Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022

Nijverdal, 30 november 2021 Nr. 2021-028542

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende dat het wenselijk is een aantal aspecten met betrekking tot de uitvoering van de financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie in nadere regels te regelen;

Gelet op de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018;

B e s l u i t e n:

Vast te stellen de

Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen, die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018.

 • 2.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Participatiewet;

  • b.

   de verordening: Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018;

  • c.

   inkomen: inkomen zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet, inclusief algemene periodieke bijstand voor levensonderhoud op grond van de wet.

Artikel 2 Inkomensgrenzen

 • 1.

  De inkomensgrenzen als bedoeld in artikel 3 van de verordening worden voor de financiële bijdrageregeling maatschappelijke participatie (Declaratiefonds) vastgesteld op 110% van de bijstandsnorm en zijn voor de verschillende groepen als volgt:

  Gezinssituatie:

  Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

  Van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022

  Alleenstaande

   
   

  tot 21 jaar

  € 277,44

  € 278,27

  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.123,83

  € 1.127,24

  pensioengerechtigde leeftijd of ouder

  € 1.249,79

  € 1.253,98

  wonend in een AWBZ instelling

  € 391,38

  € 392,45

  Alleenstaande ouder

   
   

  tot 21 jaar

  € 598,53

  € 600,34

  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.444,93

  € 1.449,31

  pensioengerechtigde leeftijd of ouder

  € 1.524,31

  € 1.530,27

  Gehuwden/samenwonend

   
   

  beiden tot 21 jaar, zonder kind

  € 554,87

  € 556,55

  beiden tot 21 jaar, met kind(eren)

  € 875,97

  € 878,62

  één van de partners onder de 21 jaar, zonder kind

  € 1.080,17

  € 1.083,45

  één van de partners onder de 21 jaar, met kind(eren)

  € 1.401,27

  € 1.405,51

  beiden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.605,48

  € 1.610,35

  één of beide partners pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.693,67

  € 1.700,30

  wonend in een Wlz instelling

  € 632,93

  € 634,59

  alle bedragen per maand exclusief v.t.

 • 2.

  De inkomensgrenzen als bedoeld in artikel 3 van de verordening worden voor het Kindpakket vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm, en zijn voor de verschillende groepen als volgt:

  Gezinssituatie:

  Van 1 januari 2021

  tot 1 juli 2021

  Van 1 juli 2021 tot

  1 januari 2022

  Alleenstaande ouder

   
   

  tot 21 jaar

  € 652,95

  € 654,92

  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.576,28

  € 1.581,07

  Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

  € 1.662,88

  € 1.669,38

  Gehuwden/samenwonend

   
   

  beiden tot 21 jaar

  € 955,61

  € 958,49

  één van de partners onder de 21 jaar

  € 1.528,66

  € 1.533,29

  beiden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.751,43

  € 1.756,74

  alle bedragen per maand exclusief v.t.

 • 3.

  Van aanvragen, die in 2022 worden gedaan, wordt het inkomen getoetst aan de hand van het inkomen over de peilmaanden januari 2021 en september 2021.

 • 5.

  De middelen als bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet worden buiten beschouwing gelaten als de belanghebbende 27 jaar of ouder is op 31 december 2022.

 • 6.

  Voor zelfstandigen wordt niet gekeken naar het inkomen in de peilmaanden, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, maar is het jaarinkomen bepalend voor het recht op financiële bijdrage. Het jaarinkomen wordt aangetoond door het jaarverslag, de verlies- en winstrekening, de balans en de bijbehorende toelichting.

Artikel 3 Vermogensgrenzen

 • 1.

  De vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 3 van de verordening bedragen:

  het bedrag genoemd in artikel 34, derde lid van de wet, verhoogd met € 5.000,00 voor een alleenstaande en voor een alleenstaande ouder en € 10.000,00 voor gehuwden/samenwonenden.

 • 2.

