Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening Leeuwarden 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Legesverordening Leeuwarden 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 (2021-102763);

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende Legesverordening Leeuwarden 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor:

 • a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e. het afgeven van beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken voor bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • f. het afgeven van raads- en commissiestukken ten behoeve van de Openbare Bibliotheken met de daarbij behorende filialen;

 • g. vergunningen en ontheffingen van straat-, wijk- of dorpsfeesten die aan onderstaande criteria voldoen:

  • 1.

   Het evenement wordt georganiseerd door een wijkvereniging, wijkpanel, dorpsvereniging of in het geval van een straatfeest door een particulier die namens de bewoners de aanvraag indient;

  • 2.

   Er is geen inzet van gemeentelijke diensten of hulpdiensten nodig;

  • 3.

   Het evenement voldoet aan de criteria van een kennisgeving of het evenement is vergunningplichtig en er worden per dag minder dan 1000 bezoekers verwacht en het evenement duurt maximaal 4 dagen of het evenement wordt georganiseerd om activiteiten aan kinderen in de schoolvakanties aan te bieden.

 • h. vergunningen en ontheffingen van huldigingen met een bovenlokaal karakter en alle herdenkingen (evenementen);

 • i. aanvragen van openbare lichamen voor de onderdelen 1.1 (kopieën), 1.2 (administratiekosten) en 1.4 (raadplegen archief) zoals genoemd in de tarieventabel;

 • j. verstrekkingen die kosteloos zijn:

  • 1.

   op grond van wettelijke bepalingen

  • 2.

   voor buitengemeentelijke afnemers

  • 3.

   voor bijzondere derden

  • 4.

   bij onvermogen

  • 5.

   op grond van protocolverplichting

 • 2. De leges, tot en met een bedrag van € 1.000,- worden niet geheven voor diensten ten behoeve van de gemeente zelf.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5A Ter inzage legging bijlage

De UAV norm 2012 waarnaar in de tarieventabel behorende bij de legesverordening wordt verwezen ligt ter inzage bij het Servicemeldpunt in het Gemeentehuis.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid moeten de leges, indien zij worden geheven voor de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, worden betaald bij de afgifte van dat stuk of het verstrekken van de inlichtingen.

 • 3. In afwijking van het eerste lid geldt dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a. van zuiver redactionele aard zijn;

 • b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Legesverordening Leeuwarden 2022".

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De "Legesverordening Leeuwarden 2021", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 16 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2021.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage tarieventabel leges 2022

 

(kenmerk 2021-059623)

 
 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Leeuwarden 2022

 

 

 

Hoofdstuk 1

ALGEMEEN

 
 
 
 
 

KOPIEEN

 
 
 
 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van analoge en digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.1.1

per kopie

 

1.1.1.1.1

op pagina A4 en A3 - zelfbediening

€ 0,10

1.1.1.1.2

op pagina A4 en A3 - door personeel

€ 0,50

1.1.1.2

op pagina A2

€ 3,50

1.1.1.3

op pagina A1

€ 6,33

1.1.1.4

op pagina A0

€ 10,62

1.1.1.5

bouwtekeningen met spoed extra per kopie

€ 21,12

 
 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor administratiekosten

 
 

per aanslag

€ 10,27

 

vermeerderd met extra portokosten naar gewicht

p.m.

 

vermeerderd met eventuele transferkosten buitenland

€ 15,84

 
 
 
 

RAADS- EN COMMISSIESTUKKEN

 
 
 
 

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.1

het afsluiten van een abonnement op kopieën van verslagen en overige stukken van raadsvergaderingen, voor een kalenderjaar

€ 235,85

1.3.2

het afsluiten van een abonnement op kopieën van verslagen en overige stukken van raadsvergaderingen, indien de stukken worden afgehaald, voor een kalenderjaar

€ 181,54

1.3.3

het afsluiten van een abonnement op kopieën van verslagen en overige stukken van vergaderingen van een raadsadviescommissie of een commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, voor een kalenderjaar

€ 66,11

 
 
 
 

GEMEENTEARCHIEF / ARCHIEF HCL

 
 
 
 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het

 
 

op verzoek doen van naspeuringen, het digitaliseren of het verlenen van bijstand door een ambtenaar van de gemeente in de in het gemeentearchief of de historische archieven berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,18

 
 
 
 

LANDMEETKUNDIG ARCHIEF

 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kaartmateriaal aan derden voor:

 
 

a. digitale basiskaarten met GBKN- en GBKL-inhoud

 
 

per ha

€ 17,10

 

met een minimum van

€ 66,26

 

b. digitale kaarten met alleen GBKL-inhoud

 
 

per ha

€ 4,19

 

met een minimum van

€ 66,26

 

c. digitale matenplannen

 
 

per ha

€ 60,57

 

met een minimum van

€ 66,26

 

d. plots matenplannen, stadsplattegrond, GKBN of GBKL-inhoud

 
 

d.1 op A4

€ 10,98

 

voor elke volgende kopie

€ 2,87

 

d.2 op A3

€ 10,98

 

voor elke volgende kopie

€ 2,87

 

d.3 op A2

€ 14,68

 

voor elke volgende kopie

€ 3,62

 

d.4 op A1

€ 29,43

 

voor elke volgende kopie

€ 7,29

 

d.5 op A0

€ 58,89

 

voor elke volgende kopie

€ 14,68

 
 
 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een opvouwbare stadsplattegrond

€ 5,70

 
 
 
 

HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

 
 
 
 

1.7

Het tarief bedraagt voor het doen op aanvraag van:

 

1.7.1.1

een reproductie van een bouwtekening (na begroting)

p.m.

1.7.1.2

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 21,12

1.7.2

een reproductie van een gedigitaliseerd origineel voor zover niet opgenomen in de Beeldbank:

 

1.7.2.1

vervallen

 

1.7.2.2

vervallen

 

1.7.2.3

per e-mail (300 DPI)

€ 8,02

1.7.2.4

vervallen

 
 
 
 

1.8

Het tarief bedraagt voor

 

1.8.1

commercieel gebruik van reproducties van archief- en beeldmateriaal, waarvan de eigendom berust bij het HCL

in overleg

1.8.2

een rondleiding door het HCL-gebouw, inclusief eventueel bezoek aan de Oldehove-toren, geldt een uurtarief per groep

€ 86,61

 
 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor

 

1.9.1

een stadswandeling per groep

€ 66,06

1.9.2

de toegang tot de Oldehove-toren voor:

 

1.9.2.1

volwassenen

€ 3,50

1.9.2.2

kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar

€ 1,50

1.9.2.3

groepen groter dan 15 personen volwassenen per persoon

€ 2,50

1.9.2.4

groepen groter dan 15 personen t/m de leeftijd van 12 jaar per persoon

€ 1,00

1.9.2.5

groepen groter dan 15 personen buiten openingstijden

€ 3,00

1.9.3

een rondleiding in de Oldehove-toren buiten reguliere openingstijden (exclusief toegangsprijs)

€ 50,00

 
 
 

1.10

Het tarief bedraagt voor de toegang tot het Pier Pander Museum voor:

 

1.10.1

volwassenen

€ 2,00

1.10.2

kinderen tot en met de leeftijd van 6 jaar

gratis

1.10.3

kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar

€ 1,00

1.10.4

groepen groter dan 10 personen met een rondleiding per persoon

€ 1,50

 
 
 

Hoofdstuk 2

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

 
 
 
 
 

BURGERLIJKE STAND

 
 
 
 
 

Gegevens burgerlijke stand

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

2.1.1

vervallen

 

2.1.2

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, te weten:

 
 

a. voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijk vastgesteld tarief);

€ 14,30

 

b. voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijk vastgesteld tarief);

€ 14,30

 

c. voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijk vastgesteld tarief);

€ 25,10

 

d. voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijk vastgesteld tarief) en

€ 14,30

 

e. voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 14,30

 

f. voor een meertalig modelformulier van een onder a,b,d en e genoemd stuk (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 14,30

 

g. voor een meertalig modelformulier van een onder c genoemd stuk (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 19,30

 
 
 
 

Huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

2.2.1.1

op maandag tot en met vrijdag (aanvang binnen reguliere kantoortijd 9.00-16.00 uur)

€ 403,97

2.2.1.2

op zaterdag en niet reguliere tijdstippen

€ 889,94

2.2.1.3

budgethuwelijk op vastgestelde tijden in het gemeentehuis

€ 174,84

2.2.1.4

Het tarief onder 2.2.1.1 of 2.2.1.2 wordt, als het huwelijk voltrokken wordt op een zelf gekozen locatie, voor één dag vermeerderd met een bedrag van

€ 67,58

2.2.1.5

vervallen

 

2.2.1.6

De kosten bedragen bij annulering van een huwelijk, partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap zoals bedoeld in 2.2.1

 

2.2.1.6.1

tot 3 maanden voor de huwelijksdatum: 10 % van de leges

 
 

a. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.1

€ 40,38

 

b. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.2

€ 88,99

 

c. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.3

€ 19,94

2.2.1.6.2

tussen 3 maanden en 1 maand voor de huwelijksdatum: 25 % van de leges

 
 

a. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.1

€ 100,98

 

b. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.2

€ 222,48

 

c. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.3

€ 49,89

2.2.1.6.3

binnen 1 maand tot 1 week voor de huwelijksdatum: 75 % van de leges

 
 

a. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.1

€ 302,97

 

b. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.2

€ 667,45

 

c. annulering voor een huwelijk of registratie als bedoeld onder 2.2.1.3

€ 144,24

2.2.1.6.4

vanaf 1 week tot en met de dag van voltrekking: 100 % van de leges

 

2.2.1.7

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, wordt de mogelijkheid geboden voor kosteloze voltrekking of omzetting van een geregistreerd partnerschap op maandag 9.00 uur, 9.15 uur en 9.30 uur op een door de gemeente te bepalen wijze en locatie.

 

2.2.1.8

De kosten bedragen bij annulering van een voltrekking, zoals bedoeld in 2.2.1.7

 

2.2.1.8.1

tussen 3 maanden en 1 maand voor de huwelijksdatum

€ 41,19

2.2.1.8.2

binnen 1 maand tot en met de dag van voltrekking en bij niet verschijnen

€ 68,68

2.2.1.9

Eenmalig kan de huwelijksdatum tot 1 maand voor de huwelijksdatum kosteloos gewijzigd worden, daarna wordt een vast bedrag in rekening gebracht

€ 68,68

2.2.1.9.1

Indien het huwelijk na wijziging van de datum wordt geannuleerd, geldt de originele huwelijksdatum bij vaststelling van de annuleringskosten.

 
 
 
 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.2.2.1

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder decorum

€ 85,22

2.2.2.2

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met decorum is overeenkomstig het tarief genoemd in 2.2.1

 

2.2.2.3

het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking,

 
 

per getuige

€ 58,51

2.2.3.1

het aanstellen van een trouwambtenaar voor één huwelijksvoltrekking of partnerschapsvoltrekking,

 
 

per aanstelling

€ 256,93

2.2.3.2

het gebruik van een toga door de in 2.2.3.1 genoemde trouwambtenaar,

 
 

per toga

€ 78,92

 
 
 
 

Locatie huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de volgende gemeentelijke trouwlocaties

 

2.3.1

Oranjezaal Stadhuis van maandag t/m donderdag (ingang Hofplein)

€ 307,48

2.3.2

Oranjezaal Stadhuis op vrijdag (via bordes met rode loper)

€ 492,00

2.3.3

Oranjezaal Stadhuis op zaterdag (via bordes met rode loper)

€ 614,93

2.3.4

Oldehove

€ 614,93

2.3.5

Standaard trouwkamer maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (ingang Hofplein)

€ 117,60

2.3.6

Kosten gebruik van trouwlocaties van derden worden niet door de gemeente in rekening gebracht, maar door de exploitant van de betreffende locatie.

