Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere subsidieregeling Preventie

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2024

Intitulé

Nadere subsidieregeling Preventie

Burgemeester en wethouders van Deventer,

Gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet,

BESLUITEN

 • 1.

  De Nadere subsidieregeling Preventie met ingang van 1 januari 2022 vast te stellen

 • 2.

  De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad

 • 3.

  De nota en het besluit openbaar te maken

Artikel 1 Doel regeling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Deventer en heeft tot doel:

 • -

  activiteiten te ondersteunen die het gebruik van maatwerkvoorzieningen op het gebied van de Wmo, jeugd, ouderen, en werk terugdringen of beëindigen;

 • -

  activiteiten te ondersteunen die bewoners stimuleren deel te nemen aan activiteiten bij buurtvoorzieningen en/of andere vrijwilligersorganisaties;

 • -

  activiteiten voor het bestrijden van eenzaamheid gericht op het ontmoeten en versterken van het eigen netwerk, waarbij borging van deze activiteiten in de toekomst het uitgangspunt is;

 • -

  activiteiten te ondersteunen die door de Voor Elkaar Teams samen met bewoners worden opgezet en zorgdragen voor de versterking van zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.

Artikel 2 Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen om subsidie op basis van deze regeling kunnen worden ingediend door een (vrijwilligers)organisatie, een vereniging, een stichting, een zelfstandige; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een Voor Elkaar Team in samenwerking met bewoners.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

 • 3. Aanvraagformulieren, inclusief alle bijlagen, die volledig zijn ingevuld en binnen de indieningstermijn zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

 • 4. Onderdeel van de subsidieaanvraag is een projectplan en een reële en sluitende begroting.

 • 5. Het projectplan beschrijft: de inhoud van de activiteit, toont de verwachte bijdrage aan van het terugdringen van maatwerk, voor wie het georganiseerd wordt, wat de verwachte deelname is en op welke wijze de activiteit bij de al aanwezige initiatieven/ buurtvoorzieningen aansluit.

 • 6. Als ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van een subsidie, sponsorbijdragen, of een bijdrage in natura, wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

Artikel 3 Algemene subsidievoorwaarden

 • 1. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd vindt in de gemeente Deventer plaats.

 • 2. De activiteit is openbaar.

 • 3. Er dient sprake te zijn van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit.

 • 4. Het aangevraagde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.

 • 5. De aanvrager dient zelf ook een passende eigen bijdrage (geld, materieel, uren) te leveren naar aard van de activiteit.

 • 6. Deze regeling is niet van toepassing als de aanvrager gebruik maakt of kan maken van andere subsidieregelingen of ondersteuning, tenzij een combinatie van activiteiten dit mogelijk maakt.

 • 7. Personeelskosten worden alleen vergoed indien, naast de reguliere inzet, extra inzet nodig is. Extra personeelskosten van de Voor Elkaar Teams worden niet vergoed.

 • 8. Kosten voor eten en drinken, verblijfkosten en kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag komen niet voor een subsidie in aanmerking.

 • 9. Indien sprake is van een subsidieaanvraag van meerdere kleine activiteiten/initiatieven moet hierbij een jaaroverzicht worden overlegd.

 • 10. De te organiseren activiteiten dienen vraaggericht te zijn en vooral vanuit de behoefte en vraag van de inwoners te komen.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Het college verleend geen subsidie voor:

 • -

  Activiteiten met een commercieel karakter;

 • -

  Activiteiten van actie- protestgroepen;

 • -

  Activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk;

 • -

  Activiteiten met een charitatieve doelstelling (goed doel);

 • -

  Oprichtings- en notariskosten e.d.;

 • -

  Activiteiten binnen eigen verenigingsband;

 • -

  Activiteiten voor de eigen achterban (leden, ledenwerving);

 • -

  Activiteiten die al begonnen of afgerond zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Artikel 5 Subsidiebedrag

 • 1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond voor de uitvoering van de regeling vast.

 • 2. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 3. De hoogte van de subsidie betreft maximaal € 20.000,--.

 • 4. De gezamenlijke Voor Elkaar Teams mogen jaarlijks een bedrag van € 30.000,-- aanvragen. Zij dienen hierbij een jaaroverzicht met de te organiseren activiteiten te overleggen.

 • 5. Subsidie achteraf wordt niet verstrekt.

Artikel 6 Indieningstermijn

De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd. Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager eenmalig een andere termijn vaststellen.

Artikel 7 Beslissing op de subsidieaanvraag

 • 1. Het college neemt binnen dertien weken na indiening van de subsidieaanvraag een besluit tot subsidieverlening.

 • 2. Indien een subsidie wordt verleend, zal het subsidiebedrag als voorschot aan de aanvrager worden uitbetaald.

 • 3. Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1. De ontvanger van subsidie dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn is vermeld.

 • 2. De aanvraag tot de subsidievaststelling bevat een inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording van de inkomsten en de uitgaven.

 • 3. Het college beslist binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie en kan deze termijn eenmalig met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 4. Als blijkt dat de subsidieontvanger de subsidie niet of niet volledig heeft besteed, kan het college, onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de subsidieverstrekking ten nadele van de subsidieontvanger intrekken of wijzigen en de onverschuldigd betaalde subsidie terugvorderen.

Artikel 9 Meldingsplicht

Het niet of slechts gedeeltelijk doorgaan van de activiteit of wijziging van het programma dient

door de subsidieontvanger onmiddellijk te worden gemeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 1 januari 2025.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Nadere subsidieregeling Preventie”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 30-11-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,

de secretaris,

M.A. Kossen

de burgemeester,

R.C. König