  Bij het vaststellen van het vermogen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • a.

   het vermogen op de peildatum 1 januari 2021 is bepalend;

  • b.

   het vermogen wordt op dezelfde manier vastgesteld als gebruikelijk is bij de uitvoering van de wet;

  • c.

   het vermogen in de woning blijft buiten beschouwing;

  • d.

   het vermogen in motorvoertuigen blijft buiten beschouwing tot een bedrag van € 3.000,00.

Artikel 4 Omvang van het Kindpakket

 • 1.

  De maximale waarde van de voorzieningen voor kinderen per jaar is afhankelijk van de leeftijd van het kind:

  • a.

   kind van 0 tot en met 3 jaar € 200,00 per jaar;

  • b.

   kind van 4 tot en met 11 jaar € 325,00 per jaar;

  • c.

   kind van 12 tot 18 jaar € 425,00 per jaar;

  • d.

   voor kinderen die nog geen 12 jaar zijn, maar wel naar het voortgezet onderwijs gaan, een extra bedrag van € 100,00.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid onder a t/m c genoemde voorzieningen is de leeftijd van het kind op 31 december 2022 bepalend voor de waarde van de voorziening. Voor kinderen die in 2022 de leeftijd van 18 jaar bereiken moet de aanvraag vóór de 18e verjaardag worden ingediend.

 • 3.

  Om voor de in het eerste lid onder d genoemde vergoeding in aanmerking te komen, dient belanghebbende een bewijs van inschrijving voortgezet onderwijs over te leggen.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen kunnen worden verhoogd met een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur.

 • 5.

  De in het eerste lid genoemde bedragen kunnen worden verhoogd met de kosten van een Nederlands identiteitsbewijs of paspoort. Deze vergoeding wordt één keer per 5 jaar verstrekt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022. Op hetzelfde moment worden de Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2021 ingetrokken.

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting Nadere regels financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2022

Algemene toelichting

Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018 vastgesteld waarin een aantal regelingen als inkomensondersteuning voor de inwoners van de gemeente wordt geregeld met het doel dat alle inwoners kunnen participeren in de samenleving.

De in de verordening in het leven geroepen regelingen zijn bestemd voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn met een laag inkomen (met uitzondering van studenten). Het staat vast dat deze groep extra kosten heeft, die hun financiële draagkracht te boven gaat, waardoor het voor hen lastiger is om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Het doel van beide in deze verordening in het leven geroepen regelingen is het kunnen deelnemen van inwoners aan maatschappelijke activiteiten. Er is bij het stimuleren van participatie dus zeker sprake van een stimulans om geld uit te geven. Er wordt in dat kader steekproefsgewijs gevraagd naar verificatiegegevens (betaalbewijzen) om vast te kunnen stellen of het geld aan het bestemde doel is uitgegeven.

De verordening bepaalt dat het college de inkomens- en vermogensgrenzen en de omvang van het kindpakket vaststelt. In dit besluit is aansluiting gezocht bij het eerder ingezette minimabeleid. Dit brengt met zich mee dat de inkomens- en vermogensgrenzen meestijgen met de normen uit de Participatiewet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit artikel bevat de verschillende begripsomschrijvingen.

Artikel 2 Inkomensgrenzen

Het college stelt, op grond van artikel 3 van de verordening, de inkomensgrenzen vast. Hierbij is het uitgangspunt dat de inkomensgrenzen voor het declaratiefonds gelijk zijn aan 110 procent en voor het kindpakket aan 120 procent van de bijstandsnorm.

Dit uitgangspunt wordt ook toegepast op de inkomensgrens voor personen die in een instelling verblijven. Het inkomen, na aftrek van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg, is dan bepalend om in aanmerking te komen voor de regeling.

Met ingang van 1 januari 2015 is de kostendelersregeling in werking getreden. Voor de uitvoering van deze beleidsregels is het echter niet opportuun die regeling toe te passen. Immers voor deelname aan maatschappelijke activiteiten maakt het niet uit of (woon)kosten kunnen worden gedeeld. Deze lijn wordt ook voor 2022 voortgezet.

De beoordeling of de aanvrager gedurende het gehele jaar 2021 een inkomen heeft dat lager is dan de inkomensgrens, wordt beoordeeld aan de hand van twee peilmaanden: januari 2021 en september 2021. Is het inkomen in één van die maanden hoger dan de inkomensgrens, dan behoort de belanghebbende niet tot de doelgroep.

Uitgangspunt is het netto inkomen exclusief vakantietoeslag. Inkomen en vrijlatingen waarop op grond van de wet aanspraak bestaat, bijvoorbeeld de voorlopige teruggave inkomstenbelasting, worden overeenkomstig in ogenschouw genomen.

Voor zelfstandigen wordt niet gekeken naar het inkomen in de peilmaanden, maar is het jaarinkomen bepalend. Aan de hand van jaarstukken wordt bepaald wat het bruto inkomen is. Vervolgens wordt een netto berekening gemaakt, zoals gebruikelijk is bij de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Dit inkomen wordt vergeleken met de opstelsom van de maandbedragen.

Voor jongeren tot 27 jaar worden op grond van artikel 31, vijfde lid van de wet een aantal inkomsten niet buiten beschouwing gelaten. Het gaat om:

 • de jonggehandicaptenkorting;

 • de algemene vrijlating inkomsten uit arbeid;

 • de vrijlating inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders.

In voorgaande jaren werd hier ook genoemd een premie voor arbeidsinschakeling of een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk. Deze inkomsten zijn nu weggelaten, omdat onze gemeente geen premie voor arbeidsinschakeling kent en omdat in het Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Hellendoorn is bepaald dat een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk door onze gemeente wel wordt vrijgelaten.

In beginsel is de datum van aanvraag bepalend. Is de aanvrager op de datum van aanvraag 27 jaar of ouder dan wordt het bovengenoemde inkomen buiten beschouwing gelaten. Echter: het hele jaar kan een aanvraag worden ingediend. Dit betekent dat een aanvrager kan wachten tot hij 27 jaar wordt en dan een aanvraag indient. Het meest praktische is dan de regel dat het bovengenoemde inkomen buiten beschouwing wordt gelaten met ingang van het jaar dat de aanvrager 27 jaar wordt.

Artikel 3 Vermogensgrenzen

Het college stelt de vermogensgrenzen vast. Aansluiting is gezocht bij de vermogensbepalingen van de wet en met name artikel 34. Het aldus gevonden bedrag wordt verhoogd met € 5.000,00 voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder, en € 10.000,00 voor echtparen/samenwonenden.

Hierop zijn enkele aanvullingen vastgelegd:

 • a.

  het vermogen op 1 januari 2021 is bepalend;

 • b.

  het vermogen wordt op dezelfde manier vastgesteld als gebruikelijk is bij de uitvoering van de wet;

 • c.

  het vermogen in de woning blijft buiten beschouwing;

 • d.

  het vermogen in motorvoertuigen blijft buiten beschouwing tot een bedrag van € 3.000,00.

Artikel 4 Omvang van het Kindpakket

In 2022 wordt, net als in 2021, de maximale waarde van de verstrekkingen voor kinderen gekoppeld aan hun leeftijd en niet meer aan het soort onderwijs (of peuterspeelzaal) dat gevolgd wordt.

De maximale waarde van de voorzieningen voor kinderen is afhankelijk van de leeftijd van het kind op 31 december 2022. Voor kinderen die in 2022 de leeftijd van 18 jaar bereiken, moet de aanvraag vóór de 18e verjaardag worden ingediend. Daarmee wordt aangesloten op artikel 5, eerste lid van de verordening.

Artikel 5 Citeertitel

Een nadere toelichting is niet nodig.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking

Een nadere toelichting is niet nodig.