3.1.5

Het vervangen van een vergunning voor het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

621,00

Ontheffing sluitingsuur

3.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 of op grond van artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening

71,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementen)

37,00

3.2.2

als bij 3.2.1, voor evenementen met een commercieel karakter

57,00

3.2.3

tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet (evenementenvergunning)

75,00

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijf

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning seksinrichting)

970,00

Hoofdstuk 4

Ventvergunning

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening (venten), per aanvraag, geldig voor:

elke dag of gedeelte daarvan

4,00

Hoofdstuk 5

Kinderopvang

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van een voorziening voor gastouderopvang op locatie van de vraagouder

260,00

3.5.2

om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van een voorziening voor gastouderopvang op locatie van de gastouder

521,00

3.5.3

Om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van een kinderopvangvoorziening (niet zijnde een voorziening voor gastouderopvang)

1.155,00

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

34,50

Hoofdstuk 7

Standplaatsen

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.7.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening, geldig voor:

3.7.2

één dag of gedeelte daarvan

4,00

3.7.3

seizoensgebonden en op recreatie gerichte activiteiten voor één jaar

37,00

3.7.4

Bij weigering van een standplaatsvergunning wordt een tarief in rekening gebracht conform de tariefstelling in de tabel, met een maximum van

57,00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021,

Ondertekening

de griffier,

A.C. Gerrits

de voorzitter,

H.A. Lambooij