Regeling vervallen per 08-07-2022

Beleidsregel van burgemeester en wethouders voor het verlenen van ontheffingen voor toegang tot het voetgangersgebied ede centrum voor gemotoriseerd verkeer

Geldend van 16-12-2021 t/m 07-07-2022

Intitulé

Beleidsregel van burgemeester en wethouders voor het verlenen van ontheffingen voor toegang tot het voetgangersgebied ede centrum voor gemotoriseerd verkeer

Inleiding en aanleiding

Het verhaal van Ede Centrum en het hierop gebaseerde plan “Integrale projecten verkeer & ruimte levendig centrum” is een duidelijke visie opgenomen voor verbetering van de bereikbaarheid van het centrum. Het compacte centrum is overwegend voetgangersgebied. Hier moeten voetgangers veilig en prettig kunnen verblijven. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer er zo min mogelijk gebruik van mag maken. Een toegankelijkheidssysteem draagt hieraan bij. Dit toegankelijkheidssysteem gaat samen met een beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor toegang tot het voetgangersgebied. De mogelijkheid voor het verlenen van ontheffingen wordt gegeven in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV). Op grond van dit artikel kan een gemeente voor de in dit artikel genoemde situaties ontheffing verlenen. De huidige beleidsregel “Beleidsregels voor toegang voetgangersgebied Ede Centrum” is vastgesteld bij besluit van B&W op 11 december 2007 (ONT/2007/27721) en sluiten niet langer aan bij de ambities van Levendig Centrum. Deze beleidsregel strekt ter vervanging hiervan. Door het stellen van duidelijke en objectieve beoordelingscriteria waarop een RVV-ontheffing kan worden verstrekt, wordt het mogelijk overlast als gevolg van ongewenste of verkeersonveilige situaties te beperken. Uit onderzoek uitgevoerd in oktober en november 2019 blijkt dat ongeveer driekwart van de waargenomen voertuigen in het voetgangersgebied (buiten venstertijden) geen ontheffing heeft. Het nieuwe toegankelijkheidssysteem in samenhang met deze beleidsregel zal die onnodige verkeersoverlast verminderen.

Wat wordt in de beleidsregel geregeld?

Doelgroepen

In deze beleidsregel wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen die het voetgangersgebied betreden. Het is van belang om doelgroepen te onderscheiden om de noodzaak van het betreden van het gebied te kunnen beoordelen. De doelgroepen bestaan uit:

 • Bewoners in het voetgangersgebied met eigen parkeerplaats(en);

 • Bedrijven, instellingen van het voetgangersgebied met eigen parkeerplaats(en);

 • Bewoners, bedrijven, instellingen in het voetgangersgebied met behoefte om te laden- en lossen;

 • Doelgroepen met bouw-, installatie-, reparatie- en verhuiswerkzaamheden;

 • Noodhulpdiensten;

 • Rouwdiensten;

 • Trouwdiensten;

 • Storingsdiensten;

 • Calamiteiten;

 • Geld- en waardentransporten;

 • Transporteurs van bederfelijke goederen;

 • Diensten beheer en onderhoud van de openbare ruimte;

 • Vuilophaaldiensten.

Voetgangersgebied

Het voetgangersgebied is voorzien in een in- en uitgang en afsluitingssysteem. Bijlage 1 van deze beleidsregel bevat een kaart waarop het voetgangersgebied is aangeduid.

Tijdvakken en venstertijden

De ontheffingen worden verleend voor de tijden die buiten de venstertijden vallen.

Er is geen ontheffing nodig tijdens de venstertijden:

 • de doordeweekse dag van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 11.00 uur;

 • de zaterdag van 7.00 uur tot 10.00 uur);

In de venstertijd is geen ontheffing nodig voor toegang van motorvoertuigen en het daar bijbehorende laden en lossen.

