Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden)

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden)

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeente wet. De artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges Rheden (Legesverordening Rheden)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot de (n-1)e, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 3.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen;

 • b.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente;

 • c.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • d.

  beschikkingen of afschriften van beschikkingen op aanvragen ter zake van bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden; nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken;

 • e.

  indien het verlangde onderzoek uitsluitend of voor een overwegend deel strekt ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • f.

  stukken en diensten, welke al uit andere hoofde tot enige betaling aan de gemeente aanleiding geven en voor zover zij in de tarieventabel niet in het bijzonder zijn genoemd;

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • i.

  voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (artikel 1.9.2 van de tarieventabel) omtrent personen, die vrijwilligerswerk verrichten t.b.v. een vrijwilligersorganisatie;

 • j.

  beschikkingen op aanvragen betreffende een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnepannen o.a. op monumenten of op niet-monumenten in de Rijksbeschermde dorpsgezichten, alsmede aanvragen waarbij de vergunningplicht wordt veroorzaakt door het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, maar die zonder deze maatregelen vergunningsvrij waren geweest. De vrijstelling geldt voor zowel de activiteit ‘bouwen’ als voor de activiteit ‘monument veranderen’ als voor de ‘welstandstoets’;

 • k.

  vergunningen tot het houden van openbare inzamelingen;

 • l.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Vermindering van het belastingbedrag

 • 1.

  Indien is voldaan aan wat is bepaald in de volgende leden van dit artikel, worden de leges per belastbaar feit verminderd met een bedrag van maximaal € 500,00, doch met niet meer dan het op grond van de tarieventabel verschuldigde bedrag voor:

  • a.

   belastbare feiten als bedoeld in titel 3 hoofdstuk 2 (ontheffingen/vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening) van de tarieventabel, voor zover die betrekking hebben op het organiseren in één wijk of buurt van kleinschalige, niet-commerciële activiteiten, die niet langer duren dan drie dagen;

  • b.

   belastbare feiten als bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3 (bouwactiviteiten), met uitzondering van de onderdelen 2.3.5 tot en met 2.3.6.4.

 • 2.

  De vermindering, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend aan een stichting of rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging:

  • a.

   die geen bedrijfsmatige activiteiten verricht en die niet belastingplichtig is voor de omzetbelasting of de vennootschapsbelasting; en

  • b.

   die in hoofdzaak activiteiten ontwikkelt in de gemeente Rheden, of in hoofdzaak activiteiten ontwikkelt die de gemeenschap van de gemeente Rheden ten goede komen, waarbij de behartiging van een kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel of wetenschappelijk belang op de voorgrond staat en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers; en

  • c.

   waarvan de inkomsten in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de indiening van het verzoek om vermindering voor meer dan 90% hebben bestaan uit bijdragen van leden of vrijwillige bijdragen van contribuanten.

 • 3.

  Aanspraak op vermindering, als bedoeld in het eerste lid, bestaat alleen indien een verzoek daartoe wordt ingediend tegelijkertijd met de aanvraag van de vergunning of ontheffing waar het verzoek betrekking op heeft.

Artikel 6 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het project-uitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Kwijtschelding van de belasting vindt plaats op basis van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rheden.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • b.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.11.2 (akten Burgerlijke Stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (Verklaring Omtrent het Gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Rheden, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Rheden’.

Ondertekening

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 14 december 2021, nr. 10.

De Steeg, 14 december 2021

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Tarieventabel 2022 behorende bij de Legesverordening Rheden

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1Burgerlijke Stand

Huwelijksvoltrekking

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: voor de voltrekking van een huwelijk op andere tijden of andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor de kosteloze voltrekking is bepaald:

bij voltrekking van een huwelijk in de trouwzaal in het gemeentehuis te De Steeg:

1.1.1

op maandag t/m vrijdag

€ 387,70

1.1.2

op zaterdag

€ 658,90

Bij voltrekking van een bescheiden huwelijk in de trouwzaal in het gemeentehuis te De Steeg:

1.1.3

op woensdag om 14.00 of 14.30 uur

€ 193,85

Bij voltrekking van een huwelijk buiten de onder 1.1.1 genoemde locaties:

