Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar.

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW);

B E S L U I T :

1. onder intrekking van alle voor 1 januari 2022 daartoe genomen besluiten, als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c van de Gemeentewet (zijnde de invorderingsambtenaar), voor de invordering op grond van

- de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van leges;

- de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten;

- de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden;

- de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie;

aan te wijzen per 1 januari 2022:

de Concerncontroller/afdelingshoofd Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

de Concern-adviseur Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

de Businesscontroller Sociaal Domein;

2. onder intrekking van alle voor 1 januari 2022 daartoe genomen besluiten, als onbezoldigd gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, eerste lid, onder c van de Gemeentewet (zijnde de invorderingsambtenaar), voor de invordering op grond van

- de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen;

- de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing;

- de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting;

- de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing;

- de Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul;

aan te wijzen per 1 januari 2022:

de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

Ondertekening

Valkenburg aan de Geul, 14 december 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester