Bijdrage regeling Monumentale en toekomstbomen Bernheze

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Intitulé

Bijdrage regeling Monumentale en toekomstbomen Bernheze

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Monumentale boom: een boom die als zodanig is opgenomen op de Lijst Monumentale en Toekomstbomen van de gemeente Bernheze.

 • 2.

  Toekomstboom: een boom die als zodanig is opgenomen op de Lijst Monumentale en Toekomstbomen van de gemeente Bernheze.

 • 3.

  Lijst Monumentale en toekomstbomen: een gemeentelijk overzicht van geregistreerde bomen die aan de criteria uit het Bomenbeleidsplan voldoen en welke door het college is bekrachtigd.

 • 4.

  Eigenverklaring: getekende getuigenis van de subsidieaanvrager dat het onderhoud is uitgevoerd conform de vooraf goedgekeurde werkzaamheden.

 • 5.

  Subsidie: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), te weten “de aanspraak op financiële middelen, door het bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten”.

 • 6.

  Subsidieverlening: het toekennen van subsidie voor een bepaalde activiteit (ingevolge afdeling 4.2.3 Awb), waardoor de aanvrager een aanspraak krijgt op financiële middelen, mits hij daadwerkelijk de gesubsidieerde activiteit verricht en zich aan de eventueel aan hem opgelegde verplichtingen houdt;

 • 7.

  Boomdeskundige: Een uitvoerende partij die aantoonbaar een certificaat European Tree Worker (ETW) bezit

 • 8.

  Onderzoek en advies: Onderzoeks- en advieswerkzaamheden die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht of die nodig zijn om een goede inschatting te kunnen maken van benodigde maatregelen voor duurzame instandhouding van de boom

 • 9.

  Groot onderhoud: werkzaamheden die nodig zijn om de boom veilig en vitaal in stand te houden en die het regulier onderhoud overstijgen.

 • 10.

  Regulier onderhoud: normale, periodiek terugkerende onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de houtopstand en/of bij elke boom kunnen worden verwacht

 • 11

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bernheze.

 • 12

  Awb: de algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Overtuig uzelf als eigenaar, of gemachtigde dat de houtopstand bij het college geregistreerd staat als Monumentale boom of Toekomstboom. U kunt hiervoor de website van de gemeente raadplegen.

 • 2.

  De aanvraag van de bijdrage gebeurt door de eigenaar of gebruiker door het invullen van het Aanvraagformulier bijdrageregeling Monumentale en toekomstbomen, vergezeld van een offerte van een deskundig gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf.

 • 3.

  Indien de eigenaar en de gebruiker van de boom niet dezelfde partij zijn, dienen beiden de aanvraag te ondertekenen.

 • 4.

  Het college beoordeelt de aanvraag en stuurt binnen drie maanden een subsidieverlening dan wel een afwijzing. Het kan zijn dat eerst de houtopstand en de voorgestelde maatregelen ter plaatse worden beoordeeld. Bij verlening wordt een zogeheten ‘eigenverklaring’ meegestuurd.

 • 5.

  Nadat de werkzaamheden zijn voltooid en de aanvrager de nota van het uitvoerend bedrijf heeft ontvangen wordt de eigen verklaring door aanvrager ingevuld en opgestuurd naar het college.

 • 6.

  Na ontvangst van een volledig naar waarheid ingevulde eigenverklaring en een kopie van de rekening vindt controle van uitgevoerde werkzaamheden en plichten van de aanvrager plaats door of namens het college.

Artikel 3 Bijdrageregeling:

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling komen in aanmerking houtopstanden die op de Lijst Monumentale en Toekomstbomen staan.

 • 2.

  Een bijdrage kan worden verleend aan:

  • 1.

   de eigenaar van de grond waarop de houtopstand aanwezig is, of waarin een houtopstand geworteld is;

  • 2.

   een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop de houtopstand aanwezig is.

  • 3.

   (Semi-)overheden en bedrijven kunnen geen aanspraak maken op een bijdrage.

  • 4.

   Kosten voor onderzoek en advies worden 100% vergoed, tot een maximum van € 500,- per onderzoek

  • 5.

   Kosten voor groot onderhoud worden 50% vergoed, tot een maximum van € 750,-- per boom

  • 6.

   De bijdrage is inclusief verschuldigde BTW.

  • 7.

   Onder het onderzoek en advies zoals in artikel 1, lid 8 worden verstaan onderzoek naar de kwaliteit van de boom en groeiplaats en advisering omtrent duurzaam behoud en veiligheid

  • 8.