1.1.4.1

op maandag t/m vrijdag vóór 18.00 uur

€ 516,60

1.1.4.2

op maandag t/m vrijdag ná 18.00 uur

€ 640,35

1.1.4.3

op zaterdag vóór 18.00 uur

€ 794,05

1.1.4.4

op zaterdag ná 18.00 uur

€ 910,50

1.1.4.5

op zon- en feestdagen vóór 18.00 uur

€ 993,00

1.1.4.6

op zon- en feestdagen ná 18.00 uur

€ 1.109,55

1.1.5

Indien de reservering van een tijdstip voor de voltrekking van een huwelijk wordt geannuleerd wordt aan leges geheven

€ 36,05

1.1.6

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruikgemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte zijn de onder 1.1.1 t/m 1.1.2 vermelde tarieven van overeenkomstige toepassing.

Trouwboekje

1.1.7

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.1.7.1

het verstrekken van een trouwboekje

€ 41,80

1.1.7.2

het verstrekken van een duplicaat trouwboekje

€ 41,80

1.1.7.3

Voor het kalligraferen van het trouwboekje worden de onder 1.1.7.1 en 1.1.7.2 genoemde tarieven verhoogd met

€ 24,25

1.1.7.4

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

het kalligraferen van het trouwboekje in verband met het bijschrijven van kinderen

€ 20,65

Geregistreerd partnerschap

1.1.8

Voor een aanvraag tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.1.8.1

registratie van partnerschap zijn de onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 vermelde tarieven van overeenkomstige toepassing

1.1.8.2

het verstrekken van een partnerschapsboekje zijn de onder 1.1.8 vermelde tarieven van overeenkomstige toepassing.

1.1.8.3

Indien de reservering van een tijdstip voor de registratie van een partnerschap wordt geannuleerd is het onder 1.1.5 vermelde tarief van overeenkomstige toepassing.

Getuigen

1.1.9

Het tarief bedraagt voor:

1.1.9.1

het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€ 42,80

Inlichtingen registers Burgerlijke Stand

1.1.10.1

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op het periodiek verstrekken van opgaven uit de registers van de Burgerlijke Stand t.b.v. particulieren en particuliere instellingen met vermelding van de adressen voor wat betreft geboorten, huwelijksaangiften, huwelijk en overlijden, per jaar

€ 1.788,15

1.1.10.2

voor elk onderdeel van de onder 1.1.9 vermelde opgaven

€ 745,00

Nasporingen registers Burgerlijke Stand

1.1.11.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

€ 19,25

1.1.11.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten Burgerlijke Stand of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente

€ 110,85

Hoofdstuk 2Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75.80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68.50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60

Hoofdstuk 3Rijbewijzen

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1

voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen waarvoor een rijbewijs is vereist

€ 49,00

1.3.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

€ 12,40

1.4.2.2

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 869,25

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.722,75

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.204,95

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 24.839,45

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 37.258,70

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

€ 12,40

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 869,25

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.722,75

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.204,95

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 24.839,45

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 37.258,70

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,90

1.4.5.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,25

Geautomatiseerde registers

1.4.6

Het tarief bedraagt:

1.4.6.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie van gegevens uit de Basisregistratie Personen betreffende door de aanvrager niet met name genoemde personen

€ 154,65

1.4.6.2

Het onder 1.4.6.1 genoemde bedrag wordt verhoogd, indien verstrekt, met:

1.4.6.2.1

op papier, per vel

€ 0,30

1.4.6.2.2

op etiketten, per vel

€ 0,45

1.4.6.2.3

op cd-rom, per stuk

€ 2,00

Uittreksels uit de Basisregistratie Personen

1.4.7

Het tarief bedraagt:

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen persoonsgegevens ten name van één persoon

€ 12,35

Statistische of sociografische overzichten

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van statistische of sociografische overzichten of rapporten

€ 19,25

Afstemming gegevens uit de Basisregistratie Personen

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.9.1

tot afstemming van gegevens van een buitengemeentelijke afnemer of bijzondere derde op de gegevens in de Basisregistratie Personen via alternatieve media (cd-rom) per aanvraag

€ 24,20

1.4.9.2

voor het volgens een autorisatiebesluit periodiek leveren aan een afnemer van gegevens op alternatieve media per aanvraag

€ 24,20

1.4.9.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door de minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 5Niet van toepassing