 
 
 
 
 

Trouw-/geregistreerd partnerschaps- boekje

 

2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.4.1.1

het verstrekken van een trouw-/geregistreerd partnerschaps- boekje bij een huwelijksvoltrekking dan wel registratie van een partnerschap of een duplicaat daarvan

€ 35,07

2.4.1.2

indien gecalligrafeerd wordt het tarief bepaald in 2.4.1.1 verhoogd met

€ 32,23

2.4.2

het calligraferen (bijschrijven) van een kind in het trouw-/geregistreerd partnerschaps- boekje

€ 19,56

 
 
 
 

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

2.5.1

Voor de toepassing van 2.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens,

 
 

per verstrekking

€ 12,99

2.5.3

In afwijking van het bepaalde in 2.5.1 en 2.5.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (wettelijk vastgesteld tarief)

 
 

per verstrekking

€ 7,50

2.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,14

2.7

vervallen

 
 
 
 
 

Selecties uit de basisregistratie personen

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.8.1

gegevens over door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen, een basisbedrag van

€ 425,73

 

verhoogd per verstrekking met

€ 0,02

2.8.2

indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst,

 
 

per etiket

€ 0,03

2.8.3

andere gegevensverzamelingen,

 
 

per verzameling

€ 59,61

2.8.4

bij levering in een bestandsvorm

€ 118,15

2.8.5

indien levering op een optische gegevensdrager gewenst is,

 
 

per levering

€ 29,20

 
 
 
 

Reisdocumenten

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.9.1.1

een nationaal paspoort

 

2.9.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 75,82

2.9.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 57,34

2.9.1.2

een nationaal paspoort met een groter aantal bladzijden dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.9.1.1 (zakenpaspoort)

 

2.9.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 75,82

2.9.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 57,34

2.9.1.3

een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

2.9.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 75,82

2.9.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 57,34

2.9.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (wettelijk vastgesteld tarief)

 

2.9.1.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 57,34

2.9.1.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 57,34

2.9.1.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

 

2.9.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 68,53

2.9.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 36,98

2.9.2

vervallen

 

2.9.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.9.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 51,62

2.9.3.1

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 2.9.1 tot en met 2.9.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 2.9.1 tot en met 2.9.3 genoemde bedragen

€ 3,50

2.9.4

De tarieven genoemd in 2.9.1 t/m 2.9.3 bedragen hoogstens de maximale tarieven die van toepassing zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van reisdocumenten als bedoeld in artikel 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet.

 

2.9.5

Aan de tarieven genoemd in 2.9.1 t/m 2.9.3 zijn toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges. Indien deze rijksleges in de loop van het belastingjaar worden gewijzigd worden deze tarieven gewijzigd gelijk aan de wijziging van deze rijksleges.

 
 
 
 
 

Rijbewijzen

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.10.1

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (deels wettelijk vastgesteld tarief)

€ 41,60

2.10.2

gezondheidsverklaring (deels door CBR vastgesteld tarief)

€ 45,70

2.10.3

Vervallen

 

2.10.4

Aan de tarieven genoemd in 2.10.1, 2.10.2 en 2.10.5 zijn toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges dan wel het door het CBR berekende tarief. Indien deze rijksleges dan wel het door het CBR berekende tarief in de loop van het belastingjaar worden gewijzigd worden deze tarieven gewijzigd gelijk aan de voorgedane wijzigingen.

 

2.10.5

Het tarief genoemd in onderdeel 2.10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 34,10

 
 
 
 

Verklaringen omtrent het gedrag

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.11.1.1

een verklaring omtrent het gedrag (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 41,35

2.11.1.2

vervallen

 

2.11.2

Het tarief genoemd in 2.11.1 bedraagt hoogstens het maximale tarief dat van toepassing is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

 

2.11.3

Aan het tarief genoemd in 2.11.1 is toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges. Indien deze rijksleges in de loop van het belastingjaar wordt gewijzigd wordt dit tarief gewijzigd gelijk aan de wijziging van deze rijksleges.

 
 
 
 
 

Naturalisatie Adviezen

 

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk, als bedoeld in het actuele Besluit optie- en naturalisatiegelden, het tarief zoals dat is opgenomen in het actuele Besluit optie- en naturalisatiegelden.

 
 

- optie; enkelvoudig

 
 

- optie; gemeenschappelijk

 
 

- optie; medeopterende minderjarige

 
 

- naturalisatie; enkelvoudig; standaard

 
 

- naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

 
 

- naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

 
 

- naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

 
 

- naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

 
 
 
 
 

Legaliseren handtekening, bewijs van leven

 

2.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.13.1

het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een stuk

€ 10,40

2.13.2

een bewijs van leven uit de BRP (nationaal)

€ 12,99

 
 
 
 

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

2.14.1

vervallen

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Veiligheidsdomein

 
 
 
 

3.15

een vergunning voor het gebruik van de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan):

€ 65,57

3.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.16.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (Seksinrichting),

 
 

per aanvraag

€ 651,92

3.16.2

een wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in 2.16.1,

 
 

per aanvraag

€ 346,37

 
 
 
 

Alcoholwet

 

3.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.17.1

een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet (Alcoholwet vergunning, model A of B)

€ 514,25

3.17.2

een vergunning als bedoeld in 3.17.1, bij wijziging (aanhangsel) van leidinggevende

€ 99,96

3.17.2.1

een vergunning als bedoeld in 3.17.1, bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het horecabedrijf

€ 99,96

3.17.3

een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV (Exploitatievergunning horecabedrijf) tot:

 
 

a. het exploiteren van een horecabedrijf,

€ 521,38

 

b. het exploiteren van een horecabedrijf, door een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk en als nevenactiviteit – en daaraan ondergeschikt – en rechtstreeks betrokken bij en verband houdende met amateursport, recreatie, welzijnszorg (buurthuizen, clubhuizen, dorpshuizen en jeugdhonken) en religie

€ 51,82

3.17.6

een vergunning als bedoeld in 3.17.3.a bij wijziging (aanhangsel) van leidinggevende

€ 99,96

3.17.6.1

een vergunning als bedoeld in 3.17.3.a bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het exploiteren van een horecabedrijf

€ 99,96

3.17.7

een vergunning als bedoeld in 3.17.3.b door een vereniging of stichting zonder winstoogmerk als nevenactiviteit, bij wijziging (aanhangsel) van leidinggevende of bij wijziging van de grootte van de lokaliteit(en) van het exploiteren van een horecabedrijf