   Onder het groot onderhoud zoals in artikel 1, lid 9 worden verstaan:

   • 1.

    structurele verbetering van de ondergrondse groeiplaats, door bijvoorbeeld het bodemmateriaal te verbeteren, of negatieve invloeden weg te nemen

   • 2.

    bescherming van de bovengrondse groeiplaats door bijvoorbeeld het (ver-) plaatsen van rasters

   • 3.

    eenmalige snoei die specifiek nodig is voor het duurzaam behoud van de boom, zoals het voor de eerste maal knotten of kandelaberen

   • 4.

    kroonverankering

 • 3.

  Onder het regulier onderhoud als bedoeld in artikel 1, lid 10, wordt verstaan:

  • 1.

   Het periodiek snoeien, knotten of kandelaberen

  • 2.

   het opruimen en afvoeren van snoeihout

  • 3.

   het opruimen en afvoeren van grond, hekwerken en bestratingsmaterialen na afloop van de werkzaamheden

  • 4.

   het rooien en afvoeren van de boom.

 • 4.

  Indien een eigenaar/aanvrager ophoudt eigenaar te zijn of onbevoegd wordt over de boom te beschikken, vervalt het recht op subsidie.

 • 5.

  In geval het eigendom van de boom gedeeltelijk overgaat of de boom gedeeltelijk teniet gaat, bepaalt het college of en in hoeverre verdere verlening van de subsidie plaats vindt.

Artikel 4 Algemene voorwaarden

 • 1.

  De aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van subsidie tot het achteraf tekenen van een eigenverklaring en het nakomen van de voorwaarden en verplichtingen zoals gesteld in deze subsidieregeling.

 • 2.

  De aanvrager verplicht zich bij het aanvragen van een bijdrage tot het duurzaam instandhouden van de houtopstand.

 • 3.

  Alle werkzaamheden die in aanmerking komen voor een bijdrage dienen door een boomdeskundige te worden uitgevoerd. Het college kan een aanvraag weigeren indien zij van menig is dat het bedrijf niet gespecialiseerd is in de boomverzorging.

 • 4.

  Een bijdrage wordt slechts verleend indien:

  • 1.

   de houtopstand niet in een onomkeerbaar slechte staat verkeert;

  • 2.

   een offerte met de toelichting op de uit te voeren werkzaamheden vooraf door het college is goedgekeurd. Deze offerte met toelichting dient te zijn opgesteld door een boomdeskundige;

  • 3.

   de werkzaamheden, na beoordeling en goedkeuring door het college, uitgevoerd worden door een boomdeskundige;

  • 4.

   na voltooiing van het werk de eigenverklaring en een kopie van de rekening binnen één maand na uitvoering van de werkzaamheden is verstuurd naar het college;

  • 5.

   de werkzaamheden binnen 12 maanden na het besluit tot verlenen van een bijdrage worden uitgevoerd.

 • 5.

  Het college zal controleren of de eigenaar aan zijn/haar plichten voldoet.

Artikel 5 Uitbetaling bijdrage, terugvordering en subsidieplafond

 • 1.

  De betaling van de bijdrage zal slechts geschieden nadat:

  • 1.

   De aanvrager heeft voldaan aan alle voorwaarden zoals gesteld in deze bijdrageregeling;

  • 2.

   Na controle is gebleken dat het werk op deskundige wijze en conform de goedgekeurde werkzaamheden is uitgevoerd.

 • 2.

  Indien aantoonbaar misbruik van de regeling wordt gemaakt, houdt het college zich het recht voor de bijdrage (gedeeltelijk) niet uit te betalen of bij naderhand vastgestelde onjuiste informatie, naar het oordeel van het college, houdt het college zich het recht voor de uitbetaalde bijdrage terug te vorderen.

 • 3.

  Indien de aanvrager voorwaarden en verplichtingen, zoals gesteld in deze regeling, niet nakomt of bij ernstige nalatigheid, vervalt van rechtswege het recht op een bijdrage en kan reeds uitgekeerde bijdrage worden teruggevorderd.

 • 4.

  Als het jaarlijks subsidieplafond is bereikt houdt het college zich het recht voor de subsidie niet te verlenen.

Artikel 6. Bijzondere beslissingsbevoegdheid

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist het college.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 16 oktober 2021

Mw. P. Hurkmans

secretaris

mw. M. Moorman

burgemeester

Ondertekening