Hoofdstuk 6Vervallen

Hoofdstuk 7Niet van toepassing

Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, dorpsvernieuwingsplan of structuurplan, met uitzondering van de kaarten als bedoeld onder 1.8.2 indien het betreft:

1.8.1.1

niet meer dan 25 bladzijden

€ 8,00

meer dan 25 en niet meer dan 50 bladzijden

€ 11,85

meer dan 50 en niet meer dan 75 bladzijden

€ 15,60

meer dan 75 bladzijden

€ 19,50

1.8.1.2

een uittreksel van een plan, per bladzijde

€ 0,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een plankaart, waardenkaart of milieuzoneringskaart behorende bij een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, dorpsvernieuwingsplan of structuurplan, indien het betreft:

1.8.2.1

een zwart-wit kopie:

formaat A4

€ 1,40

formaat A3

€ 1,90

1.8.2.2

een zwart-wit lichtdruk:

formaat A4

€ 3,20

formaat A3

€ 5,80

formaat A2

€ 10,75

formaat A1

€ 17,35

formaat A0

€ 29,15

1.8.2.3

een kleurenplot:

formaat A4

€ 2,65

formaat A3

€ 4,75

formaat A2

€ 8,60

formaat A1

€ 14,60

formaat A0

€ 23,25

1.8.2.4

Voor een gekleurde kaart, indien geen plot gemaakt kan worden, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten van vervaardiging.

1.8.2.5

Voor de toepassing van het bepaalde onder 1.8.2.4 wordt de aanvraag in behandeling genomen op de achtste werkdag na de dag waarop de kosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

Raadpleging kadastrale gegevens

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage:

1.8.3.1

indien het objectgegevens betreft, per perceel of appartementsrecht

€ 33,15

1.8.3.2

indien het subjectgegevens betreft, per rechthebbende, ongeacht het aantal percelen of appartementsrechten, of per negatieve mededeling

€ 33,15

Afschriften kadastrale gegevens

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een uittreksel uit de kadastrale kaart, per perceel:

1.8.4.1

op formaat A4

€ 33,15

1.8.4.2

op formaat A3

€ 33,15

1.8.4.3

op formaat A0 (geheel plan)

€ 60,50

1.8.5

De onder 1.8.3 t/m 1.8.4.3 vermelde bedragen worden verdubbeld, indien zij van toepassing zijn op vervallen percelen of toestanden.

Hoofdstuk 9Dienstverlening

Legalisatie handtekening

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot legalisatie van een handtekening

€ 12,40

1.9.1.2

waarmerken van kopieën

€ 12,40

Verklaring Omtrent het Gedrag

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag

€ 41,35

Bewijs van in leven zijn

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn, met uitzondering van die, afgegeven voor pensioen of wachtgeld

€ 12,40

Verklaring in het bijzonder belang van de aanvragers

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

voor een verklaring, waarvan de afgifte door particulieren kan worden verlangd

€ 12,40

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

voor het waarmerken van een fotokopie overeenkomstig het origineel

€ 12,40

Bewijs Nederlanderschap

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,40

Noodurgentieverklaring

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10b, derde lid, van Huisvestingsverordening gemeente Rheden 2020

€ 56,85

Hoofdstuk 10Niet van toepassing

Hoofdstuk 11Niet van toepassing

Hoofdstuk 12Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 203,20

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 203,20

Hoofdstuk 13Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het instemmen met het wijzigen/omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 247,50

Hoofdstuk 14Niet van toepassing

Hoofdstuk 15Vervallen

Hoofdstuk 16Kansspelen

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 71,10

1.16.2

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 57,40

1.16.2.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten:

1.16.2.2.1

voor de eerste speelautomaat

€ 57,40

1.16.4.2.2

voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,50

Hoofdstuk 17Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding (korter dan 25 m1) in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 132,05

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding (langer dan 25 m1) in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 477,50

1.17.3

Indien de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,50

1.17.4

Indien de in 1.17.2 genoemde sleuflengte langer is dan 10.000 strekkende meter wordt een tarief per strekkende meter sleuf aangehouden van

€ 1,20

1.17.5

Indien de in 1.17.1 bedoelde werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de aanleg van een grootschalig glasvezelnetwerk en de in 1.17.3 genoemde sleuflengte zich bevindt in het grondgebied gelegen buiten de bebouwde kommen van de gemeente Rheden, wordt in afwijking van 1.17.3 een tarief aangehouden van

€ 22,35

per aangesloten adres.