Vaste ontheffingen

Doelgroepen die in aanmerking komen voor een ontheffing, kunnen in aanmerking komen voor een vaste ontheffing indien ze aantoonbaar (meer dan 12 x per jaar) gebruik moeten maken van een ontheffing. De jaarontheffing voor bewoners geldt voor de gehele dag, voor alle bewoners, voor het totale voetgangersgebied.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  bewoner: een natuurlijk persoon die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie op een adres in het voetgangersgebied is ingeschreven;

 • b.

  voetgangersgebied: het gebied dat wordt begrens door de borden G-7 zonaal en G8-zonaal uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en is aangegeven op de kaart in bijlage 1 waartoe de volgende straten behoren: Grotestraat, Oude Kerkplein, Achterdoelen, Boogstraat, Doelenstraat, Vendelstraat, Bevrijdingsplein, Arnhemseweg tussen Detmarlaan en Bevrijdingsplein, Maandereind, deel Maanderweg, Maanderpoort, Nieuwe Stationsstraat, De Halte, Museumplein, Brouwerstraat, Brouwershoef, Torenstraat, Markt en Marktstraat, de bevoorradingsroute rondom het Kuiperplein.

 • c.

  eigen parkeerplaats: een parkeerplaats die aan de aanvrager van de ontheffing ter beschikking staat krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • d.

  Noodhulpdiensten: ambulancezorg, huisartsenpost, politie en brandweer;

 • e.

  laden en lossen en of bevoorraden: het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is;

 • f.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, met een maximum lengte van 10 meter;

 • g.

  bedrijf: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die volgens het Handelsregister een vestiging heeft op een adres in het voetgangersgebied;

 • h.

  ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV 1990 door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een voertuig het voetgangersgebied of een gedeelte daarvan in- en uit te rijden;

 • i.

  ontheffingshouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie ontheffing is verleend;

 • j.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • k.

  taxivervoer: vervoer zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 1, sub j van de Wet personenvervoer 2000;

 • l.

  tijdvakken: de verschillende perioden binnen een etmaal buiten de venstertijd waarvoor een ontheffing kan worden verleend.

 • m.

  venstertijden: de door het college bij besluit vastgestelde (venster)tijden, gedurende welke het voetgangersgebied toegankelijk is voor laad- en losverkeer en bewoners/ ondernemers in het gebied.

 • n.

  voertuighouder: degene die naar omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met die verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven.

 • o.

  bedrijfsvoertuig: een voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een voertuig met beperkte snelheid of een landbouwtrekker en ingericht voor het vervoer van goederen en/of het uitvoeren van werkzaamheden; en aangeduid als bedrijfsvoertuig blijkens het afgegeven kentekenbewijs.

 • p.

  winkelsluitingstijd: de winkelsluitingstijden in Ede, namelijk: maandag t/m donderdag 18:00 uur, vrijdag om 21:00 uur en zaterdag om 17:00 uur en op koopzondag om 17:00 uur.

 • q.

  calamiteit: een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken of een alarmering van een inbraakalarm;

 • r.

  bederfelijke goederen: goederen die onderhevig zijn aan bederf en waarvan kwaliteitsverlies schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid en milieu.

Artikel 2 Aanvraag ontheffing

 • 1. Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen voor het berijden en parkeren in het voetgangersgebied.

 • 2. Een aanvraag om ontheffing wordt digitaal of schriftelijk ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede.

 • 3. Bij de aanvraag wordt de reden voor de noodzaak van de ontheffing vermeld en worden de voor de beoordeling van belang zijnde gegevens verstrekt;

  • a)

   het volledig ingevulde en ondertekende digitaal aanvraagformulier;

  • b)

   het soort voertuig waarvoor ontheffing wordt verleend;

  • c)

   het verbod waarvan ontheffing wordt gevraagd, berijden en/of parkeren;

  • d)

   het tijdvak waarvoor ontheffing wordt gevraagd;

  • e)

   de aantoonbare noodzaak van de ontheffing en het ontbreken van een adequaat alternatief;

  • f)

   de onbereikbaarheid van bepaalde locaties op een andere wijze;

Artikel 3 Toetsingsgronden ontheffingsaanvraag

 • a)

  Een aanvrager dient aan te tonen dat er sprake is van een onevenredig zwaar (economisch) nadeel indien de ontheffing niet wordt verleend;

 • b)

  een aanvrager dient, indien van toepassing, aan te tonen dat er sprake is van een eigen parkeerplaats in het voetgangersgebied.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag voor een ontheffing.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3. Aanvrager ontvangt hetzij digitaal mits de aanvrager hiermee instemt, hetzij per brief een schriftelijk besluit op de aanvraag waaruit blijkt of aanvraag wordt verleend of geweigerd.