€ 9,97

3.17.8

een vergunning als bedoeld in 2:34b van de APV (Terrasvergunning horecabedrijf) om een terras te exploiteren bij een horecabedrijf

€ 425,29

3.17.9

een vergunning als bedoeld in 3.17.8 bij wijziging van de grootte van het terras

€ 318,94

3.17.10

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 76,39

 
 
 
 

Sluitingsuur (Horeca)

 

3.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.18.1

een tijdelijk ontheffing, als bedoeld in artikel 2:30 van de APV (Openings- en sluitingstijden):

€ 29,12

3.18.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29a en artikel 2:30 van de APV (Openings- en sluitingstijden), verleend tot wederopzegging:

€ 202,60

 
 
 
 

Kansspelautomaten

 

3.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor:

 

3.19.1

één speelautomaat (wettelijk vastgesteld tarief)

 

3.19.1.1

voor een periode van twaalf maanden

€ 56,50

3.19.1.2

vervallen

 

3.19.2

twee of meer speelautomaten,

 
 

voor een periode van twaalf maanden

 

3.19.2.1

voor de eerste speelautomaat (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 56,50

3.19.2.2

en voor iedere volgende speelautomaat (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 34,00

3.19.3

twee of meer speelautomaten,

 
 

voor een periode van vier jaar

 

3.19.3.1

voor de eerste speelautomaat (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 226,50

3.19.3.2

en voor iedere volgende speelautomaat (wettelijk vastgesteld tarief)

€ 136,00

3.19.4

vervallen

 

3.19.5

een periode anders dan twaalf maanden, een naar evenredigheid bepaald bedrag, te berekenen volgens de breuk X/12 x Y, waarbij X staat voor het aantal maanden waarvoor de vergunning geldt en Y voor de leges volgens het tarief genoemd in de 3.19.1 en 3.19.2 en een gedeelte van een maand voor een volle kalendermaand wordt aangemerkt.

 

3.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor 5 jaar, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, sub b van de Wet op de kansspelen

€ 1.815,12

3.19.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,27

3.19.8

Vervallen

 

3.19.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39a van de Algemene plaatselijke verordening

€ 453,78

 
 
 
 

Verrekening en teruggaaf

 
 
 
 
 

Teruggaaf bij intrekken verleende horecavergunning

 

3.20.1

Indien van een verleende horecavergunning, als bedoeld in 3.16 tot en met 3.19, binnen 6 maanden na verlening geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor deze vergunning geheven leges verleend.

 
 
 
 
 

Leges bij intrekken binnen een maand na indiening aanvraag horecavergunning

 

3.20.2

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning, als bedoeld in 3.16 tot en met 3.19, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, is 25% van de leges verschuldigd.

 
 
 
 
 

Leges bij weigering horecavergunning en bij intrekken van de aanvraag van de horecavergunning voordat is beschikt en meer dan een maand na indiening van de aanvraag

 

3.20.3

Indien de gevraagde vergunning, als bedoeld in 3.16 tot en met 3.19, wordt geweigerd of meer dan een maand na de indiening van de aanvraag wordt ingetrokken, is 50% van de leges verschuldigd.

 

3.20.3.1

een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (Evenement), gecategoriseerd als:

 

3.20.3.2

A-evenement

€ 277,90

 

B-evenement

€ 1.200,89

 

C-evenement

€ 2.146,21

 

indien een aanvraag voor een A-B-C evenement wordt ingetrokken en voordat op de aanvraag is beschikt worden de leges vastgesteld op 50% van het tarief

 
 
 
 
 

NADEELCOMPENSATIE / PLANSCHADE

 

3.21

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nadeelcompensatie / planschade (vast bedrag)

 

3.21.1

per aanvraag

€ 300,00

3.21.2

Indien de nadeelcompensatie / planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, wordt de leges bedoeld in 3.21.1 terugbetaald.

 

3.22

vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Fysiek domein

 
 
 
 
 

Vergunning/ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Leeuwarden (APV)

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing op grond van de volgende artikelen van de APV voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

4.1.0

een tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van waren of goederen, als bedoeld in artikel 5:18 van de APV (Verkoopstandplaatsvergunning en weigeringsgronden) (gelijk aan 2.3.b tarieventabel marktgelden)

€ 85,87

4.1.1

een ontheffing tot het dempen of afdammen van een bermsloot

€ 138,06

4.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV (overige geluidshinder), artikel 8.3 of 8.4 Bouwbesluit 2012 (bouwlawaai en trillinghinder),

€ 65,43

 

per dag tot een maximum per ontheffing

€ 378,86

4.1.3

een ontheffing als bedoeld in 2.17.4, indien geldig voor een kalenderjaar

€ 453,63

 

indien een aanvraag voor een A-B-C evenement wordt ingetrokken en voordat op de aanvraag is beschikt worden de leges vastgesteld op 50% van het tarief

 

4.1.6

een vergunning voor het uitsteken, aanbrengen of hebben van voorwerpen boven een weg, alsmede voor het spannen van kabels, touw, kettingen of draden boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan)

€ 20,03

4.1.7

vervallen

 

4.1.8

een vergunning voor dagontheffing voor straatartiesten (zonder versterkt geluid), als bedoeld in artikel 2:9 van de APV (Straatartiesten)

€ 14,82

4.1.9

vervallen

 

4.1.10

vervallen

 

4.1.11

vervallen

 

4.1.12

vervallen

 

4.1.13

vervallen

 

4.1.14

een vergunning voor het houden van een snuffelmarkt zoals bedoeld in artikel 5:23 van de APV (Snuffelmarkten e.d.)

