Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges Gulpen-Wittem 2022

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Gulpen-Wittem 2022

DE RAAD VAN DE gemeente GULPEN-WITTEM

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2021,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h,

en

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

en

de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen:

de ‘verordening op de heffing en invordering van leges Gulpen-Wittem 2022’

(Legesverordening Gulpen-Wittem 2022)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grond-exploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • e.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • f.

  De stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van - van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “legesverordening Gulpen-Wittem 2021” van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12.2 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3. De in onderdeel 1.17.4 genoemde “Uitvoeringsregels AVOI gemeente Gulpen-Wittem” en het in onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel genoemde normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en de “Eenheidsprijzentabel berekening bouwkosten” worden bekendgemaakt door terinzagelegging aan de balie van het klantencontactcentrum in het gemeentehuis, gelegen aan de Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “legesverordening Gulpen-Wittem 2022".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021.

De griffier,

Mr. R. Reichrath

De voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers - Rutjens

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de legesverordening Gulpen-Wittem 2022

(zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de vergadering op 16 december 2021)

Titel 1

Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

2022

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur:

€ 242,-

1.1.1.2

dinsdag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur:

€ 242,-

1.1.1.3

vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur:

€ 303,-

1.1.1.4

zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur:

€ 363,-

1.1.1.5

dagen of dagdelen die door burgemeester en wethouders bij algemeen bekend gemaakt besluit als collectieve verlofdag zijn vastgesteld of ten aanzien waarvan bij algemeen bekend gemaakt besluit is bepaald dat ze voor de invulling van arbeidsduurverkorting zullen worden aangewend of op zondagen of algemeen erkende christelijke of nationale feestdagen of op tijdstippen welke vallen buiten de uren genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4. en de uren welke voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen of registraties van partnerschappen (maandag van 14.00 tot 16.00 uur) zijn vastgesteld:

€ 484,-

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

€ 35,-

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek of op de door de gemeenteraad aangewezen externe locaties, of als een locatie op verzoek eenmalig wordt aangewezen als externe locatie:

€ 150,-

 

De tarieven als genoemd onder 1.1.1 verhoogd met:

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

€ 150,-

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 19,-

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 33,-

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor een huwelijksvoltrekking of een registratie van een partnerschap:

€ 35,-

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,-

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand, per inlichting op één persoon betrekking hebbende

€ 18,-

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken van een huwelijk of registratie partnerschap (met uitzondering van de kosteloze huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap):

1.1.9.1

Indien de annulering plaatsvindt terwijl nog geen voornemen om in het huwelijk te treden of registratie partnerschap kenbaar is gemaakt:

€ 61,-

1.1.9.2

Indien de annulering plaatsvindt nadat het voornemen om in het huwelijk te treden of registratie partnerschap kenbaar is gemaakt, doch meer dan één maand voor de geplande huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap:

€ 121,-

1.1.9.3

Vindt de annulering binnen één maand voor de geplande huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap plaats of verschijnt men niet op de geplande dag en het geplande tijdstip van voltrekking van het huwelijk of registratie partnerschap, vindt er geen restitutie van leges plaats.

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

2022

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag :

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.3

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95*

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,60*

1.2.7

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen :

€ 16,25*

* : wettelijk vastgestelde maximum tarieven

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

2022

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,-*

1.3.2

Het tarief genoemd in artikel 1.3.1 wordt:

1.3.3

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

* : wettelijk vastgestelde maximum tarieven

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

2022

14.1

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan, verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 7,50

1.4.2.2

tot het gelijktijdig verstrekken van één of meer gegevens van meerdere personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres en tot één gezin behoren (gezinsuittreksel):

€ 7,50

1.4.2.3

en indien de gegevens per post worden toegezonden, het tarief als genoemd onder 1.4.2.1 en 1.4.2.2 verhoogd met:

€ 3,-

1.4.2.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024 / 2012 (PbEU 2016, L 200) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 16,-

1.4.4.2

en indien de gegevens per post worden toegezonden, het tarief als genoemd onder 1.4.4.1 verhoogd met

€ 3,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen

€ 7,50*

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van nasporingen ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen waarvoor de Basisregistratie Personen geheel of gedeeltelijk moet worden doorlopen en die worden vervaardigd met behulp van geautomatiseerde apparatuur, voor ieder daaraan besteed uur of gedeelte van een uur:

€ 64,-

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst (in andere gevallen dan waarin dit kosteloos moet):

€ 12,-

* : wettelijk vastgestelde maximum tarieven

Hoofdstuk 5

Vervallen

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Vervallen

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

2022

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988:

€ 16,50

1.8.2

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988:

€ 16,50

1.8.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 16,50

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

2022

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

voor het verstrekken een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

€ 6,-

1.9.3

Voor de behandeling van een verklaring van optie of een verzoek tot naturalisatie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit optie- en naturalisatie-gelden 2002, zijn van toepassing de tarieven zoals die zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

2022

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeente-archief berustende stukken, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,-

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het samenstellen van een uittreksel uit een in het gemeente-archief berustend stuk, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,-

1.10.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het doen van naspeuringen in de kadastrale registers, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,-

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid van een pand of een gebied, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,-

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP, ongeacht het resultaat van het onderzoek per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 16,-

1.10.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek opmaken van stukken voor zover daarvoor niet in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 55,-

Hoofdstuk 11

Gereserveerd

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

2022

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 60,-

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

2022

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor iedere kansspelautomaat

€ 84,00*

1.16.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het overschrijven van een lopende vergunning op naam van een nieuwe vergunninghouder:

€ 18,-

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

1.16.2.1

Welke een goed doel dienen met een incidenteel karakter en waarvan het prijzengeld ligt :

1.16.2.1.1

tussen € 4.500 en maximaal € 50.000

€ 500,-*

1.16.2.1.2

tussen € 50.000 en maximaal € 500.000

€ 4.100,-*

1.16.2.1.3

meer dan € 500.000

€ 24.000,-*

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning):

€ 44,-

1.16.4

De subonderdelen 1.16.1 en 1.16.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

* : wettelijk vastgestelde maximum tarieven

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

2022

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Telecommunicatiewet:

€ 165,-

1.17.2

Het tarief onder 1.17.1 wordt verhoogd:

1.17.2.1

met:

€ 530,-

 

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk.

1.17.2.2

met:

€ 265,-

 

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van de aanvraag.

1.17.2.3

met:

 

het bedrag van de kosten van het onderzoek naar de status van een kabel.

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag informeren burgemeester en wethouders de aanvrager over de hoogte van deze kosten.

1.17.2.4

met:

 

het bedrag van de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte.

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag informeren burgemeester en wethouders de aanvrager over de hoogte van deze kosten.

1.17.3

Indien burgemeester en wethouders de aanvrager hebben geïnformeerd over de kosten als bedoeld onder 1.17.2.3 of 1.17.2.4 wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de informatie ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.4

De tarieven onder 1.17.1 tot en met 1.17.3 worden verhoogd met de tarieven, die gelden voor het herstel van schade aan verharding en groen, zoals vastgelegd in de “Uitvoeringsregels AVOI gemeente Gulpen-Wittem”, zoals laatstelijk vastgesteld op 28 november 2019.

1.17.4.1

De uitvoeringsregels, zoals bedoeld onder 1.17.4 worden bekendgemaakt door terinzagelegging aan de balie van onze klantencontactcentrum in het gemeentehuis, gelegen aan de Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen.

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

2022

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor bewoners en bedrijfsvoertuigen:

€ 60,-

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor (tijdelijke) werkzaamheden:

1.18.1.2.1

Voor een ontheffing voor de duur van een dag:

€ 10,-

1.18.1.2.2

Voor een ontheffing voor de duur van een week:

€ 15,-

1.18.1.2.3

Voor een ontheffing voor de duur van een maand:

€ 25,-

1.18.1.2.4

Voor een ontheffing voor de duur van een kwartaal:

€ 40,-

1.18.1.2.5

Voor een ontheffing voor de duur van een jaar:

€ 60,-

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Gulpen-Wittem:

€ 0,-

1.18.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 60,-

1.18.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 50,-

1.18.5

tot het reserveren van een parkeerplaats op de openbare weg voor een motorvoertuig van een gehandicapte bestuurder:

€ 50,-

1.18.6

Het tarief onder 1.18.5 wordt verhoogd met het bedrag van de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden in de openbare ruimte.