Artikel 5 Gegevens, voorschriften en beperkingen

 • 1. De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a)

   de periode waarvoor de ontheffing geldt (dag(en), week(en), maand(en) jaar)

  • b)

   de tijdvak(ken) waarvoor de ontheffing geldt;

  • c)

   het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

  • d)

   het doel waarvoor de ontheffing geldt: parkeren op een eigen parkeerplaats; laden- en lossen (eventueel in combinatie met een eigen parkeerplaats van bedrijf of instelling).

  • e)

   de naam van de ontheffingshouder en het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • f)

   een omschrijving van de verboden waarvoor ontheffing is verleend;

  • g)

   dat in het voetgangersgebied maximaal stapvoets gereden mag worden.

 • 2. De ontheffing is niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.

 • 3. Er kunnen vaste en tijdelijke ontheffingen worden verleend.

 • 4. Een vaste ontheffing wordt verleend voor de duur van maximaal een kalenderjaar.

 • 5. Een tijdelijke ontheffing wordt verleend voor eenmalig gebruik of voor meermalig gebruik gedurende een bepaalde periode.

 • 6. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn eenmalig leges verschuldigd conform de Legesverordening van gemeente Ede. De Legesverordening bepaalt voor iedere categorie weggebruiker de hoogte van de verschuldigde leges.

 • 7. De ontheffing wordt afgegeven op voertuigkenteken.

 • 8. Ontheffingen worden in digitale vorm afgegeven.

 • 9. Het college kan aan een ontheffing voorschriften verbinden die strekken tot bescherming van het belang van het verbeteren van de leefbaarheid en de fysieke ruimtelijke kwaliteit van Ede centrum; een goede handhaving van de Wegenverkeerswetgevingen, de daarop gebaseerde besluiten, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • 10 Indien het verkeersbelang, het belang van de openbare orde en/of veiligheid of andere dringende omstandigheden dat noodzakelijk maken, is het college bevoegd tijdelijk in het voetgangersgebied afwijkende maatregelen te treffen.

Artikel 6 Vergunningsvoorschriften

 • 1) Gedurende de perioden waarop het berijden van het gebied slechts aan ontheffingshouders is toegestaan, is benodigd:

  • a)

   een geldige ontheffing;

  • b)

   een het motorvoertuig dat digitaal is geregistreerd met de afgegeven ontheffing

 • 2) De ontheffingshouder meldt wijzigingen in de bij de aanvraag verstrekte gegevens zo spoedig mogelijk aan de gemeente Ede.

 • 3) De ontheffingshouder dient de in- en uitrijroutes van het voetgangersgebied te respecteren.

Artikel 7 Intrekkings- en wijzigingsgronden

 • 1. Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   wanneer de vergunninghouder niet meer in het gebied woont of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • d.

   wanneer voor het betreffende gebied parkeren met vergunningen komt te vervallen;

  • e.

   als het verschuldigde bedrag voor de vergunning niet binnen twee weken na afgifte is ontvangen door de verstrekker van de vergunning of bij een digitale aanvraag als het verschuldigde bedrag niet direct betaald.

  • f.

   wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de regels die verbonden zijn aan de vergunning;

  • g.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • h.

   als de vergunning wordt gebruikt voor andere doelen dan waarvoor deze is verstrekt;

  • i.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2. De ontheffingshouder wordt, indien mogelijk, gehoord over het voornemen om de ontheffing in te trekken.