€ 85,87

4.1.15

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een geschiktheidverklaring als bedoeld in artikel 3:13 van de APV (Weigeringsgronden),

 
 

per pand

€ 2.143,94

 
 
 

4.1.16

vervallen

 
 
 
 
 

Lig- of aanlegplaatsen

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

4.2.1

een vergunning voor het innemen van een lig- of aanlegplaats, als bedoeld in artikel 5:31.1 van de APV of het Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

€ 458,02

4.2.2

een vergunning voor het tijdelijk innemen van een lig- of aanlegplaats als bedoeld in 4.2.1,

 
 

per aanvraag

€ 229,03

4.4

Als tijdens de behandeling van de aanvraag, als bedoeld in 4.2.1, de aanvraag wordt ingetrokken, of de gevraagde ontheffing of vergunning niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges. Dit is exclusief de kosten voor mogelijke welstandsbeoordeling door Hûs en Hiem.

 

4.4

Indien van toepassing, wordt het in 4.2.1, 4.5 en 4.6 genoemde tarief verhoogd met de werkelijke kosten van welstandsbeoordeling door Hûs en Hiem.

 

4.5

voor het plaatsen op de wachtlijst voor een ligplaatsvergunning

€ 215,05

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of hiervoor een ligplaatsvergunning zou kunnen worden verleend,

€ 210,35

4.7

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking als bedoeld onder 4.1 t/m 4.6 strekt tot legalisatie van een beschikkingsplichtige activiteit die reeds begonnen of voltooid is, dan wordt het in de tarieventabel vermelde bedrag verhoogd met 25%.

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Fysiek Domein II

 
 
 
 

5.1

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 

5.1.1

Begripsomschrijvingen

 
 
 
 
 

Voor de toepassing van hoofdstuk 5.5, 5.6 en 5.7 wordt verstaan onder:

 

5.1.2

Aanlegkosten

 
 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze verordening onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 
 
 
 

5.1.3

Bouwkosten

 
 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 
 

Indien de opgave van de bouw- of aanneemsom op het aanvraagformulier omgevingsvergunning niet aannemelijk maakt dat deze marktconform berekend is op basis van de hierboven genoemde norm, worden de berekeningen ambtshalve gecorrigeerd.

 
 
 
 
 
 
 

5.1.4

Wabo

 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 
 
 
 

5.1.4.1

In deze verordening voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 
 

5.1.4.2

In deze verordening voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 

5.1.4.3

Het tarief bedraagt bij een besluit vergunningvrij bouwen (komt overeen met 5.5.5.1)

€ 109,57

 
 
 
 

Principeverzoek bouwinitiatief

 

5.5.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of een op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend,

€ 210,35

5.5.3.1a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend door middel van een binnenplanse of buitenplanse kleine afwijking

€ 355,82

5.5.3.1b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend door middel van een buitenplanse grote afwijking, bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan

€ 498,15

 
 
 
 

Principeverzoek gebruiksinitiatief

 

5.5.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een plan, zonder dat hierbij sprake is van bouwen, met betrekking tot de vraag of op basis van genoemd plan aan een formeel verzoek medewerking kan worden verleend door middel van een binnenplanse of buitenplanse kleine afwijking,

€ 148,78

5.5.3.2a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een plan, zonder dat hierbij sprake is van bouwen, met betrekking tot de vraag of op basis van genoemd plan aan een formeel verzoek medewerking kan worden verleend door middel van een buitenplanse grote afwijking, bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan,

€ 441,21

 
 
 
 

Omgevingsvergunning

 

5.5.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend over de op € 500 naar boven afgeronde projectkosten naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 5.5 t/m 5.7 van deze verordening. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

5.5.4.2

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot

 

5.5.4.2.1

de eerste fase: 52% van de tarieven die verschuldigd zouden zijn voor het plan zonder fasering

52%

5.5.4.2.2

de tweede fase: 63% van de tarieven die verschuldigd zouden zijn voor het plan zonder fasering

63%

 
 
 
 

Bouwactiviteiten

 

5.5.5

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

 

5.5.5.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000: 3,27% van de bouwkosten met een minimum van

€ 115,90

5.5.5.2

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000 maar minder dan € 2.500.000

€ 32.758,57

 

vermeerderd met 2,6% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 1.000.000

 

5.5.5.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.500.000 maar minder dan € 5.000.000

€ 72.403,88

 

vermeerderd met 2,45% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 2.500.000

 

5.5.5.4

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000

€133.826,21

 

vermeerderd met 2,33% van de bouwkosten die meer bedragen dan € 5.000.000

 
 
 
 
 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

5.5.6.1

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Leeuwarden aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist

 

5.5.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 483,36

5.5.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 483,36

5.5.6.1.3

Voor het plaatsen van zonnepanelen op of nabij een rijks- danwel gemeentelijk monument, worden geen leges geheven.

nihil

5.5.6.2

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist

€ 483,36

5.5.6.3

vervallen

 
 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

5.5.7

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

0,50%

 

van de sloopkosten, met een minimum van:

€ 240,63

 
 
 
 

Uitvoeren van een werk of werkzaamheden (aanleggen)

 

5.5.8

Het tarief bedraagt, indien

 
 

de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo

€ 483,36

 
 
 
 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

5.5.9

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld

 

5.5.9.1

in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo

€ 331,09

5.5.9.2

Het tarief als bedoeld in 5.5.9.1 wordt verhoogd met de bedragen genoemd in 5.5.9.3

 

5.5.9.3

In gebruik te nemen bouwwerken met een gebruiksoppervlakte van:

 
 

* minder dan 100 m2

€ 0,00

 

* 100 m2 tot en met 499 m2

€ 210,44

 

* 500 m2 tot en met 1.999 m2

€ 630,69

 

* 2.000 m2 tot en met 4.999 m2

€ 1.786,14

 

* meer dan 5.000 m2

€ 2.827,86

 
 
 
 

In gebruik nemen of gebruiken van een inrichting in relatie tot art. 2 brandbeveiligingsverordening 2014

 

5.5.9.4

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag voor een inrichting betrekking heeft op een activiteit als bedoeld

 
 

in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2014

€ 100,00

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

5.5.10

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo

€ 148,78

 
 
 

5.5.11

Vervallen

 
 
 
 
 

Kappen

 

5.5.12

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo

 

5.5.12.1.1

voor 1 monumentale of waardevolle boom

€ 325,00

5.5.12.1.2

voor 2 t/m 5 monumentale of waardevolle bomen, eenmalig

€ 650,00

5.5.12.1.3

voor 6 of meer monumentale of waardevolle bomen, eenmalig

€ 975,00

5.5.12.2.1

voor 10 t/m 50 reguliere bomen, eenmalig

€ 650,00

5.5.12.2.2

voor 51 of meer reguliere bomen, eenmalig

€ 975,00

 

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking als bedoeld onder 5.5.12 strekt tot legalisatie van een beschikkingsplichtige activiteit die reeds begonnen of voltooid is, dan wordt het in de tarieventabel vermelde bedrag verhoogd met 50%.