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag informeren burgemeester en wethouders de aanvrager over de hoogte van deze kosten.

 

Indien burgemeester en wethouders de aanvrager hebben geïnformeerd over de kosten wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de informatie ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.7

voor een parkeervergunning als bedoeld in afdeling II van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 voor de duur van een kwartaal:

€ 22,-

1.18.8

voor een parkeervergunning als bedoeld in afdeling II van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 voor de duur van een jaar:

€ 72,-

1.18.9

Voor een parkeervergunning als bedoeld in afdeling II van de parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018 door een bedrijf dat aantoont dat het werkzaamheden dient uit te voeren in een gebied met vergunninghoudersplaatsen:

1.18.9.1

Voor een vergunning voor de duur van een dag:

€ 7,-

1.18.9.2

Voor een vergunning voor de duur van een week:

€ 29,-

1.18.9.3

Voor een vergunning voor de duur van een maand:

€ 43,-

1.18.9.4

Voor een vergunning voor de duur van een kwartaal:

€ 90,-

1.18.9.5

Voor een vergunning voor de duur van een jaar:

€ 290,-

1.18.10

tot het verlenen, door RDW namens de gemeente, van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stbl. 459)

€ 30,-

Hoofdstuk 19

Kopieën en afschriften

2022

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 2,75

1.19.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit, de eerste 6 kopieën zijn gratis:

€ 0,50

1.19.2.2

per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit:

€ 1,-

1.19.2.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur:

€ 1,-

1.19.2.4

per pagina op papier van A3-formaat in kleur:

€ 2,-

1.19.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken voor zover daarvoor niet in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

1.19.3.1

op papier van A2-formaat:

€ 15,-

1.19.3.2

op papier van A1-formaat:

€ 20,-

1.19.3.3

op papier van A0-formaat:

€ 25,-

1.19.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 50,-

1.19.5

Indien ter zake een vergunning een publicatie plicht geldt wordt het op grond van deze tabel berekende tarief voor elke voorgeschreven publicatie verhoogd met:

€ 10,-

1.19.6

Voor het op verzoek opmaken en/of verzoeken tot het digitaal ontvangen van documenten / informatie waarbij deze in verband met privacywetgeving geanonimiseerd dienen te worden zijn de tarieven zoals genoemd in hoofdstuk 1.19 overeenkomstig van toepassing.

Hoofdstuk 20

Tarievenbesluit Wet openbaar bestuur (Wob)

2022

1.20.1

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht

1.20.2

Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze :

1.20.2.1

voor minder dan 6 kopieën

€ 0,00*

1.20.2.2

voor 6 tot 13 kopieën

€ 4,50*

1.20.2.3

voor 14 of meer kopieën per kopie

€ 0,35*

1.20.3

Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht per pagina

€ 2,25*

1.20.4

voor het verstrekken van kopieën van een ander materiaal dat gegevens bevat dan de onder 1.20.2 en 1.20.3 genoemde, dan bedragen de kosten niet meer dan de kostprijs van het materiaal.

* wettelijk maximum tarief

Hoofdstuk 21

Overige Bepalingen

2022

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze tarieventabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 60,-

1.21.2

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten het gestelde onder 1.21.1 buiten toepassing te laten.

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

2.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Bouwkosten: de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vastgestelde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk (volgens NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd); Het normblad NEN 2631, evenals de ‘eenheidsprijzentabel berekening bouwkosten’ (en het hierin genoemde normblad NEN 2580) worden bekendgemaakt door ter inzage legging aan de balie van onze klantencontactcentrum in het gemeentehuis, gelegen aan de Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen. 

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsver-gunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze tarieventabel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Hoofdstuk 2

Bouwactiviteiten

2022

2.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000 bedragen;

2,3 %

van de bouwkosten met een minimumtarief van

€ 75,-

2.2.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 5.000 en niet meer dan € 50.000 bedragen:

€ 115,-

vermeerderd met

2,1 %

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 5.000 te boven gaan

 

2.2.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 50.000 en niet meer dan € 100.000 bedragen:

€ 1.060,-

vermeerderd met

1,9%

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 50.000 te boven gaan

 

2.2.1.4

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 en niet meer dan € 10.000.000 bedragen:

€ 2.000,-

vermeerderd met

1,6%

van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 100.000 te boven gaan

 

2.2.1.5

indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000 bedragen

€ 160.400

Welstandstoets

2.2.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.2.1 wordt verhoogd met elke behandeling door de dorpsbouwmeester of de monumenten- en welstandscommissie door toetsing aan welstand-criteria:

2.2.2.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 20.000:

€ 80,-

2.2.2.2

indien de bouwkosten € 20.000 of meer, doch minder dan € 100.000 bedragen:

€ 130,-

2.2.2.3

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen:

€ 200,-

Omgevingsvergunningsvrije aanvraag

2.2.3

Indien een aanvraag wordt ingediend waaruit na toetsing blijkt dat deze omgevings-vergunningsvrij is, bedraagt het tarief in afwijking van bovenstaande tarieven:

€ 35,-

Hoofdstuk 3

Aanlegactiviteiten

2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 220,-

Hoofdstuk 4

Planologisch strijdig gebruik

2022

2.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.4.1

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 220,-

2.4.2

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 275,-

2.4.3

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking / projectafwijkingsbesluit):

€ 1.100,-

2.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 275,-

2.4.5

Indien van toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 275,-

2.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 70,-

2.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 70,-

2.4.8

Indien toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 200,-

Hoofdstuk 5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2022

2.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.5.1

voor bouwwerken met een oppervlakte tot 100 vierkante meters (m²):

€ 390,-

2.5.2

voor bouwwerken met een oppervlakte van 100 tot 500 m²

€ 390,-

vermeerderd met:

€ 1,04

per m² waarmee het bouwwerk een oppervlakte van 100 m² te boven gaat

2.5.3

voor bouwwerken met een oppervlakte van 500 tot 2.000 m²

€ 910,-

vermeerderd met:

€ 0,34

per m² waarmee het bouwwerk een oppervlakte van 500 m² te boven gaat

2.5.4

voor bouwwerken met een oppervlakte van 2.000 tot 5.000 m²

€ 1.590,-

vermeerderd met:

€ 0,08

per m² waarmee het bouwwerk een oppervlakte van 2.000 m² te boven gaat

2.5.5

Voor bouwwerken met een oppervlakte van 5.000 tot 100.000 m²

€ 1.990,-

vermeerderd met:

€ 0,02

per m² waarmee het bouwwerk een oppervlakte van 5.000 m² te boven gaat

2.5.6

Voor bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100.000 m²

€ 4.000,-

Hoofdstuk 6

Kappen

2022

2.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,-

Hoofdstuk 7

Projecten of handelingen in het kader van de Natura-2000 gebied

2022

2.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming (omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit op grond van artikel 2.1, lid 1, letter i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 2.2aa, aanhef en onder a van het Besluit omgevings-recht), waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.4 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

2.7.1

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

€ 4.403,--

2.7.2

Een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt:

€ 2.933,--

2.7.3

Voor zover deze tarieven, zoals genoemd onder 2.7.1 en 2.7.2 door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd, zijn de vigerende tarieven van kracht.

Hoofdstuk 8

Gereserveerd

Hoofdstuk 9

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen (als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo) plaatsvindt, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot een fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de in dit hoofdstuk vernoemde tarieven voor de activiteiten waarop de aanvraag voor die fase betrekking heeft.

Hoofdstuk 10

Beoordeling rapporten

2022

2.10

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.10.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 37,-

2.10.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 880,-

2.10.3

Voor de beoordeling van een akoestisch rapport:

€ 37,-

Hoofdstuk 11

Advies

2022

2.11

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 70,-

Hoofdstuk 12

Verklaring van geen bedenkingen

2022

2.12

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.12.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 550,-

2.12.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 70,-

Hoofdstuk 13

Teruggaaf

2022

2.13.1.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

2.13.1.2

De teruggaaf bedraagt van de verschuldigde leges:

25%

2.13.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.13.2.2

De teruggaaf bedraagt van de verschuldigde leges:

10 %

2.13.2.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.13.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging bij rechter-lijke uitspraak van de beschikking waarbij de vergunning is verleend.

2.13.3

Een bedrag minder dan € 50 wordt niet teruggegeven.

2.13.4

Van de leges verschuldigd op grond van de paragrafen 2.11 en 2.12 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 14

Overschrijving omgevingsvergunning

2022

2.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning is:

€ 35,-

Hoofdstuk 15

Gereserveerd

Hoofdstuk 16

Ruimtelijke ordening

2022

2.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid juncto artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 1.740,-

2.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 700,-

2.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 500,-

2.16.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag die op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu zoals bedoeld in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul voor advies aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg, dan wel een andere (daarvoor in de plaats tredende) kwaliteitscommissie, moet worden voorgelegd, per behandeling:

€ 850,-

2.16.5

Het tarief bedraagt voor een aanvraag waar met een "casusteam"-aanpak danwel een “omgevingstafel”-aanpak medewerking wordt verleend:

€ 2.000,-

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

Hoofdstuk 18

Overige Bepalingen

2022

2.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze tarieventabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 60,-

2.18.2

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten het gestelde onder 2.18.1 buiten toepassing te laten.

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1

Horeca

2022

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 of 4 van de Alcoholwet :

€ 155,-

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 30,-

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Gulpen-Wittem:

€ 0,-

Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5

Gereserveerd

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

2022

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

€ 16,50

Hoofdstuk 7

Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019

2022

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (ontheffing verbod carbidschieten in de openlucht):

€ 30,-

3.7.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (exploiteren seksinrichting):

€ 235,-

3.7.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (veroorzaken geluidhinder):

€ 60,-

3.7.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod handelsreclame):

€ 132,-

3.7.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod recreatief nachtverblijf):

€ 58,-

3.7.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2 van de Algemene plaatse-lijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod parkeren bedrijfsvoertuigen):

€ 58,-

3.7.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:47 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (inzamelen afvalstoffen):

€ 18,-

3.7.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemene plaatse-lijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod parkeren reclamevoertuigen):

€ 58,-

3.7.9

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8 van de Algemene plaat-selijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (verbod parkeren grote voertuigen):

€ 58,-

3.7.10

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 (standplaatsvergunning):

3.7.10.a

voor de duur van één dag:

€ 22,-

3.7.10.b

voor de duur van één week:

€ 44,-

3.7.10.c

voor de duur van één maand:

€ 88,-

3.7.10.d

voor de duur van één kwartaal:

€ 132,-

3.7.10.e

voor de duur van één jaar:

€ 176,-

Hoofdstuk 8

Overige bepalingen

2022

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze tarieventabel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 60,-

3.8.2

Burgemeester en wethouders kunnen besluiten het gestelde onder 3.8.1 buiten toepassing te laten.

3.8.3

Indien voor een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019 een vergunning of ontheffing aangevraagd en/of verleend wordt dan bedraagt het tarief, in afwijking van het voorafgaande in deze tarieventabel

3.8.4

De tarieven voor het vissen in de vijver aan de Molenweg / Rijksweg in Gulpen bedragen:

3.8.4.1

jaarvergunningen voor personen: junioren (tot 14 jaar):

€ 6,80

3.8.4.2

jaarvergunningen voor personen: senioren (vanaf 14 jaar):

€ 11,35

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021.

De griffier,

R. Reichrath

De voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers - Rutjens