 • 3. Indien sprake is van misbruik van de ontheffing conform lid 1 van dit artikel en de ontheffing door het college is ingetrokken zal gedurende het lopende jaar waarvoor de ontheffing was afgegeven geen nieuwe ontheffing worden verstrekt.

Artikel 8 Diefstal, verlies of vermissing

In geval van diefstal, verlies of vermissing van de ontheffing kan een duplicaat worden verkregen.

Artikel 9 Ontheffing voor parkerende bewoners in het voetgangersgebied

 • 1. Voor het berijden van het voetgangersgebied kan een vaste ontheffing worden verleend aan een bewoner in het gebied met één of meerdere eigen parkeerplaatsen, die uitsluitend via het voetgangersgebied bereikbaar zijn, voor de periode van maandag tot en met zondag vanaf 7.00 uur tot 7.00 uur. Per eigen parkeerplaats kan één vaste ontheffing verstrekt worden. Er zijn maximaal drie kentekenvermeldingen per ontheffing mogelijk. Deze ontheffing is uitsluitend voor het parkeren in het voetgangersgebied waarin de parkeervoorzieningen liggen waarop de ontheffingshouder is aangewezen.

 • 2. Voor het berijden van het voetgangersgebied kan een ontheffing buiten de venstertijden worden verleend aan een bewoner die geen eigen parkeerplaatsen heeft; over een parkeervergunning voor sector 1 (Ede-centrum) beschikt en daarbij is aangewezen op specifieke parkeervoorzieningen in het voetgangersgebied. Deze ontheffing is uitsluitend voor het parkeren in het voetgangersgebied waarin de parkeervoorzieningen liggen waarop de ontheffingshouder is aangewezen.

 • 3. De ontheffing voor parkerende bewoners in een voetgangersgebied:

  • a)

   kan worden verleend indien een eigendomscontract of een huurovereenkomst van de parkeerplaats in het voetgangersgebied kan worden vertoond.

  • b)

   wordt op kenteken gesteld;

  • c)

   vormt in geval van parkeervergunningen voor parkeren in de openbare ruimte in het voetgangersgebied een onlosmakelijk onderdeel van de parkeervergunning;

  • d)

   behelst bij parkeervergunninghouders per woonadres maximaal één bewonersontheffing;

  • e)

   behelst bij parkeervergunninghouders maximaal drie kentekenvermeldingen per ontheffing conform de Parkeerverordening 2021 en de Nadere regel Parkeervergunningen 2021;

  • f)

   behelst bij niet-parkeervergunninghouders met eigendomscontract of huurovereenkomst van een parkeerplaats in het voetgangersgebied maximaal twee kentekenvermelding per ontheffing;

  • g)

   vereist dat de bewoner de houder van het voertuig dient te zijn;

  • h)

   wordt verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied en het parkeren in het voetgangersgebied;

  • i)

   geldt bij het voetgangersgebied uitdrukkelijk niet voor het laden en lossen van goederen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een bedrijf;

  • j)

   leidt tot het verkrijgen van de faciliteit om te mogen parkeren in het voetgangersgebied die onder geen enkele omstandigheid verhandeld mag worden of op een andere manier benut mag worden dan voor het parkeren van voertuigen waarvoor de ontheffing is verleend.

Artikel 10 Ontheffing voor laden-en lossen in het voetgangersgebied

 • 1. Laad- en lostijden: de in het verkeersbesluit “Voetgangersgebied Ede-Centrum” vastgestelde laad- en lostijden zijn van toepassing:

  • maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 11.00 uur;

  • zaterdag van 7.00 uur tot 10.00 uur.

Artikel 11 In- en uitrijden buiten laad- en lostijden voor bewoners zonder eigen parkeerplaats

 • 1. Aan bewoners in het voetgangersgebied kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen na winkelsluitingstijden, zoals omschreven in artikel 1 onder o, van deze beleidsregel, met uitzondering van de nachtelijke uren.

 • 2. Er wordt maximaal één bewonersontheffing per adres afgegeven.

