Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Legesverordening 2022

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo ;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo d.d. 23 november 2021;

overwegende, dat jaarlijks de belastingverordeningen voor het volgende belastingjaar aangepast en vastgesteld worden op basis van het begrotingsbeleid;

gehoord de Commissie Algemene Zaken d.d. 30 november 2021;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

besluit :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

(Legesverordening 2022).

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3.

  activiteiten van verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk worden vrijgesteld van leges voor zover betreft de categorieën A en B zoals aangegeven onder artikel 3.2.1.2 en 3.2.1.3

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte va neen in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • a. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • b. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10

Het college van Burgemeester en wethouders is bevoegd tot wijzigen van deze verordening, in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papier verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De artikelen en tarieventabel van de “Legesverordening 2021” van 14 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 13 december 2021.

De raad voornoemd,

W.H.F. Geboers

griffier

J.C.J. van Bree

Voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de Villa te Geldrop en Oude Raadhuis te Mierlo op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag 12.00 uur

€ 356,50

1.1.1.2

donderdag (mits dit een werkdag is) om 09.00 en 09.15 uur (gratis huwelijk aan de balie)

€ 0,00

1.1.1.2.1

Donderdag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.30 uur (tussenvariant in de villa)

€ 156,00

1.1.1.3

Vrijdag vanaf 13.00 uur

€ 445,00

1.1.1.4

Zaterdag

€ 534,50

1.1.1.5

Zondag

€ 712,50

 

Voor andere locaties zijn de tarieven exclusief de huurkosten van de trouwlocatie. Dit zijn geen leges en moet men zelf verrekenen met de beheerder.

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 36,40

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.8.1

Het tarief voor het toezenden van een schriftelijk aangevraagd stuk als bedoeld in artikel 1.1.8 wordt verhoogd met

€ 7,70

1.1.10

Het tarief bedraagt voor een annulering of wijziging voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap zonder plausibele reden

€ 78,80

1.1.11

Indien de in 1.1.10 bedoelde annulering of wijziging zonder plausibele reden is, en een week of korter voor de huwelijksvoltrekking is, dan bedraagt het tarief 

€ 127,50

1.1.12

Verzoek tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

€ 199,50

1.1.13

Het tarief bedraagt voor een Toetsing trouwlocatie

€ 121,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5 

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,90

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:  

€ 51,60

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2 

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt: 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een kopie van een rijbewijs

€ 8,15

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 14,30

1.4.2.1.1

verstrekking afschrift Brp (digitaal aangevraagd)

€ 8,40

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 656,50

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.881,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 5.229,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 19.623,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 28.827,00

1.4.5 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het indienen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, van het Besluit Brp

€ 7,60

1.4.6 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basis Registratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van een gemeentebegroting

€ 55,80

1.7.1.2

een afschrift van een jaarrekening

€ 55,80

1.7.1.3

een afschrift van een burgerjaarverslag

€ 44,60

1.7.1.4

een afschrift van een Kadernota

€ 55,80

17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,15

1.7.2.2

tot het afsluiten van een (post)abonnement voor een kalenderjaar: 

1.7.2.2.1

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 115,50

1.7.4

Indien het aangevraagde als bedoeld in deze hoofdstuk digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€ 0,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.2

Plots uit digitale bestanden:

1.8.1.2.1

Formaat 

 

A2 

€ 20,00

 

A1 

€ 26,80

 

A0 

€ 39,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van, of uittreksel uit:

1.8.2.5

van de beperkingenbesluiten uit het WKPB-register waartoe een registratieverplichting bestaat volgens de WKPB  bedraagt per perceel

€ 17,80

1.8.2.5.1

het op verzoek verkrijgen van inzage in het WKPB-register en of de WKPB-registratie

€ 0,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,95

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,80

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de “Huisvestigingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023”

€ 45,80

1.11.2

Het bepaalde in artikel 1.11.1 is niet van toepassing op of namens statushouders als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder i, van de “Huisvestigingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2020-2023” ingediende verzoeken om een urgentiebeschikking 

1.11.3

De in artikel 1.11.1. bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 113,50

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 78,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1 

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3 

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden

€ 226,50

1.16.1.4 

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 53,80

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 21,60

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het indienen van een verzoek tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 7c lid 2 van de Wet op de kansspelen (meldingsbesluit klein kansspel)

€ 21,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie, kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte ≥100m¹ is bedraagt:

€ 401,85

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 c.q. 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m² bedraagt:

€ 200,92

1.17.3

Het tarief genoemd in 1.17.1 en of 1.17.2 wordt per strekkende meter sleuf, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, vermeerderd met

€ 1,93

1.17.4

Het tarief conform voorgaand artikel 1.17.1 en 1.17.2 wordt met een toeslag verhoogd. Deze toeslag wordt berekend over de totaal bemeten sleuflengte voor zover gelegen buiten de bebouwde kom. De toeslag wordt als volgt opgebouwd:

1.17.4.1

Over de eerste 2.000 meter sleuflengte, per meter: 

€ 1,37

1.17.4.2

Over de sleuflengte, groter dan 2.000 meter en kleiner of gelijk aan 50.000 meter, per meter:

€ 0,80

1.17.4.3

Over de resterende totale sleuflengte, per meter:

€ 0,69

1.17.5

Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.17.1 tot en met 1.17.4.3 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraagt weigert of buiten behandeling stelt.

 

De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1 

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 67,60

1.18.1.1

tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van het buiten de venstertijden berijden van de Korte Kerkstraat in Geldrop met een motorvoertuig, geldig voor:

a. één dag

€ 37,40

b. twee tot en met vijf dagen

€ 56,20

c. langer dan vijf dagen (maximaal één jaar)

€ 66,20

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van het buiten de venstertijden berijden van de Korte Kerkstraat in Geldrop met een brommobiel (maximaal één kalenderjaar)

€ 67,60

1.18.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in overige gevallen

€ 67,60

1.18.2 

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 67,60

1.18.3 

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 46,40

1.18.4 

Onverminderd het bedrag genoemd in 1.18.3 bedraagt het tarief voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 16,60

1.18.5

De leges voor het toekennen aanleg van een gehandicapten-parkeerplaats bedragen

€ 110,00

1.18.6

De leges voor het wijzigen van de kentekenplaat van een gehandicaptenparkeerplaats bedragen

€ 27,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Kinderopvang

1.19.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot exploitatie en opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) zoals bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang (Wko) bedraagt:

1.19.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een kinder-dagverblijf tot exploitatie en opname in het LRKP (Wko 1.45 lid 1)

€ 391,00

1.19.1.2 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een buitenschoolse opvang tot exploitatie en opname in het LRKP (Wko 1.45 lid 1)

€ 391,00

1.19.1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een gastouderbureau tot exploitatie en opname in het LRKP (Wko 1.45 lid 2) 

€ 391,00

1.19.1.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag door een gastouderbureau voor een gastouder tot exploitatie en opname in het LRKP (Wko 1.45 lid 2)

€ 279,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1 

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV waarvoor de vergunning geldig is, per standplaats voor de duur van:

 

a. onbepaalde tijd voor 1 dagdeel per week

€ 73,60

 

b. onbepaalde tijd voor 2 dagdelen per week

€ 169,00

 

c. onbepaalde tijd voor 3 of meer dagdelen per week

€ 197,50

 

d. maximaal 1 maand en 1 tot 4 dagdelen per week

€ 73,60

 

e. maximaal 1 maand en meer dan 4 dagdelen per week

€ 73,60

 

f. maximaal een week en een onbeperkt aantal dagdelen 

€ 73,60

 

g. overige situaties

€ 73,60

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:4 van de APV (straatmuzikant) voor de duur van:

 

a. een dag

€ 12,60

 

b. een week of gedeelte daarvan dat langer duurt dan een dag

€ 19,20

 

c. een maand of gedeelte daarvan dat langer duurt dan een week

€ 39,40

 

d. meer dan een maand doch minder dan 6 maanden

€ 63,80

 

e. 6 maanden en langer doch minder dan 12 maanden 

€ 95,80

 

f. 12 maanden

€ 109,00

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:3 van de APV (aanbieden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen) voor de duur van:

 

a. een dag

€ 12,60

 

b. een week of gedeelte daarvan dat langer duurt dan een dag

€ 19,20

 

c. een maand of gedeelte daarvan dat langer duurt dan een week

€ 39,40

 

d. meer dan een maand doch minder dan 6 maanden

€ 63,80

 

e. 6 maanden en langer doch minder dan 12 maanden 

€ 95,80

 

f. 12 maanden

€ 109,00

1.20.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:5 zesde lid van de APV (het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg in strijd met de publieke functie ervan)

€ 21,80

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 tweede lid van de APV (ontheffing geluidshinder)

€ 73,60

1.20.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de APV (het parkeren van reclamevoertuigen)

€ 73,60

1.20.1.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:22 vijfde lid van de APV (ontheffing verkeer in natuurgebieden)

€ 73,60

1.20.1.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:23 van de APV (stookontheffing)

€ 39,40

1.20.1.11

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op basis van de APV welke in deze tarieventabel niet is genoemd

€ 17,00

1.20.1.12

voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen van een luchtballon ingevolge artikel 10 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen d.d. 14 oktober 1988, stb 511

€ 56,60

1.20.1.13

Tot het verstrekken/waarmerken van een opkopersregister als bedoeld in het Besluit opkopersregister

€ 16,80

1.20.2.1

tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,40

1.20.2.2

tot het verkrijgen van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,10

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,15

1.20.2.2.3

per pagina op papier van A2-, A1- of A0-formaat 

€ 9,50

1.20.2.2.4

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.2.2.1 of 1.20.2.2.2 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina 

€ 0,10

1.20.2.3

van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk met een oppervlakte van:

 

- formaat A4

€ 1,50

 

- formaat A3

€ 1,60

 

- formaat A2, A1 of A0

€ 9,50

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 13,00

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,15

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 23,80

1.20.3.2

een afschrift van een exemplaar van de Bouwverordening

€ 78,20

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.4.1

een afschrift van een willekeurige andere verordening:

1.20.4.1.1

voor ieder daaraan besteed kwartier in verband met nasporing 

€ 20,80

1.20.4.1.2

te verhogen met: een afschrift of fotokopie van de verordening per pagina A4

€ 0,10

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen, exclusief 21% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de door het college van B&W vastgestelde ROEB-lijst . (in de bijlage 1 weergegeven: Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen van de bouwlegestoets, van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht.)

Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten dan verstaan, de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting.

In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Schriftelijk oordeel over de vraag of voor een activiteit een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is / principeverzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

tot afgifte van een schriftelijk oordeel over de vraag of voor een activiteit al dan niet een omgevingsvergunning voor het bouwen (als bedoeld in artikel 2.1. lid 1 onder a Wabo) is vereist

€ 95,00

2.2.2

Voor een principeverzoek tot het verkrijgen van een indicatie of aan een voorgenomen project voor een omgevingsactiviteit medewerking gegeven zal worden:

2.2.2.1

Als het verzoek betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

voor een eerste beoordeling

€ 500,00

 

voor elke volgende beoordeling, per beoordeling

€ 200,00

 

- per in te schakelen externe adviseur verhoogd met

€ 150,00

 

Voor projecten met bouwkosten < €5.000 geldt het volgende tarief

€ 95,00

 

Voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project Voor activiteiten met betrekking tot milieu in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt het tarief

€ 0,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door de beoordeling van een principeverzoek, worden de daarvoor opgelegde legestarieven in mindering gebracht op de tarieven voor de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

€ 92,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 25.000 bedragen:

 

3,6% van de bouwkosten

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 920,00

 

vermeerderd met 3,0% van de bouwkosten die € 25.000 te boven gaan

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 1.686,00

 

vermeerderd met 2,9% van de bouwkosten die € 50.000 te boven gaan

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

€ 3.168,00

 

vermeerderd met 2,8% van de bouwkosten die € 100.000 te boven gaan

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 6.030,00

 

vermeerderd met 2,7% van de bouwkosten die € 200.000 te boven gaan

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 14.308,00

 

vermeerderd met 2,3% van de bouwkosten die € 500.000 te boven gaan

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 26.061,00

 

vermeerderd met 1,7% van de bouwkosten die € 1.000.000 te boven gaan

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 20.000.000,00 bedragen:

€ 43.435,00

 

vermeerderd met 1,1% van de bouwkosten die € 2.000.000 te boven gaan

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten €20.000.000,00 of meer bedragen:

€ 245.791,00

2.3.1.1.11

Betreft het bouwplan woningen in één complex, van één en hetzelfde type, dan wordt het tarief als hierboven bepaald, met dien verstande dat de bouwkosten dan als volgt worden berekend:

 

 - Bij 1 t/m 4 gelijke woningen geldt het tarief over de bouwkosten van het werkelijke aantal woningen.

 

 - Bij 5 t/m 10 gelijke woningen geldt het tarief over de bouwkosten van 5 woningen.

 

 - Bij 11 t/m 20 gelijke woningen geldt het tarief over de bouwkosten van 6 woningen.

 

 - Bij 21 t/m 30 gelijke woningen geldt het tarief over de bouwkosten van 8 woningen.

 

 - Bij 31 t/m 40 gelijke woningen geldt het tarief over de bouwkosten van 10 woningen.

 

 - Bij 41 t/m 50 gelijke woningen geldt het tarief over de bouwkosten van 12 woningen.

 

 - Deze cumulatie gaat op dezelfde wijze door per 10 gelijke woningen (51 t/m 60 is bouwkosten van 14 woningen, 61 t/m 70 is bouwkosten van 16 woningen. En zo verder).

 

 

 

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een volgende (tweede/derde etc.) welstandstoets noodzakelijk is, (per extra vergadering)

€ 202,50

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, voor een advies van de agrarische commissie

€ 800,00

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

 

een vermeerdering van

30%

 

van de in dat artikel bepaalde leges met een minimum bij te tellen bedrag van 

€ 275,00

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 564,50

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro is vastgesteld en ook geen sprake is van één van de in artikel 6.12 lid 2 Wro genoemde situaties:

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 293,50

 

Wanneer deze activiteit al dan niet in combinatie is met de activiteit bouwen en de geschatte bouwkosten bedragen minder dan € 5.000,00 dan bedragen de leges planologisch strijdig gebruik

€ 104,50

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 468,50

 

Wanneer deze activiteit al dan niet in combinatie is met de activiteit bouwen en de geschatte bouwkosten bedragen minder dan € 5.000,00 dan bedragen de leges planologisch strijdig gebruik

€ 104,50

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking) is het tarief afhankelijk van het oppervlak van het plangebied:

 

a. <0,50 ha:

€ 4.141,00

 

b. 0,50 ha – 0,99 ha:

€ 5.378,00

 

c. 1,00 ha – 2,99 ha:

€ 8.963,00

 

d. 3,00 ha – 4,99 ha:

€ 13.447,00

 

e. 5,00 ha – 9,99 ha:

€ 15.687,00

 

f. ≥10,00 ha:

€ 17.927,00

2.3.3.4

Wanneer deze activiteit al dan niet in combinatie is met de activiteit bouwen én de geschatte bouwkosten bedragen minder dan € 5.000,00 dan bedragen de leges planologisch strijdig gebruik

€ 104,50

 

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking)

€ 468,50

2.3.3.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken

€ 209,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wro bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken

€ 209,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wro bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegevenregels is afgeweken

€ 209,00

2.3.3.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken

€ 209,00

2.3.3.9

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.3 voorgaand bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang van gebruik:

een vermeerdering van 30% van de in dat artikel bepaalde leges met een minimum bij te tellen bedrag van € 250,00.

 

 

2.3.4

Tijdelijke vergunning

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, met een tijdelijke instandhoudingstermijn van maximaal 2 jaar, dan bedraagt het gezamenlijke tarief voor de activiteiten 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3:

€ 104,50

2.3.4.2

bij een instandhoudingstermijn langer dan 2 jaar, doch korter dan 10 jaar:

50%

 

van het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1.1 e.v. met dien verstande dat er altijd het minimale bedrag van € 90,00 in rekening wordt gebracht.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 253,50

 

Vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

cat. 1    : 1 m² t/m 100 m²

€ 182,00

 

cat. 2    : 101 m² t/m 500 m²

€ 182,00

 

+ € 1,70 p/m²

 

cat. 3.   : 501 m² t/m 2000 m²

€ 888,00

 

+ € 0,70 p/m²

 

cat. 4    : 2001 m² t/m 5000 m²

€ 1.978,00

 

+ € 0,24 p/m²

 

cat. 5    : 5001 m² t/m 50000 m²

€ 2.725,00

 

+ € 0,03 p/m²

 

cat. 6    : 50001 m² en meer

€ 4.126,00

 

+ € 0,01 p/m²

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 525,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 525,00

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Geldrop-Mierlo aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 11 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 395,50

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Geldrop-Mierlo aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 11 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 395,50

2.3.6.5

Indien voor de aanvraag geen advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benodigd is, bedraagt het tarief, in plaats van de tarieven als genoemd in 2.3.6.1 tot en met 2.3.6.4:

€ 104,50

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van een of meer uitwegen waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 2.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 362,00

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen of het veranderen van het gebruik van een of meer bestaande uitwegen waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 2.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 50% van het onder 2.3.9. genoemde tarief.

€ 181,00

 

 

2.3.10A

Handelsreclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo in samenhang met de ‘Reclameverordening Geldrop-Mierlo 2019’ en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 95,80

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 468,50

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag  tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 468,50

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 104,50

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 104,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 104,50

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld;

2.3.16.1 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 206,50

2.3.16.2 

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag welke krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.3

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma’s van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen KNA 3.2

€ 950,00

2.3.16.4

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde rapportages bureauonderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek overig (IVO-O)

€ 950,00

2.3.16.5

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde rapportages inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-P) en definitieve rapportages (DO)

€ 1.176,00

 

 

2.3.16.6

Akoestisch rapport

 

Het tarief voor het indienen van een aanvraag voor de beoordeling van de resultaten van een akoestisch rapport (afdeling 3.1 bouwbesluit) bedraagt voor de bepaling van de gevelisolatie van een woning of andere geluidsgevoelige objecten

€ 154,50

 

 

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 468,50

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 468,50

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien de begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het indienen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Dit artikel geldt niet wanneer sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 2.6.1. 'Niet in behandeling nemen van een (concept)aanvraag omgevingsvergunning'.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1.

Teruggaaf als gevolg van intrekking vooroverleg of (concept)aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of uitweg/inritactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn verzoek/aanvraag om (vooroverleg) omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of uitweg/inritactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.9 en 2.3.9.1 intrekt na indiening bij de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1.

Indien binnen 5 werkdagen blijkt dat de (concept-)aanvraag abusievelijk is ingediend

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de (concept-)aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het indienen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3 

indien de (concept-)aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 8 weken na het indienen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.4 

indien de (concept-)aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en voor de besluitvorming ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of uitweg/inritactiviteiten

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en aanleg- of uitweg/inritactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.9 en 2.3.9.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

2.5.3 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of uitweg/inritactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en aanleg- of uitweg/inritactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.9 en 2.3.9.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.4

Indien na indiening van een aanvraag blijkt dat het plan vergunningsvrij is dan bedraagt, analoog aan onderdeel 2.2.1, het tarief:

€ 104,50

2.5.5

Indien na indiening en (herhaaldelijke) aanpassing en (her)beoordeling van het plan blijkt dat het plan vergunningvrij is geworden dan bedraagt het tarief:

€ 259,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6a Niet in behandeling nemen van een (concept)aanvraag omgevingsvergunning

2.6.1

Indien na het indienen van een (concept)aanvraag omgevingsvergunning het college op grond van artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht besluit het plan niet in behandeling te nemen bedragen de leges:

 

a. voor een conceptaanvraag met bouwcomponent

50%

 

van het tarief in onderdeel 2.2.3

 

b. voor een aanvraag omgevingsvergunning met bouwcomponent

50%

 

van het tarief in onderdeel 2.3

 

c. voor een aanvraag zonder bouwcomponent

€ 84,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 58,80

2.7.1

vermeerderd met de tarieven van adviseurs (onderdeel 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.2 (constructie, welstand e.d.)) die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van goedkeuring naar het oordeel van het college van B&W.

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, administratieve wijziging in het project:

€ 58,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen / uitwerkingen en exploitatieplan

2.8.1

Het tarief voor het indienen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in art 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is afhankelijk van het oppervlak van het plangebied: 

 

a. <0,50 ha:

€ 4.733,00

 

b. 0,50 ha – 0,99 ha:

€ 7.469,00

 

c. 1,00 ha – 2,99 ha:

€ 11.205,00

 

d. 3,00 ha – 4,99 ha:

€ 14.941,00

 

e. 5,00 ha – 9,99 ha:

€ 16.808,00

 

f. ≥10,00 ha:

€ 18.675,00

 

 

2.8.2

Het tarief voor het indienen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a, van de Wet ruimtelijke ordening is afhankelijk van het oppervlak van het plangebied:

 

a. <0,50 ha:

€ 3.551,00

 

b. 0,50 ha – 0,99 ha:

€ 4.483,00

 

c. 1,00 ha – 2,99 ha:

€ 7.469,00

 

d. 3,00 ha – 4,99 ha:

€ 11.205,00

 

e. 5,00 ha – 9,99 ha:

€ 13.073,00

 

f. ≥10,00 ha:

€ 14.941,00

 

 

2.8.3

Het tarief voor het indienen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b, van de Wet ruimtelijke ordening is afhankelijk van het oppervlak van het plangebied:

 

a.    <0,50 ha:

€ 4.141,00

 

b.    0,50 ha – 0,99 ha:

€ 4.483,00

 

c.    1,00 ha – 2,99 ha:

€ 7.469,00

 

d.    3,00 ha – 4,99 ha:

€ 11.205,00

 

e.    5,00 ha – 9,99 ha:

€ 13.073,00

 

f.    ≥10,00 ha:

€ 14.941,00

 

 

2.8.4

Het tarief voor het vaststellen van een exploitatieplan dat op grond van artikel 6.12 Wro moet worden vastgesteld is afhankelijk van het oppervlak van het plangebied:

 

a. < 0,50 ha:

€ 1.194,00

 

b. 0,50 ha – 0,99 ha:

€ 1.868,00

 

c. 1,00 ha – 2,99 ha:

€ 2.801,00

 

d. 3,00 ha – 4,99 ha:

€ 3.736,00

 

e. 5,00 ha – 9,99 ha:

€ 4.296,00

 

f. ≥10,00 ha:

€ 4.640,00

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 

€ 181,00

2.10.1.

Het tarief voor het indienen van een aanvraag voor de beoordeling van het politiekeurmerk veilig wonen bij complexbouw bedraagt 

€ 389,50

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1 

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 395,50

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2 van de Drank- en Horecaverordening

€ 282,50

 

Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.1 van deze tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.2 niet in rekening gebracht   

3.1.2.1

een aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevende in een bestaande Drank- en Horecavergunning

€ 169,00

3.1.2.2

een aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevende in een bestaande exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 8 van de Drank- en Horecaverordening. Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.2.1 van deze tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.2.2 niet in rekening gebracht

€ 169,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 11 van de Drank- en Horecaverordening.

€ 56.60

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet 

€ 169,00

3.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in Artikel 7 van de Drank- en Horecaverordening (melding verandering Horecagelegenheid).  Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.2 van deze tarieventabel, wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1.6 niet in rekening gebracht

€ 169,00

3.1.7 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 56,60

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1 

Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo voor het organiseren van een evenement:

3.2.1.1 

meldingsplichtig evenement (vergunningsvrij)

€ 0,00

3.2.1.2 

-categorie A: regulier evenement

€ 167,00

3.2.1.3 

-categorie B: evenement met verhoogde aandacht

€ 335,50

3.2.1.4 

-categorie C: risico-evenement

€ 5.528,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening: 

3.3.1.1.1

voor een escortbedrijf 

€ 2.918,00

3.3.1.1.2

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.3.1.1.1

€ 2.918,00

3.3.1.2

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

3.3.1.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:17 van de APV (exploiteren van een sekswinkel in een onroerende zaak) 

€ 461,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1 

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet: 

€ 56,60

3.6.1.1

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 

€ 41,60

3.6.2 

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 41,60

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 463,00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 13 december 2021

De raad voornoemd,

W.H.F. Geboers,

griffier