 
 

Reclame

 

5.5.13

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, onder h, van de Wabo

 

5.5.13.1

per reclameobject,

€ 128,20

 

met een maximum per aanvraag van

€ 384,72

5.5.13.2

indien van toepassing wordt het in 5.5.13 genoemde tarief verhoogd met de kosten voor welstandsadviezen en/of geïntegreerde welstands/monumentenadviezen

 

5.5.13.3

een vergunning indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, als bedoeld in de "Regels uitstallingen Leeuwarden"

€ 96,25

 
 
 
 

Opslag van roerende zaken

 

5.5.14

Indien de aanvraag tot het verlenen een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

nihil

5.5.14.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 148,78

 
 
 
 

Handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming

 

5.5.15

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van de Wet Natuurbescherming ontheffing nodig is

€ 744,10

5.5.15.1

Indien op verzoek van de gemeente een vergunning of verklaring van geen bedenkingen door de provincie is afgegeven op grond van artikel 2.2aa onder a en art. 2.2aa onder b van het Bor, worden de kosten als genoemd in 4.5 vermeerderd met de kosten als genoemd in artikel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 van de tarieventabel van de provinciale legesverordening

 
 

Verhogingen

 
 
 
 
 

Welstand (tarieven overeenkomstig tarieven van Hûs en Hiem)

 
 
 
 

5.6.0

Het tarief bedraagt ter zake van de beoordeling van welstand, berekend over de naar boven op € 500 afgeronde bouwkosten (c.q. sloop- en reclamekosten):

 

5.6.0.1

vervallen

 

5.6.0.2

vervallen

 

5.6.0.3

advisering commissie voor welstandsadvisering en monumentenzorg inzake vooroverlegplannen en voor de duur van maximaal:

 
 

15 minuten

30 minuten

45 minuten

60 minuten

of bij complexe zaken na duiding hiervan per:

bureaucommissie

grote commissie

€ 70,00

€ 96,00

€ 122,00

€ 150,00

€ 122,00

€ 150,00

5.6.0.4

bij inwinnen advies bij commissie voor welstandsadvisering en monumentenzorg indien de bouwkosten:

 

5.6.0.4.1

lager dan of gelijk zijn aan € 5.000

€ 57,92

5.6.0.4.2

meer bedragen dan € 5.000 maar niet meer dan € 25.000

€ 57,92

 

vermeerderd met 2,4 ‰ van de bouwkosten hoger dan € 5.000

 

5.6.0.4.3

meer bedragen dan € 25.000 maar niet meer dan € 100.000

€ 119,74

 

vermeerderd met 2,2 ‰ van de bouwkosten hoger dan € 25.000

 

5.6.0.4.4

meer bedragen dan € 100.000 maar niet meer dan € 250.000

€ 332,19

 

vermeerderd met 2,1 ‰ van de bouwkosten die meer bedragen dan € 100.000

 

5.6.0.4.5

meer bedragen dan € 250.000 maar niet meer dan € 750.000

€ 737,81

 

vermeerderd met 1,14 ‰ van de bouwkosten die meer bedragen dan € 250.000

 

5.6.0.4.6

meer bedragen dan € 750.000

€ 1.471,75

 

vermeerderd met 0,78 ‰ van de bouwkosten die meer bedragen dan € 750.000 met een maximum van

€ 2.961,55

5.6.0.4.7

bij de berekening van de verschuldigde leges conform 5.6.0.1 t/m 5.6.0.4.6 wordt het eindbedrag naar beneden afgerond op gehele euro's

 
 
 
 

5.6.0.5

Indien in een plan waarvoor reeds eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht en waarvoor reeds eerder leges in rekening is gebracht een ondergeschikte wijziging plaats vindt bedraagt het tarief hiervoor

€ 57,92

 
 
 

5.6.0.6

Indien in een plan waarvoor reeds eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht en waarvoor reeds leges in rekening is gebracht een aanzienlijke wijziging binnen het bestaande concept van het plan wordt aangebracht wordt het tarief op basis van de nieuwe bouwkosten opnieuw berekend conform 5.6.0.1 t/m 5.6.0.4, en wordt het verschil tussen het opnieuw berekende legesbedrag en de reeds eerder in rekening gebrachte leges verrekend.

 
 
 
 

5.6.0.7

Indien voor een plan waarvoor reeds eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht en waarvoor reeds eerder leges in rekening is gebracht het ontwerp wezenlijk wordt aangepast dan wel een andere vormgever voor het plan is ingeschakeld wordt het tarief voor het nieuwe plan berekend conform 5.6.0.1 t/m 5.6.0.4, zonder dat verrekening plaats vindt met de in rekening gebrachte leges voor het vorige plan.

 
 
 
 

5.6.0.8

Tenzij in het geval van volledige omwerking door een andere ontwerper, dan wel in het geval er sprake is van een geheel ander opgezet plan in plaats van een eerder van een positief welstandsadvies voorzien ontwerp, is voor de voortgezette behandeling van een bouwaanvraag geen extra vergoeding verschuldigd.

 

5.6.0.9

Het tarief bedraagt voor het inwinnen van welstandsadviezen ten behoeve van aanvragen op grond van de Erfgoedwet of andere wet- en/of regelgeving, waarbij voor diezelfde activiteiten waarvoor deze aanvragen zijn vereist, niet tevens een omgevingsgunning (bouwen, slopen of reclame)is vereist bij of krachtens een andere wet, per uur van de tijd die het adviesorgaan nodig heeft om de aanvraag te beoordelen.