Hoofdstuk 18Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 34,00

1.18.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 34,00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 37,35

1.18.2.1

Het in onderdeel 1.18.2 genoemde tarief is exclusief de door te berekenen kosten van een eventuele medische keuring.

Hoofdstuk 19Diversen

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

1.19.1

gedrukte stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bedrukte bladzijde

€ 0,30

1.19.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

1.19.2.1

op papier formaat A4

€ 0,30

1.19.2.2

op papier formaat A3

€ 0,60

1.19.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 25,40

1.19.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde op papier formaat A4

€ 0,30

1.19.5

selecties uit gemeentelijke geautomatiseerde gegevens bestanden, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 19,50

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.2

BOR:

Besluit omgevingsrecht.

2.1.1.3

Bouwkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

2.1.1.4

Heffingsgrondslag:

de heffingsgrondslag is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden verschillende grondslagen gebruikt:

 • -

  tarief per bruto kubieke meter inhoud, zoals omschreven onder NEN 2580;

 • -

  tarief per bruto vierkante meter vloeroppervlakte, zoals omschreven onder NEN 2580 of, voor bouwwerken geen gebouw zijnde, de loodrecht geprojecteerde oppervlakte;

 • -

  vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

Indien de leges zijn berekend op basis van door de aanvrager onjuist aangeleverde gegevens, dan kan de te weinig geheven belasting worden nagevorderd.

Bij een industriefunctie wordt het tarief alleen over de vloeroppervlakte van maximaal één vloer berekend.

Een ondergeschikte kantoorfunctie is hier inbegrepen. Een entresol wordt niet in de vloeroppervlakte meegerekend.

2.1.1.5

Kleine bouwwerken:

conform artikel 2, bijlage II, van het Bor o.a. erfafscheidingen, bergingen, aankondigingsborden, gevelwijzigingen, dakkapellen, en andere veranderingen of verbouwingen van gebouwen zonder daadwerkelijke uitbreiding met uitzondering van functiewijzigingen.

2.1.1.6

Sloopkosten:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.7

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2Niet van toepassing

Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning

Bouwactiviteiten

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

De aanvraag wordt digitaal afgehandeld. Indien de aanvraag op schriftelijk verzoek analoog wordt afgehandeld dient er rekening gehouden te worden met bijkomende leges, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van Titel 1.

2.3.1

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, op basis van de gebruiksfunctie, per bruto vloeroppervlakte of bruto inhoud (volgens NEN 2580) voor een:

woonfunctie, per m³

€ 8,35

bijeenkomstfunctie, per m³

€ 8,35

cellenfunctie, per m³

€ 11,40

gezondheidsfunctie, per m³

€ 11,40

industriefunctie, per m²

€ 11,40

agrarisch bedrijfsgebouw, per m²

€ 6,10

kantoorfunctie, per m³

€ 8,35

logiesfunctie, per m³

€ 8,35

onderwijsfunctie, per m³

€ 7,10

sportfunctie, per m³

€ 4,55

winkelfunctie, per m³

€ 8,35

overige gebruiksfuncties, per m²

€ 11,40

2.3.1.2

Het minimumtarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag genoemd in onderdeel 2.3.1 bedraagt

€ 331,00

2.3.1.2.1

In afwijking van onderdeel 2.3.1.2 bedraagt het tarief indien de behandeling van de aanvraag beperkt blijft tot een ontvankelijkheidstoets

€ 171,10

2.3.1.3.1

In afwijking van artikel 2.3.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvragen voor kleine bouwwerken een vast tarief van

€ 171,10

2.3.1.3.2

In afwijking van de onderdelen 2.3.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief voor bouwactiviteit bij monumenten en/of binnen beschermd gezicht die anders vergunningsvrij waren geweest (conform bijlage II van het Bor) een tarief van

€ 171,10

2.3.1.3.3

In afwijking van de onderdelen 2.3.1 en 2.3.1.2 worden voor het plaatsen van reclame-objecten waarop ook de bouwactiviteit van toepassing is, geen aanvullende leges in rekening gebracht voor deze bouwactiviteit