 • 3. De ontheffing wordt op kenteken gesteld en er zijn maximaal twee kentekenvermelding per ontheffing mogelijk.

 • 4. De ontheffingshouder dient houder van het voertuig te zijn.

 • 5. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor parkeren in het voetgangersgebied.

 • 6. Er wordt alleen ontheffing verleend als de aanvrager volgens de basisregistratie personen is ingeschreven op een woonadres gelegen in het voetgangersgebied.

Artikel 12 In- en uitrijden buiten laad- en lostijden voor bewoners, bedrijven, instellingen met eigen parkeerplaats

 • 1. Aan bewoners, ondernemers, instellingen in het voetgangersgebied met een eigen parkeerplaats kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, zoals omschreven in artikel 1 onder e, van deze beleidsregel. Met deze ontheffing mag de ontheffingshouder te allen tijde het voetgangersgebied in- en uitrijden.

 • 2. Het maximale aantal ontheffingen per adres, ondernemer of instelling, zoals bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan het aantal per adres beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein.

 • 3. De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het voetgangersgebied.

 • 4. De ontheffing wordt afgegeven op (bedrijfs-)voertuig kenteken.

 • 5. Er zijn maximaal twee kentekenvermeldingen per ontheffing mogelijk.

 • 6. Bij de bewonersontheffing dient de bewoner de houder van het voertuig te zijn.

 • 7. Er wordt alleen ontheffing verleend:

  • a.

   aan een aanvrager die volgens de basisregistratie personen is ingeschreven op een woonadres in het voetgangersgebied;

  • b.

   aan een aanvrager die volgens de inschrijving in de Kamer van Koophandel een vestiging heeft in het voetgangersgebied waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend.

Artikel 13 Tijdelijke ontheffingen voor bouw-, installatie-, reparatie- en verhuisverkeer

 • 1. Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied ten behoeve van het in- en uitladen van gereedschap, apparatuur, materialen e.d. buiten de laad- en lostijden met uitzondering van de nachtelijke uren, kan worden verleend voor bedrijven die zich bezig houden met bouw-, installatie-, reparatiewerkzaamheden in het voetgangersgebied.

 • 2. Een tijdelijke ontheffing voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied ten behoeve van een verhuizing buiten de laad- en lostijden met uitzondering van de nachtelijke uren kan worden verleend voor bedrijven/instellingen en bewoners in het voetgangersgebied.

 • 3. De aanvrager dient aan te tonen dat:

  de bouw-, installatie-, reparatie- en verhuiswerkzaamheden niet kunnen plaats vinden tijdens de laad- en lostijden;

  de goederen, gereedschappen, materialen niet op een andere wijze of op andere tijden kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

 • 4. De in het eerst lid genoemde tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren in het voetgangersgebied indien de aanvrager aantoont dat:

  de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en materialen worden uitgeladen.

 • 5. De in dit artikel genoemde ontheffingen worden niet verleend voor motorvoertuigen waarvan het kenteken op naam staat van een ondernemer die gevestigd is in het voetgangersgebied.

 • 6. De in dit artikel genoemde ontheffingen worden alleen verleend voor voertuigen die kennelijk en zonder gerede twijfel bedrijfsmatig worden gebruikt.

 • 7. De ontheffing wordt afgegeven op kenteken.

 • 8. De in dit artikel genoemde ontheffingen worden verleend voor maximaal een half jaar.

 • 9. De in lid vier tot en met zes genoemde voorwaarden gelden niet wanneer lid twee van dit artikel van toepassing is.

 • 10. Er wordt alleen ontheffing verleend voor het voetgangersgebied waar het adres ligt waar door de aanvrager aantoonbaar is gemaakt dat daar de bouw-, installatie-, reparatie- en verhuiswerkzaamheden plaats gaan vinden.

Artikel 14 Begrafenissen en trouwerijen

 • 1. Aan begrafenisondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Ede worden maximaal vijf ontheffingen verstrekt. Deze ontheffingen worden op kenteken gesteld en zijn maximaal een kalenderjaar geldig.