€ 140,12

 
 
 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

5.6.1

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.5.5:

 

5.6.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 483,29

5.6.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 483,29

5.6.1.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse grote afwijking) wordt het overeenkomstig in 5.5.4 berekende bedrag verhoogd met

 
 

a. bij een bouwproject waarvan de bouwkosten maximaal € 750.000 bedragen

€ 2.877,22

 

b. bij een bouwproject waarvan de bouwkosten € 750.000 tot € 2 miljoen bedragen

€ 6.576,67

 

c. bij een bouwproject waarvan de bouwkosten meer dan € 2 miljoen bedragen

€ 12.331,28

5.6.1.3.2

De kosten voor het opstellen dan wel begeleiden van een buitenplanse grote afwijking, worden in rekening gebracht na een vooraf overlegde begroting van de kosten door de gemeente en eventueel door een externe partij.

 

5.6.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 483,29

5.6.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 967,34

5.6.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 967,34

5.6.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 967,34

5.6.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 967,34

 
 
 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

5.6.2

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een (hiermee samenhangende dan wel toekomstige) bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

 

5.6.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 763,41

5.6.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 763,41

5.6.2.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse grote afwijking)

€ 2.264,01

5.6.2.3.2

De kosten voor het opstellen dan wel begeleiden van een buitenplanse grote afwijking worden in rekening gebracht na een vooraf overlegde begroting van de kosten door de gemeente en eventueel door een externe partij.

 

5.6.2.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 978,10

5.6.2.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 967,34

5.6.2.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 967,37

5.6.2.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 967,34

5.6.2.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 967,34

 
 
 
 

Procedure bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan (met bouwplan)

 

5.6.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een besluit betrekking heeft op een plan waaraan medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 3.6 Wro (uitwerkingsplan/wijzigingsplan) of artikel 3.1 Wro (bestemmingsplan), wordt het overeenkomstig in 5.5.5 berekende bedrag verhoogd met;

 
 

a. bij een bouwproject waarvan de bouwkosten minder dan € 750.000 bedragen

€ 2.877,22

 

b. bij een bouwproject waarvan de bouwkosten € 750.000 tot € 2.000.000 bedragen

€ 6.576,67

 

c. bij een bouwproject waarvan de bouwkosten meer dan € 2.000.000 bedragen

€ 12.331,28

5.6.3.1.2

De kosten voor het opstellen dan wel begeleiden van een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan worden in rekening gebracht na een vooraf overlegde begroting van de kosten door de gemeente en eventueel door een externe partij.

 
 
 
 
 

Procedure bestemmingsplan, wijzigingsplan (zonder bouwplan)

 

5.6.3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro of wijziging van het bestemmingsplan ex artikel 3.6 Wro, waarbij geen sprake is van een (hiermee samenhangend dan wel toekomstig) bouwplan waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in 5.5.5

€ 2.264,01

5.6.3.2.2

De kosten voor het opstellen dan wel begeleiden van een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan worden in rekening gebracht na een vooraf overlegde begroting van de kosten door de gemeente en eventueel door een externe partij.

 
 
 
 
 

Beoordelen onderzoeksrapport bodemgesteldheid/geluidswering

 

5.6.4.1

Indien ten behoeve van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 5.5 berekende bedrag verhoogd met

€ 572,83

5.6.4.2

Indien ten behoeve van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning een geluidsweringsonderzoek, moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 5.5.4 berekende bedrag verhoogd met

€ 240,73

 
 
 
 

Bouwveiligheidsplan

 

5.6.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwveiligheidsplan, als bedoeld in artikel 8.7 Bouwbesluit 2012 en artikel 2.2, zesde lid, Ministeriële regeling omgevingsrecht, moet worden beoordeeld, wordt het overeenkomstig 5.5 berekende bedrag verhoogd met

€ 240,73

 
 
 

5.6.6

Sloopveiligheidsplan

 
 

Indien bij de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het overeenkomstig 5.5.4 berekende bedrag verhoogd met

€ 240,73

 
 
 

5.6.7

Vervallen

 
 
 
 

5.6.8

Advies

 

5.6.8.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 733,84

5.6.8.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 5.6.8.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 

5.6.9

Het tarief bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk,

€ 560,34

5.6.9.1.1

indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

 

5.6.9.1.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

5.6.9.1.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 
 
 
 

5.6.10

Vaststelling werkelijke bouwkosten

 
 

Indien voor een vergunning, als bedoeld in 5.5.5, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van artikel 5.5.1.2 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de wettelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 
 
 
 

5.6.11

Vaststelling werkelijke sloopkosten

 
 

Indien voor een vergunning, als bedoeld in 5.5.7, de werkelijke sloopkosten na het gereedkomen van de sloop afwijken van het op de voet van 5.5.1.3 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke sloopkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen.

 
 
 
 

5.7

Verrekening en teruggaaf

 
 
 
 
 

Verrekening leges principeverzoek bouwinitiatief

 

5.7.1.1

indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, op basis van een aanvraagformulier als bedoeld in onderdeel 5.5.5 in behandeling wordt genomen, worden de voor de behandeling van de aanvraag te heffen leges met de leges voor het formulier verrekend.

 
 
 
 
 

Verrekening leges principeverzoek gebruiksinitiatief

 

5.7.1.2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van medewerking door middel van een binnenplanse of buitenplanse kleine afwijking, buitenplanse grote afwijking, bestemmingsplan, uitwerkingsplan dan wel wijzigingsplan, naar aanleiding van een op basis van het principeverzoek gebruiksinitiatief ingediend officieel verzoek, in behandeling wordt genomen, worden de voor de behandeling van de aanvraag te heffen leges met de leges van het principeverzoek gebruiksinitiatief verrekend.

 
 
 
 

5.7.2

Verrekening bij licht afwijkend bouwplan

 
 

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning, volgens 5.5 geheven leges, verrekend met het bedrag dat volgens 5.5 verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 
 
 
 

5.7.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 of 5.5.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand na het in behandeling nemen ervan en voordat op de aanvraag is beschikt

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

5.7.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 of 5.5.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

 
 

a. tot een bouwkosten van € 20.000.000

50%

 

b. bij een bouwkosten van € 20.000.000 of meer

75%

 
 
 
 
 
 

5.7.5

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

5.7.5.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 of 5.5.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

 
 

a. tot een bouwkosten van € 20.000.000

50%

 

b. bij een bouwkosten van € 20.000.000 of meer

75%

 
 
 

5.7.5.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.7.5.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

5.7.6

Geen teruggaaf legesdeel verhogingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 5.6.0, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6 en 5.6.7 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 
 
 

5.9

Standaardinformatie t.b.v. taxatierapporten woonruimten

 

5.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een analoge aanvraag tot het verstrekken van standaardinformatie ten behoeve van taxatierapporten, per aanvraag:

€ 43,06

5.9.2

vervallen

 
 
 

5.10

Vergunning tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

5.10.1

het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 136,75

5.10.2

het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 102,55

 
 
 
 

Maken of veranderen van een uitweg

 

5.11

Het tarief bedraag voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:12 van de APV (Maken, veranderen van een uitweg), indien de vergunning betrekking heeft op een uitweg of een samenstelling van twee of meer aaneengesloten uitwegen, breder dan 3 meter,

 
 

per vergunning

€ 185,19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energie- en waterverbruik bij standplaatsen en evenementen

 
 

(Deze tarieven worden doorbelast door derden)

 

5.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aansluiting op een gemeentelijk water- en elektra-aansluitpunt

 

5.18.1

voor het aan- en afsluiten (totaalbedrag beide)

 

5.18.1.1

op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 22:00 uur

€ 103,28

5.18.1.2

op andere tijden dan genoemd in 5.18.1.1

€ 177,99

5.18.2

voor eendaags gebruik voor de levering van water en/of stroom

 

5.18.2.1

voor de levering van water en/of stroom

 
 

per aansluiting

€ 24,65

5.18.3

voor meerdaags aaneengesloten gebruik en/of standplaatsen

 

5.18.3.1

voor levering van stroom per maand voor de standplaatsaansluitingen

 
 

Lange Pijp, Prins Hendrikbrug, Achter de beurs, Brandemeer en Lange Buorren te Stiens

 
 

per aansluiting

€ 103,97

5.18.3.2

voor levering van stroom per dag voor de overige standplaatsaansluitingen

 
 

per aansluiting

€ 7,31

5.18.3.3

voor levering van stroom

 
 

per KWh

€ 0,21

 

per aansluiting

€ 1,26

5.18.3.4

voor levering van water

 
 

per m3

€ 1,26

 
 
 
 

Winkeltijdenwet

 

5.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

5.19.1

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€ 42,91

5.19.2

toestemming om een in de vorige onderdelen als bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 36,35

5.19.3

een intrekking of wijziging van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.

€ 22,73

 
 
 

5.20

Verwijderen van (brom-) fietsen

 
 

Het tarief bedraagt voor het ophalen van een verwijderde (brom-) fiets, als bedoeld 5:12 van de APV

€ 37,14

 
 
 
 

Berijden van de Nieuwestad

 

5.21

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van de Nieuwestad eo buiten de ingestelde venstertijden, toegestaan aan bewoners en houders van een gehandicaptenparkeerkaart,

 
 

per ontheffing,

 
 

per kalenderjaar

€ 19,13

 
 
 
 

Laden en lossen van vuurwerk

 

5.22

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het laden en lossen van grote hoeveelheden vuurwerk (ADR) binnen de bebouwde kom

 
 

per ontheffing voor drie maanden

€ 32,84

 
 
 
 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)- en plaats

 

5.23

Het tarief bedraagt voor

 

5.23.1

het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

5.23.1.1

een gehandicaptenparkeerkaart

€ 74,37

5.23.2

het verkrijgen van:

 

5.23.2.1

een gehandicaptenparkeerkaart

€ 37,14

5.23.2.2

een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 37,14

5.23.3

de aanleg van

 

5.23.3.1

een gehandicaptenparkeerplaats

€ 515,74

 
 
 
 

Wegenverkeersreglement

 

5.24

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 
 

een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

5.24.1

een ontheffing, als bedoeld in artikel 123 van het Wegenverkeersreglement

 

5.24.1.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 32,84

5.24.1.2

per jaarontheffing

€ 93,88

5.24.2

een ontheffing voor exceptioneel wegtransport

 

5.24.2.1

per ontheffing voor twee maanden

€ 32,84

5.24.2.2

per jaarontheffing

€ 93,88

 
 
 
 

Parkeerontheffing

 

5.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

 
 

een parkeerplaats op kenteken voor gehandicapten of eerste lijns gezondheidszorg

 
 

per parkeerplaats

€ 93,88

 
 
 
 

Verkeersregelaar

 

5.26

vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 

Instemmingbesluit kabellegging

 

5.31.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 535,00

5.31.1.1

indien het betreft werkzaamheden binnen de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vermeerderd met

 

5.31.1.1.1

per strekkende meter sleuflengte tot 5.000 m1

€ 2,52

5.31.1.1.2

per strekkende meter sleuflengte van 5.000 m1 of meer

€ 1,45

5.31.1.2

indien het betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vermeerderd met

 

5.31.1.2.1

per strekkende meter sleuflengte tot 5.000 m1

€ 1,45

5.31.1.2.2

indien er sprake is van een sleuf van 5.000 m1 of meer, worden de leges als bedoeld onder artikel 5.31.1 in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanbieder afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 

5.31.2

Het tarief als bedoeld in 5.31.1, 5.31.1.1 en 5.31.1.2 wordt verminderd met 50% indien op een aanvraag afwijzend wordt beschikt, een aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

 

5.31.2.1

In afwijking van 5.31.1, 5.31.1.1 en 5.31.1.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding, na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, 200% van de leges zoals deze op grond van die onderdelen geheven zou zijn bij een vooraf ingediende melding.

 

5.31.3

In afwijking van 5.31.1, 5.31.1.1 en 5.31.1.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een, na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, ingediende melding 200% van de leges zoals deze op grond van die onderdelen geheven zou zijn bij een vooraf ingediende melding.

 
 
 
 
 

Behorende bij het raadsbesluit van 22 december 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 

De griffier,