€ 171,10

2.3.1.3.4

In afwijking van onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor bouwwerken geen gebouw zijnde, civiel technische bouwwerken, voor tijdelijke bouwwerken met een instandhoudingstermijn van minder dan tien jaar, voor onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, functiewijzigingen in bestaande gebouwen, woningtoevoeging en woningonttrekking, een tarief op basis van de bouwkosten van 2,50% met een minimum van

€ 331,00

2.3.1.4

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning (met betrekking tot bouwactiviteiten) betrekking heeft op wijziging van een vergunning waarvan nog geen gebruik is gemaakt, bedraagt het tarief

€ 331,00

 

Het vorenstaande is niet van toepassing, als de afwijzing zodanig is dat in feite sprake is van een nieuwe aanvraag en op een wijziging van een reeds verleende vergunning die ouder is dan 2 jaar nadat deze vergunning onherroepelijk is geworden.

2.3.1.5

De in onderdeel 2.3.1 genoemde bedragen worden verhoogd met kosten van advies van derden op het gebied van technische installaties.

2.3.2

Welstandstoets

Het in onderdeel 2.3.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de kosten voor advies van de Welstandscommissie of haar gemandateerde, zoals vastgelegd in de tariefregeling van deze commissie.

2.3.4

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 552,70

2.3.4.1

In afwijking van onderdeel 2.3.4 betreft het tarief voor de aanlegactiviteit ten behoeve van het vellen van houtopstanden enkel het tarief als bedoeld in onderdeel 2.3.12.1, zijnde

€ 331,00

2.3.4.2

In afwijking van onderdeel 2.3.4.1 worden geen leges in rekening gebracht voor de aanlegactiviteit ten behoeve van het vellen van houtopstanden die zijn opgenomen in de bijzondere bomenlijst.

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 277,35

2.3.5.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 277,35

2.3.5.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

bij aanleg- of bouwkosten tot en met € 180.000,00

€ 6.350,00

bij aanleg- of bouwkosten vanaf € 180.000,00 t/m € 1.000.000,00

€ 8.636,00

bij aanleg- of bouwkosten vanaf € 1.000.000,00

€ 12.624,40

2.3.5.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 277,35

2.3.5.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 277,35

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van gemeentelijke en provinciale regelgeving)

€ 4.153,80

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 4.153,80

2.3.5.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 277,35

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 552,70

2.3.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 552,70

2.3.6.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 • a.

  bij een verzoek dat betreft een wijziging van gebruik van een gebouw of een perceel met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

€ 8.395,30

 • b.

  bij een verzoek dat betreft de bouw van één woning, al dan niet met behorende bouwwerken, of de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m2 mogelijk maakt

€ 10.488,70

 • c.

  bij een verzoek dat de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, of de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt, of uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 5.000 m² betreft

€ 12.582,10

 • d.

  bij een verzoek dat de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, of de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt, of uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² betreft

€ 14.675,55

2.3.6.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 552,70

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 552,70

2.3.6.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van gemeentelijke en provinciale regelgeving)

€ 4.153,80

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 4.153,80

2.3.6.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 552,70

2.3.7

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.7.1

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580) van:

0 m² tot en met 100 m²

€ 1.866,50

101 m² tot en met 200 m²

€ 2.053,15

201 m² tot en met 300 m²

€ 2.240,80

301 m² tot en met 400 m²

€ 2.428,50

401 m² tot en met 500 m²

€ 2.615,15

501 m² tot en met 750 m²

€ 2.861,65

751 m² tot en met 1.000 m²

€ 3.108,10

1.001 m² tot en met 1.500 m²

€ 3.514,40

1.501 m² tot en met 2.000 m²

€ 3.919,70

2.001 m² tot en met 3.000 m²

€ 4.397,15

3.001 m² tot en met 4.000 m²

€ 4.872,55

4.001 m² tot en met 5.000 m²

€ 5.349,00

5.001 m² tot en met 10.000 m²

€ 5.824,40

10.001 m² tot en met 20.000 m²

€ 6.327,60

20.001 m² tot en met 30.000 m²

€ 6.829,85

30.001 m² tot en met 40.000 m²

€ 7.333,10

40.001 m² tot en met 50.000 m²

€ 7.835,30

50.001 m² tot en met 75.000 m²

€ 8.638,65

75.001 m² tot en met 100.000 m²

€ 9.439,95

meer dan 100.000 m²

€ 9.986,50

2.3.8.1

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 87,60

2.3.8.2

Sloopactiviteiten in beschermd stads- en dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 87,60

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 331,00

2.3.9.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 331,00

2.3.9.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een sloopveiligheidsplan bij een sloopvergunning

€ 461,95

2.3.10

Aanleggen of veranderen weg

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 331,00

 

Uitweg/inrit

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 331,00

2.3.11.2

Het in onderdeel 2.3.11.1 genoemde tarief is exclusief de aanlegkosten. De kosten van de feitelijke aanleg worden doorberekend aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.

2.3.12

Kappen

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, worden geen leges in rekening gebracht.

2.3.13

Opslag van roerende zaken

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.13.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 171,10

2.3.13.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 171,10

 

Vervallen

2.3.15

Advies commissie milieueffectrapportage

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de overige onderdelen van deze tarieventabel bedraagt het tarief, indien de Commissie milieueffectrapportage advies moet uitbrengen over de aanvraag:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de Commissie milieueffectrapportage is opgesteld

Conform begroting

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16

Handelingen in het kader van Natura 2000 en/ofWet natuurbescherming

2.3.16.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in het kader van Natura 2000 en/of Wet natuurbescherming bedraagt het tarief

€ 331,00

2.3.16.2

Het in 2.3.16.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de advieskosten zoals vastgelegd in de legestarieventabel van de geldende legesverordening provincie Gelderland.

2.3.17

Reclame

2.3.17.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 171,10

2.3.18

Andere activiteiten

2.3.18.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

€ 331,00

2.3.18.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 331,00

2.3.18.3

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 331,00

 

als het een gemeentelijke verordening betreft:

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

€ 331,00

2.3.18.5

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.19.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.19.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

2.3.19.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.20

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.20.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 331,00

2.3.20.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 331,00

2.3.21

Advies

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.21.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.21.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.22

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.22.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

€ 331,00

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.22.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.22.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

€ 331,00

2.3.23

Omgevingsvergunningvrij project

2.3.23.1

Indien bij beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning blijkt dat de aangevraagde activiteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd, worden geen leges berekend over (dat onderdeel van) de aanvraag.

2.3.24

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.24.1

Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van het project, bedraagt het tarief

125%

van de totaal verschuldigde leges.

2.3.24.2

In afwijking van artikel 2.3.24.1 bedraagt het tarief voor beschikkingen op achteraf ingediende aanvragen als bedoeld in artikel 4, onder j

€ 171,10

2.3.25

Niet-ontvankelijk verklaren of het buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning

2.3.25.1

Indien de aanvraag van de omgevingsvergunning door de gemeente niet-ontvankelijk is verklaard of buiten behandeling wordt gesteld worden enkel de kosten van de ontvankelijkheidstoets doorberekend

€ 171,10

Hoofdstuk 4Vervallen

Hoofdstuk 5Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

50%

2.5.1.2

indien binnen 8 weken na het intrekken van de aanvraag een gewijzigde aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dezelfde activiteiten wordt ingediend bedraagt de teruggaaf (in totaal, dus inclusief de teruggave uit 2.5.1.1)

75%

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

25%

van de verschuldigde leges.

2.5.3.2

indien binnen 8 weken na de weigering van de aanvraag een gewijzigde aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dezelfde activiteiten wordt ingediend bedraagt de teruggaaf

75%

(in totaal, dus inclusief de teruggave uit 2.5.3.1)

Hoofdstuk 6Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigingproject

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning, anders dan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 171,10

Hoofdstuk 7Niet van toepassing

Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen bestemmingsplan), indien het verzoek:

2.8.1.1

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een gebouw of een perceel met een oppervlakte van maximaal 1.000 m² betreft

€ 8.395,30

2.8.1.2

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt

€ 10.488,70

2.8.1.3

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 5.000 m² betreft

€ 12.582,10

2.8.1.4

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² betreft

€ 14.675,55

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging en uitwerking) bedraagt indien het verzoek:

2.8.2.1

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van maximaal 1.000 m² betreft

€ 6.300,85

2.8.2.2

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 5.000 m² betreft

€ 9.044,95

2.8.2.3

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt; of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt; of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² betreft

€ 10.509,35

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toetsen van een door de aanvrager overgelegd bestemmingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, dorpsvernieuwingsplan of structuurplan

€ 4.152,75

Hoofdstuk 9Niet van toepassing

Hoofdstuk 10Niet van toepassing

Hoofdstuk 11In deze titel niet benoemde beschikking

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het bouwstukkenarchief berustende stukken alsmede het verstrekken van afschriften en/of uittreksels uit die stukken door een ambtenaar van het bouwstukkenarchief voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

€ 39,65

2.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 171,10

Titel 3Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 en 4 van de Alcoholwet

€ 558,80

3.1.1.2

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 3 en 4 van de Alcoholwet uitsluitend de toevoeging van een bestuursreglement betreft bedraagt het tarief

€ 71,10

3.1.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet

€ 71,10

3.1.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet

€ 60,95

3.1.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 330,20

3.1.1.6

Indien de vergunning als bedoeld in 30A van de Alcoholwet uitsluitend de toevoeging van een leidinggevende betreft bedraagt het tarief

€ 127,00

Hoofdstuk 2Ontheffingen/vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden c.a.

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein (artikel 4:18 APV)

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 4:18 van de APV

€ 66,00

Vergunning voor voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare weg (artikel 2:10A APV)

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 2:10A van de APV, geldig gedurende:

3.2.2.1

één dag

€ 35,55

3.2.2.2

één week

€ 45,70

3.2.2.3

één maand

€ 101,60

3.2.2.4

één jaar

€ 416,55

Evenementen (artikel 2:25 APV)

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 2:25 van de APV:

3.2.3.1

voor zover het betreft een kermis of circus

€ 157,45

voor zover het betreft een ander evenement gedurende:

3.2.3.2

één dag

€ 66,00

3.2.3.3

meer dan twee dagen

€ 187,95

Kennisgeving incidentele festiviteit met licht en geluid (artikel 4:3 APV)

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een kennisgeving van een festiviteit als bepaald in artikel 4:3 van de APV geldig voor één dag

€ 66,00

 

Vervallen

Standplaatsvergunningen (artikel 5:18 APV)

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de APV, geldig gedurende:

3.2.6.1

één dag

€ 35,55

3.2.6.2

één week

€ 45,70

3.2.6.3

één maand

€ 101,60

3.2.6.4

één jaar

€ 213,35

Snuffelmarkten (artikel 5:23 APV)

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 5:23 van de APV, geldig gedurende:

3.2.7.1

één dag

€ 35,55

3.2.7.2

één week

€ 45,70

3.2.7.3

één maand

€ 101,60

3.2.7.4

één jaar

€ 152,40

Ontheffing sluitingsuur (artikel 2:29 APV)

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het bepaalde in artikel 2:29 van de APV:

voor elk uur waarvoor de ontheffing geldt

€ 60,95

Exploitatievergunning (artikel 2:38b APV)

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 2:38b van de APV

€ 330,20

Algemeen tarief APV-vergunning/ontheffing

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing van het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV), voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 43,15

Teruggaaf

3.2.11

Indien besloten wordt een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing als bedoeld in artikel 3:4, 4:15 en 4:18 APV niet in behandeling te nemen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

3.2.11.1

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

3.2.11.2

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

3.2.11.3

Indien op een later tijdstip dan in 3.2.11.2 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

3.2.11.4

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

3.2.11.5

Indien met toepassing van de onderdelen 3.2.11 tot en met 3.2.11.4 teruggaaf wordt verleend wordt tenminste aan leges geheven

€ 100,30

3.2.11.6

De tarieven onder 3.2.11.1 tot en met 3.2.11.5 worden op gehele euro’s naar beneden afgerond.

Hoofdstuk 3Seksinrichtingen, escortbedrijven en sekswinkels

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning en/of ontheffing van het bepaalde in artikel 3:4 en 3:10 van Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV):

3.3.1

voor een seksinrichting, per jaar

€ 1.016,00

3.3.2

voor een escortbedrijf, per jaar

€ 665,45

3.3.3

voor een sekswinkel, voor onbepaalde duur

€ 172,70

3.3.4

Indien een aanvraag in behandeling wordt genomen naar aanleiding van een wijziging als bedoeld in artikel 3:15 van Hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV) is verschuldigd

€ 182,85

Hoofdstuk 4Niet van toepassing

Hoofdstuk 5Niet van toepassing

Hoofdstuk 6Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 66,00

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 66,00

Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 64,40