 • 2. De ontheffingen aan begrafenisondernemingen zijn uitsluitend voor de voertuigen die onderdeel uitmaken van de formele rouwstoet naar de Oude kerk aan de Grotestraat in het centrum en in geval van overlijden van een inwoner van het voetgangersgebied.

 • 3. Met deze ontheffing mag te allen tijde het voetgangersgebied van het Oude Kerkplein worden in- en uitgereden.

 • 4. Aan de Oude kerk aan de Grotestraat worden maximaal vijf ontheffingen verstrekt ten behoeve van trouwerijen. Deze ontheffingen worden op naam van de Oude kerk gesteld en zijn maximaal een kalenderjaar geldig.

 • 5. De ontheffingen voor trouwerijen zijn uitsluitend voor de voertuigen die onderdeel uitmaken van de formele trouwerijstoet naar de Oude kerk aan de Grotestraat in het centrum.

 • 6. Met deze ontheffing mag te allen tijde het voetgangersgebied van het Oude Kerkplein worden in- en uitgereden.

Artikel 15 Noodhulpdiensten

Noodhulpdiensten mogen ten allen tijde het voetgangersgebied in- en uitrijden indien:

 • de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie;

 • het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functie-uitoefening.

Artikel 16 Storingsdiensten

 • 1. Storingsdiensten (loodgietersbedrijven, nutsbedrijven, glasleveranciers e.d.) kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing waarmee ze in geval van een storing toegang kunnen krijgen tot het voetgangersgebied.

 • 2. Met deze ontheffing mogen storingsdiensten ten alle tijden het voetgangersgebied in- en uitrijden indien het verhelpen van een storing niet kan plaats vinden tijdens de laad- en lostijden.

 • 3. De ontheffing wordt afgegeven op kenteken.

 • 4. De ontheffing wordt verleend voor maximaal een half jaar.

Artikel 17 Geld- en waardentransporten; transporteurs van bederfelijke goederen; diensten voor beheer en onderhoud openbare ruimte; vuilophaaldiensten

 • 1. Als zodanig herkenbare geld- en waardentransporten, transporten met vervoer van bederfelijke goederen gerelateerd aan de bedrijfsvoering, mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden het voetgangersgebied ten allen tijden in- en uitrijden met uitzondering van de nachtelijke uren.

 • 2. Bedrijven of diensten die zich bezighouden met beheer en onderhoud van openbare ruimten, dan wel van andere gemeentelijke diensten, mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden het voetgangersgebied in- en uitrijden tijdens laad- en lostijden en na de winkeltijden.

 • 3. Bedrijven of diensten die zich bezighouden met het ophalen van vuil/afval mogen ter uitvoering van hun werkzaamheden het voetgangersgebied in- en uitrijden tijdens laad- en lostijden.

Artikel 18 Taxibedrijven

 • 1. Aan taxibedrijven kan ontheffing worden verleend voor het in- en uitrijden van het voetgangersgebied voor het direct in- en/of uit laten stappen van passagiers binnen een maximale verblijftijd van 15 minuten.

 • 2. Er wordt per ontheffing voor maximaal één kenteken ontheffing verleend aan taxibedrijven.

 • 3. De ontheffingen worden op kenteken gesteld en zijn maximaal één kalenderjaar geldig.

Artikel 19 Inwerkingtreding en slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De Beleidsregels toegang voetgangersgebied Ede-centrum wordt ingetrokken.

 • 3. Ontheffingen die zijn verleend op grond van de Beleidsregels toegang voetgangersgebied Ede-centrum gelden als ontheffingen op basis van deze beleidsregel.

 • 4. Aanvragen voor een ontheffing waarop bij inwerkingtreding van deze beleidsregel nog niet is beslist worden afgehandeld op basis van deze beleidsregel.

Artikel 20 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel ontheffing berijden en parkeren voetgangersgebied Ede- Centrum’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021, nummer 270078.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. R.F. Groen MPA

de secretaris

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling